Lokalisering

Her skriv vi inn lokalisering til https://gtweb.uit.no/jorgal -sida

Instruksjon

eng

Write/paste text of a website address her to get it translated (or drag a document file onto the page)

nob

Skriv/lim inn tekst eller en nettadresse for å få det oversatt (eller dra inn et dokument, ikke pdf)

sme

Čále/kopiere teavstta dahje neahttačujuhusa dása vai oaččut jorgalusa (dahje gease dokumeantta dása; pdf ii doaimma)

About

Giellatekno at UiT The Arctic University of Norway is working with machine translation based on our grammatical analysers for Saami languages, combined with bilingual dictionaries, grammatical transfer rules and a generation component. Giellatekno cooperates on machine translation with Apertium, a free/open-source machine translation platform. Contact us <a href=\"mailto: giellatekno@uit.no\">giellatekno@uit.no</a>

fin

Norjan Arktisen yliopiston tutkimusryhmä Giellatekno työskentelee kieliopillisiin meneteimiin pohjautuvien analysaattorien kanssa. Yhdistämällä saamen kielten analysaattorit kaksikielisiin sanakirjoihin, kieliopin siirtosääntöihin ja kohdekieltä generoivaan analysaattorin Giellatekno rakentaa käännösohjelmia pohjoissaamesta norjaan, suomeen sekä inarin-, luulajan- ja eteläsaameen). Giellatekno tekee yhtestyötä Apertiumin kehittäjien kanssa. Apertium on avoimeen lähdekoodiin pohjautuva konekäännösalusta. Ota yhteyttä: <a href=\"mailto: giellatekno@uit.no\">giellatekno@uit.no</a>

nob

Giellatekno ved UiT Norges arktiske universitet arbeider med maskinoversetting basert på våre grammatiske analysatorer for samiske språk, kombinert med tospråklige ordbøker, overføringsregler for grammatikk, og en generator for målspråket. Giellatekno samarbeider med Apertium, som har en maskinoversettingsplattform med åpen kildekode. Ta gjerne kontakt med oss: <a href=\"mailto: giellatekno@uit.no\">giellatekno@uit.no</a>

sme

Giellatekno, UiT Norgga árktalaš universitehta, hukse dihtorjorgalanprográmmaid, mat leat vuođđuduvvon min sámegielaid grammatihkalaš analysáhtoriidda. Dasa lassin geavahit guovttegielat sátnegirjjiid, grammatihkkasirdinnjuolggadusaid ja generáhtor mii hukse ulbmilgiela sániid. Giellatekno ovttasbargá Apertiumain, mas lea dihtorjorgalanvuođđu mas lea rabas gáldokoda. Váldde áinnas minguin oktavuođa: <a href=\"mailto: giellatekno@uit.no\">giellatekno@uit.no</a>

Advarsel

Vi bør lage ei "bruksanvisning", fortelje om typiske feil, t.d. slik:

eng:

<h5>About the translator</h5> The North Saami-Norwegian translation system is under constant development. In its present phase it may be used to understand North Saami better, but it is not able to produce flawless Norwegian. If the Norwegian translation contains something you simply do not expect, you should look critically at result. Please keep in mind the following possible types of errors: <br/><br/> Saami does not distinguish between \"he\" and \"she\", so sometimes the text says \"hun/han\". Sami does not distinguish between definite and indefinite form, if a choice of definiteness would have given another meaning, you may not be sure that the translation is correct. When the program translates unknown compound words it translates the parts separately and put them together. Usually this gives the intended result, but Norwegian may also use a completely different word. You should in other words be cautious when interpreting compounds. All languages have words with more than one meaning. In such cases we try to find the correct meaning from from context, but we do not always succeed. If a particular translation is unexpected, it may thus be that we may have missed. For alternative translations, look up in a dictionary, for example in <a href=\"http: //sanit.oahpa.no\">Neahttadigisánit</a>.<br/>

fin:(treng korrektur)

