Tabell over Oahpa-adjektiv med GG-dialekt

lemma Attr Sg Nom Sg Acc Sg Loc Sg Ill Comp Attr Comp Sg Nom Superl Sg Nom
ahkit ahkidis ahkit ahkida ahkidis ahkidii ahkidet ahkideabbo ahkideamos
albma albma albma - - - - - -
alit alit alit aliha alihis alihii alihet aliheabbo aliheamos
allat alla allat allada alladis alladii alit alit alimus
almmolaš almmolaš almmolaš almmolačča almmolaččas almmolažžii - - -
amas amas amas apmasa apmasis apmasii apmaset apmaseabbo apmaseamos
arvves arvves - - - - - - -
asehaš asehis asehaš asehačča asehaččas asehažžii asehet aseheabbo aseheamos
assái assás assái assá - - assát assát assámus
bahá bahás bahá bahá bahás bahái bahát bahát bahámus
bahča bahča bahča bahččaga bahččagis bahččagii bahččaget bahččageabbo bahččageamos
balvái balvás balvái balvá - - balvát balvát balvámus
baski baskkes baski baskki baskkis baskái baskkit baskkit baskkimus
bassi bassi bassi basi basis bassái basit basit basimus
bastil bastilis bastil bastila bastilis bastilii bastilet bastileabbo bastileamos
beaivválaš beaivválaš beaivválaš beaivválačča beaivválaččas beaivválažžii - - -
beakkán beakkán beakkán beakkána beakkánis beakkánii beakkánet beakkáneabbo beakkáneamos
bealjeheapme bealjehis bealjeheapme bealjeheame bealjeheames bealjeheapmái bealjehet bealjeheabbo bealjeheamos
birolaš birolaš birolaš birolačča birolaččas birolažžii birolet biroleabbo biroleamos
bissovaš bissovaš bissovaš bissovačča bissovaččas bissovažžii bissovaččat bissovaččat bissovaččamus
bistevaš bistevaš bistevaš bistevačča bistevaččas bistevažžii bistevaččat bistevaččat bistevaččamus
bivnnut bivnnuhis bivnnut bivnnuha bivnnuhis bivnnuhii bivnnuhet bivnnuheabbo bivnnuheamos
bivval bivvalis bivval bivvala bivvalis bivvalii bivvalet bivvaleabbo bivvaleamos
bivššas - bivššas bikšasa bikšasis bikšasii bikšaset bikšaseabbo bikšaseamos
boahtte boahtte - - - - - - -
boaresáigásaš boaresáigásaš boaresáigásaš boaresáigásačča boaresáigásaččas boaresáigásažžii - - -
boaris boares boaris boarrása boarrásis boarrásii boarráset boarráseabbo boarráseamos
buohcci buohcci buohcci buohcci buohccis buohccái - - -
buoidi buoiddes buoidi buoiddi buoiddis buoidái buoiddit buoiddit buoiddimus
buolaš buolaš buolaš buollaša buollašis buollašii buollašet buollašeabbo buollašeamos
buorre - buorre buori buoris buorrái buoret buoret buoremus
buozas - buozas buohcasa buohcasis buohcasii buohcaset buohcaseabbo buohcaseamos
báhkas báhkka báhkas báhkkasa báhkkasis báhkkasii báhkkaset báhkkaseabbo báhkkaseamos
báikkálaš báikkálaš báikkálaš báikkálačča báikkálaččas báikkálažžii - - -
bávččas - bávččas bákčasa bákčasis bákčasii bákčaset bákčaseabbo bákčaseamos
ceakkus - ceakkus ceggosa ceggosis ceggosii ceggoset ceggoseabbo ceggoseamos
coagis coages coagis coahkása coahkásis coahkásii coahkáset coahkáseabbo coahkáseamos
deahkkái deahkkás deahkkái deahkká - - deahkkát deahkkát deahkkámus
dearvvaš dearvvaš dearvvaš dearvaša dearvašis dearvašii dearvašet dearvašeabbo dearvašeamos
deaŧalaš deaŧalaš deaŧalaš deaŧalačča deaŧalaččas deaŧalažžii deaŧalet deaŧaleabbo deaŧaleamos
