Transfer Problems

ADVERB

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

VERBALET

ha/være som hjelpeverb

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Potensialis

Ha forskjellige løsninger for forskjellige verb/syntaks? eks. adv: kanskje bare for leat-verbet ?

KOORDINERING

Koordinering av subjekt

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Koordinering av objekt

LØST:

Mii divodit suohkana visttiid.
Vi reparerer kommunens hus. 

Mii divodit suohkana visttiid ja infrastruktuvrra
Vi reparerer kommunens hus og infrastruktur.

SUBSTANTIV

Bestemtheit

Unike substantiv: rektor, verden

AKRONYM

Bestemtheit for akronyt

ikke bestemt form for acr

Dán jagi lea gehččiin vejolašvuohta TV ja neahta bokte čuovvut giđđajohtima
Dette året er det på publikumene en mulighet via TV-EN og nettet følge vårflyttinga
Dette året er det hos publikum mulighet via TV og nettet følge vårflyttinga.

ACR treng opprydding: Vi vil ha to typar: namn (Det er NRK, jeg snakker om NRK) og substantiv (Det er en SUV, jeg snakker om en SUV). Det finst tvetydige akronym: (Det er (en) BMW, jeg snakker om (en) BMW).

Habitiv

Habitiv ved akronym

LØST:

NSRas leat oskkáldas jienasteaddjit
NSR har lojale velgere.

AUF:s leat oskkáldas jienasteaddjit.
AUF har lojale velgere.

SETNINGSTILSVAR

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

CNJSUB/PR

Legge til "om"

lage regler i t4x for å legge til "om". Eksempler, X markerer innsetting av om

knyttet til spesielle verb

 1. Ná sii beasašedje buoret diehtit X makkár áššiiguin mii bargat, Paltto lohká. (diehtit = vite om)

foran vfin (bisetning)

LØST når det kommer mainverb rett før vfin:

Sámediggi áigu guorahallat lea go vejolaš rievdadit ohcanalmmuheami.
Sametinget skal undersøke om det er mulig å forandre søknadspubliseringa.

Mii áigguimet iskat leago dán sáddaga obage vejolaš čađahit.
Vi skulle undersøke om det er denne sendinga ganske mulig å gjennomføre. IKKE BRA, ANDRE TING MÅ FIKSES

Problemet er når det er et adverb eller noe annet mellom. Her må vi tenke ut en strategi, dvs løse det i t3x, eller t4x, eller først og fremst i CG.

 1. – Mii áigguimet iskat vuosttažettiin X leago dán sáddaga obage vejolaš čađahit. (før vfin)
 2. Mii leat maid hutkame mo sáhttit ovdamearkka dihte láidestanheargái bidjat kámera, X sáhttitgo juogaládje leaŋggaide bidjat gitta smávva kámeračča, muitala Grønmo. (før vfin)
 3. Fitnodagat čállet moaitámušas earret eará ahte LP-entreprenør fálaldagas ii boađe ovdan X lea go sis guorbmebiila mii deavdá 18 tonna gáibádusa, mii lei okta gilvvu eavttuin. (før vfin)
 4. – Fitnodagaid fálaldagain ii boađe ovdan X devdet go gáibádusa 18 tonna dáfus, mii mearkkaša ahte ii oktage fálaldagain deavdde gilvalanvuođu gáibádusa go guoská dieid guovlluide. (før vfin)
 5. Dál ferte geahččat X manná go bures, liikojit go olbmot ja geavahuvvo go siidu. (før vfin)
  1. Nå må man se går bra. => Nå må man se om det går bra.
 6. – Mii áigguimet iskat vuosttažettiin leago dán sáddaga obage vejolaš čađahit. (før vfin)
^Adv<ADV><@ADVL-ine→><adv><sem_time>{^nå<adv>$}$
^verb<SV><@+FAUXV><indic><pres><p3><sg><pers><NC>{^måtte<vblex><pres>$}$
^verb<SV><@-FMAINV><inf><pers><ill-på>{^se<vblex><inf>$}$
^verb<SV><@+FMAINV><qst><indic><pres><p3><sg><pers><NC><esubj>{^gå<vblex><pres>$}$
^adv<ADV><@←ADVL-ine><adv>{^bra<adv>$}$^sent<SENT>{^..<sent><clb>$}$

