Meeting_2013-04-29

Møte Sjur + Trond 29.4.2013

Saksliste

 • Serverflytting
 • Lydbandprosjektet
 • Buggar
 • Sørsamisk tekstinnsamling
 • Korp
 • ny infra
 • Sider på nett som ikkje skal vere der
 • Neste møte

Serverflytting

Fordeling av tenester og alias for dei virtuelle servarane

Vi treng oversikt over alle aliasa, og kva slags prosessar og programvare dei er avhengige av.

 • gtsvn: svn
 • gtweb: cgi-bin, mt, webdict, nds: sanat, valks, vada..
 • gtlab: eksperiment
 • gtoahpa: oahpa, sanit (?)

Vi diskuterer oppsettet neste veke.

TILTAK

 • Lage eit dokument / dokumentasjon der det er mogleg å fylle inn info (Sjur)
 • laga oversikt over alle aliasa (Trond, Sjur, Børre, Ryan, Ciprian)

Victorio

Det er framleis ting å flytta (cgi-bin). Vi utsett saka til neste møte.

svn-flyttinga

Etterdønningar: e-post til svn-brukarane - Jaska-gjengen og fitswe-gjengen har vorte tatt på senga. Vi må sjå på korleis vi handterer svn-e-post.

Vi har ikkje informert, berre gjort. Det er ikkje bra. Vi må ta svn-brukarane meir på alvor.

Lydbandprosjektet

Trond må starta det (etter Oslo-turen).

Buggar

1641

Sjur og Lene har venta på kvarandre.

Sjur treng ein klår, fullstendig og eintydig definisjon av kva slags trandsusarar som trengst for oahpa.

1580

Skolehistoria: Vi manglar heile band 6 + vi manglar tekstar her og der frå tidlegare versjonar. Det viktigaste er band 6 in extenso. Sjur følgjer opp.

1628

Ávvir etter 2010 manglar. Sjur følgjer opp.

Sørsamisk tekstinnsamling

Sjur har prata med Børre.

Korp

Cip eksperimenterer. Har byrja å installera. Korp-installasjonen tok ned NDS i helga, installeringa av dei ulike tenestene må koordinerast (jf det fyrste punktet over).

Ny infra

 • sme
 • når skal andre byrja å gjera noko?

Kven skal gjera noko, bortsett frå Sjur? Cip, Børre (Tomi). Sjur held kurs for Ciprian og Tomi neste veke.

Sider på nett som ikkje skal vere der

http://giellatekno.uit.no/oahpa/index.nno.html skal ikkje vere online Men kor finn vi denne sida?

Neste møte

I Tromsø, neste veke.