Meeting_2012-01-25

Parallelliseringsmøte 25.1.2012

Berit Merete, Børre, Sjur, Ciprian

Saksliste

 • status for gullkorpus
 • status for parallellføringa
 • status for fase 1
 • arbeid framover

status for gullkorpus

--corr fungerer som han skal (blir systematisk brukt og testa no). Men vi har kraftige regresjonar:

 • førre testrunde: 535 feilparallelliseringar
 • nyaste testrunde: 976 feilparallelliseringar

Orsakar:

 • setningar med sitat med hermeteikn - før vart sitata eigne setningar, no er dei ein del av hovudsetninga
 • endringar i preprocess:
  • betre: handteringa av datouttrykk
  • verre: homonymi mellom forkortingar og pronomen på bm: dem.
  • gullstandardkorpuset er feilsegmentert mange stader, som kjem til syne med betre preprocess og konvertering
 • problemet med -eddjii vs. -eaddjii er framleis ikkje løyst, dvs at dei testane vi har ikkje er komplette nok. Det ser ut som om feilen ligg ein stad etter preprocess

TILTAK:

 • finna kjelda til eaddjii-feilen, og retta han (Børre)
 • retta andre feil i konverteringa og parallellføringa (Børre)
 • retta opp feil i gullstandardkorpuset (Berit Merete)

Mål: parallellføringa må tilbake til eller bli betre enn ho var før siste regresjon.

status for parallellføringa

Massive regresjonar, vi utsett det til neste møte.

status for fase 1 & 2

 • parallellføringa blir heile tida jobba med
 • ingen nye tekstar enno, vil bli lagt til i den grad det er tid til det
 • autshumato har ikkje vorte testa enno
 • cip (og sjur) har prata med trond, som skal ta opp ordparallelliseringa med francis denne veka

arbeid framover

Sjå over under Tiltak, og møtereferatet frå førre veke.

Neste møte

31.1. kl. 10.00 (norsk tid).