FORMELT SUBJEKT "det"

Ein "det" for mykje

Apposisjon

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Manglande "det"

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

PRO OG MANGLANDE PRO SOM SUBJEKT

Eit subjekt (pro) for mykje

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Eit subjekt (pro) for lite

Koordinering

Finnmarken lea beaivválaš áviisa mii almmuhuvvo Čáhcesullos Finnmárkkus ja lea vuođđuduvvon jagis 1899
Finnmarken er en daglig avis som publiseres i Vadsø i Finnmark og DET er blitt grunnlagt i 1899
Finnmarken er en daglig avis som publiseres i Vadsø i Finnmark og DEN blei grunnlagt i 1899

Problemet er:
Det-innsetingsregelen kunne ha vore ok, men koordinasjonen vil ha identitet med subjektet i nabosetninga.

Et subjekt (man) for lite

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

VERBVALENS

Setje inn preposisjon

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

ORDSTILLING

Ordstilling i NP

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Ordstilling for setningsadverb i Leddsetning

Mii gáibidit, ahte olmmoš liikkáge galgá dan giela hállat.
Vi krever, at man likevel skal snakke det språket.    LØST


Dat ii leat nu ahte go mii dáppe ávvudat juovllaid, de mii leat dušše golmmas.
Det er ikke slik at når vi feirer her jul, så er vi bare #tre personer<n><un><pl><ind>.
==> når vi feirer jul her
==> når vi her feirer jul

Jagis 2001 sárdnidii Norgga prinseassa Märtha Louise sámegillii, vaikko sus ii leat ii veaháge sámegielduogáš.
2001  prekte Norges prinsesse Märtha Louise på samisk, selv om hun hun har ikke ikke #noe samiskbakgrunnen.
I 2001 prekte Norges prinsesse Märtha Louise på samisk, selv om hun ikke har noen samiskbakgrunnen.

Generaliseringa er: //

 • Setningsadverb før det finitte verbet i leddsetning (etter ahte/at)
 • Andre adverb etter objektet
 • Ingen adverb mellom finitt verb og objekt

Heilsetning:ordstilling for setningsadverbial

Advl subj ii váldde = Advl tar subj ikke

Odne rektor ii váldde ovddasvástádusa.|apertium -d. sme-nob
I dag rektoren tar ikke ansvaret.
I dag tar rektor ikke ansvaret

X S Neg V O -> X V S Neg O

Adverbial etter hovudverbet

FV-HV-Adv

Sii leat ávzzuhan olbmuid geat dihtet ahte dárbbašit JOĐANIT beassat buohccevissui
de behøfer fort å komme #seg til sykehuset
å komme seg fort

Generaliseringa er: //

 • finittverb - hovudverb - adverb
  • Han vil gå fort til sjukehuset
  • fort, langsomt, nølende, (adverbet karakteriserer gåinga)
 • finittverb - adverb - hovudverb
  • Han vil ofte gå til sjukehuset
  • ikke, ofte, alltid, gjerne, (adverbet karakteriserer viljen)

VF-Adv-Inf

Ii leat gal nu váralaš dohko vuolgit.
Det er ikke så farlig dit å reise.
Det er ikke så farlig å reise dit.

Nordsamisk XV (både Adv V og O V) skal vere VX.!!Neg
Alt ok, ventar på fleire feil :-)
!!det-referanse vs. den-referanse

!den/det-referanse ved koordinasjon

{{{
Finnmarken lea beaivválaš áviisa mii almmuhuvvo Čáhcesullos Finnmárkkus ja lea vuođđuduvvon jagis 1899
Finnmarken er en daglig avis som publiseres i Vadsø i Finnmark og det er blitt grunnlagt i 1899
Finnmarken er en daglig avis som publiseres i Vadsø i Finnmark og den blei grunnlagt i 1899

Genus den/det som subjekt i andre del av koordinasjon blir styrt av subjektet i første del.

