2017-08-23

Grammatikkontrollmøte 23.8.2017

Til stades: Kevin, Sjur

Saker:

 • status
 • arbeid framover

Status

 • zip-lesing nesten ferdig (manglar ein modul, alt anna funkar)
 • API for libchecker (namn todo) må dokumenterast, må laga døme på linking mot det
 • xml-format bare-bones, men fungerer
  • vi treng metadata i xml-fila
   • korleis representera brukarval?
   • generelle metadata

Diskusjon om metadata:

Generell informasjon:

 • språk (både kode og på naturleg språk (eige språk og andre)
 • versjon av grammatikkontrollen
 • kven som står bak med kontaktinformasjon (e-post, nettside)
 • opphavsrettsnotar
 • liste over brukte teknologiar, m. versjon (cg, hfst, div. bibliotek)
 • tanken er at alt dette kan bli vist dersom vertsprogram ber om slik info

Brukarval – det som er innanfor kvar pipeline (ikkje verdt å laga ny pipeline for):

 • brukaren må kunna slå av og på ulike feiltypar som skal bli fanga opp, t.d.:
  • stor bokstav i byrjinga av ei setning
  • -a vs -e i infinitiv på nynorsk

I visse tilfelle er det best å ha ulike pipelines, med namn og språkkode (smj-NO vs smj-SE). I andre tilfelle er det val som bestemmer oppførselen til kommandorekka:

 • brukaren må ta eit aktivt val: tusenskiljetekn (mellomrom eller punktum)
 • brukaren må kunna slå av feiltypar som ikkje er relevante og gjev støy (falske eller irriterande alarmar) for brukaren: t.d. konsistent bruk av diftongar (der det er dialektvariasjon mellom monoftong og diftong)

Etter diskusjonar kom vi fram til ein modell som Kevin har dokumentert i koden – penare dok. kjem etter kvart.

Andre tema:

 • handteringa av store bokstavar:
  • vi ber om at ICU (el) blir lagt til i hfst-tokenise, slik at det er nok at analysatoren berre har leksikalsk form.
 • https: //github.com/hfst/hfst/issues/361
 • https: //github.com/hfst/hfst/issues/362
 • gramcheck-biblioteket nesten ferdig, jf zip-info lenger opp (github-master må oppdaterast)

Arbeid framover

 • gjera ferdig zip-lesinga og gramcheck-lib
 • kommandolineverkty for gramcheck-lib
  • bør m.a. kunna korrigera tekst i batsj-modus, slik at ein kan evaluera grammatikkontrollen automatisk i høve til eit gullstandardkorpus
  • bør kunna ta ei liste med attr-verdi-par som argument for å spesifisera brukarval
  • bør ha ein modus der ein får ei liste med alle moglege brukarval, og tilgjengelege verdiar for kvar av dei
 • byta ut modes-fila med xml-fila som er ein del av zip-fila, og generer sh-skript frå den
 • laga ein gramcheck-generator for å generera forslag
 • endra hfst-tokenise til ikkje å konvertera taggar til CG-format
  • ... men gjer det i staden i fst-en med eit filter
  • endra tagg-parsinga til ikkje å vera avhengig av + som ein del av taggen
 • skriva/dokumentera gramcheck-API
 • lenka mot unicode-bibliotek og slå opp alle ord som har store bokstavar som om dei hadde små
  • som ein enkel preprosessering av input (+ soft-hyphen)
  • ved runtime, så ingen eksplosjon i fst-en
  • om dette fungerer, fjern A→a på førstebokstav av fst-en (dvs berre leksikalsk form av kvart ord i fst-en)
 • laga gjettarar for alle opne ordklasser, inkl morfologi
  • sjekk om det går ut over fst-storleik
  • sjekk om det går ut over analysefart