Meeting2018-09-06

Divvun-møte 6.9.2018

Til stades: alle

Saker:

 • sidan sist
 • ymse
 • arbeid framover

Sidan sist

Børre

 • Laget frontend til sátni.org

Duommá

 • går igjennom Lenes liste før å ta ut verb som bara tar 3p - 48 ord kvar å gå gjennom av totalt 4182
 • kjemper før å få nøkkel til kontor

Elena

 • missing

Linda

 • ble ferdig med lista over syntaktisk superlativ (på prioritetslista)
 • jobba med kommaregler
 • fiksa en del andre regelbugger og skrev eposter om det æ ikkje klarte å løse sjøl
 • administrativt arbeid (kontrakt etc.)

Maja

 • noun_not_norm-lista - korrigert i nobsma og added missinglemma -
 • begynt på yaml-testene - adj. - skrevet et abstrakt sammen med Trond om adj. som ble sendt (og godkjent!) til
Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa symposia|http: //www.oulu.fi/giellagas/symposia2018]

i Oulu/Uleåborg

 • prop-noun - ikke samsvar melom ortografi og Statens Kartverk: ø-ö, æ-ä (ortografi - aktivt jobbe for å opprettholde sma-ortografi); døme:
  • Sorretje - burde vera: Sorrehtje
  • Sijdurrie - burde vera: Sïjtdurrie
  • Kjerringtjahke - burde vera: Tjirrientjahke
  • vurdera å senda brev til: Stadnamnkonsulenten = Sekret. for Stadsnavn = Sametinget, + kopi til Statens Kartverk + andre relevante institusjoner (kommuner)
 • lånemønster - "misihke", men iflg. Lorentz er forslagene "misikke", "musigke","musihke" og "musijke" - Ble noen av disse spesielt valgt fra GG, og eventuell hvilken?

Sjur

 • utlysing: kjøpa programmeringstenester for div prosjekt - ute no
 • orddeling: forbetra byggjerutinane -> betre orddeling
 • hjelp til Grønland og Kanada

Arbeid framover

Børre

 • litt meir satni.org
 • ordboksredigering i termwikien

Duommá

 • bli klar med 48 ord i Lenes liste
 • orddelingsbug
 • testa regler før syntaktisk superlativ
 • adv - adpos disambiguation

Elena

 • jobbar vidare med missing

Linda

 • jobbe med lista over feil+regler vi vil lansere i første versjonen
 • en del administrativt arbeid

Maja

 • noun_not_norm
 • yaml
 • stadnamn - kva slags ortografiske problem finst det?
  • Tagg problematiske propernoun med disse:
   • +Use/DNorm = prop som er i henhold til ortografiske rettskrivingsprinsipper, men ikkje offisielt namn pr i dag
   • +Use/NotDNorm = Ikke samsvar med dei ortografiske prinsippa (men altså offisielt namn pr i dag)

Det kan t.d. sjå slik ut i lexc:

Kjerringtjahke+Use/DNorm+Err/Orth:Tjirrien^tjahk SNAME_NIEJTE-plc ;
Kjerringtjahke+Use/NotDNorm:Kjerring^tjahk SNAME_NIEJTE-plc ;

Sjur

 • utlysingsadmin
 • orddeling
 • gramsjekk

Ymse

 • midlertidig "erstatning" for Tomi (sør-/lulesamisk)
 • den faste stillinga
 • Eckhard Bick til Tromsø? Femdagerskurs i CG, MT og gramcheck - dependensar, relasjonar m.m. Vi må diskura dette denne veka.