Meeting2017-04-05

Divvun-møte 5.4.2017

Til stades: alle

Saker:

 • Rapportar
 • Påska

Sidan sist

Børre

 • Termwikikurs i Levi
  • folk frå finsk og norsk side
  • se, sma, sms, smj
 • litt meir arbeid med termwikien - ikkje flytta enno
 • git-repo for sertifikat og liknande

Duommá

 • som usualt har han jobbat med grammarchecker test-korpuset
 • web demo
 • samle falske positiver til Linda

Linda

 • tilbake til regeltesting, mest realword error rules
 • fikse kommaregler
 • syntaktisk regler som omfatter flere ord, og skal få flere forslag, f.eks. numeral + substantiv:
  • Eanemus njuorrasii ovtta dáidagiin maid ádden sutnuide govvan sutno lagas oktavuođas ja oktasaš sorjjásvuođas.
  ovtta           dáidagiin 
Num Sg Gen / Num Sg Loc   N Pl Loc / N Sg Com

Kan rettes til:
1) -             N Sg Loc -> ovtta dáidagis
2) Num Sg Com        N Sg Com -> ovttain dáidagiin

Semantiske taggar:

 • 70% av leksikonet har taggar
 • 90% av substantivkohortane i korpuset får semantisk tagg

Å gjera:

 • Sjå på dei siste 10% som ikkje får taggar, om det er berre hapaxar eller om det er ord som er meir frekvente.

Maja:

 • added lemma + noe cmp-tagging
 • snakket og fått antagelig møte om cmp pg propernouns med Gïelegaaltije 9.-11.mai i Østersund(hurra!) - få til en oversikt over Berglsnads cmp og få en statistikk fra korpus på cmp = hva er likt og hva er ulikt? + møte om de lemma som er normert i strid med tidligere vedtak
 • studieplaner sma - må ha møte med Lena, Harald og Eystein
 • Hattfjelldals-konferansen:
 • tar ferie fredag 7.4- tilbake (sjå lenger ned)

Tilbakekmeldingar frå sma-brukarar:

 • sma-stavekontrollen: alt for mange rare forslag
 • sma-stavekontrollen er dårlegare enn tidlegare - "forslaga er heilt bak mål"
 • ordbøkene er ikkje gode nok
 • vanskeleg å installera
 • normering: låneordstilpassing, stadnamn, samansetjingar
 • samarbeid med Gïelegaaltije
 • det vi lagar er for dårleg, går inn i ein tradisjon av halvdårlege løysingar

Sjur

 • årsrapport, planar for i år, budsjett, rekneskap
 • utlysing for å laga ordboksapp for mobilsystem
 • utlysing for å integrera grammatikkontrollen i Word (Win/Mac)
 • liste over samarbeidspartar
 • kommandolinestavekontroll i SEE

Sjå på den svenske sma-appen frå språksenteret i Tärnaby, av Oscar Östergren. Sjå: gielejarnge@sametinget.se. Har brukt materialet vårt.

Tomi

 • preparing move of satni.org
 • satni.org new features:
  • usage examples, definitions and explanations now displayed in the article

Å gjera:

 • møte med Trond om status for OmegaT-lemmatiseringa.
 • oppdatere fst'ar i gtweb.uit.no - sjå på koden her:
  • Eksempel for hvordan fst'ene for analysen oppdateres hver dag: $GTHOMEtools/stallo-analysis/analyse.sh

Påska

 • Børre: fr.o.m. kl. 12.00 6.4 t.o.m. 18.04
 • Duommá: borte hela tiden, men på samme tid ikke borte, jobber irregulärt och kanske ikke full tid, och kanske inte ens har nett hela tiden
 • Linda: 12.4.-19.4.
 • Maja: 7.4.-14.4.
 • Sjur: 12.4.-18.4.
 • Tomi: 12.4-18.4