Linguist Meeting2014-06-27

Lingvist-møte 27.6.2014

 • Til stades: Inga, Maja, Sjur

Saker:

 • overgangen til neste smj-lingvist
 • nye taggar

overgangen til neste smj-lingvist

Stillinga lyst ut 26.6., søknadsfrist 27.7., oppstart 11.8. Vi satsar på å få til ei veke i lag i Tromsø 11-15.8. (men det er avhengig av kor mange søkjarar vi får om vi er klare til å starta då).

nye taggar

Inga vil ha nye taggar: taggar for leksikaliserte derivasjonar, diminutivar og andre. Diminutivane i smj har no eigne fortsetjingsleksikon, og det er enkelt å leggja til taggar.

Moglege fordelar:

 • info i korpuset (ein ser at ein derivasjon er ein derivasjon sjølv om han er leksikalisert)

Andre taggar:

 • Dial/Sub
  • Vi har:
  • Inga vil ha dei med i normative fst-ar, men samtidig tagga slik at vi veit at dei er marginale dialektformer
  • +Dial/ merker av dialektformer, vi kunne ha +DialN/ for å merka av former som øbryt med norma?
 • Err/Sub - for å merka alt som ligg utanfor norma (=Sub)
 • Use/LexSub - ein tagg med blanda semantikk (som må ryddast opp i) - unngå helst denne

Døme på dialektvariantar:

 • abessiv: både gahperahtá og gahperahti
 • pronomen: munje munji mune, suv suvva
  • i sma: munnjien, munnjan (den siste er Sub-a)

Forslag: vi legg ikkje på nye taggar, men dokumenterer variasjonen i pronomen i lexc som kommentardokumentasjon.

Bruken av Dial-taggar:

Dial/-NOR
Dial/-SW

visionerra
visjonerra

akklamasjåvnnå+Dial/-SW:ak^klama INSTITUTION "acclamation N" ; 
akklamasjåvnnå+Dial/-NOR:ac^klama INSTITUTION ; 
illusjonissma+Dial/-SW:illusjoni FANATISM ; ! 
illusjonissma+Dial/-NOR:illutioni FANATISM ; 

Korleis tagga desse slik at svenskane får både acklamasjon og akklamasjon? Ved å tagga acklamasjon med +Dial/SW og la resten stå umerka. Ord som bør drøfast med Giellagálldo kan merkast med ein kommentar !GG på slutten av lina.