Giellatekno parantaa saame-norja käännösjärjestelmää koko ajan. Nykyisessä vaiheessa sitä voidaan käyttää ymmärtämään Pohjoissaamea paremmin, mutta se ei pysty tuottamaan virheetöntä norjaa. Jos norjan kielen käännös sisältää jotain, mitä et olla odottanut, sinun pitäisi tarkastella tulosta kriittisesti. Pidä mielessä seuraavat mahdolliset virhetyypit: <br/> Saame on kuin suomi, pronomini "son" ("hän") viittaa sekä mieheen että naiseen. Jos tekstissä lukee "han", tekstissä voidaan ehkä kuitenkin viitata naisen. Jos ohjelma ei uskalla tehdä valinaa, se tuottaa muodon "hun/han". Sami ei erotella määräistä ja epämääräistä muotoa, jos toinen valinta olisi antanut toinenkin merkitys, kannattaa olla varovainen. Kun ohjelma kääntää tuntemattoman yhdyssanan, se kääntää osat erikseen ja laittaa ne yhteen. Yleensä tämä antaa aiotun tuloksen, mutta ohjelma voi myös tuottaa väärän yhdyssanan. Jokaisessa kielessä on paljon sanoja, joilla on enemmän kun yksi merkitys, ja ohjelma ei aina osaa valita oikeaa merkitystä. Vaihtoehtoisia käännöksiä voi etsiä sanakirjoista, esimerkiksi <a href=\"http: //sanit.oahpa.no\">Neahttadigisánit</a>-sanakirjasta.<br/>

nob:

<h5>Om oversetteren</h5> Samisk–norsk-oversettelsessystemet er i stadig utvikling. I den fasen det er i nå kan det brukes til å forstå nordsamisk bedre, men den klarer ikke å produsere feilfri norsk. Hvis den norske oversettelsen inneholder noe du slett ikke hadde ventet deg er det grunn til å se kritisk på resultatet. Vær spesielt oppmerksom på følgende mulige feiltyper: <br/><br/> Samisk skiller ikke mellom «han» og «hun». For å unngå forvirring på grunn av feil oversetting, bruker vi «hun/han» i de tilfellene programmet ikke er i stand til å bestemme rett kjønn. Samisk skiller heller ikke mellom bestemt og ubestemt form, f.eks. 'skole' vs. 'skolen', så programmet gir ikke alltid riktig bestemthet på norsk. Når man oversetter sammensatte ord som ikke finnes i programmets ordbok, oversettes delene hver for seg, og man kan få oversettinger som 'fjellordfører' istedenfor 'varaordfører' ('várri' betyr både vara og fjell). I alle språk er det mange ord som har flere enn en betydning. Programmet klarer ikke alltid å finne korrekt betydning ut i fra sammenhengen. Brukeren kan, når hun er i tvil om betydninga, slå opp slike ord i ei ordbok, f.eks. i <a href=\"http: //sanit.oahpa.no\">Neahttadigisánit</a>.<br/>

sme:

<h5>Jorgalanvuogádaga birra</h5>Giellatekno lea jámma ovddideamen sámi-dáro jorgalanvuogádaga. Dán dásis go lea dál, de sáhttá geavahit vuogádaga ipmirdit davvisámegiela buorebut, muhto dat ii máhte čállit dárogiela meattáhusaid haga. Jus dáru jorgaleapmi sisttisdoallá juoidá maid it lean vuordán, de berrešit leat kritihkalaš. Fuobmá erenoamážit dákkár vejolaš meattáhustiippaid: <br/><br/> Lea váttis oažžut «han» ja «hun» riekta. Garvin dihte moivvi, de prográmma čállá «hun/han» dain oktavuođain go ii dieđe goabbá lea riekta. Seamma láhkai lea váttis válljet definihtta ja indefinihtta hámiid riekta, omd. 'skole' ja 'skolen'. Dalle go jorgala goallossániid mat eai gávdno prográmma sátnegirjjis, de vuogádat jorgala sáni osiid ovttaid mielde, ja dalle sáhttá 'várresátnejođiheaddji'-sánis dárogillii boahtit 'fjellordfører' dan sajis go 'varaordfører'. Juohke gielas leat ollu sánit main lea eanet go okta mearkkašupmi, ja prográmma ii álo máhte válljet rivttes mearkkašumi. Geavaheaddji sáhttá ieš dárkkistit diekkár sániid sátnegirjjis, omd. <a href=\"http: //sanit.oahpa.no\">Neahttadigisánit</a>.<br/>

