121120

FAD- og korpusmøte 20.11.2012

Til stades: Ciprian, Trond, Marja

Saker:

 • Status
 • Oslo-Bergen-tagger
 • nobsme
 • Neste møte

Status

Ciprian har samanlikna sentence alignment. toktmx frå forrige køyring med denne Nokre gonger er setningsparallelliseringa dårleg

Vi har framleis problem med punktum

Sitat Cips brev av 14.11.


Hei,

jeg har sett litt på mulige forskjellen mellom de siste toktmx og de før:

For nob er alt ok, men det ser sånn ut at buggen som vi hadde før med nob har vi nå med preprossesering av sme.

toktmx>ddf nob2sme pre_run/nob2sme

I give up!

Ciprian

Example 01:

diff -E -B -b -w -r 
      nob2sme/admin/depts/other_files/Forskrift_rammeplan_samiske_grunnskolelaererutdanninger_norskversjon.pdf.toktmx (nå)
  pre_run/nob2sme/admin/depts/other_files/Forskrift_rammeplan_samiske_grunnskolelaererutdanninger_norskversjon.pdf.toktmx (før)
210c210,218
<     <seg>§ 3 SIERRANAHTTI VUOĐĐOSKUVLAOAHPAHEADDJEOAHPU STRUKTUVRA ( 1 ) Spesialiserema ja fágalaš ovttasteami gáibádusat Vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahput leat spesialiserejuvvon skuvlla ahkeluohkáide , ja gealbudahttet oahpahit jogo 1. –7. dásis dahje 5. – 10.dásis .</seg>
---
    <seg>§ 3 SIERRANAHTTI VUOĐĐOSKUVLAOAHPAHEADDJEOAHPU STRUKTUVRA ( 1 ) Spesialiserema ja fágalaš ovttasteami gáibádusat Vuođđoskuvlaoahpaheaddjeoahput leat spesialiserejuvvon skuvlla ahkeluohkáide , ja gealbudahttet oahpahit jogo 1. –7. dásis dahje 5. – 10 .</seg>
   </tuv>
  </tu>
  <tu>
   <tuv xml:lang="nob">
    <seg></seg>
   </tuv>
   <tuv xml:lang="sme">
    <seg>dásis .</seg>

Example 02:

diff -E -B -b -w -r 
	nob2sme/admin/depts/other_files/HP_2009_samisk_sprak_norsk.pdf.toktmx (nå)
	pre_run/nob2sme/admin/depts/other_files/HP_2009_samisk_sprak_norsk.pdf.toktmx (før)
18c18
<     <seg>E JØM . RKE IL</seg>
---
    <seg>E JØM RKE IL</seg>
55c55
<     <seg></seg>
---
    <seg>Handlingsplan for samiske språk</seg>
63c63
<     <seg>Handlingsplan for samiske språk</seg>
---
    <seg>Handlingsplan</seg>

Poenget her er at den nye preprosesseringa legg til punktum som ikkje var der i starten, som i strengen JØM . RKE, her hadde input ikkje punktum. Dette er ein bug vi har hatt, og retta, som no kjem opp på nytt.

Vi må dokumentere testing av toktmx-fila.

Enkel testing for toktmx:

 • enten å ta vare på tca2 pekene og/eller enkle statistikken av tu-elementer med tome seg-elementer for nob og sme

Oslo-Bergen-tagger

Cip har analysert bokmåplswikipedia med OBT-stat.

Først analyse med 300 ord, det gjekk fint.

new_analysis_wiki>wc -l input_00_wiki/*
   300 input_00_wiki/p-a_01_test.txt
   300 input_00_wiki/p-a_02_test.txt
   300 input_00_wiki/p-a_03_test.txt
   300 input_00_wiki/p-a_04_test.txt

Så analyse med heile wikipedia (60 mill ord, 7,3 mill linjer), det gjekk ikkje.

