Linguist Meeting2012-12-19

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

 • twol og omlyd i sma-adjektiv

Twol og omlyd i sma-adjektiv

Det finst ca 40 adjektiv med omlyd i SMA. Dei blir i dag koda i LexC, som gjer at dei aller fleste adjektiva får kvart sitt leksikon, og det er ingen abstraksjon over omlyd og bøyingsklasse. Dette er eit forsøk på å sjå om det er mogleg å setja opp eit system som kan gje slik abstrahering.

 • omlyd i ie-stammer
 • Umlaut doesn't hold for some ie-stem-verbs vedtedh > *vidtim (but: vedtim) olution is a lex for these words, without %^iUML for these forms
 • oeh -oeh/an

Adjektiv med omlyd:

Lemma PosAttr PosPred PosIll Comp Superl
buerie ue-ie ue-ie ua - an ue öö
leevles ee-es ee-es ee-asse ie öö
leevles yö-es ee-es yö-asse ie öö
leevles öö-es ee-es öö-asse ie öö
leevles ïe-es ïe-e ea-an ie öö
söökes öö-es öö-es ua-an ue öö
sööjmes öö-es öö-es ua-an öö öö
sööjmes ee-es ee-es ua-an ue ee
smaave aa-e aa-e aa-ese aa/ae aa
plaave aa-e aa-e aa-ese aa/ae aa
snaare aa-e aa-e aa-ese aa/ae aa
orre o-e o-e u-ese u u
noere oe-e oe-e oe-se ue öö
stoere oe-e oe-e oe-se ue öö
nåake åa-e åa-e åa-se - -
gïsse ï-e ï-e ï -se i i
gamte a-e a-e a-ese a a
gamte a-e a-e a-ese e e
rïektes ïe-es ea-oe ea-ose - -
kruana ua-a ua-a ua-ese ue/åa ue/åa
veelkes ee-es ee-es ea-an ie ee
veelkes ee-es ee-es ee-sasse ie ee
rööpses öö-es öö-es ua-an ue öö
sneehpes ee-es ee-es e-asse ae, ee ee ? pred: snååhpehke
geehpes ee-es ee-es ea-an ie ee
geerve ee-e ee-e ee-se ïe ee ?
traeptsie ae-ie aa-an aa-an - -
traeptsie ea-oeh aa-an aa-an - -
saetnies ae-ies aa-an aa-an - -
suvhtjies u-ies å-an å-an - -
haerries ae-ies aa-an aa-an - -
haeltjies ae-ies aa-an aa-an - -
såebries åe-ies åa-an åa-an - -
pliejhkies ie-ies ea-an ea-an - -
gijmies i-ies æ-an æ-an - -
gijmies æ-ah æ-oen æ-an - -
gijmies æ-as æ-a æ-an - -
gijmies æ-oeh æ-oe æ-an - -
gijmies æ-oes æ-oe æ-an - -
vilnjies i-ies æ-an æ-an - -
njerries e-ies a-an a-an - -
skiemtjies ie-ies ea-an ea-an - -
mujvies u-ies u-ie å-an? - -
staeries ae-ies aa-an aa-an - -
hujnies u-ies å-an u-an - -
hujnies u-ies å-oen å-oen - -
hujnies u-ies å-an a-an - -
hujnies u-ies u-ie a-an - -
gieries ie-ies ea-hke ea-asse ea-a-kåbpoe ea-a-kommes
båeries åe-ies åe-ies? voerese? åa-a-såbpoe åa-a-sommes

Problemadjektiv:

Lemma PosAttr PosPred PosIll Comp Superl
gïevte ?
tjoevkes ?
åehpies åe-ies åe-ies - gieries -gearehke, aeblehts -aebliehtadtje - -

Mange variablar:

 • ikkje berre ie-stammar?
 • omlyd frå attr til pred
 • omlyd frå positiv til komparativ/superlativ
 • valfri omlyd
 • ulike sett med attr- og pred-endingar
 • gradbøying eller ikkje?
 • likestava vs ulikestava

Arbeidet er ikkje ferdig, og vil halda fram seinare.