2013-11-20-plan-gramchk

20.11.2013

present:

 • Sjur
 • Linda
 • Duommá

grammar checker project plan

Error markup

 • the word identified as wrong
 • the span (start + end) of the domain that defines the error
 • words to be changed
 • how to change the words
 • suggestions
 • error types
 • error clustering
 • error span

possible frequent errors + possible reasons (R) + possible solutions (S):

 • postposition and locative: Dás rájes ii leat ovttasge lohpi dadjat sáni "eadni"! - R: no idea - S: partial dependencies of postpositions
 • agent-less passive + agent (illative case): Oahpaheaddjit, stuorát skuvllain, vásihedje ahte sii ledje máŋgii fillehallojuvvon ohppiide. - R: other passive with agent
 • nom instead of gen: Oppalaččat sáhttá čuoččuhit ahte buot čuolbmabeali dán kápihttalis ánssášit eanet dutkama.
 • pl instead of sg:

samarbeid med Francis:

 • meningsfulle kommentarer/hjelpetekstar for brukere
 • dependenser for å markere alt som hører ihop
 • chunking?

Normeringsgrunnlag

åpne spørsmål:

 • hvem/hvor er normingsinstansen? Giellagáldu, Čállinrávvagat, Nickel, ...
 • vi må være tydlige på det
 • visa til normative verk (på heimesidene våre), og til normeringsvedtak

Skriftspråkskonvensjonar som ikkje er dokumenterte bør dokumenterast i neste versjon av skrivereglane (Čállinrávvagat). Ta kontakt med Anne Britt Hætta og Risten Turi Aleksandersen (Thomas og Linda). E-post: anne.britt.heatta (ved) samediggi.no & risten.aleksandersen (ved) samediggi.no

Normative referansar:

 • Čállinrávvagat
 • Nickel 1994
 • Nickel&Sammallahti2011
 • Nielsen1921
 • Sammallahti 2004 (Ordbok)
 • SGL+Årstal (normeringsvedtak)
 • Pope&Saara
 • Svonni (Ordbok)
 • Svonni (Ordbok)
 • Kåven,...
 • Kåven,...
 • Spiik
 • Grundström
 • (Giellalista / Pekka Sammallahti) -- for diskusjon

Forslag til format i regelfila:

#R:ČállinrávvagatÅRSTALL, s.

Klasser av feil merka med prefiks:

 • Lex-
 • Real-

Ein annan måte er å laga lister - alle feil som er lista i lag høyrer til same klasse.

concrete things to do:

 • list over error types found until now
 • documentation on giellawiki (normative references etc.)