Why not nob-sme

sme:

<h5>Manne Giellatekno ii leat ráhkadeamen jorgalanprográmma mii jorgalivččii dárogielas sámegillii</h5>Dárogiella ja sámegiella leaba hui goabbatlágan gielat, ja jorgaluvvon teavstta kvalitehta ii leat lahkage nu buorre ahte sáhtášii geavahit dan almmolaš jorgalussan. Seammás mii ballat ahte muhtimat geavahivčče jorgalanprográmma dasa. Čuozašii maiddái eanet lohkat heajos dihtorjorgaluvvon teavsttaid unnitlogugillii go eanetlogugillii. Jorgalanprográmma ulbmil lea veahkehit daid geat eai ipmirdit sámegiela. Mii sávvat ahte dainna šaddá álkit sámegielagiidda čállit sámegillii go dihtet ahte lohkkit sáhttet geavahit jorgalanprográmma veahkkin.

fin:(treng korrektur)

<h5>Miksi Giellatekno ei ole rakentamassa käännösohjelmaa, mikä kääntäisi norjasta saameksi</h5>Norja ja pohjoissaame ovat varsin erilaisia kieliä, ja käännetyn tekstin laatu ei ole lähellekään niin hyvä, että saattaisi käyttää sitä julkistettavana käännöksenä. Samalla me pelkäämme, että jotkut käyttäjät käyttäisivät käännösohjelmaa nimenoman sillä tavalla. Huonosti käännetty teksti vähemmistökielellä aiheuttaa enemmän harmia kuin jos teksti olisi käännetty enemmistökieleen. Käännösohjelman tavoittena on auttaa niitä, jotka eivät ymmärtää saamea. Me toivomme että sen avulla voi olla samenkielisille helpompaa otta saamea käyttöön kirjallisena kielenä, kun he tietävät, että norjankieliset lukijat saattavat käyttää käännösohjelmaa apuna.

nob:

<h5>Hvorfor Giellatekno ikke lager oversettingsprogram som oversetter fra norsk til samisk</h5>Norsk og samisk er veldig ulike språk, og den oversatte tekstens kvalitet er langt fra slik at man kunne bruke den som offisiell oversettelse. Likevel frykter vi for at mange ville bruke programmet til nettopp det. Det ville oppleves som mye verre å lese dårlig språk på et minoritetspråk enn på et majoritetspråk. Hensikten med oversettingsprogrammet er å hjelpe dem som ikke forstår samisk. Vi håper at dette gjør det enklere for dem som kan samisk å skrive på samisk, fordi de vet at leserne kan bruke oversettingsprogrammet til hjelp.

eng:(treng korrektur)

<h5>Why Giellatekno does not develop a translation program that translates from Norwegian to North Saami </h5> Norwegian and Saami are very different languages, and the quality of such a translated text would be far from what one could use as a publishable translation. Yet we fear that many would use the program in just such a way. The consequences of producing bad quality texts in a minority language are far worse than doing it in the majority language. Fewer persons are able to correct the text, and we run the risk of destroying the North Saami literary landscape. The purpose of the present translation program, from North Saami to Norwegian, is to help those who do not understand Saami. We hope this makes it easier for those who master Saami to write in Saami, now that they know that also Norwegian speakers may read the text using translation software.

Dokumentomsetjing

eng

Supported formats: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003 and newer). Word 97 .doc files and pdf's are not supported.

nob

Støttede filformater: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003 og nyere). Programmet kan ikke oversette Word 97 .doc-filer eller pdf-filer.

sme

Vuogádat doarju dáid fiilaformáhtaid: .txt, .rtf, .odp, .ods, .odt (LibreOffice/OpenOffice), .xlsx, .pptx, .docx (Microsoft Office 2003 ja ođđasat). Prográmma ii máhte jorgalit Word 97 .doc-fiillaid iige pdf-fiillaid.