devkesruškat devkesruškes devkesruškat devkesruškada devkesruškadis devkesruškadii - - -
dievas dievas dievas dievvasa dievvasis dievvasii dievvaset dievvaseabbo dievvaseamos
dihto dihto - - - - - - -
dimis dipma dimis dipmása dipmásis dipmásii dipmáset dipmáseabbo dipmáseamos
divrras divrras divrras divrasa divrasis divrasii divraset divraseabbo divraseamos
doaččis doaččes doaččis doažžása doažžásis doažžásii doažžáset doažžáseabbo doažžáseamos
dološ dološ dološ doloža doložis doložii - - -
dovddus dovddus dovddus dovdosa dovdosis dovdosii dovdoset dovdoseabbo dovdoseamos
duhtavaš duhtavaš duhtavaš duhtavačča duhtavaččas duhtavažžii duhtavaččat duhtavaččat duhtavaččamus
duiska - duiska duiskka duiskkas duiskii - - -
duohta duohta duohta duođa duođas duhtii duođat duođat duođamus
duolbbas duolba duolbbas duolbasa duolbasis duolbasii duolbaset duolbaseabbo duolbaseamos
duolvvas duolva duolvvas duolvasa duolvasis duolvasii duolvaset duolvaseabbo duolvaseamos
duorššas - duorššas duoršasa duoršasis duoršasii duoršaset duoršaseabbo duoršaseamos
duođalaš duođalaš duođalaš duođalačča duođalaččas duođalažžii duođalet duođaleabbo duođaleamos
duđavaš duđavaš duđavaš duđavačča duđavaččas duđavažžii duđavaččat duđavaččat duđavaččamus
dábálaš dábálaš dábálaš dábálačča dábálaččas dábálažžii dábálet dábáleabbo dábáleamos
dálá dálá - - - - - - -
dárbbašlaš dárbbašlaš dárbbašlaš dárbbašlačča dárbbašlaččas dárbbašlažžii dárbbašlet dárbbašleabbo dárbbašleamos
dárki dárkkes dárki dárkki dárkkis dárkái dárkkit dárkkit dárkkimus
dárkil dárkilis dárkil dárkila dárkilis dárkilii dárkilet dárkileabbo dárkileamos
dárogielat dárogielat dárogielat dárogielaga dárogielagis dárogielagii - - -
eahpesihkar eahpesihkkaris eahpesihkar eahpesihkkara eahpesihkkaris eahpesihkkarii eahpesihkkaret eahpesihkkareabbo eahpesihkkareamos
eahpečielggas eahpečielga eahpečielggas eahpečielgasa eahpečielgasis eahpečielgasii eahpečielgaset eahpečielgaseabbo eahpečielgaseamos
ealus ealusis ealus ellosa ellosis ellosii elloset elloseabbo elloseamos
erenoamáš earenoamáš earenoamáš earenoamáža earenoamážis earenoamážii - - -
falli fales falli fali falis fallái falit falit falimus
fasti fasttes fasti fastti fasttis fastái fasttit fasttit fasttimus
fiinnis fiinna fiinnis fiidná fiidnás fiidnái fiidnát fiidnát fiidnámus
fioleahtta fioleahtta fioleahtta fioleahta fioleahtas fiolehttii fioleahtat fioleahtat fioleahtamus
fiskat fiskes fiskat fiskada fiskadis fiskadii fiskadet fiskadeabbo fiskadeamos
fiskeslágan fiskeslágan fiskeslágan fiskeslágana fiskesláganis fiskesláganii - - -
friddja friddja friddja friddja friddjas friddjii friddjat friddjat friddjamus
fuotni fuones fuotni fuoni fuonis fuotnái fuonit fuonit fuonimus
fámolaš fámolaš fámolaš fámolačča fámolaččas fámolažžii fámolet fámoleabbo fámoleamos
gallji galjes gallji galji galjis galljái galjit galjit galjimus
gallás gallás - - - - - - -
galmmas galbma galmmas galbmasa galbmasis galbmasii galbmaset galbmaseabbo galbmaseamos
gappas gabba gappas gabbasa gabbasis gabbasii gabbaset gabbaseabbo gabbaseamos
