Meeting_2017-08-15

S&T-møte 15.8.2017

Saker:

 • m4/multippel twolc for kvensk
 • Munchs skrik
 • Taggflytting
 • Setje opp test med multippel kompilering
 • Ordboksinfrastruktur
 • Orienteringssaker

m4/multippel twolc for kvensk

 • Var pimeä, kiveä (Pykeijä, Annijoki)
 • Por pimmee, kivvee (Pyssyjoki)
 • Jok ... (Raisi, Yykeänperä, Alattio)

Sjur: Helst ikkje m4.

m4 er eigentleg berre ein måte å uttrykke løysinga med (1A og 1B nedanfor) ei fellesfil og tre separate filer der felles og kvar dialektfil blir slått i lag og deretter kompilert. Dvs for kvar dialekt blir det éi twolc-fil (som er summen av to kjeldefiler).

Den grunnleggjande redigeringsskilnaden er mellom kvar regel ein gong (1)= eller dobbeltskriving (2).

Den grunnleggjande tekniske (og kanskje også lingvistiske?) skilnaden er mellom å kompilere i eitt (1B) eller to (1A) steg

Parametrisert lexc og twolc:

Ha eit system der kvar regel blir skrive ein gong:

 • 1A Ha fonologireglar i to steg (= mogleg å sjekke, men regelordning i twolc)
  • a. felles twolc
  • b. 3 separate twolc
 • 1B a fonologireglar i eitt steg
  • Ha to kjeldefiler (a. felles, b1 Por, b2 Var, ...) og slå dei saman til tre separate twolc-filer i kompileringa.

Ha tre ulike twolc-filer, med overlappande innhald, delar av innhaldet blir skrive 3 gonger:

 • 2 Ha to sett fonologi i kvar fil (merk reglar for FELLES eller SEPARAT)
  • fordel: ei twolc-fil for kvar dialekt
  • stor ulemple: F-reglane blir skrive 3 gonger, i ulike filer

Vi vil eigentleg også ha ein fjerde fst, som godtar alle tre variantar.

Denne kan lagast

 • som unionen av alle (lite arbeid, men svært stor fst
 • som eit nytt regelsett for unionen av alle 3

Fellesreglar:

 • Stadieveksling,
 • vokalendringar i første stavinga
 • vokalendringar pga -i-
 • Vokalharmoni

Dialektspesifikke reglar

 • Geminering
  • men:
   • alle (?): tekkee
   • Por: pimmee, Var: pimeä
   • slik at skilnaden ligg i lexc (+Sg+Nom: %>^V K ; vs. +Sg+Nom: %>^A K ;)
  • kva med:
   • +Sg+Nom+Dial/Por: %>^V K ;
   • +Sg+Nom+Dial/Var: %>^A K ;
 • monoftongering i suffiks

Parametrisert lexc men ikkje twolc

I denne løysinga er alle dialektskilnader eksplisitt tagga i lexc, og alle lexc-strengane går gjennom same sett av twolc-reglar. Evt. strengar som ikkje skal gå gjennom twolc-reglar vil då ha symbol som blokkerer dei relevante twolc-reglane.

Vi bør diskutere dette med fkv-gruppa.

TODO: Trond skriv brev og gjer framlegg om møte fkv-gruppe, Sjur, Trond.

Munchs skrik

Sjå Bz.

Taggflytting

Krev meir arbeid enn fyrst tenkt. Sjur ser på det.

Setje opp test med multippel kompilering

Dette er alternativet med separat build/ eller bygg/-katalog. Vi såg på det i går. Det er framleis opne ting, men uproblematisk å setje opp.

Trond testar ut og kjem attende til saka.

Ordboksinfrastruktur

Vi treng eit fellesmøte for å diskutere gode sider ved dei ulike løysingane vi har, lære og evt. synkronisere der det er naturleg.

Orienteringssaker

 • Ny programmerar for GT (Chiara) startar i morgon