Språknamna

lg fin nob sma sme smj smn
eng Finnish Norwegian South Saami North Saami Lule Saami Inari Saami
fin suomi norja eteläsaame pohjoissaame luulajansaame inarinsaame
nob finsk norsk sørsamisk nordsamisk lulesamisk enaresamisk
sma såevmiengïele daaroegïele åarjelsaemiengïele noerhtesaemiengïele julevsaemiengïele enaresaemien
sme suomagiella dárogiella lullisámegiella davvisámegiella julevsámegiella anárašgiella
smj suomagiella dárogiella oarjjelsámegiella nuorttasámegiella julevsámegiella anársámegiella
smn suomâkielâ tárukielâ maadâsämikielâ pajekielâ juulevsämikielâ anarâškielâ

Dei andre termane på sida

Språk Term
eng Back
nob Tilbake
sme Ruovttoluotta
Språk Term
eng Translate a webpage
nob Oversett en internettside
sme Jorgal neahttasiiddu
Språk Term
eng A free/open-source machine translation platform
fin Vapaa avoimen lähdekoodin konekäännösalusta
nob En fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattform
sma x
sme Friddja ja rabasgáldokodavuđot dihtorjorgalanvuogádat
smj x
smn x
Språk Term
eng Translate a document
fin Käännä dokumentti
nob Oversett et dokument
sma x
sme Jorgal dokumeantta
smj x
smn x
Språk Term
eng Choose file
fin Valitse tiedosto
nob Velg fil
sma x
sme Vállje fiilla
smj x
smn x
Språk Term
eng No file is selected
fin Yhtään tiedostoa ei ole valittu
nob Ingen fil er markert
sma x
sme Ii oktage fiila leat válljejuvvon
smj x
smn x
Språk Term
eng Translate
fin Käännä
nob Oversett
sma x
sme Jorgal
smj x
smn x
Språk Term
eng About
fin Tietoja
nob Om
sma x
sme Dieđut
smj x
smn x
Språk Term
eng Contact information
fin Yhteystiedot
nob Ta kontakt
sma x
sme Váldde oktavuođa
smj x
smn x
Språk Term
eng Spotted a mistake? Help us improve the system!
fin Löysitkö virheen? Auta meitä parantamaan järjestelmää!!
nob Fant du en feil? Hjelp oss å forbedre systemet!
sma x
sme Gávdnetgo meattáhusa? Veahket min buoridit vuogádaga!
smj x
smn x
Språk Term
eng Cancel
fin Peruuta
nob Avbryt
sma x
sme Gaskkalduhte
smj x
smn x
Språk Term
eng Download
fin Lataa
nob Last ned
sma x
sme Viečča
smj x
smn x
Språk Term
eng For developers
fin Kehittäjille
nob For utviklere
sma x
sme Ovddideddjiide
smj x
smn x
Språk Term
eng Unknown words are marked
fin Merkitse tuntemattomat sanat
nob Ukjente ord markeres
sma x
sme Dovdameahttun sánit merkejuvvojit
smj x
smn x
Språk Term
eng Instant translation
fin Välitön käännös
nob Oversetting mens du skriver
sma x
sme Jorgala dađistaga
smj x
smn x
Språk Term
eng Format not supported
fin Tiedostomuotoa ei tueta.
nob Det formatet er ikke støttet!
sma x
sme Ii doarjjo fiilaformáhta.
smj x
smn x

<meta> description:

Språk Term
eng Giellatekno provides free translation systems for Saami (and other) languages, using the Apertium rule-based machine translation platform. The code and data is free software and released under the terms of the GNU General Public License.
fin x
nob Giellatekno utvikler frie oversettelsessystem for samiske (og andre) språk, ved hjelp av den regelbaserte maskinoversettelsesplattformen Apertium. All kode og data er fri programvare, utgitt under GNU General Public License.
sma x
sme Giellatekno ráhkada rabas jorgalanvuogádagaid sámegielain, go geavaha

njuolggadusvuđot dihtorjorgalanprográmma Apertiumain. Buot koda ja dieđut leat friddja prográmmagálvvut, mat lea almmuhuvvon GNU General Public License vuolde.

smj x
smn x