Meeting_2017-06-13

S&T 13.6.2017

Saker

 • OmegaT
 • signeringstull for Trond
 • Røyrvik
 • Grønland/Tromsø om 14 dagar
 • Tastaturarbeid framover
 • Opning av museet i Neiden

OmegaT

Hfst-tokenisering fungerer no også på Windows. Men filnamnet kan bli feil når ein lastar ned, må dokumenterast.

Drøfting

Oversyn

Dette trengst:

 • Dokumentasjon for korleis ein installerer hfst-tokenisering på alle plattformar
  • jar-fil
  • analysatorar
 • Testing
 • Målgruppe(r)

Dokumentasjon

Dokumentasjon på to nivå: For utviklarar (kontinuerleg) og for brukarar (når vi skal dit).

Installering

Når det gjeld det å installera analysatorane føresår Tomi å gjera det likeeins som med Apertium: ein dialog der ein installerer dei språka ein er interessert i, tilgjengeleg via Options > Hfst-tokeniser (det må heita tokeniser pga OmegaT-terminologien, eigentleg er det lemmatisering vi tilbyr). Det blir ei god løysing.

Dette må koordinerast med Tino, slik at vi har analysatorar å lasta ned.

Sjur pratar med Tomi.

Språkpar

Mest aktuell Hfst-tokenisering er dei vi ikkje har MT for: nob-sme, nob-sma, nob-smj, fin-sme, fin-smn, fin-sms.

Vi bør teste om hfst-tokenisering for nob ( evt. fin) gjev betre resultat enn dei tokeniserarane Apertium har som standard

Signeringstull for Trond

i smn, make:

[E osx:26] productsign: error: Could not find appropriate signing identity for “Developer ID Installer: The University of Tromso (2K5J2584NX)”.

Dette etter at vi har køyrt fastlane match -opplegget, og Trond burde ha signeringssertifikat på maskina. Trond har ikkje sertifikatet, trass i fastlane -runddansen. Kvifor?

Sjur får Trond si feilmelding, nøkkelringen manglar info, Sjur ser på dette.

Tastaturarbeid framover

Mobiltastatur

Mobiltelefontastatur ventar på signering (for Trond).

 • Android: lokal bygging fungerer, neste steg er å setja opp Fastlane til å byggja automatisk dokumentasjon (=skjermbilete), og å lasta opp til Google Play for betatesting
 • iOS burde vera i same situasjon, men Sjur har problem med signering

Datamaskintastatur

Arbeidspunkt framover:

 • Brendan jobbar med ein skikkeleg Windows-installerar
 • laga og testa Windows-installeraren
 • oppdatera dokumentasjon
 • omsetja dokumentasjon
 • lansering i Røyrvik neste veke (sma i alle fall, helst smj, sme, andre smi)

Vi vil òg oppdatera divvun.org slik at vi kan gjera tastatura tilgjengelege for andre språk.

Røyrvik

Marja-Liisa reiser i lag med Maja. Dvs at både Børre, Maja og M-L er i Røyrvik.

Grønland/Tromsø om 14 dagar

Bør vi koordinera? Eller er opplegga for forskjellige? SMj-lingvist? Sjur sjekkar.

Tromsø:

 • Tre tema:
  • unix og infra-info
  • fst-kurs (main/courses/lexctwolc/basics
  • cg-kurs (CG-lab)
 • Opplegg: Førelesingar på føremiddagen, arbeid med språk om ettermiddagen

1 færing, 3 ungararar (mansisk), x kvenar, to marisk (Austerrike og Belgia).

Grønland:

 • unix-kurs? Sjekk
 • lexc-dokumentasjon
 • yaml-testing
 • lexc-omorganisering?
 • ting dei ikkje har som eg ev kan visa fram:
  • (mobil)tastatur med stavekontroll
  • grammatikkontroll
  • Korp
  • Ordbøker?
  • ver nye med å gjera dependensane eksplisitt, t.d. grammatikkontroll: hfst+cg
 • xfst - implementera forslaget frå Antti før Grønland?

Opning av museet i Neiden

Austsamisk museum blir endeleg opna (fredag). Ciprian og Trond dreg dit. DEt finst ein stavekontroll, men vi veit ikkje kor god han er.

Ymse

 • Bz om det teiknet eg ikkje klarer å skrive.
 • fkv om aikkoi - aikoina -- problemet gjeld geminering foran lang vokal og diftong
 • Sjur avspaserer fredag og måndag, tysdag formiddag