Linguist Meeting2016-12-14

Samansetjingsmøte 14.12.

Til stades: Duommá, Lene, Sjur, Trond

Saksliste

 • Prosessen med Cmp framover
 • Samansetjing i analyse vs. leksikalisering
 • Referat og neste møte

Prosessen med Cmp framover

Vi treng betre rutiner for prosessen:

 • fordele kven som sjekkar inn referatet etter kvart møte
 • spesifisere tidspunkt for neste møte i slutten av referatet
 • spesifisere klåre TODO-punkt til neste møte, og følgje opp

Taggmessig spesifisering av samansetjing for Cmp/Sh

I mange tilfelle er den samansette forma underspesifisert, +Cmp/Sh der forleddet er forkorta, eller ikkje skil mellom genitiv og nominativ.

Konklusjon: dette løses i transferfiler i MT

Framleis opent : Skilje mellom kortformer i lånord og kortformer i samiske ord. Dette skil vi ikkje mellom no, det blir tema på eit seinare møte.

Samansetjing i analyse vs. leksikalisering

Se Bz 2296

Spørsmålet er om vi vil ha som mål å alltid ha ein representasjon av samansetjingar som viser den interne strukturen til ordet, eller om vi ikkje vil ha det.

maŋisboahtti	maŋisboahtti+N+NomAg+Sg+Nom
iešdovdu	iešdovdu+N+Sg+Nom
adoptiivaváhnen	adoptiivaváhnen+N+Sg+Nom

Se Bz 2280 om egne fortsettelsesleksikoner som ikke gir sammensetning pga speller reasons

Filer av interesse:

Mogleg strategi (til vurdering)

 • Vi vil vere i stand til å analysere desse orda
 • Problematiske ord for stavekontroll gjev vi tagg så dei ikkje blir med i speller
 • Viss ord er problematiske å analysere dynamisk i alle samanhengar kan vi leksikalisere den grammatiske analysen

TILTAK

 1. Opne opp stiar for samansetjingar som i dag er sperra (men merke for Use/-Spell) (Duommá)
 2. Vurdere ulemper ved dette for korpusanalyse (Lene, Trond)
 3. Leksikalisere detaljert analyse der det er aktuelt
 4. Begynne å lage oversikt over sammensetningstyper og tagger på den nye Cmp-sida (Lene)

Referat og neste møte

Trond sjekkar inn referat etter lunsj

Neste samansetjingsmøte: 11.1. kl. 10.00

Saker til neste møte:

 • Full analyse av samansetjingar
  • Vi vurderer kva vi gjer med den delen av dei 4% som står att etter at Duommá har opna for meir dynamisk samansetjing, og etter at Lene/Trond har sett på samansetjingsmaterialet (4%) på nytt

Saker til seinare møte

 • Samansetjingar med substantiv vs. adjektiv
 • Andre lingvistiske saker
 • Harmonisering språk til språk
 • Skilje mellom kortformer i lånord og kortformer i samiske ord