Meeting2013-05-08

Nordplus-møte

Vi har med Thomas (sme) og Maja (sma) på dette møtet, slik at dei er informert om det som skjer, og kan koordinera arbeidet med nord- og sørsamisk til nordplus-prosjektet.

Sidan sist

Situasjonen for islandsk - ingen filer i svn?

Hulda har trudd at svn ikkje fungerer enno etter flyttinga. Legg inn filer i dag.

Problem-ord

kýrina

kýrina$(|kúna) - har paradigmet kýr-kú-kú-kýr, forfattaren har brukt feil stamme - korleis merker ein dette?

finndist

finndist$(|fyndist) - ordet har nykkelformene finna - fann - fundum - fundið, og konjunktiven skal lagast frå fund-stammen + omlyd. Det ser ut som om han har brukt feil stamme (infinitiv). Men det kan òg vera at han ikkje har oppfatta skiljet mellom i og y (som blir uttala likt i islandsk).

glóðurauga

glóðurauga$(|glóðarauga) - har formene glóð-glóð-glóð-glóðar, fem, det finst ingen form glóður. Kanskje han har blanda -u- og -a-?

Frå den samiske dokumentasjonen: infl: feil knyttet til bøyingsmorfologi - ordet er bøyd som ulikestavelsesstamme når normen er kontrakt stamme.

Forslag til oppmerking feil$(infl,stem|rett) glóðurauga$(cmp,ur-ar|glóðarauga)

Jf. eksempla i dokumentasjonen:

  • 1-2 = samskriving istedenfor to ord, eks. ovddosguvlui$(cmp,1-2|ovddos guvlui)
  • 2-1 = skrevet som to ord istedenfor samskriving, eks. nuppi (máilmmi soađi)$(cmp,2-1|máilmmisoađi)
  • hyph-0 = skrevet som bindestrek istedenfor samskriving, eks. dálkkádat-rievdan$(cmp,hyph-0|dálkkádatrievdan)
  • 0-hyph = samskriving istedenfor bindestrek, eks. epoastta$(loan,cmp,0-hyph|e-poastta)
  • suf = kasus merket på feil måte (for num, acro og prop), eks astoáiggibagadalli$(cmp,gen-nom|astoáigebagadalli)

Prosjektøkonomi og planane framover

Både Elin og Hulda har 470 timer til innsamling, oppmerking, dokumentasjon og rapportering.

Hulda har i tillegg 37,5 timer til lisensarbeid.

Vi har finansiering til 3 månaders full tid for Hulda og Elin, og vi treng ikkje bli ferdige til sommaren. Inga og Sjur skriv til Nordplus og ber om at prosjektet kan få halda fram til oktober, men prøver å bli ferdige i byrjinga av september.

Neste møte

Tysdag 21. mai kl. 12.00 norsk tid.