Linguist Meeting2012-10-04

Lingvistmøte i Divvun

Saker:

 • yaml-testing i ny infra
 • svenske ord i samisk: x, c og ord på -tion
 • smj-normeringsmøtet i morgon
 • Bugzilla

yaml-testing i ny infra

For at testdata skal bli brukt, må fila slutta på *.yaml. I tillegg så må filnamnet ha transducernamnet i seg:

analyser-gt-norm.hfst => adj_gt-norm.yaml

Yaml-testinga visar at det er forskjell på Xerox og Hfst.

./configure --with-hfst

Det krevst nyaste hfst (3.3.14)

./configure --without-xerox

Å Gjera:

 • lag fleire yaml-testar
 • lag eller bygg ut referansekorpuset
 • lag yaml-testar for alle ordklasser, samansette ord og produktiv derivasjon
 • lag både normative og deskriptive testar

svenske ord i samisk:x, c og ord på -tion

Det er mange dobbeltlemma i SMJ-leksikonet: alle "svenske" former skal submerkast, og få eit korrekt lemma. Det "normala" är ju att byta ut såna här bokstäver.

Korhon:

 • eksábma m examen eksáminánnda nd examinand eksáminásjåvnnå vn examination
 • sosiála social sosiálalasj sosiálalattj- social
 • åhpadusinstitusjåvnnå vn undervisningsinstitution
 • evolutionissma+Dial/-NOR: evolutioni FANATISM ;
 • kautionissta+CmpN/SgN+CmpN/SgG+CmpN/PlG: kautioni TURIST ;

Å gjera:

 • byta ut x, c og ti med ks, s og sj i lemma, Sub-tagg på slike stammar

smj-normeringsmøtet i morgon

Adjektiv

 • formell
 • aspektual
 • sosial
 • verbal

Normeringa av endingane:

 • ælla
 • ella
 • álla
 • ála

Korleis er desse klassane normerte i SMA og SME?

SME

 • aspektuála aspektuála+A+Sg+Nom
 • formála formála+A+Sg+Nom
 • individuála individuála+A+Sg+Nom
 • generealla: genereal'la BOREALA ;
 • kommersiealla
 • nominealla
 • territoriealla/territoriála
 • substansiealla
 • seremoniealla
 • prosessuealla
 • profešunealla
 • konstitušunealla
 • kontroversiealla
 • materiealla
 • visuála
 • Pekka: generella!!!! konstitutionála!!!!

SMA

 • formelle formelle+A+Sg+Nom
 • formelle formelle+A+Attr
 • nominelle nominelle+A+Sg+Nom
 • nominelle nominelle+A+Attr
 • substansielle substansijelle+A+Sg+Nom
 • substansielle substansijelle+A+Attr
 • kommersielle kommersijelle+A+Sg+Nom
 • kommersielle kommersijelle+A+Attr
 • materielle materijelle+A+Sg+Nom
 • materielle materijelle+A+Attr
 • verbaale verbaale+A+Sg+Nom
 • verbaale verbaale+A+Attr
 • individuelle individuelle+A+Sg+Nom
 • individuelle individuelle+A+Attr
 • visuelle visuelle+A+Sg+Nom
 • visuelle visuelle+A+Attr
 • sosijaale sosijaale+A+Sg+Nom
 • sosijaale sosijaale+A+Attr
 • digitaale digitaale+A+Sg+Nom
 • digitaale digitaale+A+Attr
 • profesjonelle profesjonelle+A+Sg+Nom
 • profesjonelle profesjonelle+A+Attr

Bugzilla

1404 - båadtsah, feejjene, læhkoladtje og rudtjege

båadtsah
båadtsah	båadtsah+A+Pl+Nom <=== Fjern dette lemmaet
båadtsah	båadtsah+A+Attr  <=== Fjern dette lemmaet
båadtsah	båadtsoes+A+Attr
båadtsah	båadtsoes+A+Pl+Nom
båadtsah	båedtsedh+V+TV+Ind+Prs+Uml+Sg2

feejjene
feejjene	feejje+N+Sg+Gen+PxSg1
feejjene	feejjen+A+Sg+Nom <=== rett opp lemma

læhkoladtje
læhkoladtje	læhkoladtje	+?

rudtjege
rudtjege	rudtje+N+Sg+Nom+Foc/ge
rudtjege	rudtjege+A+Sg+Nom
rudtjege	rudtjege+A+Attr

Å gjera: Lag yaml-testar på desse adjektiva.