garas garra garas garrasa garrasis garrasii garraset garraseabbo garraseamos
gaskamearálaš gaskamearálaš gaskamearálaš gaskamearálačča gaskamearálaččas gaskamearálažžii - - -
gassat gassa gassat gassada gassadis gassadii gasit gasit gasimus
geafi geafes geafi geafi geafis geafái geafit geafit geafimus
geahnoheapme geahnohis geahnoheapme geahnoheame geahnoheames geahnoheapmái geahnohet geahnoheabbo geahnoheamos
geahpas geahppa geahpas geahppasa geahppasis geahppasii geahppaset geahppaseabbo geahppaseamos
gearggus gearggos gearggus gergosa gergosis gergosii gergoset gergoseabbo gergoseamos
gelddolaš gelddolaš gelddolaš gelddolačča gelddolaččas gelddolažžii gelddolet gelddoleabbo gelddoleamos
gierdavaš gierdavaš gierdavaš gierdavačča gierdavaččas gierdavažžii gierdavaččat gierdavaččat gierdavaččamus
gievra gievrras gievra gievrra gievrras givrii gievrrat gievrrat gievrramus
girjjat girjjat girjjat girjjaga girjjagis girjjagii girjjaget girjjageabbo girjjageamos
girjái girjás girjái girjá - - girját girját girjámus
goikkis - goikkis goikása goikásis goikásii goikáset goikáseabbo goikáseamos
govdat govda govdat govdada govdadis govdadii govddit govddit govddimus
govttolaš govttolaš govttolaš govttolačča govttolaččas govttolažžii govttolet govttoleabbo govttoleamos
guhkesjuolggat guhkesjuolggat guhkesjuolggat guhkesjuolggaga guhkesjuolggagis guhkesjuolggagii - - -
guhkki guhkes guhkki guhki guhkis guhkkái guhkit guhkit guhkimus
guohca guohca guohca guohccaga guohccagis guohccagii guohccaget guohccageabbo guohccageamos
guoleheapme guolehis guoleheapme guoleheame guoleheames guoleheapmái guolehet guoleheabbo guoleheamos
guorus guoros guorus gurrosa gurrosis gurrosii gurroset gurroseabbo gurroseamos
guovddáš guovddáš guovddáš guovddáža guovddážis guovddážii - - -
guovgat guvges guovgat guovgada guovgadis guovgadii guovgadet guovgadeabbo guovgadeamos
guovttegielalaš guovttegielalaš guovttegielalaš guovttegielalačča guovttegielalaččas guovttegielalažžii - - -
gurut gurut - - - - - - -
gárvvis gárvves gárvvis gárvása gárvásis gárvásii gárváset gárváseabbo gárváseamos
gárži gáržžes gárži gáržži gáržžis gáržái gáržžit gáržžit gáržžimus
gávvil gávvilis gávvil gávvila gávvilis gávvilii gávvilet gávvileabbo gávvileamos
headju heajos headju heaju heajus hedjui heajut heajut heajumus
hearvái hearvás hearvái hearvá hearvás hearvái hearvát hearvát hearvámus
heittot heittogis heittot heittoga heittogis heittogii heittoget heittogeabbo heittogeamos
heivvolaš heivvolaš heivvolaš heivvolačča heivvolaččas heivvolažžii heivvolet heivvoleabbo heivvoleamos
hilbat hilbes hilbat hilbada hilbadis hilbadii hilbadet hilbadeabbo hilbadeamos
hillján hilljánis hillján hilljána hilljánis hilljánii hilljánet hilljáneabbo hilljáneamos
historjjálaš historjjálaš historjjálaš historjjálačča historjjálaččas historjjálažžii - - -
hiđis hiđis hiđis hihtása hihtásis hihtásii hihtáset hihtáseabbo hihtáseamos
hutkái hutkás hutkái hutká hutkás hutkái hutkát hutkát hutkámus
hálbi hálbbes hálbi hálbbi hálbbis hálbái hálbbit hálbbit hálbbimus
hávski hávskes hávski hávski hávskis hávskái hávskit hávskit hávskimus
