2017-03-07

Grammatikkontrollmøte 7.3.2017

Til stades: Linda, Duommá, Kevin, Sjur

Saker:

 • status
 • arbeid framover
 • NoDaLiDa
 • anna?

status

Duommá:

 • har halde fram med å byggja korpus over feil og rett
 • veldig nyttigt, ser kva som må jobbes meir med, åså vilka eventuella regler som bara är å kasta bort

Bortkasta reglar: partitiv lokativ - två tolkningar:

 1. ...2003 čavčča juolludan oasi ruđaid... = høsten 2003 tilldelat en del pengar....
 2. ...2003 čavčča juolludan oasi ruđain... = høsten 2003 tilldelat en del av pengarna....

Linda:

 • tegnsettingsregler, dvs. kommaregler
 • sett for real-word error confusion pairs
 • Namneforslag: GODivvun - GiellaOahppaDivvun GiellODivvun GOdivvun
 • feedback formulering - utfordring - DUommá
 • flere kasusregler subjekt vs. akk/gen
 • feil i sammenheng med derivasjoner -- Giellagáldu
 • feil i ellipser (koordinering) -- Giellagáldu
  • jf «eg sikter til og snakkar om X» vs *«eg sikter og snakkar om X»
 • maintenance: tilpassing til nye tagger, forandringer i disambigueringa etc.

Kevin:

 • webdemo meir språkgenerell (jf. fao-demo), ein del bugfix, escaping
 • småbugs m/hfst-tokenize; travis-testar
 • html-støtte i errors.xml / tilbakemeldingstekst
 • hfst-ospell-cg-prototyp – CG-reglar for å fjerna tullete forslag

Sjur:

 • url-parsar - nyttig for gk? - ja
 • litt perifert: jobba med ein ny versjon av MacVoikko -> MacDivvun - framtidig ramme for os-vid grammatikkontroll
 • rydda og samla GC-dokumentasjonen - alt er no samla under techdoc/proof/gramcheck/

arbeid framover

 • alternativ pipeline for enkle formatteringsfeil; inn i webdemo --- Kevin
  • anførselsteikn
   • "kake" → «kake» -- kanskje CG
   • og « kake» → og «kake» --- ikkje CG --- Kevin
  • parentesar:
   • ubalanserte parentesar:
{kake] -> {kake}
 • altern. pipeline, framhald:
  • parentesar, framhald:
   • 1.) : -)
   • 2.) : -(((
  • telefonnummer
  • dato
  • ... og andre taluttrykk
  • doble mellomrom, mellomromsfeil:
   • kake ; ost → kake; ost
   • og )eller → og) eller --- ikkje CG --- Kevin
  • store vs. småbokstaver? --- korpusgransking?
 • meldingar til brukaren --- Duommá
  • bruk nettdemoen for å sjekka resultata
 • åtvaring ved forslag som er like input (divvun-suggest) --- Kevin
 • gjera det lettare å leggja til nye dømesetningar --- Kevin
 • leggja til fleire dømesetningar --- Linda og Duommá
 • alternativ pipeline med hfst-ospell-cg; inn i webdemo --- Kevin
 • xml-format for pipeline-spesifisering --- Kevin
  • vi har eit gamalt utkast, men det finst ikkje i svn; inn i svn --- Kevin
 • url-parsar: legg inn i gramcheck --- Sjur
 • errors.xml: liste med taggar/tagg-regex som skal ha same (korte) standardfeilmelding

For å få meir fleksibilitet, og mindre redundans utvider vi formatet for feilmeldingane til ~dette:

  <defaults>
  <default>
   <errors>
   <e re="real-.*"/>
   <e id="real-ráđastaddat"/>
   <e id="real-blah"/>
   </errors>
   <header>
    <title lang=nn>Feilbrukt ord</title>
    <title lang=en>Wrong word in context blah</title>
  </header>
  <default>
   <errors>
   <e id="missing-comma"/>
   <e id="wrong-apos/>
   </errors>
   <header>
    <title lang=en>Typographic thingy</title>
   </header>
  </default>
  </defaults>

 <error id="real-ráđastaddat">
  <header><!-- is now optional, and only overrides default-titles, cf above -->
   <title xml:lang="en">It should be "ráđastaddat" not "rađastaddat" "ráđastaddat"</title>
   <title xml:lang="se">Galggašii leat "ráđastaddat" iige "rađastaddat" </title>
  </header>
  <body>
   <description xml:lang="en">"$1" seems to be a spelling error, "ráđastaddat" seems to be a better choice.</description>
   <description xml:lang="se">"$1" orru leamen čállinmeattáhus ja "ráđastaddat" orru heiveme buorebut.</description>
  <examples>
   <ex xml:lang="se">Bengtsson {rađastattai} visot omiid.</ex> 
  </examples>
  </body>
 </error>
 <error id="real-vuovttat">
  <body>
   <description xml:lang="en"></description>
   <description xml:lang="se"> "$1" orru buoret sázu haga</description>
  <examples>
   <ex xml:lang="se">Son jáhkii bártniid liikot buorebut {čuvges-vuovttat} nieiddaide.</ex> 
  </examples>
  </body>
 </error>

$-variablar:

 • cg-analysen identifiserer alltid relevante ord med ein nummerert tagg
 • dette ordet kan ein setja inn i feilmeldinga med ein dollartagg med same nummer
  "<relevantkontekstord>"
     "relevantkontekstord" ADV @F-SUBJ ID:1056
  […kanskjeandreord…]
  "<eitordsomerfeil>"
     "eitordsomerfeil" N &real-detretteordet R:$2:1056

Tilhøyrande feilmelding:

 <error id="real-detretteordet">
  <body>
   <description xml:lang="en"></description>
   <description xml:lang="se"> "$1" orru buoret sázu haga</description>
  <examples>
   <ex xml:lang="se">Son jáhkii bártniid liikot buorebut {čuvges-vuovttat} nieiddaide $2.</ex> 
   <ex xml:lang="nn">Etter «$2», bør «$1» stå i habitiv, ikkje medlativ. Eller så bør du skriva «$2» i ikkjetiv.</ex>
  </examples>
  </body>
 </error>

$1 er alltid det ordet som har feiltaggen på seg, alle andre $n svarar til CG-relasjonen $n:

ADDRELATION ($2) (CC) (-1 (*)) TO (-1 (*));

Dette fungerer! Jf http://beta.visl.sdu.dk/cg3/single/#rel-addrelation

NoDaLiDa

Vi takkar nei, vi har ikkje høve.

anna?

Nei.