Ojibwe Word List

So far, the Ojibwe analyser contains 30 verbs, 27 intransitive animates and 3 intransitive animates.

Intransitive animates: anwebi, aadizooke, bangishino, biindige, bimaadizi, bimose, boogide, boogidi, digoshino, dagoshin, gaasikanaabaagawe, gashkendamo, giigoonyike, giiwe, izhaa, jiibaakwe, maajaa, minikwe, mino'endamo, nibaa, nisidotam, ojibwemo, onjibaa, pikade, wiisini, zagaswe, zhaaganaashimo

Intransitive inanimates: ozhaawashkwaa, minomaagwad, gozigwan