iešguđetlágan iešguđetlágan iešguđetlágan iešguđetlágana iešguđetláganis iešguđetláganii - - -
imaš imaš imaš ipmaša ipmašis ipmašii ipmašet ipmašeabbo ipmašeamos
issoras issoras issoras issorasa issorasas issorassii issoret issoreabbo issoreamos
ivdnái ivdnás ivdnái ivdná ivdnás ivdnái ivdnát ivdnát ivdnámus
jalla jallas jalla jalla jallas jallii jallat jallat jallamus
jaskat jaskes jaskat jaskada jaskadis jaskadii jaskadet jaskadeabbo jaskadeamos
jierbmái jierbmás jierbmái jierbmá jierbmás jierbmái jierbmát jierbmát jierbmámus
jorbbas jorba jorbbas jorbasa jorbasis jorbasii jorbaset jorbaseabbo jorbaseamos
jođán jođánis jođán jođána jođánis jođánii jođánet jođáneabbo jođáneamos
juohkelágan juohkelágan juohkelágan juohkelágana juohkeláganis juohkeláganii - - -
juolggeheapme juolggehis juolggeheapme juolggeheame juolggeheames juolggeheapmái juolggehet juolggeheabbo juolggeheamos
jállu jálus jállu jálu jálus jállui jálut jálut jálumus
lagamus - - - - - - - lagamus
lagaš lagaš - - - - - - -
liekkas liegga liekkas lieggasa lieggasis lieggasii lieggaset lieggaseabbo lieggaseamos
liekkus liekkus liekkus liggosa liggosis liggosii liggoset liggoseabbo liggoseamos
lihkoheapme lihkohis lihkoheapme lihkoheame lihkoheames lihkoheapmái lihkohet lihkoheabbo lihkoheamos
lihkolaš lihkolaš lihkolaš lihkolačča lihkolaččas lihkolažžii lihkolet lihkoleabbo lihkoleamos
linis litna linis litnása litnásis litnásii litnáset litnáseabbo litnáseamos
lobiheapme lobihis lobiheapme lobiheame lobiheames lobiheapmái lobihet lobiheabbo lobiheamos
lossat lossa lossat lossada lossadis lossadii losit losit losimus
lunddolaš lunddolaš lunddolaš lunddolačča lunddolaččas lunddolažžii lunddolet lunddoleabbo lunddoleamos
luohttevaš luohttevaš luohttevaš luohttevačča luohttevaččas luohttevažžii luohttevaččat luohttevaččat luohttevaččamus
luovus luovos luovus luvvosa luvvosis luvvosii luvvoset luvvoseabbo luvvoseamos
láiki láikkes láiki láikki láikkis láikái láikkit láikkit láikkimus
láittas láittas láittas láitasa láitasis láitasii láitaset láitaseabbo láitaseamos
láivi láivves láivi láivvi láivvis láivái láivvit láivvit láivvimus
láđis láđis láđis láđđása láđđásis láđđásii láđđáset láđđáseabbo láđđáseamos
lášmat lášmadis lášmat lášmada lášmadis lášmadii lášmadet lášmadeabbo lášmadeamos
maŋimuš - - - - - - - maŋimuš
miellagiddevaš miellagiddevaš miellagiddevaš miellagiddevačča miellagiddevaččas miellagiddevažžii miellagiddevaččat miellagiddevaččat miellagiddevaččamus
morašlaš morašlaš morašlaš morašlačča morašlaččas morašlažžii morašlet morašleabbo morašleamos
muoseheapme muosehis muoseheapme muoseheame muoseheames muoseheapmái muosehet muoseheabbo muoseheamos
mánáheapme mánáhis mánáheapme mánáheame mánáheames mánáheapmái - - -
mávssolaš mávssolaš mávssolaš mávssolačča mávssolaččas mávssolažžii mávssolet mávssoleabbo mávssoleamos
máŋggalágan máŋggalágan máŋggalágan máŋggalágana máŋggaláganis máŋggaláganii - - -
mášoheapme mášohis mášoheapme mášoheame mášoheames mášoheapmái mášohet mášoheabbo mášoheamos
