Meeting2018-03-22

Divvun-møte 22.3.2018

Til stades: Børre, Duommá, Elena, Linda, Maja, Sjur

Borte: Tomi

Saker:

 • sidan sist
 • kva gjorde vi i 2017? (årsrapport)
 • ymse
 • arbeid framover
 • neste møte

Sidan sist

Børre

 • Nydivvun
  • Jabber
  • Prøve å få stavekontrolltjeneren på føttene (proxypass fra /samispeller til localhost: 3000/). Bug i javascript.
 • TermWiki
  • Missinglist til sma/smj med pekere til artikkel og samling
  • Statistikk over godkjent/ikke-godkjent. Mye jobb med å lage maler for å få dette til.
  • bot-rutine for å autogodkjenne termer som finnes i analysatorene våre
 • Styre med commit-mail

Duommá

 • adverb-adpos-noun etc disamb

Elena

 • missinglist
 • missinglist fra TW (Giellagálldo) samt GG biejvvegirjijt
 • progress adjektiv med lasj
 • Julevsáme giellaseminárra (GG), jåhkåmåhken, johmohkin, johkemehkesne
 • CG-innføring av Linda (og Josh)

Linda

 • Avvir-problemet: la til et vilkår til samtlige REMOVE/SELECT reglan i disambiguator for å unngå at forslag fra spelleren blir fjerna
 • fortsatt med regeltesting
 • fikse tagkombinasjoner i COPY-reglan (f.eks. tagrekkefølge for generering)
 • hjalp Josh med de første pitesamiske syntaksreglan (artig!)
 • hadde en liten CG-intro for Elena og Josh
 • fekk grammatikkontroll i LibreOffice til å funke når æ fulgte Kevins instruksjoner
 • tok kontakt med de baskiske MT folkan for et samarbeid med Giellatekno

Maja

 • Forberede GG-saker
  • oppfölgingspm. ang. bruk av bindestrek
  • Propernoun-smi - fremmednavn
  • Ordenstall og dato
  • (Tallord, se iforhold til smj, sme)
  • Oppfölgingspm. på lånordbestemmelsene fra 2010? - Thomas og Maja.
  • ==> Hvilke normeringssaker bör prioritreres fremover? mht. MT og grammatikkontroll, Se: sme-čállinrávvagat
 • Missinglist fra TW, gïelegaaltije
  • MWE - hvordan tagge leksikalsierte feilskrevne MWE uttrykk på
 • Forberede presentasjon 17.april
 • (Passive verb - får oversikt. Flagging.)

Sjur

 • årsrapport, rekneskap, annan administrasjon
 • Ávvir-stavekontroll
 • prosjektutlysing
 • installerings- og oppdateringsprogram
  • kva skal namnet vera? (Arbeidsnamn: Páhkat). Forslag frå møtet:
   nn: Divvuninstalleraren
   se: Divvunsajáiduhtti
   smj:
   sma:
   en: Divvun Installer
   nb: Divvuninstallerer

Kva gjorde vi i 2017? (årsrapport)

 • tastaturer (mobiloppdatering for Android, datamaskin for sma, smj, smn, sme (eigen variant) + andre ikkje-samiske språk, sms som beta)
 • GG-møte i haust
 • Tråante2017
 • Hattfjelldalen (mars)
 • MT (smenob)
  • ikkje sme-sma enno, men: betre fst, grunnlag for ordbøker mellom samiske språk - viktig arbeid for framtida
 • Termwiki (hovudarbeid for Børre) -> bør bli ein ordbokswiki òg
 • samarbeid med GG og termarbeidet deira - store framsteg, veldig bra!
 • leksikalisering
 • grammatikkontroll
 • sma: deltagelse i ressursgruppe for Sijti Jarnge; mht. temaene revit.prosjekt, stedsnavn
 • besøk ute i Sápmi:
  • netsam x 2
  • Tråante
  • Hattfjelldalen
 • korpus:
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune: sma-korpus
  • mykje NRK-materiale
  • lite elles - kontraktane våre og byråkratiet kring dei er eit hinder
 • stavekontrollar:
  • laga nettstavekontroll
  • betre NRK-stavekontroll
  • stavekontroll i grammatikkontrollinnpakking
  • Ávvir - ny stavekontroll -> etter kvart grammatikkontroll
 • brukarstøtte over telefon og anna
 • kontakt med Oslo-skule med samiske elever
 • hjelp og støtte til mange private og andre med å installera og ta i bruk Divvun-verktya
 • sendt ut mange TTS-donglar
 • FB-gruppe, 302 medlemmer, FB-side, 367 liker
 • har laga Instagram-konto (14. sept), har no 164 fylgjarar + 110 posts
 • andre som har brukt ressursane våre:
  • ordboksmateriale i Ordboksappen til Samisk språkcentrum
  • Lulesamisk ordboksapp (tidlegare, ikkje nemnt)
  • satni.org via REST på nettsida til GG
  • Sikku Media sine ordboksapper bruker ordboksmaterialet vårt
  • taleteknologimiljøet ved Otnes (den tekniske høgskulen der, tilsvarande NTH i Trondheim) har nytta det nordsamiske talekorpuset vårt i arbeidet sitt med talesyntese og robotar
 • har jobba med heimesidene våre, for å gjera dei meir mobilvenlege, ikkje ferdig enno

Ymse

Tomi sluttar 6.6. Børre og Sjur ser på korleis arbeidsoppgåvene hans kan fordelast.

Arbeid framover

Børre

 • meir termwiki
 • meir arbeid med å setja opp ting på divvun.uit.no (spellerserver)

Duommá

 • adverb-adpos-noun etc disamb

Elena

 • missinglist
 • lasj sammen med Duommá og Maja
 • ikke påskeferie

Linda

 • meir gramcheck

Maja

 • førebuingar til møtet i Östersund

Sjur

 • meir adm
 • meir gramcheck
 • offentleg utlysing av utviklaroppdrag

Neste møte

Etter påske.