150114

Giellatekno-møte 14.1.

Saksliste

 • Workshop
 • Denne veka
 • Giellatekno
 • Korpus
 • Kursplan for SAM-3000
 • Kamera
 • Neste møte

Workshop

Programmet og hjemmesida må redigeres (Trond gjør dette)

 • Romnr inn på selve programmet
 • Info om parallel session
 • Link til programmet helt øverst
 • Heile sida opp-ned

Sende epost til alle IS ansatte om dette idag

(Lene gjør dette)

Denne veka

Kimmo på torsdag? TWOL som morfologisk teori

Giellatekno

Orienteringar.

Korpus

Tospråklige tekster:

Samiske tall foreller, 1-7. Lene sender epost til Ciprian med info om sekretariatet for evt å få wordfiler derfra.

Hente terminologi frå vitskaplege tekstar

Tagge termer når man legger dem inn i lexc? Eller legge til kommmentar? !TERM

 • Ny lingvistisk term frå lingvistisk oppgåve = +Term/Ling
 • Men kva med lingvistiske termar som er i lexc i dag?
  • Legge til
 • Kva med tvetydige termar?
  • Dobbeltoppföring?
  • Dobbeltagg +Term/Geo_Ling
 • Kven vil ha dette?
  • satni.org + Autshomato verda rundt

Vi merkar terminformasjon som kommentar i lexc.

Kursplan for SAM-3000

Forslag til kursplan for samisk språkteknologi på 3000-nivå (masternivå):

SAM-30.. 10 stp:Samisk språkteknologi

(Innføring i språkteknologien som Giellatekno- og Divvun-gruppene arbeider med)

Kunnskaper og forståelse:

Studentene skal:

 • kjenne til tekstkorpus som finnes for samiske språk
 • kjenne til forskjellen mellom statistiske metoder og regelbasert/dyp lingvistisk modellering av språk
 • kjenne til hvordan man modellerer morfologi ved hjelp Final State Transducers
 • kjenne til hvordan man disambiguerer ambiguitet og legger til syntaktisk analyse ved hjelp av Constraint Grammar
 • kjenne til hvordan morfologisk analyse/generering og syntaktisk analyse kan brukes i sluttbrukerprogrammer
 • kunne plassere Tromsø-modellen i en større sammenheng

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • lage morfologiske modeller som kan implementeres som automater
 • på grunnlag av et tekstkorpus kunne utlede syntaktiske regler som kan implementeres som constraint grammar
 • kunne bruke grammatiske analysatorer
 • kunne gjøre avanserte korpussøk (grunnleggende regulære uttrykk) i brukergrensesnittet Korp
 • vurdere feil i analysen

Arbeidskrav:

I løpet av kurset skal studentene levere inn 2 obligatoriske skriftlige øvinger. Øvingene må leveres inn til fastsatte tider, og må være godkjent senest to uker før eksamen.

Vurderingsform:

Eksamensform er en 6-timers skoleeksamen på samisk. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F).

SAM-3090 10 stp:Spesialemne i samisk språkvitenskap

(generelt emne som finnes allerede) - her kan studenten velge å fordype seg i noe, f.eks. FST, CG, korpuslingvistikk

HIF-3012 Språkteknologi (FST kurs)

(finnes allerede)

Kamera m. mikrofon

Trond tar opp saka på nytt.

Neste møte

Torsdag 22.1. kl. 8.30 (evt. anna tidspunkt).