Preprocess And Lookup2cg

Formål: byggja eit alternativ til preprocess og lookup2cg. Begge perl-skripta inneheld lingvistisk prosessering, og denne prosesseringa må anten flyttast til andre komponentar (fst eller cg) eller fjernast heilt.

Saker:

 • Preprocess
 • Lookup2cg

Preprocess

preprocess + lookup -> hfst-proc2

Testsetning:

echo "Svein Holmestrand ozai doarjjaolbmo guovtti diibmui vahkkui, Kárášjoga gielda biehttalii dán veahki addimis. Holmestrand váiddii biehttaleami Finnmárkku Fylkkamánnái, ja oažžu dál logi diimmu doarjjaolbmoveahki." | hfst-proc2 --xerox -w tools/preprocess/preprocessor-gt-desc.pmhfst|l

Testsetning endra til ei kasusform av Kárášjoga gielda, slik at vi får testa at kasusbøygde former fungerer som dei skal:

echo "Svein Holmestrand ozai doarjjaolbmo guovtti diibmui vahkkui, Kárášjoga gielddas biehttalii dán veahki addimis. Holmestrand váiddii biehttaleami Finnmárkku Fylkkamánnái, ja oažžu dál logi diimmu doarjjaolbmoveahki." | hfst-proc2 --xerox -w tools/preprocess/preprocessor-gt-desc.pmhfst 

For meir systematisk testing, bruk gullkorpuset:

$GTBIG/gt/sme/corp/sme-goldcorpus.txt

Analyser med både gamalt og nytt oppsett, jamfør utdata.

Nyaste hfst (svn 4228) gjev fleire identiske analyser:

vahkkui	vahkku+N+Err/Sub+Sg+Ill	0
vahkkui	vahkku+N+Sg+Ill	0
vahkkui	vahkku+N+Err/Sub+Sg+Ill	0
vahkkui	vahkku+N+Sg+Ill	0
vahkkui	vahkat+V+IV+Der/PassS+V+IV+Ind+Prt+Sg3	0

Vi vil bere ha éi, dvs unike analyser.

1. start med gullkorpus, sjå på forskjellar.

Bruk skriptet perl $GTHOME/gt/script/sort-cohort.pl for å sikra at ikkje skilnader i rekkjefylgja i analysene i kohorten gjev utslag.

Vi har eit problem med longest match og tvetydige punktum:

2010.	2010+A+Ord+Attr	0
dr. Petersen

Lingvistikk i preprocess

Intransitive forkortingar

echo "Fitnodat lea A.S. Nu dat lea." | preprocess --abbr=abbr.txt
Fitnodat
lea
A.S.
.
Nu
dat
lea
.

vs.

echo "Fitnodat lea A.S. ja nu dat lea." | preprocess --abbr=abbr.txt
Fitnodat
lea
A.S.
ja
nu
dat
lea
.

vs.

echo "Fitnodat lea A.S. Nu dat lea." | hfst-proc2 --xerox tools/preprocess/preprocessor-gt-desc.pmhfst 
Fitnodat	fitnodat+N+Sg+Nom

lea	leat+V+IV+Ind+Prs+Sg3

A.S.	A.S+N+ABBR+Gen
A.S.	A.S+N+ABBR+Acc
A.S.	A.S+N+ABBR+Nom
A.S.	A.S+N+ABBR+Attr

Nu	nu+Adv

dat	dat+Pron+Dem+Pl+Nom
dat	dat+Pron+Dem+Sg+Nom
dat	dat+Pcle

lea	leat+V+IV+Ind+Prs+Sg3

.	.+CLB

Setningsgrensa forsvann i hfst-proc2 -varianten.

Numerale uttrykk

preprocess>echo "Fitnodat lea 20. ja nu dat lea." | preprocess --abbr=abbr.txt
Fitnodat
lea
20.
ja
nu
dat
lea
.

vs

preprocess>echo "Fitnodat lea 20. Nu dat lea." | preprocess --abbr=abbr.txt
Fitnodat
lea
20
.
Nu
dat
lea
.

Vi har med hfst-proc2:

20.
20.	20+A+Ord+Attr	0,000000

Vi vil ha:

20.
20.	20+A+Ord+Attr	0,000000
    .+CLB-potensiell
20	20+Num+Sg+Nom 0,000000
    .+CLB
Neste
ord
...

og så disambiguerer vi Attr vs Nom avh av CLB og Neste ord..

Tilsvarande kan vi faktisk gjere det med intransitive forkortingar. ( Dat lea A.S. Šillju.)

Jf. http://www.korrekturavdelingen.no/K4Forkortelser.htm

Mun boađán 20.02 !
Boađátgo 20. ?
Mii háliidit leat a.s!
Mii háliidit leat a.s.!
≠

Fleire døme:

 • Erenomážit boazosápmelaččaid mielas lei dát oahppu dušši, go sin mánát han galggašedje viidásat bargat boazodoaluin. Ja maid vel boazodoalus ge dárogielain, norgga historjjáin, matematihkain jna.?
 • Gámasgoikademiin, bassamiin, neaskimiin, vuoidamiin, galle gottura gápmasat ja galle gápmasa ovtta gotturis jna.?