nanus nanu nanus nannosa nannosis nannosii nannoset nannoseabbo nannoseamos
neavri neavrres neavri neavrri neavrris neavrái neavrrit neavrrit neavrrimus
njalkkas - njalkkas njalkasa njalkasis njalkasii njalkaset njalkaseabbo njalkaseamos
njoahci njoazes njoahci njoazi njoazis njoahcái njoazit njoazit njoazimus
njuolgat njuolga njuolgat njuolgada njuolgadis njuolgadii njuolgadet njuolgadeabbo njuolgadeamos
njuoskkas njuoska njuoskkas njuoskasa njuoskasis njuoskasii njuoskaset njuoskaseabbo njuoskaseamos
njálggat njálgga njálggat njálgá njálgás njálgái njálgát njálgát njálgámus
njálggis njálgga njálggis njálgá njálgás njálgái njálgát njálgát njálgámus
njálmmálaš njálmmálaš njálmmálaš njálmmálačča njálmmálaččas njálmmálažžii - - -
njárbat njárbes njárbat njárbada njárbadis njárbadii njárbadet njárbadeabbo njárbadeamos
nuorra nuorra nuorra nuora nuoras nurrii nuorat nuorat nuoramus
oadjebas oadjebas oadjebas oadjebasa oadjebasas oadjebassii oadjebasat oadjebasat oadjebasamus
oahpis oahpes oahpis oahppása oahppásis oahppásii oahppáset oahppáseabbo oahppáseamos
oanehaš oanehis oanehaš oanehačča oanehaččas oanehažžii oanehet oaneheabbo oaneheamos
oarbbis oarbbes oarbbis oarbása oarbásis oarbásii oarbáset oarbáseabbo oarbáseamos
oktasaš oktasaš oktasaš oktasačča oktasaččas oktasažžii - - -
olgeš olgeš - - - - - - -
ollis olles ollis ollása ollásis ollásii olláset olláseabbo olláseamos
ollislaš ollislaš ollislaš ollislačča ollislaččas ollislažžii ollislet ollisleabbo ollisleamos
oppa oppa - - - - - - -
oránša oránša oránša oránšša oránššas oránšii oránššat oránššat oránššamus
ovddemus - - - - - - - ovddemus
ovddeš ovddeš ovddeš ovddeža ovddežis ovddežii - - -
ovttaskas ovttaskas - - - - - - -
ođas ođđa ođas ođđasa ođđasis ođđasii ođđaset ođđaseabbo ođđaseamos
ođđaáigásaš ođđaáigásaš ođđaáigásaš ođđaáigásačča ođđaáigásaččas ođđaáigásažžii - - -
priváhta priváhta priváhta priváhta priváhtas priváhtii priváhtat priváhtat priváhtamus
rabas rabas rabas rahpasa rahpasis rahpasii rahpaset rahpaseabbo rahpaseamos
rašši rašes rašši raši rašis raššái rašit rašit rašimus
riekta riekta riekta - - - rievttat rievttat rievttamus
rihča rihča rihča rihččaga rihččagis rihččagii rihččaget rihččageabbo rihččageamos
riikkaidgaskasaš riikkaidgaskasaš riikkaidgaskasaš riikkaidgaskasačča riikkaidgaskasaččas riikkaidgaskasažžii - - -
rikkis rikkis rikkis riggá riggás riggái riggát riggát riggámus
risttalaš risttalaš risttalaš risttalačča risttalaččas risttalažžii - - -
ropmi romis ropmi romi romis ropmái romit romit romimus
ruoinnas ruoidna ruoinnas ruoidnasa ruoidnasis ruoidnasii ruoidnaset ruoidnaseabbo ruoidnaseamos
ruoksat rukses ruoksat ruoksada ruoksadis ruoksadii ruoksadet ruoksadeabbo ruoksadeamos
ruonas ruonas ruonas ruotnasa ruotnasis ruotnasii ruotnaset ruotnaseabbo ruotnaseamos
ruoná ruoná ruoná ruoná ruonás ruonái ruonát ruonát ruonámus
ruošša ruošša - - - - - - -
ruđaheapme ruđahis ruđaheapme ruđaheame ruđaheames ruđaheapmái ruđahet ruđaheabbo ruđaheamos
ruškat ruškes ruškat ruškada ruškadis ruškadii ruškadet ruškadeabbo ruškadeamos
