150701

Onsdagsmøte 1.7. 8.30

Saksliste:

ARtiklar, publisering

Oversikt og planlegging over skriving av vitskaplege artiklar.

Moment å ta med i diskusjonen:

 • vi vil sikre at halvferdige artiklar blir fullført og at prosjekt vi har lagt ned mykje arbeid i blir publisert
 • prosjekta vi er involvert i skal resultere i publikasjonar
 • vi har kommande samarbeidsprosjekt som t.d. Weigthlifting
 • vi må utnytte professor II -stillingane vi har

På eit overordna plan er dette viktige tema:

 • e-leksikografi
 • fst + morfologi
 • stavekontroll + automatar
 • syntaks + korpuslingvistikk
 • samfunnsmessige konsekvensar av språkteknologi

Ei ufullstendig liste over aktuelle artiklar og tema er denne

Einskildarbeid

sme-sma-artikkel

Frist som kjem: 1. sept. NEJLT.

FAD1

Utfordring: Kva slags målgruppe kan dette bli ein interessant artikkel for? For e-leksikografisk / terminologisk arbeid med minoritetsspråk.

Kanal: Kanskje diskutere med Fran.

Planar i samband med Canada-arbeidet

Siste avsnitt i /lang/common/ComputationalWorkshopForIndigineousLanguagesSummary.html

smn-e-leksikografi (cifu i august)

Foredrag + artikkel. Publisering: Vi vurderer cifu vs. andre.

Artikkel om samisk språkteknologi / enaresamisk i handbok

Redaktørane vil ha vinkling på grammatikk, og ingen rein språkteknologiartikkel.

Doktorgradsprosjekta

Kort gjennomgang av dei.

“enaresamisk før og etter språkteknologien”

Mogleg innfallsvinkel:

Enaresamisk skriftkultur Kor mykje blir smn brukt skriftleg, kven bruker, kor mykje skriv dei, ...

Bruk av Oahpa

Orientering.

Oppsummering

Arbeidet held fram. Vi legg fram i plenum med jamne mellomrom.

Tema i august:

 • veke 32: Opent / leksikografi
 • veke 33: cifu
 • veke 34: Opent
 • veke 35: sme-sma
 • veke 36: morfologisk teori. Moglege undertemavinkar:
  • Ciprian: Teori vs. metode
  • Lene: Markedness, frekvens ... (kva er eit ord, kva er overgenerering)
  • Ritva: Distribuert morfologi
  • Trond: Paradigme vs. morfem

God sommar!