Meeting2017-10-03

Divvun-møte 3.10.2017

Til stades: Børre, Elena, Linda, Maja, Sjur, Tomi

Sjuk: Duommá

Saker:

 • Sidan sist
 • NetSam
 • GG-møte
 • Arbeid framover
 • Neste møte

Sidan sist

Børre

 • TermWiki
  • Finne ut hvordan man best gir tilgang til språknemndene (konklusjon: la dem skrive på Talk-sidene)
 • Bugzilla
  • Begynne m 2405, parallellisering blir dårlig
   • Lage underbugger til denne: 2425, 2426, 2427, 2428. To for pdfkonvertering, to som har med nob og fin og gjøre.
  • 2429: sms
 • Få stallo-analyse i gang igjen.
 • voikkostøtte for mer enn finsk i enchant-voikko
 • Så gjennom og kommenterte TermWiki-film som John Egil Utsi laget etter møtet vårt den 20.09

Elena

 • andre dag på jobb
 • få i stand maskinen
 • lesa og forbetra dokumentasjonen

Linda

 • kongruensregler
 • begynte å fikse taggrekkefølgen i COPY-regler
 • ny evaluering av kasusfeil i adposisjonsfraser:
  • fiksa adposisjonsdisambigueringsregler (for et fint sammensatt ord!!)
  • la til feiltaganalyser i adposisjonsgrammatikkontrollregler
  • la til kontekstkondisjoner i andre syntaktiske regler som ikkje burde komme opp
  • fiksa en del COPY regler som ikkje funka
  • la til valenser
 • begynte å legge ut webdemoeksempler om forskjellige feiltyper på insta

Maja

 • propernoun - yaml-tester
 • added more GG lemma
 • cmp
  • vi treng fleire deskriptive taggar (jf førre møtet)
 • lemma fra GG - satni.org, MT?

Sjur

 • førelesingar på HU
 • rapporterte problem med tokenisering for decomposed unicode
 • grammatikkontroll no på kommandolina
$ echo "Nu go mii diehttit de lea guovddáš eiseváldit , SND čađa , vuoruhan doarjaga fatnasiidda mat leat stuorát go 15 mehtar ." | divvun-checker -a tools/grammarcheckers/se.zcheck -n smegram

CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
CG3 Info: Binary grammar detected.
{"errs":[["diehttit",10,18,"real-diehtit","Čállinmeattáhus",["diehtit"]],["lea",22,25,"syn-number_congruence","kongrueansameattáhus",["leat"]],["stuorát",98,105,"syn-number_congruence","kongrueansameattáhus",["stuoribut","stuorábut"]]],"text":"Nu go mii diehttit de lea guovddáš eiseváldit , SND čađa , vuoruhan doarjaga fatnasiidda mat leat stuorát go 15 mehtar ."}

Grammatikkontrollen inneheld alle modulane bortsett frå stavekontrollen:

<pipespec language="se"
     developer="Divvun"
     version="0.42"
     contact="Divvun divvun@uit.no">
 <pipeline name="smegram"
      language="se_NO"
      type="Grammar error">
  <tokenize><arg n="tokeniser-gramcheck-gt-desc.pmhfst"/></tokenize>
  <cg><arg n="valency.bin"/></cg>
  <cg><arg n="mwe-dis.bin"/></cg>
  <mwesplit/>
  <cg><arg n="disambiguator.bin"/></cg>
  <cg><arg n="grammarchecker.bin"/></cg>
  <suggest>
   <arg n="generator-gt-norm.hfstol"/>
   <arg n="errors.xml"/>
  </suggest>
 </pipeline>
</pipespec>

Tomi

 • termwiki exporter - ikkje ferdig enno

Maja minte på missinglista frå termwikien (sma-termar som manglar i analysatoren)

NetSam

Besøk av leiar Inger Anne Gaup frå styret i NetSam:

 • NetSam har møte i Tromsø 23. og 24.10. Dei vil gjerne ha besøk av oss, og har sett av respektive 1 og 2 timar til oss dei to dagane
 • ta utgangspunkt i læreplanen og læringsmål
 • kva trur vi at lærarane på dei ulike trinna har mest bruk for?
 • installera og sitja i lag med lærarane
  • i små grupper?
 • oppfylging med nettmøte?
 • kan Divvun reisa ut til skulane? Ja!

Ressurser

Moglege ressursar:

Divvun-førebuingar

 • gjera ferdig tastatura for sma og smj
  • laga ferdieg malar som viser korleis dei samiske tastatura ser ut?
 • stavekontrollar:
  • når får elevane ta i bruk stavekontrollar i undervisinga?
  • gje ut nye versjonar til då?
  • retta så mange tekniske feil som mogleg (Tino eller Brendan?)
 • analysator som verkty i undervisinga?
 • visa grammatikkontrollen
 • elektroniske ordbøker

Kva har elevane bruk for?

 • lytteøvingar (lydbøker, TTS)
 • retteprogram
 • tastatur
 • ordbøker
 • oahpa

Maja og Elena set seg inn i læreplanane, og dei digitale læringsmåla som står der.

GG-møte

Marko føreslår 8.-9.11. (veke 45) - dersom ok, så blir det Divvun-samling den veka.

Arbeid framover

Børre

Elena

 • Spørsmål om normering av lulesamisk - ta kontakt med Sandra
 • Oppsett på egen arbeidsmac
 • planlegge NetSam-presentasjonen

Linda

 • fortsette med evaluering og fiksing av kasus feil i adposisjonsfrase-reglan
 • evt. kongruensregler

Maja

 • førebu GG-møte og sma-normering
  • normering av bindestreksbruken
 • missing
 • samansetjingar og cmp-taggar

Sjur

 • tastatur for NetSam-lansering

Tomi

 • termwikiexporter
 • må få oppdateringa av satni.org i gang igjen

Neste møte

Neste Divvun-møte tysdag 17.10. kl 10.30.

Neste Divvun-samling truleg veke 45 pga GG. Sjekk kalenderane dykkar!

Ymse

Maja har permisjon to dagar neste veke. Jobbar frå Kautokeino på måndag.