bestilling

Implementering og installering av kildefiler i smeOahpa

Oversikt og rekkefølge i implementeringsarbeidet

Numra

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa
 2. implementere klokka
 3. implementere datoer

Leksikonfiler for Leksa, MorfaS, MorfaC og Vasta

Bøyningsparadigme trenges ikke for Leksa, men for de andre programmene. Filene er utvidet med flere lemmaer, og ikke alle er i fst enda, og dermed får man ikke paradigme. I l-elementet mangler fremdeles en del attributter for morfologisk hjelpefunksjon, og det kommer etterhvert. Filene skal man likevel kunne implementere.

 • Skal genereres bøyningsparadigme (bare fra smenob-filer):
  • a_smenob.xml
  • n_smenob.xml
   • Generering: vær obs på type-attributt for noen av entryene: N+Actor og N+G3
  • num_smenob.xml
  • prop_smenob.xml
  • v_smenob.xml
  • names.xml (generers med prop_paradigms.txt)
  • fillings_smenob.xml - er usikker på om vi trenger denne fila
 • Skal ikke genereres bøyningsparadigme:
  • adv_smenob.xml
  • multiword_smenob.xml
 • pron_sme.xml inneholder paradigmer
 • Tilsvarende filer i nob/ og fin/ bortsett fra pron_sme.xml og names.xml

Leksa

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa: n_smenob.xml, v_smenob.xml, a_smenob.xml, adv_smenob.xml, prop_smenob.xml pluss tilsvarende filer nob/ og fin/ . Dessuten semantical_sets.xml
 2. implementere multiword: multiword_smenob.xml og tilsvarende nob/ og fin/
 3. implementere tcomm
 4. evt. implementere swe og eng med dummies (f.eks. hus_SWE) - men dette må ikke forsinke resten av arbeidet

MorfaS

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa - vær obs på at i sme er det 3 stammetyper (2syll, 3syll, Csyll), i sma er det 2 for de fleste ordklassene
  1. substantiv:
   1. som i smeOAHPA: nom.pl., akkusativ, genitiv, illativ, lokativ, komitativ, essiv
   2. smeOahpa: lokativ istedenfor smaOahpa: elativ og inessiv
  2. verb:
   1. som i smeOAHPA: presens, preteritum, kondisjonalis, potensialis, imperativ.
   2. Dessuten perfektum og gerundium som i smaOahpa. Perfektum skal ha "lea" som kontekst.
  3. adjektiv:
   1. som i smeOAHPA, mange flere oppgavetyper enn i smaOahpa
  4. tallord: som i smeOAHPA. Tallord er ikke med i smaOahpa. Tallord skal ikke ha stammetypevalg. Kasus: nom.pl., akkusativ, genitiv, illativ, lokativ, komitativ. Typer: Card, Ord, Coll. Nivå 1: Sg Nivå 2: Pl
 2. implementere pronomener som oppgaver - kildefil er pron_sme.xml. Former med dial="NG" skal aksepteres som riktig svar, men ikke presenteres som fasit.
  1. personlige - som i smaOahpa. Kasusvalg: akk, gen, ill, lok, kom.
  2. relative - som i Pers. grunnform er Pron+Rel+Nom. Kasusvalg: akk, gen, ill, lok, kom.
  3. demonstrative - som personlige pron. Grunnform er Pron+Dem+Number+Nom. Det blir problemer i presentasjonen for brukeren med homonymi mellom Sg+Nom og Pl+Nom. Det må vi finne løsning på. Kasusvalg: akk, gen, ill, lok, kom.
  4. refleksive - grunnform er Pron+Refl+Gen. Nominativ er ikke oppgavetype. Kasusvalg: ill, lok, kom.
  5. resiproke - grunnform er Pron+Recipr+Sg+Gen. Nominativ er ikke med som oppgavetype. Kasusvalg: ill, lok, kom. Disse oppgavene skal i tillegg ha kontekst, på samme måte som verb-oppgavene har det. Det finnes to typer resiproke pronomener, med og uten Px.
  6. med Px
   1. guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Case+PxDuNumber skal ha goabbat som kontekst
   2. guoibmi+Pron+Recipr+Sg+Case+PxPlNumber skal ha guhtet som kontekst
  7. uten Px
   1. nubbi+Pron+Recipr+Sg+Case skal ha nubbi som kontekst
   2. nubbi+Pron+Recipr+Pl+Case skal ha nuppit som kontekst

MorfaC

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa: substantiver, verb, adjektiver og tallord
 2. implementere Gerund og Perfektum som oppgavetyper for verb
 3. implementere pronomener som oppgavetype - Pers, Dem, Recipr, Refl, Rel

Sahka

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa
 2. installere nye dialoger - ingenting er forandra i oppsettet. Nye dialogue-filer må skrives

Vasta

 1. implementere funksjoner som allerede finnes i smeOahpa
 2. implementere Cealkka - kildefilene må skrives