150310

kmd-møte 10.3.15.

Kevin, Sandra, Trond.

Saker

 • Status
 • Framover

Status

sme2smj-lemmaX.fst er ferdig og produserer kandidatlister i nobsmjsme Vi har kandidatlister nob-smj-sme

 • decomp_ana 400
 • precomp_ana 4983
 • decomp_noana 169
 • precomp_noana 3063

Der:

 • decomp = match der du finn alle delane
  • sykkelstyre -> sykkel ok, styre ok -> sykkelstyre
 • precomp = match der du finn delane som delar av andre samansetjingar
  • ordboka har barnespråk→mánágiella og bruksrett→adnemriektá/ávkkimriektá, så får me forslag bruksspråk→ávkkitgiella/adnemgiella

No er det slik:

videreføre   joarkket    fievrridit   241   0    160   14
+videreføre   joarkket    joatkašuvvat  241   0    31   14
videreføre   joarkket    joatkit 241   0    448   14
=videreføre   joarkket

Det vil vere lettare med:

videreføre joarkket joatkit/fievrridit/joatkašuvvat 241 0 448 14

Men likevel:

innskrenkning  gártjedibme   gáržžádus    11   0    3    0
innskrenkning  gártjodus    gáržžádus    11   0    3    0

Her skal vi framleis ha:

bindeledd    Aktisasjvuohtaladás   oktavuođalađas 6    0    0    0
kontaktledd   Aktisasjvuohtaladás   oktavuođalađas 0    0    0    0

og ikkje slå saman til:

kontaktledd/bindeledd Aktisasjvuohtaladás oktavuođalađas 0 0 0 0

Dei som er noana er av to typar, den eine er der pga fleirordsuttrykk:

Euruhpárádde  Euruhpárádde  +? = ekte
Finnmárkku báhppa    Finnmárkku báhppa    +? = toords-uttrykk

Den siste typen kan vi fjerne, og analysere som separate ord. Ei anna sak er at desse fleirordsuttrykka sannsynlegvis ikkje er oppslagsord i seg sjølv ==> vi kan vente med dei.

Filforklaring:

 • decomp : : input is compound analysed, parts are translated with existing dictionaries and glued back together
 • precomp : : existing dictionaries are compound analysed to create a dictionary of compound-part-translations; then input is compound analysed, parts are translated using the decompounded dictionaries, and glued back together
 • anymalign : : from parallel word alignment (see para/anymalign)
 • xfst : : using =$GTHOME/words/dicts/smesmj/scripts/sme2smj-$PoS.fst=
 • lexc : : using =$GTHOME/words/dicts/smesmj/bin/smesmj.fst=

Markeringsmetode:

Utgangspunkt (korrekt er kirkeliv = girkkoiellem)

Kandidat i decomp:

kirkeliv girkkoielle girkoeallin

Resultat etter manuell gjennomgang: enten a eller b:

 • a. @kirkeliv girkkoielle girkoeallin
 • b. kirkeliv girkkoiellem girkoeallin

viss a, fjern første kirkeliv-instans, viss b, fjern alle kirkeliv-instansar, i resten av filene: - (viss ei linje er markert som dårleg, fjern *paret*; viss markert som bra, fjern alle forslag med det nob-ordet)

~$cat ../unhammer/freecorpus/evttohus/out/nobsmjsme/*_ana|grep kirkeliv
kirkeliv    girkkoielle    girkoeallin    33    0    17    5
kirkeliv    girkkoiellem    girkoeallin    33    0    17    13 
kirkeliv    girkkoiellem    girkoeallin    33    0    17    13
kirkeliv    girkkoiellet    girkoeallin    33    0    17    13
kirkeliv    girkkoielle    girkoeallin    33    0    17    5
kirkeliv    girkkohægga    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkoviesso    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkoviessom    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkoviessot    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkovájmmo    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkoæládus    girkoeallin    33    0    17    0
kirkeliv    girkkoiellet    girkoeallin    33    0    17    13
kirkeliv    girkkoielle    girkoeallin    33    0    17    5

Framover

Kva:

@ foran former som ikkje er ok (måte: merk unntaka)
* foran former du skal sjå på seinare
+ for ok (viss det er ei fil kor det meste er ikke-ok)

Lage filer for manuell gjennomgang

Gå gjennom filene i denne rekkjefølgja:

 • decomp før precomp
 • eventuelt først ei fil med kandidatar som kom frå fleire metodar
 • bolkar på 1000 etter frekvens, baklengssortert inni kvar bolk?

Lagring, svn

Lagre filene her: main/words/dicts/nobsmj/inc

Skriv ei readme-fil der rekkjefølgja går fram

Anna mens eg har det i hovudet

Rettskrivingsendring ijja→iddja:

Skript dette (Sandra sender Kevin ei liste).

sma

Som for smj, men filtrere mot eksisterande.