ráfálaš ráfálaš ráfálaš ráfálačča ráfálaččas ráfálažžii ráfálet ráfáleabbo ráfáleamos
ráhkis ráhkes ráhkis ráhkkása ráhkkásis ráhkkásii ráhkkáset ráhkkáseabbo ráhkkáseamos
ráigái ráigás ráigái ráigá - - ráigát ráigát ráigámus
ráinnas ráinnas ráinnas ráidnasa ráidnasis ráidnasii ráidnaset ráidnaseabbo ráidnaseamos
ráiskkas - ráiskkas ráiskasa ráiskasis ráiskasii ráiskaset ráiskaseabbo ráiskaseamos
ránis ránes ránis rátnása rátnásis rátnásii rátnáset rátnáseabbo rátnáseamos
ránska ránska - - - - - - -
sadjásaš sadjásaš sadjásaš sadjásačča sadjásaččas sadjásažžii - - -
seaggi seakka seaggi seakki seakkis seaggái seakkit seakkit seakkimus
seammalágan seammalágan seammalágan seammalágana seammaláganis seammaláganii - - -
seavdnjat seavdnjadis seavdnjat seavdnjada seavdnjadis seavdnjadii seavdnjadet seavdnjadeabbo seavdnjadeamos
sierra sierra - - - - - - -
siivui siivos siivui siivo siivos siivui siivot siivot siivomus
smávis smávva smávis smávvá smávvás smávvái smávit smávit smávimus
smáđáhkes smáđáhkes smáđáhkes smáđáhkkesa smáđáhkkesis smáđáhkkesii smáđáhkkeset smáđáhkkeseabbo smáđáhkkeseamos
somá somás somá somá somás somái somát somát somámus
stuoris stuora stuoris stuorrá stuorrás stuorrái stuorit stuorit stuorimus
suohkat suhkkes suohkat suohkada suohkadis suohkadii suohkadet suohkadeabbo suohkadeamos
suohtas suohtas suohtas suohttasa suohttasis suohttasii suohttaset suohttaseabbo suohttaseamos
suollemas suollemas suollemas suollemasa suollemasas suollemassii suollemasat suollemasat suollemasamus
suvrris suvrra suvrris suvrása suvrásis suvrásii suvráset suvráseabbo suvráseamos
sáhppat sáhppes sáhppat sáhppada sáhppadis sáhppadii sáhppadet sáhppadeabbo sáhppadeamos
sáiggas - sáiggas sáigasa sáigasis sáigasii sáigaset sáigaseabbo sáigaseamos
sámegielat sámegielat sámegielat sámegielaga sámegielagis sámegielagii - - -
sávri sávrres sávri sávrri sávrris sávrái sávrrit sávrrit sávrrimus
unni unna unni unni unnis unnái unnit unnit unnimus
unohas unohis unohas unohasa unohasas unohassii unohet unoheabbo unoheamos
ustitlaš ustitlaš ustitlaš ustitlačča ustitlaččas ustitlažžii ustitlet ustitleabbo ustitleamos
vahátlaš vahátlaš vahátlaš vahátlačča vahátlaččas vahátlažžii vahátlet vahátleabbo vahátleamos
varas varas varas varrasa varrasis varrasii varraset varraseabbo varraseamos
vašálaš vašálaš vašálaš vašálačča vašálaččas vašálažžii vašálet vašáleabbo vašáleamos
veajuheapme veajuhis veajuheapme veajuheame veajuheames veajuheapmái veajuhet veajuheabbo veajuheamos
vearrái vearrás vearrái vearrá vearrás vearrái vearrát vearrát vearrámus
vejolaš vejolaš vejolaš vejolačča vejolaččas vejolažžii vejolet vejoleabbo vejoleamos
vielgat vilges vielgat vielgada vielgadis vielgadii vielgadet vielgadeabbo vielgadeamos
vieris vieres vieris vierrása vierrásis vierrásii vierráset vierráseabbo vierráseamos
viiddis viiddis viiddis viidá viidás viidái viidát viidát viidámus
viissis viissis viissis viisá viisás viisái viisát viisát viisámus
vilddas vilda vilddas vildasa vildasis vildasii vildaset vildaseabbo vildaseamos
vissis vissis vissis vissása vissásis vissásii vissáset vissáseabbo vissáseamos
