Passive Vowel Change

Vowel changes for passive morphology, RV = root vowel, u, y context:

Bisyllabic

Root  u2->u  u2->o  contlex comm
ee e C_PASS_SH_RVSH ok
eRV e C_PASS_SH_RVSH ok
ää a á C_PASS_SH_RVSH ok
äRV a á C_PASS_SH_RVSH ok
aRV oo a C_PASS_SH_RLEN -
aRV o a C_PASS_SH_RVSH ok
oRV u o C_PASS_SH_RVSH ok
oRV o o C_PASS_SH_RVSH ok
o5RV u u C_PASS_SH -
iRV i i C_PASS_SH_RVSH ok
o o a C_PASS_SH_RVSH -
ye uo C_PASS_SH_RLEN ok
ie ie C_PASS_SH_RVSH ok
o C_PASS_SH_RLEN -
oo C_PASS_SH_RLEN ? -
u5á uo C_PASS_SH ok
a á C_PASS_SH ok
uRV u u C_PASS_SH -

âđ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
ää a á čaahâđ aassad C_PASS_SH_RVSH
ee e peerrâđ aassad C_PASS_SH_RVSH
äRV a á kavnâđ kavnad C_PASS_SH_RVSH
aRV oo a moonnâđ moonnad C_PASS_SH_RLEN
oRV u o luuhâđ toohad C_PASS_SH_RVSH
eRV e spellâđ spellad C_PASS_SH_RVSH
iRV i i viggâđ soddad C_PASS_SH_RVSH
iRV i i viiššâđ viissad C_PASS_SH_RVSH
oRV u o kulgâđ kulgad C_PASS_SH_RVSH
o o a toppâđ kulgad C_PASS_SH_RVSH
ye uo vuollâđ vuollad C_PASS_SH_RLEN
ye uo ruottâđ ruottad C_PASS_SH_RLEN
ie ie kiessâđ kiessad C_PASS_SH_RVSH
ie ie viežžâđ viežžad C_PASS_SH_RVSH
o oppâđ oppad C_PASS_SH_RLEN ?
o toollâđ toollad C_PASS_SH_RLEN ?
oRV u o puurrâđ toohad C_PASS_SH_RVSH
aRV o a toohâđ toohad C_PASS_SH_RVSH

iđ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
äRV a á kästiđ kastid C_PASS_SH
eRV e celkkiđ celkkid, _ID C_PASS_SH_RVSH
ää a á čäälliđ caallid C_PASS_SH_RVSH
ye uo vyelgiđ vyelgid C_PASS_SH_RLEN
ee e peehiđ keessid C_PASS_SH
a á uáđđiđ uaddid C_PASS_SH
ie ie tiettiđ tiettid C_PASS_SH

eđ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
aRV o a kalveđ kalved C_PASS_SH_RVSH
o5RV u u toideđ pohted C_PASS_SH
uRV u u suldeđ pihted C_PASS_SH
iRV i i pihteđ pihted C_PASS_SH

uđ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
u5á uo čuárvuđ cuarvud, _UD C_PASS_SH
oo kuárruđ kuarrud C_PASS_SH_RLEN

ođ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
a a a paččođ _OD C_PASS_SH
i i i rimččođ _OD C_PASS_SH
u u u čurttođ _OD C_PASS_SH
o o o koččođ koccod, _OD C_PASS_SH
a a a laigođ _OD C_PASS_SH
u u u puiccođ _OD C_PASS_SH

oođ stems

No passive here.

eeđ stems

Root u j Examples lex-der-yaml passlex
aRV o a anneeđ anneed, _EED C_PASS_SH_RVSH
oRV u o jotteeđ _EED C_PASS_SH_RVSH
aRV o a pahheeđ pahheed, 2SYLL_PAHHEED C_PASS_SH_RVSH
uRV u u suđđeeđ _EED, check this if it does not fit C_PASS_SH_RVSH
iRV i i itteeđ _EED C_PASS_SH_RVSH

Threesyllabic stems

... is a different story