2017-10-13

Grammatikkontrollmøte 13.10.2017

Til stades: Duommá, Kevin, Linda, Sjur

Saker:

 • sidan sist
 • variantar av GC
 • integrering mot klientar / vertsprogram
 • arbeid framover
 • neste møte

Sidan sist

Duommá

 • han samler falske positiver från stort korpus

Det er ein del falske alarmar, vi må vurdera å slå av dei mest problematiske reglane i fyrste versjon, og heller byggja ut grammatikkontrollen over tid.

Kevin

 • cgspell
  • les både arkiv og enkeltfiler (akseptor/analysator+feilmodell)
  • stav berre ukjende som standard, valfritt òg kjende
  • rett output av subreadings
  • testar, travis
  • endring i hfst-ospell-api for korrekt gjenkjenning av tagg vs lemma
 • composed-chars-debugging
 • autooppdatering av webdemo (inn i same system som jorgal: https: //github.com/unhammer/gtweb-apy-conf )
  • svn up skjer OnCalendar=02,08,12,14,16,18: 42

Webtenesta blir starta om att midt på natta og kl 14. Endringar i koden blir ikkje synleg før slike omstartar.

Manuell omstart av tenesta på gtweb med:

sudo systemctl restart apy

Linda

 • fiksa kasusfeilfinning i adposisjonsfraser
  • feilfinningsregler
  • semantiske tagger i disambigueringsregler
  • flere disambigueringsregler for adposisjoner
 • fiksa en del kommaregler
 • litt feedback optimering i errors.xml
 • flere feiltyper på instagram

Instagram: vi bør fylgja fleire, og på den måten kanskje få fleire til å fylgja oss.

Sjur

 • har lagt til støtte for stavekontroll i bygginga
  • manglar zip med stavekontroll
 • har no lagt til rette for grammatikkontroll for alle språk

Variantar av GC

 • ulike land (ulik ortograpfi, jf smj)
 • ulike ortografiar
 • ulike skriftsystem

Lemma og analyse er konstant, overflateform varierer. Dvs at variantane må handterast for:

 • tokeniser
 • forslagsgeneratoren
 • stavekontrollfilene
 • cg-reglar som viser til overflateform: vi viser ikkje til overflateform, berre til lemma + taggar

For geografi og skriftsystem: vi lagar ulike fst-ar og ulike zip-filer, cg-reglane er konstante. Når det gjeld ortografi så må vi venta og sjå kva det reelle behovet er.

Integrering mot klientar / vertsprogram

Vi ventar til vi har full støtte for stavekontroll i alle komponentar.

Framover

Duommá

 • han fortsätter å samle falske positiver från stort korpus

Kevin

 • cgspell
  • støtte i divvun-checker/bibliotek, pipespec.xml og zip-format
  • fiks bug med timeout (men hfst-ospell har same bug?)
 • kommandolinjeval for å skru på preferansar (gøyma reglar) i divvun-checker
 • evalueringssystem mot gullkorpus
 • lag «debug modes» i divvun-gen-sh, så me slepp apertium-gen-modes

Linda

 • testing og evaluering av adposisjonsregler

Sjur

 • søknad til KMD om fast lingviststilling
 • leggja til semantiske (og andre?) taggar i stavekontrollanalysatoren
 • støtte for variantar slik det er diskutert over

Neste møte

Om ca 14 dagar. Sjur kallar inn.