OV til VO

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

Leddsetning

Alt ok, ventar på fleire feil : -)

FASTE UTTRYKK

Substantiv

ságaide

Mii eat leat fáhten Sámediggepresideantta Tiina Sanila-Aikio ságaide.
Vi har ikke fått tak i Sametingspresident Tiina Sanila Aikios til taler.
=> i tale

Vi har ikke fått tak i Sametingspresident Tiina Sanila Aikios i tale. /// DELVIS LØST ///

Adverb

Leksikalisert "ii veaháge"

Jagis 2001 sárdnidii Norgga prinseassa Märtha Louise sámegillii, vaikko sus ii leat ii veaháge sámegielduogáš.
2001 prekte Norges prinsesse Märtha Louise på samisk, selv om hun hun har ikke ikke #noe samiskbakgrunn.
=> I 2001 prekte Norges prinsesse Märtha Louise på samisk, selv om hun ikke har noen samiskbakgrunn.

Problemet er:
ii veaháge skal kongruere med substantivet til høgre.

Verb

ii oro + Actio Ess = Inf

gutnabalva ii oro váikkuheamen girdijohtolahkii dán guovllus
askeskya synes ikke å påvirke lufttrafikken i dette området. <= LØST?
askeskya ser ikke ut til å påvirke lufttrafikken i dette området

sjekka hit

EIN DEL SAKER ORDNA ETTER DIAGNOSE (tag), og ikkje etter grammatikk

Vi trenger case tag på OPRED-chunken

Denne skal få "være" i t3x fordi den er både OPRED og Acc

 • Gáhkuid son ráhkada buriid.
 • Kakene han lager er gode.

Denne skal ikke få "være" i t3x fordi den er OPRED, men ikke Acc

 • Minuvttas minuktii prográmmaid gohčodit hiljes-TV: n.
 • Minutt for minutt programmene kaller de sakte-TV. (denne fungerer)

LEXICAL SELECTION

Verb

bargat

 • med objekt: gjøre
 • utan objekt: arbeid

LØST:

Dan lohpidii Morales bargat. 
Det lovde Morales å gjøre.

Boazodoallohálddahus lea bargan boazodoalu váikkuhanfámu buoridemiin daid gaskaomiid bokte mat stivrejit areálageavaheami.
Reindriftsadministrasjonen har arbeidet med forbedringen til reindriftas påvirkningskraft via de virkemidlene som styrer arealdisponeringa.

dohkkehit

dohkkehit = vedta -> godta (begge: veldig ofte passer vedta)

Dalle go mun álgen ledje mis 4200 diŋgojeaddji, sihke bábiráviissa lohkkit ja digitála diŋgojeaddjit

Adverb

bures

 • I dag: default = bra ==> Det forstår Anton Dahl bra.
 • Betre: "viss mannat, heivet ==> bra, elles godt

LØST:

Dan ipmirda Anton Dahl bures 
Det forstår Anton Dahl godt.

Munnje dat heive bures.
Til meg høver det bra.

Subjunksjon

go

Su mielas lea ártet go dakkár áššit sáhttet dáhpáhuvvat

I dag:

SELECT ("fordi"i) (0 ("<go>"i)) (-1 a + nom) ;

FORMATERING

Feil i stor bokstav av namn

Stivrras lea soahpamuš ČálliidLágádusain oastit bálvalusaid.
Styret har en avtale Med forfatterforlaget kjøpe tjenestene.
Styret har en avtale med Forfatterforlaget om å kjøpe tjenestene.

Problemet er at når eit namn i oblik kasus blir omsett til preposisjon +luss det tilsvarande norske namnet, får preposisjonen stor bokstav