130814

FAD-møte 14.8.2013

Til stades:

BM, Cip, Marja, Trond.

Saksliste

 • presentasjonen i Enare
 • arbeidet
 • neste møte

presentasjonen i Enare

Punkt frå abstractet:

 • We report on the onging work
 • evaluate by native speakers
 • copmparing to dict
 • We have a dictionary
 • We get a domain-specific list
 • What does it give us?

poeng for oss:

 • kva har vi gjort
 • eksisterer det ein samisk fagterminologi
 • er vi i stand til å finne den
 • er dette nyttig

arbeidet

disambiguere

src_gt-fad_merged>grep 'src="fad"' _out_/* | cut -d ':' -f1 | sort | uniq -c | sort -nr 
1974 _out_/N_nobsme.xml
 682 _out_/V_nobsme.xml
 319 _out_/A_nobsme.xml
 ==> omkring 3000 rene fad-t-elementer

status

src_fad-only>grep '<e' * | grep 'mg_c' | sort | uniq -c | sort -nr 
 151 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="2">
 120 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="3">
 103 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="4">
 37 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="5">
 17 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="6">
  9 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="7">
  4 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="8">
  1 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="9">
  1 N_nobsme.xml:  <e src="fad" mg_c="10">
  
  src_fad-only>grep '<e' * | grep 'mg_c' | wc -l 
   443

For lemma og translation:

 1. abs frekv for ordet i heile domenet =
 2. rel frekv for ordet i heile domenet = gfL, gfT
 3. abs frekv for ordet i fagdomenet
 4. rel frekv for ordet i fagdomenet = ffL, ffT

Kva kan vi gjere med desse tala?

Scenarier:

 • vanleg i fagdomene / sjelden i heile domene
 • Kva er terskelen for å finne fagord?
 • Finn vi fagord i det heile?
 • Finn vi domener?

Filene:

  <e>
   <lg>
     <l pos="N" gf="0.0000000623088" ff="0">topptekst</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="N" usage="vd" gf="0" ff="0">badjeteaksta</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

  <e>
   <lg>
     <l pos="N" gf="0.0000001142327" ff="0">bunntekst</l>
   </lg>
   <mg>
     <tg xml:lang="sme">
      <t pos="N" usage="vd" gf="0.0000001120293" ff="0">vuolleteaksta</t>
     </tg>
   </mg>
  </e>

for <l> og <t>:

 • gf = global relativ frekvens (nowac)
 • ff = fagfrekvens (fad)

Vi må vurdere kva slike tal betyr (t = belegg, 0 = ingen belegg):

 • gfL, ffL, gfT, ffT
 • tttt ... relative skilnader her
 • tt00
 • t0t0
 • ttt0
 • 0000

er L vanlegare i fad enn i generell

 • ffL - gfL = positiv ==> fagord (meir vanleg i domene)
 • ffL - gfL = 0 ==> generelt ord (like vanleg) der 0 er det same som ± 0.05
 • ffL - gfL = negativ ==> ikkje fagord (mindre vanleg i domene)

output av differanse:

 • list ordpar ordna etter d(ffL,gfL) (øverst det ordparet som er "mest fagord"
 • Sjå på lista og trekk ei grense

Eitt svar: med grense X får vi Y% fagord i det som ligg over grensa

kan vi finne:

viss vi for lemma L finn at:
d(ffL,gfL) ≠ d(ffT1,gfT1) er positiv
d(ffL,gfL) ≠ d(ffT2,gfT2) er er null eller negativ

så har vi L => T1 = fagordomsetjing, L => T2 = generell omsetjing.

Arbeid framover:

 1. grunndata for fad ferdig (unifisering) (bm, trond, marja)
 2. frekvensar for ordpar frå fad-merge (cip)
 3. differansar som ovafor (cip)
 4. nytt møte, evaluering, presentasjon (alle) <--

Neste møte

Tysdag 20.8. kl. 10.00