Analysatoren stansar for den første fila. Prosessen med ruby køyrer ikkje.

new_analysis_wiki>ls -latru wiki.*nowiki*
-rw-r--r--+ 1 ciprian staff     0 20 nov 10:35 wiki.tag.noisy.nob.nowiki_aa
-rw-r--r--+ 1 ciprian staff 40369111 20 nov 10:35 wiki.raw.clean.nob.nowiki_aa

Filer med xyz (Ciprians verkty, 1,8 mill linjer per fil, det gjekk ikkje.

new_analysis_wiki>wc -l 000_bu_wiki_input/*
 1839533 000_bu_wiki_input/p-a_01.txt
 1839581 000_bu_wiki_input/p-a_02.txt
 1839616 000_bu_wiki_input/p-a_03.txt
 1839500 000_bu_wiki_input/p-a_04.txt
 7358230 total

Filer med WikiExtractor.py, ca. 0,2 mill linjer per fil, det gjekk ikkje.

new_analysis_wiki>wc -l ../../../../nob/corp/*.txt
 189183 ../../../../nob/corp/nowiki_aa.txt
 225291 ../../../../nob/corp/nowiki_ab.txt
...
main/st/nob/obt
echo "jeg gjør det" | $GTHOME/st/nob/bin/mtag-osx64 -wxml | vislcg3 -g $GTHOME/st/nob/src/nob_morf-prestat.cg3 --no-pass-origin -e $GTHOME/st/nob/OBT-Stat/bin/run_obt_stat.rb

perl -ne 'print if /\S/'
$GTHOME/st/nob/obt/bin/mtag-osx64 -wxml < $INTERIM_1 vislcg3 -C latin1 --codepage-input \ utf-8 -g $CGF --codepage-output utf-8 --no-pass-origin -e | $GTHOME/st/nob/obt/OBT-Stat/run_obt_stat.rb | perl -ne 'print if /\S/' > $INTERIM_2
#!/bin/sh

if [ $# -ne 1 ]
then
 echo "Usage: `basename $0` TEXTFILE"
 exit $E_BADARGS
fi

bin/mtag -wxml < $1 | vislcg3 -C latin1 --codepage-input \
 utf-8 -g cg/bm_morf-prestat.cg --codepage-output utf-8 --no-pass-origin -e | \
 OBT-Stat/bin/run_obt_stat.rb | perl -ne 'print if /\S/'
echo "Jeg gjør det." | bin/mtag -wxml | \
vislcg3 -C latin1 --codepage-input utf-8 -g cg/bm_morf-prestat.cg --codepage-output utf-8 --no-pass-origin -e | \
OBT-Stat/bin/run_obt_stat.rb | \
perl -ne 'print if /\S/'

no.crp.txt is the Wikipedia for Bokmål, then I tagged and stripped it, then I made a frequency list, then I ran it through the relative-frequency script.

TILTAK

 • Cip ser på debugging av pipeline
 • Trond, Marja og BM ser på siste apertium: fad_nobsme_candidates_ap-pl.20121028
 • Trond snakkar med Fran om format/pipeline (url)

nobsme

Cip har fletta alt til src/. Det finst dublettar mellom src og new_entries2add

If you put together n/v_nobsme from source with that from new_entries2add you get

work_in_prog>grep '<l ' n_nobsme.xml | sort | uniq -c | sort -nr | grep '2' | wc -l
  319

work_in_prog>grep '<l ' v_nobsme.xml | sort | uniq -c | sort -nr | grep '2' | wc -l
   17

Dublettar: 319 av 717 substantiv, 17 av 59 verb.

  <e merged="2">
   <lg>
     <l pos="a">profesjonell</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">profesjonealla</t>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">ámmátlaš</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>


  <e merged="2">
   <lg>
     <l pos="a">stri</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">čáris</t>
      <t pos="a">garra</t>
      <t pos="a">rávdnjái</t>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">stráŋga</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>
  

  <e merged="2">
   <lg>
     <l pos="a">lignende</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a" usage="vd">seammasullasaš</t>
      <t pos="a">sullásaš</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

  <e merged="3">
   <lg>
     <l pos="a">tverrfaglig</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">fágaidgaskasaš</t>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a">fágaidrasttideaddji</t>
     </tg>
   </mg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a" usage="vd">doaresfágalaš</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>


  <e>
   <lg>
     <l pos="a">bevisst</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="a" usage="vd">diđolaš</t>
      <t pos="a" usage="vd">dihtomielalaš</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

Til meg der disse en "minimalpar" med bare en Fugevokal som forskjell. Hvis dem har samme betydning jeg tror at man kan legge en lsub for å ha bare en entry (se smenob).

<l pos="n">økshammer</l> <l pos="n">øksehammer</l>

To typar dublettar:

 1. Dei som er i src, dei er merka med "2".
  1. Leksikografar: vent med n, v
  2. Leksikografar: For andre ordklassar: Rydd opp: Stryk, rearranger, osb. Ignorer flagget "vd".
 2. Dei som er i new_entries2add, og har dublettar i src (319/717 n, 17/59 v)
  1. Ciprian unifiserer
  2. Deretter arbeider leksikografane

Neste møte

Seint i neste veke.