160112

Møte om MT, 12.1.16

Sjur, Trond, Lene

Saker:

 • status
 • framover
 • oversettingstest

Status

Har prøvd å ha felles møte med Maja og Sandra, Maja var sjuk, så de to møtene handla om lulesamisk (Sandra, Lene, Trond).

Referat nederst på denne sida.

Lulesamisk:

 • bidix-forbetringar
  • frekvensssortering av bidix
  • oppdatera normering
  • retting av tagger og lemmaer i sme, fjerning av dubletter etc.
 • starta å se på transferreglar
 • det vil være en fordel å fjerne mange ordpar fra bidix, slike som lar seg generere direkte

Sørsamisk:

 • sett på derivasjoner og resiproke pronomener med Maja
 • lagt til 15.000 sme navn til bidix
 • retta sme iv/tv i bidix

Felles

 • byggja opp ei samling transferreglar som er like for fleire samiske språk for å sjå kva som kan overførast mellom språka (like namn, like variabelnamn)
 • slepp laus derivasjonar og samansetjing i Apertium fordi det er så mykje likt
 • Lene har jobba med å harmonisera samansetjingstaggar og -mekanismar mellom språka
 • Vi prøver å få til faste møter med Francis for å diskutere gode praksiser for transferregler

Framover

MT-veke i Tromsø: i forlenginga av konferanseveka, dvs 8.-12.2. (kanskje ikkje heile veka). Temaer (noe av dette kan også tas over felles hangout):

 • derivasjoner fra kildespråk til målspråk
 • sammensetninger fra kildespråk til målspråk
 • tilpassing av lexc-tagger til MT
 • fra ett ord til multiword expressions, og motsatt veg - hva og hvordan
  • bidix
  • transferregler
  • lexc
 • hva andre enn Maja og Sandra kan gjøre i MT og lexc-koden
 • testing (regression og pending)
 • domene vi skal konsentrere oss om
 • milepæler i forhold systemets brukbarhet
 • faglige mål i 2016 (i forhold til NFR-prosjektet)
 • forskningsspørsmål

Oversettingstest

Tekst er Klemetti blog

 • For smn, smj, sma
 • antall ord: 5119, 5186, 5063
 • missing ord: 667, 1196, 892
 • ikke genererbare ord: 138, 1487, 312

Fra sme-smj:


 95 #liehket<vblex><indic><pres><p3><sg>
 38 #liehket<vblex><indic><pres><p3><pl>
 37 #ij<vblex><neg><indic><pres><p3><sg>
 25 #liehket<vblex><indic><conneg>
 23 #aj<adv>
 18 #bargge<n><nomag><pl><gen>
 17 #máhttet<vblex><indic><pres><p3><sg>
 13 #liehket<vblex><cond><pres><p3><sg>
 12 #ij<vblex><neg><indic><pres><p3><pl>
 12 #divna<prn><ind><pl><nom>
 11 #sáddit<vblex><der_passl><vblex><iv><indic><pret><p3><pl>
 11 #liehket<vblex><indic><pret><p3><pl>
 11 #ij<vblex><neg><indic><p3><sg>
 10 #liehket<vblex><indic><pret><p3><sg>
 10 #boahtet<vblex><prfprc>
  9 #sáddit<vblex><der_passl><vblex><iv><prfprc>
  9 #máhttet<vblex><prfprc>
  8 #gatjálvis<n><cmp_sgnom><cmp>
  8 #galggat<vblex><indic><pres><p3><sg>
  8 #bielle<n><sg><ela>
  7 #máhttet<vblex><imprt><conneg>
  7 #mij<prn><rel><sg><acc>
  7 #liehket<vblex><prfprc>
  7 #ij<vblex><neg><indic><pret><p3><pl>
  7 #iesj<prn><ref><gen><px3sg>
  6 #ålggo<n><cmp_sggen><cmp>
  6 #vaddet<vblex><inf>
  6 #prosjækta<n><cmp_sgnom><cmp>
  6 #iesj<prn><ref><gen><px3pl>
  6 #gájbbedit<vblex><indic><pres><p3><sg>
  6 #guhti<prn><rel><pl><nom>
  6 #fábmo<n><sg><ill>