121113

FAD- og korpusmøte 13.11.2012

Til stades: Ciprian, Trond, Sjur, Børre

Saker:

 • Status
 • Oslo-Bergen-tagger
 • Wikipedia
 • Ukjente ord
 • Parallellkorpus og prosessering
 • Autshumato
 • Neste møte

Status

Ciprian har byrja testa kvart enkelt steg i parallellføringsprosesseringa:

 • kva som går inn
 • kva som kjem ut
 • kva vi hadde venta oss vs kva vi får

Oppsummering: mykje er bra, nokre punkt som Ciprian skal sjekka enno. Notatar i statistics_fad.xml.

Oslo-Bergen-tagger

Uløyseleg problem med split compounds, må fiksast i preprossessering før OBT-analyse.

Problem

hum-tf4-ans143:obt ttr000$ echo "Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. " | ./bin/mtag-osx64 |vislcg3 -g src/nob_morf.cg3

"<jorden>"
	"jord" subst appell mask be ent
"<var>"
	"være" verb pret a5 pr1 pr2 <aux1/perf_part>
"<øde>"
	"øde" adj ub m/f ent pos
	"øde" adj fl pos
	"øde" subst appell nøyt ub ent
	"øde" adj nøyt ub ent pos
"<og>"
	"og" konj
"<tom>"
	"tom" adj ub m/f ent pos
"<,>"
	"$," <komma>
"<og>"
	"og" konj clb
"<mørke>"
	"mørk" adj fl pos
	"mørke" subst appell nøyt ub ent
"<lå>"
	"ligge" verb pret i2 tr11 pa4 a5
"<over>"
	"over" prep
"<havdypet>"
	"havdyp" subst appell nøyt be ent
"<.>"
	"$." clb <punkt>hum-tf4-ans143:obt ttr000$ echo "Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. " | ./bin/mtag-osx64 |vislcg3 -g src/nob_morf-prestat.cg3 | OBT-Stat/bin/run_obt_stat.rb

"<jorden>"
	"jord" subst appell mask be ent
"<var>"
	"være" verb pret a5 pr1 pr2 <aux1/perf_part>
"<øde>"
	"øde" adj ub m/f ent pos
"<og>"
	"og" konj
"<tom>"
	"tom" adj ub m/f ent pos
"<,>"
	"$," <komma>
"<og>"
	"og" konj clb
"<mørke>"
	"mørke" subst appell nøyt ub ent
"<lå>"
	"ligge" verb pret i2 tr11 pa4 a5
"<over>"
	"over" prep
"<havdypet>"
	"havdyp" subst appell nøyt be ent
"<.>"
	"$." clb <punkt>

Oppsummering

sme unknown:
cat data.tagged.clean.sme | PERL_UNICODE=D perl -p -e 's/ /\n/g' | grep unknown | wc -l
  tokens 39014 (20121014)
     39212 (20121028)
     38481 (20121102)
     38650 (20121112)
cat data.tagged.clean.sme | PERL_UNICODE=D perl -p -e 's/ /\n/g' | grep unknown | sort | uniq -c | sort -nr | wc -l
 types 19725 (20121014)
    20701 (20121028)
    20535 (20121102)
    21103 (20121112)

nob ukjent:
cat data.tagged.clean.nob | PERL_UNICODE=D perl -p -e 's/ /\n/g' | grep '<ukjent>' | wc -l
 tokens 17140 (20121014)
     11060 (20121028)
     10952 (20121102)
     11007 (20121112)

cat data.tagged.clean.nob | PERL_UNICODE=D perl -p -e 's/ /\n/g' | grep '<ukjent>' | sort | uniq -c | sort -nr | wc -l
  types 4083 (20121014)
     3426 (20121028)
     3431 (20121102)
     3453 (20121112)

Wikipedia

Tronds vs. Ciprians verkty.

 • Tronds verkty er WikiExtractor.py, dokumentert her.
 • Ciprian sitt verkty er WP2TXT, dokumentert i README-fila, finst her.

Ciprian vil ha kvalitetssikra verktya for å trekkja ut tekst frå WP: Trond sitt verkty vs Ciprian sitt.

Det største problemet: Ugyldige UTF-8-teikn. Må sjekkast.

GJERAST:

 • sjekk ugyldige UTF-8-sekvensar (Trond)

Ukjente ord

Alle bindestrekar er no fjerna, som reduserte ukjende ord i NOB med ca 1/3. Det meste av resten er støy. Det same gjeld SME - dei fleste ukjende ord no er støy.

Dette punktet er avslutta for denne gong.

Parallellkorpus og prosessering

Alle testar og sjekkar for metadatakonsistens bør utvidast til å bli brukt på heile korpuset, og for alle språk. Alle ikkje-samiske språk ha minst ein samisk parallell (dvs språk utan kopling til samisk er ikkje interessant i utgangspunktet, og unnatak må merkast tydeleg). Det finst andre nykkelspråk - t.d. komi, eller andre minoritetsspråk. Men reine majoritetsspråkstekstar vil vi ikkje ha.

GJERAST:

 • generalisera og utvida testane til heile korpus og alle språk ( Børre, Ciprian)

Autshumato

Status quo

Trond har kompletert dokumentasjonen, og sjekka kor mykje av dokumentasjonen vi kan visa til andre. /tools/autshumato.html

Resultat etter testing:

 • omsetjingsminnet funkar bra, både med OpenOffice, og med Word-filer
  • problem: tekst-filer får feil med UTF-8
  • løysing: ein må starta Java med rett encoding-parameter
 • har ikkje testa MT (feil språkpar / retning)
 • "Glossary" funkar. Glossary = terminologi som rein tekst (TSV) eller tbx-fil.
 • "Dictionary" funkar ikkje? Dictionary = StarDict-format, Autshumato leverer kanskje berre funksjonailitet på Windows. Dette må testast og arbeidast vidare med.
 • Hunspell: funkar på Linux i Omega-T, truleg er det eit DLL-problem (dvs som over, Autshumato kjem berre med Windows-DLL, og med Linux- og Mac-bibliotek burde Hunspell funka der òg.

Enkel terminologi/"glossary" kan lagast slik:

vold:veahkaválddálašvuohta # ;

cat ~/main/words/dicts/nobsme/bin/nobsme.lexc \|
cut -d" " -f1|tr '_' ' '|tr ':' '\t'|grep -v LEXIC \|
> ~/Documents/tm/nobsme_glossary.txt

Oppsummering

Vi er ganske nære, men det er framleis mykje arbeid med å testa, laga manglande ressursar og dokumentera, ev. laga ferdige installeringspakker. Vi har mykje anna på gang no, så vi ventar til etter Akilles (=FAD).

Neste møte

Tysdag 20. november kl 10.30 finsk tid.