Meeting2018-02-13

13.02.2018

Tilstades: Thomas, Linda, Elena, Børre, Maja, Sjur

Saker:

 • Staare
 • Sidan sist
 • Divvun-samlingar framover
 • Ymse
 • Arbeid dei neste vekene
 • Neste møte

Staare

 • førelesinga gjekk veldig bra
  • fleire positive tilbakemeldingar
  • spørsmål frå publikum:
   • kven bestemmer kva vi skal gjera? Tidlegare styringsgruppe, no fagråd som gjev innspel frå språksamfunna. Departementet får kvart år ein rapport + planar for neste år.
 • Børre prata med personen bak den samiske ordboksappen frå det svenske Sametinget, vil gjerne ha møte med oss
 • òg prat om uTalk for SMA
 • 10-12 kom på workshoppen, hjelpte folk med å installera verktya våre
 • alle TTS-pakkene forsvann

Sidan sist

Børre

 • Staare
 • Divvun.no - mobil
 • Korpusanalyse: forberedt for og flyttet filflytting mellom gtsvn.uit.no og stallo
 • xserve
  • Satt i gang nettside-cronjobber på nyformattert divvun
 • Legge til tekster mottatt fra Trøndelag fylkesbibliotek

Duommá

 • adpositions and adverb disamb - the forever work

Linda

 • regeltesting og -fiksing (grammarchecker.cg3)
 • la til en tagg for ordformer der Nom Sg og Gen Sg er homonyme (nødvendig for å lage f.eks. NP-barrierer)
 • noen disambigueringsregler
 • noen diskusjoner med Duommá om prinsipper for regelkonstruering
 • Sámi Albmotbeaivi (Árdna) + Ole Henrik Magga Seminar
 • forberedelser til mediekurset
 • instagram

Elena

 • Staare-forberedelser
 • Presentasjon under DigiGiella2018, Staare
 • missinglist
 • duolingo.com
 • •-feil bare på mac?

Maja

 • Oppsplitting av Possesive-Suffix ut fra Noun-fila (affix)- Pos.Suffix i egen fil
 • missinglist (flere filer fra Gïelegaaltije) the forever work
 • Sámi Albmotbeaivi (Árdna) + Ole Henrik Magga Seminar
 • (Trööndelaage VS. Tröndelaage)

Sjur

 • nye stavekontrollar er klare
  • testinga viste det vi allereie veit: forslaga er for dårlege (sma best)
 • laga ferdig SMS-tastatur i lag med Trond
 • la til URL-tagging i MT-analysatoren
 • retta feil med Q-tasten for SMJ-tastaturet
 • hjelpte til med grønlandsk - dei skal ta i bruk tokeniser, fekk nyttig innsikt i korleis fst-bygginga fungerer -> stort alfabet = lang byggjetid (grønlandsk hadde eit alfabet på 4000 symbol!)

Divvun-samlingar framover

 • 26.2.-2.3. - berre Sjur
 • 19.-23.3. - alle
 • 16.-20.4. (sannsynlegvis) - fyrste møte med fagrådet

April-samlinga er problematisk den veka pga GG-konferanse i Staare 17.-18.4. Anten må samlinga flyttast til Staare, eller så må vi ha samlinga vår veka etterpå. Samling i Åre, med utflukt til Staare?

Ymse

 • oppdaterte stavekontrollar - ut denne veka
 • URL-tagging
  • vil vi ha meir spesifikk info, t.d. e-post, ssh, m.m.?
  • det er ingen skilnad syntaktisk og analysemessig
  • kan vera til nytte når det gjeld informasjonssøk
  • konklusjon frå Divvun: nei, ikkje no i alle fall

Vinterferie

 • Elena: 7.-9.3.?
 • Maja: borte 26.2.-2.3., jobbar innimellom frå Majavatn
 • Sjur: 19.-23.2., jobbar kanskje litt innimellom
 • Duommá: nej

Arbeid dei neste vekene

Duommá

 • adpositions and adverb disamb - the forever work

Elena

 • missing-lista
 • lasj-ord

Linda

 • fortsette med regeltesting
 • lese artikler
 • mediekurs i neste uka

Maja

 • possessive suffiks

Børre

 • Få divvun-mobil ferdig

Sjur

 • få ut nye stavekontrollar
 • kalla inn til fagrådsmøte
 • arbeida med LexC i lag med Maja

Neste møte

Tysdag om 14 dagar, når Sjur er i Tromsø