Linguist Meeting2013-04-10

Lingvistmøte

Til stades: Inga, Maja, Sjur, Thomas

Saker:

 • arbeid framover mot neste oppdatering av sma, smj (og sme)
 • fellesnamn (smi-namna)
 • testing

Arbeid framover mot neste oppdatering av sma, smj (og sme)

SMA

 • leksikalisera kortpassivane (gjeld få verb, men dei er frekvente)
  • merk dynamiske former som er leksikaliserte og skal ut av stavekontrollen med +Use/-Spell

Forbetring av handteringa av kortpassivar i SMA:

 • flytt kortpassivbøyinga til eit eige leksikon
 • lat alle verbparadigme peika til det nye kortpassivleksikonet, med taggen +Use/-Spell
 • leksikaliser verb som vanlegvis har kortpassiv med ei ekstra line, som peikar til kortpassivleksikonet, men utan taggen nemnt over - då vil desse, og berre desse, verba få kortpassiv i stavekontrollen, medan alle andre verb vil framleis få kortpassivanalyse i analysatoren

SMJ

 • leksikalisera frekvente derivasjonar, dvs token-frekvente men type-infrekvente
  • merk dynamiske former som er leksikaliserte og skal ut av stavekontrollen med +Use/-Spell
  • kva slags derivasjonar som bør leksikaliserast må undersøkjast i korpuset, men i alle fall +Der/vuohta, kanskje +Der/ahtes

SME

 • retta nye buggar (2-3 stk)

Fellesnamn (smi-namna)

Lang diskusjon om problema med fellesnamna, særleg samiske namn i felleslista. Vedtak: ingen samiske namn i felleslista, berre framande namn. Dei samiske namna skal flyttast til dei språkspesifikke leksikona, + at ein manuelt for kvart språk legg inn dei viktigaste namna frå dei andre samiske språka.

Ny vurdering etter at dei samiske namna har vorte flytta ut.

GJERELISTE:

 • informera Giellatekno om endringa (Sjur)
 • flytta ut alle samiske namn (Inga)
 • leggja inn eigne samiske namn (alle)
 • leggja inn eit utval samiske namn frå andre samiske språk (alle)

Testing