Error Tags

Divvun og Giellatekno nyttar feiltaggane nedanfor, med dei definisjonane som står oppførte. Filtrering som gjeld alle feiltaggar:

 • alle taggar med prefikset +Err/ blir automatisk plukka ut og brukt som grunnlag for automatisk genererte regulære uttrykk (xerox-typen).
 • automatisk genererte filter:
  • fjern alle +Err/ -taggar (sjølve taggen blir fjerna, ingen lingvistiske endringar) - i deskriptive fst-ar som ikkje treng desse taggane
  • fjern alle strengar/ordformer tagga med +Err/ - alle normative fst-ar

+Err/Orth (tidlegare +Err/Sub)

Ikke-normativ ortografisk variant av et normativt lemma, for ord som har en normativ skrivemåte. => normativt lemma til venstre, den normative varianten står til venstre for kolon

+Err/Lex (tidlegare +Err/LexSub)

 • Ord som ikke har en normert form, oftest lånord: fløypartiija, spesiála–, husmor, Amazonsletta
 • Ord som har samiske alternativer: brievva, komuvnna, byddja (helst ikkje, sjå lengst ned under Andre taggar)
 • ikkje noko normativt lemma til venstre for stammen.

Kategorien er vanskeleg definerbar, bruk taggen forsiktig.

+Err/Hyph

Ikkje-normativ manglande bindestrek, t.d. ved akronym + ord -> må bruke bindestrek (CD-spiller, ikkje CDspiller)

+Err/Der

Ord som bryter med vanlige derivasjonsregler (vanligvis analogier) Både morfologiske og semantiske brot blir dekte av denne taggen. Akseptable unnatak må leksikaliserast.

Døme:

 • sme:
  • alkoholakeahttá (=> alkoholahis) (morfologiske årsaker)
  • falásteaddji (analog derivasjon på ikkje-eksisterande stamme)
  • falásteaddji (=> falástalli) (morfologiske årsaker)
  • dáhpáhuvvot (=> dáhpáhuvvat) ??
 • smj:
  • nuorttaviesun (-n vs -ár) (semantiske årsaker)
 • sma:
  • bryter med derivasjonsreglene. (smalemma fra gïelegaaltije)
  • guektiengïelen/guektiengïeleldh => guektiengïeleh
  • passive verb

+Err/Cmp (ikkje bruk denne - sjå konklusjonen)

Diskusjon

For ord som er utafor vanlig sammensetning, f.eks. davásguovlu - davveguovlu:davásguovlu, masseprodusierit (masse kan brukes som førsteledd bare for subst), sesongdebutierit. For ordformer som iisápmelaš istf ii-sápmelaš bør lexc-oppføringa vera ii-+Err/Hyph:ii.

Eller: Sammensetninga følger ikke normative sammensetningsregler. Døme frå sma:

 1. laahkoeterm+ laahkoeterm= muahra+ aahka=> muahrh-aahka
 2. eh-ege
 3. PlGenCmp
 4. SgNomCmp
 5. SgGenCmp
 6. attr

Maja: -> gå igjennom alle lemma som står til R -leksikon! gå gjennom data, legge til tagger! Gå gjennom alle deksriviptive sammensetningstaggene og sjekk om de er lagt til.

Det er endel åpne sp.mål om dette i sma, vanskelig å vite hva som er sammensettingsreglene i sma i noen tilfeller. Nom, Gen eller attr. Deskriptive sammensettingstagger aktuelle for sma. SgGenCmp SgNomCmp PlGenCmp

Andre døme frå sme:

 viesuviessu	viessu+N+SgGenCmp+Cmp#viessu+N+Sg+Nom
 viessoviessu	viessu+N+SgNomCmp+Cmp#viessu+N+Sg+Nom
 viesuidviessu viessu+N+Err/Sub+PlGenCmp+Cmp#viessu+N+Sg+Nom

Konklusjon

Kategorien er for vanskeleg definerbar, vi bruker ikkje taggen +Err/Cmp. Men vi bør sjekka at alle samansetjingar får deskriptive samansetjingstaggar, slik at vi kan ta fram datagrunnlag for ei ev. normering av samansetjingar.

Andre taggar

Korleis taggar vi kommuna, dvs ikkje-tilpassa låneord som har samiske alternativ? Til bruk i grammatikkontrollen for å fanga opp ord og uttrykk der vi kan gje forslag til samiske alternativ. Vi treng ein tagg for slike. Forslag:

 • +Style/Foreign (også: +Style/Blog, +Style/Sms, osb.)