Status For Hfst-stavekontrollane

Stavekontrollar og fst-ar

av Sjur Moshagen

Tromsø, 10. september 2014

Status for hfst-stavekontrollane

skisse over korleis dei er bygd opp

 • normativ fst -> vekting -> akseptor
 • akseptor-alfabet -> ( redigeringsavstand 1 + bokstavsekvensar ) * 2 + ord
 • blir pakka inn i LO-voikko

Alt er Hfst (og Voikko), alt er open kjeldekode.

Normeringa fylgjer offisiell rettskriving, så langt som ho er definert. Viktig at det ikkje er vi som normerer.

Problem som no er løyst

 • vekting + minimering
 • hyperminimering + fart
 • integreringa med LibreOffice (Windows har enno ikkje fått dei siste rettingane)

Resultat: Alle språk kan no kompilerast til raske (nok) stavekontrollar som fungerer i LibreOffice

Atterhald:

 • språkkoden for språket må finnast i både LO og LO-voikko
 • det er ikkje alle kombinasjonar av vekting, minimering og hyperminimering som gjev raske stavekontrollar - kva som gjev det beste resultatet må testast for kvart språk.

Potensiale for forbetringar av stavekontrollane

 • Ideal: den korrekte rettinga skal vera det fyrste og einaste forslaget.
 • Ikkje mogleg i praksis, men det er det vi strevar mot

Eg held PLX og Hunspell utanfor - vi har ikkje dei same verktya for å påverka t.d. forslagsmekanismen. Forbetringar i morfologisk modell (dekning, det å fjerna sjeldne eller problematiske ordformer) vil sjølvsagt koma listestavekontrollane til gode automatisk.

Frekvensvekta leksikon

 • hovudideen er sjølvsagt at meir frekvente ord skal koma høgare opp på forslagslista
 • implementert for finsk
 • rammeverket er på plass, men er ikkje gjort tilgjengeleg for andre språk
  • mange språk manglar korpus, men dette er sjølvsagt ikkje noko argument mot å gjera dette systemet tilgjengeleg for andre språk

Morfologivekta leksikon

 • samansette ord bør få høgare vekt enn ikkjesamansette ord (samansett i teknisk forstand, ikkje lingvistisk)
  • vi har leksikalisert ein stor del av dei samansette orda vi har funne
  • vekting av dynamisk samansette ord gjer at nye ord (usette ord) ikkje kjem like høgt opp på lista som kjende (registrerte) samansette ord
 • derivasjonar - same logikk som med samansette ord
 • vekting av morfologi - bøyingsformsfrekvens eller manuell vekting?
  • dersom to ulike ordformer ellers er like, bør den mest frekvente bli føreslått fyrst

Utfordring

Vi treng ei systematisk bruk av vektar, slik at ikkje vekting på eitt område slår ut vektinga på eit anna område.

Feilmodell

 • redigeringsavstand
 • fonotaksbasert
 • sekvensbasert
 • heile ord ("typos")

Redigeringsavstand

Dette er ein svært enkel modell, men er grunnmodellen som alle språk får automatisk.

Fonotaksbasert

Jf. Lene sin presentasjon. Ingen ting er gjort her enno.

Det burde vera relativt enkelt å laga ein fonotaksbasert feilmodell, i og med at vi har heile fst-aparatet tilgjengeleg. Kkonsekvensane for fart og storleik på feilmodellen er sjølvsagt ukjende inntil vi har prøvd.

Sekvensbasert

Døme: ll -> ljj

Dette er ein enklare modell utan kontekst, som er laga etter modell av det vi har for PLX.

Heile ord ("typos")

 • jih -> jïh
 • Dette er ein juksekategori, som dekkjer over svakheiter i resten av feilmodellen
 • samtidig er han nyttig for brukarane — dersom vi veit at eit heilt ord er feil og vi kjenner rettinga er det ingen grunn til ikkje å føreslå det rette ordet

Målsetjing

Vi vil bli betre enn engelsk!