viššal viššalis viššal viššala viššalis viššalii viššalet viššaleabbo viššaleamos
vuogas vuogas vuogas vuohkkasa vuohkkasis vuohkkasii vuohkkaset vuohkkaseabbo vuohkkaseamos
vuollegaš vuollegis vuollegaš vuollegačča vuollegaččas vuollegažžii vuolleget vuollegeabbo vuollegeamos
váibbas - váibbas váibasa váibasis váibasii váibaset váibaseabbo váibaseamos
váibmil váibmilis váibmil váibmila váibmilis váibmilii váibmilet váibmileabbo váibmileamos
váimmolaš váimmolaš váimmolaš váimmolačča váimmolaččas váimmolažžii váimmolet váimmoleabbo váimmoleamos
váivi váivves váivi váivvi váivvis váivái váivvit váivvit váivvimus
válmmas válmmas válmmas válbmasa válbmasis válbmasii válbmaset válbmaseabbo válbmaseamos
váralaš váralaš váralaš váralačča váralaččas váralažžii váralet váraleabbo váraleamos
váttis váttes váttis váddása váddásis váddásii váddáset váddáseabbo váddáseamos
áidna áidna - - - - - - -
áigeguovdil áigeguovdilis áigeguovdil áigeguovdila áigeguovdilis áigeguovdilii áigeguovdilet áigeguovdileabbo áigeguovdileamos
álki álkes álki álki álkis álkái álkit álkit álkimus
álás álás - - - - - - -
árbevirolaš árbevirolaš árbevirolaš árbevirolačča árbevirolaččas árbevirolažžii - - -
árgi árgges árgi árggi árggis árgái árggit árggit árggimus
árrat árra árrat árrada árradis árradii árat árat áramus
ártet ártegis ártet ártega ártegis ártegii árteget ártegeabbo ártegeamos
áŋgir áŋgiris áŋgir áŋgira áŋgiris áŋgirii áŋgiret áŋgireabbo áŋgireamos
čalmmeheapme čalmmehis čalmmeheapme čalmmeheame čalmmeheames čalmmeheapmái čalmmehet čalmmeheabbo čalmmeheamos
čeahppi čeahpes čeahppi čeahpi čeahpis čeahppái čeahpit čeahpit čeahpimus
šealgat šelges šealgat šealgada šealgadis šealgadii šealgadet šealgadeabbo šealgadeamos
šearrat šearradis šearrat šearrada šearradis šearradii šearradet šearradeabbo šearradeamos
čeaskat českes čeaskat čeaskada čeaskadis čeaskadii čeaskadet čeaskadeabbo čeaskadeamos
čeavlái čeavlás čeavlái čeavlá čeavlás čeavlái čeavlát čeavlát čeavlámus
čiegus - čiegus čihkosa čihkosis čihkosii čihkoset čihkoseabbo čihkoseamos
čielggas čielga čielggas čielgasa čielgasis čielgasii čielgaset čielgaseabbo čielgaseamos
čieŋal čiekŋalis čieŋal čiekŋala čiekŋalis čiekŋalii čiekŋalet čiekŋaleabbo čiekŋaleamos
čižžái čižžás čižžái čižžá - - čižžát čižžát čižžámus
čoaskkis čoaska čoaskkis čoaská čoaskás čoaskái čoaskát čoaskát čoaskámus
čogas čohka čogas čohkasa čohkasis čohkasii čohkaset čohkaseabbo čohkaseamos
čuorbi čuorbbes čuorbi čuorbbi čuorbbis čuorbái čuorbbit čuorbbit čuorbbimus
čuovgat čuvges čuovgat čuovgada čuovgadis čuovgadii čuovgadet čuovgadeabbo čuovgadeamos
čuovvovaš čuovvovaš čuovvovaš čuovvovačča čuovvovaččas čuovvovažžii - - -
čuvgesvuovttat čuvgesvuovttat čuvgesvuovttat čuvgesvuovttaga čuvgesvuovttagis čuvgesvuovttagii - - -
čáhppat čáhppes čáhppat čáhppada čáhppadis čáhppadii čáhppadet čáhppadeabbo čáhppadeamos
čálalaš čálalaš čálalaš čálalačča čálalaččas čálalažžii - - -
čáppat čáppa čáppat čábbá čábbás čábbái čábbát čábbát čábbámus
čáppis čáppa čáppis čábbá čábbás čábbái čábbát čábbát čábbámus