adj-meeting-05-2009

Stoda no

 • to ulike leksikonnemningsstrategiar
 • inndelinga av adjektiva?
 • Normativity issue - møte mandag 25/05 -
  • to-stava adjektiv til normeringsnemnda (SGM)
  • systemet er ikkje det same som Bergsland sitt
 • Tekniske ting
  • Vi har 112 dublett-entryar, nokre x3.
  • Vi har langt fleire doble lemma

Adjektivklassifisering

Inndeling etter tre hovudkriterium:

 • positivbøyinga
 • komparering
 • derivasjonsstamme
! NORMATIVITY ISSUE
!syllable system 1
!ATTR=PRED = V/V= e(1), ie,
!,      S/S = ie,
 hth
 hts
!      oeh/oeh = oe-stamme
!      ah/ah = a-stamme
!      an/an = a-stamme
!         =e(1)-stamme

!System2
!Attr= 0, Pred= s
! e(1) 
! e(2)  !raajne-raajnes (2)

!system3
!Attr= s, pred= 0
! ie
!( e(1) - geehpes - giehpies - giehpie
      raejnies- raejnie (3)


!system 4= omlyd
!attr =/= pred  staeries -> staaran
!        sæjngoeh-sæjngan
!ie -> a
!oe -> a


! leevles, löövles = e(3) - lievlies- lievlie -> lievliedidh 
! lïevles -stamme e(1) - (system 2= attr=0, pred=s)
!lyövles -stamme e(2) -(system 2= attr=0, pred=s ) 

skaajmes:skaajme GIJMIES ;

! --question--
! ??  frååpmes:frååpme NULL-S-EVEN ; = attr=0, pred=s= EVEN, 
! ??  fraapmas:fraapma NULL-S-EVEN ;
! ??  geamhpes:geamhp RAAJNES ;
! ??  gïemhpes:gïemhp E-ES-EVEN ; = lïene attr= lïenes pred=2 

! ??  njoektjes:njoektj NJOEKTSES ;
! ??  sajkes:sajk NJOEKTSES ; sajkebe/sajkemes
! ??  friskes:frisk NJOEKTSES ;
! ??  seejnes:seejn NJOEKTSES ;
! ??  mïevres:mïevr NJOEKTSES ;
! ??  njoektses:njoekts NJOEKTSES ;

LEXICON NJOEKTSES
 :e ATTR-S ;! Attr=s, Pred= Ø, Comp= EVEN(ebe, emes), case/substantiv= EVEN 
   NJOEKTSEScase ;
+A+Pred:e FINAL1 ;
+A:e EVENCOMP ;


frååpme attr- frååpmes pred. 
1=attr = pred - alle st.? ie, a, u, e (alle e?) e(3) 
2=attr=Ø, pred=s - e1, e2 (KB: berre e2) ebe/emes
 
3=attr=s, pred=Ø - ie, e (1,2,3)? ebe/emes 
kor er det ie? giehpies A4 +A+Attr:giehpies/+A+Pred:giehpie

attr   / pred  = advl   = cmp        / superl
snaehpies/ snaehpie= snaebpie = snaebpebe     / snaebpemes      =S3 AAAA/5 
raajne/raajnes        = raajnebe      / raajnemes       =S2 DDDD/5 
raejnies/raejnie       = raajnebe      / raajnemes       =S3 AADD/5 
skeabtjoeh/skeabtjan     = skeabtjahkåbpoe  / skeabtjahkommes    =S4 CBBB/4 
skïebtje/skïemtjes      = skïebtjebe     / skïebtjemes      =S2 DDDD/4 

skåalloeh 4 -> skoelle 2
skeabtjoeh 4 -> skïebtje 2


System1-døme:
sneehpes/sneehpes =      = sneehpebe     / sneehpemes   =S1 FFFF/4?,5?
sneehpes/sneehpes =      = snaehpebe     / sneehpemes   =S1 FFAF/5
rööpses/rööpses  =      = ruepsebe      / rööpsemes   =S1 FFAF/7
söökes/söökes   =      = suekebe      / söökemes    =S1 FFAF/7
viehkies/viehkies : *veehkes

kor er det e3? geehpes F4 +A+Attr:geehpes/+A+Pred:geehpes
viehkies -> veehkes??

4 OMLYD = - ie, oe (attr) -> a (pred) 

LEXICON ES_E-ES_E-ODD ! as ES-ES_E-ODD, but with ATTR-0 =avledning
    ATTR-0 ;
    ES-ES_E-ODD ;
    
LEXICON ES-ES_E-ODD
:e   ATTR-S;
:e   PRED-S;
:e   PRED-0;
+A:  ODDCOMP ; 

bïjveles+A+Pred:bïjvele ; ! bïjvedh IV-   e(1)-stamme
bïjveles:bïjvel ES-ES_E-ODD ; ! bïjvedh IV-   e(1)-stamme

lohkijes NULL-NULL-ODD ; !Attr=pred    inesiiv:lohkijisnie
lohkije NULL-NULL-ODD ; !Attr=pred    inessiv:lohkijisnie

leksikalisert = står i adj-fila
morfologisk = står i sma-lex

lohkije LOHKIJE ;


LEXICON 

lohkije = attr og pred av lohkije
lohkijes = attr og pred av lohkije
lohkijåbpoe = cmp av lohkije

 +V+PrsPrc:%>ije    FINAL1 ;
 +V+PrsPrc:%>ijes    FINAL1 ;

 +V+Der/A+A:%>ije    LOHKIJE ;

LEXICON LOHKIJE
  NULL-NULL-ODD ;
:s NULL-NULL-ODD ;
! +A ADJCOMP ; utan komparering???
- 1 2 3 4 5 6 7 2. st. historisk
A i e u ie ae åe ue ie í
B æ a å ea aa åa ua a á
C æ a å ea aa åa åa oe ú
D ï a o ïe aa åa oe e1 (eller i) mørk a
E y o o åå åå (åå) e2 mørk u
F i i u ee ee öö öö e3 (eller i) lys i
ATTR OG PRED HAR RAD X
KOMPARATIV  HAR RAD Y 

Klassifisering maja-72

System 1:
stammetype: ie, a, u, e, (alle e?)
 a: 
 p: 
 c:
 s: 

System 2:
stammetype: e1, e2
 a: 
 p: 
 c: 
 s: 

System 3:
attr=A/pred=F
 a: 
 p: 
 c: 
 s: 

System 4:
attr=A/pred=B, attr=C/pred=B
attr
 a: 
 p: 
 c: 
 s: 

attr: C A 
pred: E B 

pos: 
cmp: F

Klassifisering stamme:
ie: S1, S4
a: S1, 
oe: S4, 
e1: s2
e2: s2
e3: s1 a=-s/p=-s


KB:
ATTR   -  PRED
tjeehpe s- tjååhpehke
rööpeses - rååpsehke

MLK:
ATTR   - pred   - AVLEIING (adj > adj)
tjeehpes - tjeehpes - tjååhpehke -aktig - 
rööpeses - rööpses - rååpsehke

Det finst døme på at begge adjektiva blir brukt både attr og pred.