Bug i hfst-proc2 eller i pmatch-skriptet vårt

Juos gorreválggain
=>
Juos go
r
r
e
válggain

og:

rehket-bihtáid 
=>

rehket-	rehket+N+Sem/Money_Txt+SgGenCmp+RCmpnd	0
rehket-	rehket+N+Sem/Money_Txt+SgNomCmp+RCmpnd	0

bihtáid	bihttá+N+Sem/Part_Prod-cogn+Err/Sub+Pl+Acc	0
bihtáid	bihttá+N+Sem/Part_Prod-cogn+Err/Sub+Pl+Gen	0
bihtáid	bihttá+N+Sem/Part_Prod-cogn+Pl+Acc	0
bihtáid	bihttá+N+Sem/Part_Prod-cogn+Pl+Gen	0

Lookup2cg

 • utfordring: lookup2cg inneheld lingvistikk
 • arbeid: flytta lingvistikken over i lingvistiske komponentar

Arbeid framover:

 • lookup2cg - vi gjer ingenting med denne
 • forskjellar mellom lookup2cg og hfst-proc2
  • lemma av derivasjonar (når det kjem samansetjing etter) -> vi ser bort frå denne
  • lemma av samansetjingar -> vi ser bort frå denne
  • stjerne-POS -> underlesingar + cg-conv
  • lokal disambiguering -> vekting + spesifiserte vektklasser
  • ...

Handtering av skilnadene:

 • sjå bort frå dei (dei er ikkje viktige)
 • flytta til fst
 • flytta til cg3
 • fst+cg-conv (=underlesing)

Døme på mogleg utformat:

echo borrojuvvojin | usme 
borrojuvvojin	borrat+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prt+Sg1

correct$ echo borrojuvvojin | usme | lookup2cg
"<borrojuvvojin>"
	 "borrat" V* TV* Der/PassL V IV Ind Prt Sg1

Ciprian vil ha: "borrojuvvot" som lemma, som ikke finnes i FST

Slik, men det er ikke mulig (?):

"<borrojuvvojin>"
	 "borrojuvvot" V IV Ind Prt Sg1
  	 "borrat" V* TV* Der/PassL 

Slik er to etasjar:

"<borrojuvvojin>"
	 "borrojuvvojin" V IV Ind Prt Sg1
	    "borrat" V TV Der/PassL
echo beavdelágan | usme | lookup2cg
"<beavdelágan>"
	 "beavdi" N* SgNomCmp Der/lágan v1 A Attr

Ciprian vil ha: "beavdelágan" som lemma, som ikke finnes i FST

evt generere en del av analysen tilbake til FST for å generere et lemma (jf est)

Tre prinsipp:

 1. Vis alt: Vis all avleiing, og prioriter dynamisk avleiing heller enn leksikaliserte former
 2. Vis ingenting: Leksikaliser all avleiing dynamisk, stå att med bøyingsmorfologi
 3. Vis leksikon: Bruk leksikaliserte former, men vis dynamisk avleiing og ikkje lag dynamisk leksikalisering

praktiske bruk:

 1. ordbok:
  1. vi bruker leksikaliserte former i den grad det finnes som ord i XXX-smX
  2. vi bruker Der-taggen og dens lemma for å gi oversetting når vi ikke har ordparet i ordboka
 2. MT:
  1. vi bruker leksikaliserte former i den grad det finnes som ord i bidix
  2. for dem det ikke finnes, bruker vi Der-taggene for å generere tilsvarende i målspråket
 3. Korp
  1. for å søke på lemmaer er det bra med leksikaliserte former som liktenviessu
  2. for å søke på bestemte typer derivasjoner eller produktivitet, trenger vi Der-taggen og rotlemma
 4. disambiguering
  1. bra å vite derivasjon for en del disambiguering
 5. Grammatikkontrollen

Fleire døme:

echo echo liktenbeavdi | usme | lookup2cg
"<liktenbeavdi>"
	 "liktenbeavdi" N Sg Nom

echo liktenviessu | usme | lookup2cg
"<liktenviessu>"
	 "likten#viessut" V* IV* Der/NomAg N Sg Nom
	 "likten#viessut" V* IV* Der/NomAg N Sg Gen
	 "likten#viessut" V* IV* Der/NomAg N Sg Acc


correct$ usme
geallan
geallan	geallat+V+TV+PrfPrc
geallan	geallat+V+TV+Actio+Nom
geallan	geallat+V+TV+Actio+Gen
geallan	geallat+V+TV+Ind+Prt+ConNeg
geallan	geallat+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Nom
geallan	geallat+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Gen

^C
usme
geallan
geallan	geallat+V+TV+PrfPrc
geallan	geallat+V+TV+Actio+Nom
geallan	geallat+V+TV+Actio+Gen
geallan	geallat+V+TV+Ind+Prt+ConNeg
geallan	geallat+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Nom
geallan	geallat+V+TV+Der/NomAct+N+Sg+Gen

^C
echo geallanbeavdi | usme | lookup2cg
"<geallanbeavdi>"
	 "geallan#beavdi" N Sg Nom


echo geallan | usme | lookup2cg
"<geallan>"
	 "geallat" V* TV* Der/NomAct N Sg Gen
	 "geallat" V* TV* Der/NomAct N Sg Nom
	 "geallat" V TV PrfPrc
	 "geallat" V TV Ind Prt ConNeg
	 "geallat" V TV Actio Gen
	 "geallat" V TV Actio Nom

echo divodanbeavdi | usme | lookup2cg
"<divodanbeavdi>"
	 "divodan#beavdi" N Sg Nom

echo divodanbeavdi | usme
divodanbeavdi	divodeapmi+N+SgCmp+Cmp#beavdi+N+Sg+Nom
divodanbeavdi	divvut+V+TV+Der/d+V+Der/NomAct+N+SgCmp+Cmp#beavdi+N+Sg+Nom
divodanbeavdi	divodit+V+TV+Der/NomAct+N+SgCmp+Cmp#beavdi+N+Sg+Nom