Stavekontroll

Prosjekt for å lansere ny færøysk stavekontroll til Hammershaimb-jubileet 2019.

Teknisk sett er stavekontrollen ferdig, godt utprøvd og ferdig til bruk. Det som står att er gjennomgang og forbetring av lingvistisk innhald og framleggsmekanisme.

Arbeidsoppgåver

 • Testmateriale
  • Skaffe så stort tekstkorpus som mogleg
  • Skaffe lister over færøyske namn (stadnamn, personnamn, namn på firma, organisasjonar...)
  • Skaffe korpus over ordpar autentisk skrivefeil :korrigert form
  • Komplettere bøyingsparadigmene i fao/test/src/gt-norm-yamls/
 • Analysatoren:
  • Teste analysatoren for leksikalsk dekning mot korpus, og legge til manglande ord.
  • Vurdere og gjennomføre ein strategi for danske lånord
  • Kontrollere og forbetre samansetjing
  • Legge til manglande færøyske namn
  • Teste analysatoren for morfologi, morfofonologi og forbetre han.
 • Stavekontrollen
  • Teste presisjon og recall for tekst merka for korrekturlesing
  • Teste framleggsmekanismen (kor stor del av rettingane til autentiske skrivefeil får korrekt rettingsframlegg)

Tidsplan

 • Folk
  • Heðin 4 mnd frå medio mars: Arbeide med analysatoren
  • Trond i løpet av året: Oppdatere, kommentere analysator + forslagsmekanisme
  • Andre ...
 • Milepælar 2018-2019 (tentativt framlegg til 25. mars)
  • Medio mars: Ferdig innsamla stort korpus og namnelister
  • 1. august: Dekningsgrad for stort korpus over 95%, morfologi stort sett ok
  • 1. januar: Dekningsgrad for stort korpus over 97%, morfologi heilt ok, normativitet avklart, samansetjing og framleggsmekanisme optimal for stavekontroll
  • 25. mars: Lansering?

Måla som er sett opp her krev meir enn 4 månadsverk.

Testing

Status

Analysatoren har 97,2% dekning på eit kjent korpus på 132000 ord, 95,9% dekning av 1. Mosebok, og 91,4% dekning av Wikipedia (som inneheld mykje namnemateriale og sitat frå framande språk).

Dekningsgraden bør vere minst 97% på ukjent korpus, gjerne høgare.

Testresultat

(kjem)