Tabell over Oahpa-substantiv med GG

lemma Sg Nom Pl Nom Sg Ill Pl Acc
ahki ahki agit ahkái agiid
albbas albbas albasat albasii albasiid
albmi albmi almmit albmái almmiid
allaskuvla allaskuvla allaskuvllat allaskuvlii allaskuvllaid
allodatnjuiken allodatnjuiken allodatnjuikemat allodatnjuikemii allodatnjuikemiid
almmiguovlu almmiguovlu almmiguovllut almmiguvlui almmiguovlluid
ambulánsa ambulánsa ambulánssat ambulánsii ambulánssaid
anáraš anáraš anáraččat anáražžii anáraččaid
anárašgiella anárašgiella anárašgielat anárašgillii anárašgielaid
appelsiidna appelsiidna appelsiinnat appelsiidnii appelsiinnaid
arvebivttas arvebivttas arvebiktasat arvebiktasii arvebiktasiid
arvedálki arvedálki arvedálkkit arvedálkái arvedálkkiid
arvedávgi arvedávgi arvedávggit arvedávgái arvedávggiid
arveoakti arveoakti arveoavttit arveoaktái arveovttiid
arvi arvi arvvit arvái arvviid
aski aski askkit askái askkiid
astoáigeklubba astoáigeklubba astoáigeklubbat astoáigeklubbii astoáigeklubbaid
aviisa aviisa aviissat aviisii aviissaid
avvi avvi avit avvái aviid
ađa ađa ađđamat ađđamii ađđamiid
badjedilli badjedilli badjedilit badjedillái badjediliid
badjeolmmoš badjeolmmoš badjeolbmot badjeolbmui badjeolbmuid
badjesápmelaš badjesápmelaš badjesápmelaččat badjesápmelažžii badjesápmelaččaid
bahta bahta bađat bahtii bađaid
baikačivga baikačivga baikačivggat baikačivgii baikačivggaid
bajildus bajildus bajildusat bajildussii bajildusaid
bajándálki bajándálki bajándálkkit bajándálkái bajándálkkiid
balddonas balddonas balddonasat balddonassii balddonasaid
baldu baldu baldut baldui balduid
ballu ballu balut ballui baluid
balva balva balvvat balvii balvvaid
banána banána banánat banánii banánaid
bargobierggas bargobierggas bargobiergasat bargobiergasii bargobiergasiid
bargobihttá bargobihttá bargobihtát bargobihttái bargobihtáid
bargobivttas bargobivttas bargobiktasat bargobiktasii bargobiktasiid
bargobáiki bargobáiki bargobáikkit bargobáikái bargobáikkiid
bargoplána bargoplána bargoplánat bargoplánii bargoplánaid
bargosadji bargosadji bargosajit bargosadjái bargosajiid
bargoskihpár bargoskihpár bargoskihpárat bargoskihpárii bargoskihpáriid
bargu bargu barggut bargui bargguid
barta barta barttat bartii barttaid
basadangárri basadangárri basadangárit basadangárrái basadangáriid
basadanlatnja basadanlatnja basadanlanjat basadanlatnjii basadanlanjaid
basahat basahat basahagat basahahkii basahagaid
basaldat basaldat basaldagat basaldahkii basaldagaid
bassaladdanmašiidna bassaladdanmašiidna bassaladdanmašiinnat bassaladdanmašiidnii bassaladdanmašiinnaid
bassangárri bassangárri bassangárit bassangárrái bassangáriid
bassanálddis bassanálddis bassanáldásat bassanáldásii bassanáldásiid
bassi bassi bassit, basit bassái bassiid, basiid
bassinmuorra bassinmuorra bassinmuorat bassinmurrii bassinmuoraid
baste baste basttet bastii basttiid
bavssa bavssa baksamat baksamii baksamiid
bađuš bađuš bahtošat bahtošii bahtošiid
beahci beahci beazit beahcái beziid
beaivegirji beaivegirji beaivegirjjit beaivegirjái beaivegirjjiid
beaiveloddi beaiveloddi beaivelottit beaiveloddái beaivelottiid
beaivi beaivi beaivvit beaivái beivviid
beaivvádat beaivvádat beaivvádagat beaivvádahkii beaivvádagaid
beaivváš beaivváš beaivvážat beaivvážii beaivvážiid
beaivvášláibbáš beaivvášláibbáš beaivvášláibbážat beaivvášláibbážii beaivvášláibbážiid
bealdu bealdu bealddut beldui bealdduid
beallemuddu beallemuddu beallemuttut beallemuddui beallemuttuid
bealli bealli bealit beallái beliid
beallji beallji bealjit bealljái beljiid
beana beana beatnagat beatnagii beatnagiid
beanaráidu beanaráidu beanaráiddut beanaráidui beanaráidduid
beanna beanna beannat bennii beannaid
bearaš bearaš bearrašat bearrašii bearrašiid
bearjadat bearjadat bearjadagat bearjadahkii bearjadagaid
beaska beaska beaskkat beskii beaskkaid
beassi beassi beasit beassái besiid
beassážat - beassážat - beassážiid
beassášbeaivi beassášbeaivi beassášbeaivvit beassášbeaivái beassášbeivviid
beassášluopmu beassášluopmu beassášluomut beassášlupmui beassášluomuid
beassášlávvordat beassášlávvordat beassášlávvordagat beassášlávvordahkii beassášlávvordagaid
beassášmárkan beassášmárkan beassášmárkanat beassášmárkanii beassášmárkaniid
beassášmátki beassášmátki beassášmátkkit beassášmátkái beassášmátkkiid
beassášruohtta beassášruohtta beassášruohtat beassášruhttii beassášruohtaid
beatnagaš beatnagaš beatnagaččat beatnagažžii beatnagaččaid
beatnatgullan - - - -
beavddáš beavddáš beavddážat beavddážii beavddážiid
beavdebiigá beavdebiigá beavdebiiggát beavdebiigái beavdebiiggáid
beavdegirji beavdegirji beavdegirjjit beavdegirjái beavdegirjjiid
beavdeguorra beavdeguorra beavdeguorat beavdegurrii beavdeguoraid
beavdi beavdi beavddit beavdái bevddiid
beavža beavža beavžžat bevžii beavžžaid
beaŋka beaŋka beaŋkkat beŋkii beaŋkkaid
bellodat bellodat bellodagat bellodahkii bellodagaid
benne benne bennet bennii benniid
bensiidna bensiidna bensiinnat bensiidnii bensiinnaid
beroštupmi beroštupmi beroštumit beroštupmái beroštumiid
beštor beštor beštorat beštorii beštoriid
bibliotehka bibliotehka bibliotehkat bibliotehkii bibliotehkaid
biebmolistu biebmolistu biebmolisttut biebmolistui biebmolisttuid
biebmu biebmu biepmut bibmui biepmuid
biedju biedju biejut bidjui biejuid
biegga biegga biekkat biggii biekkaid
bierdna bierdna biertnat birdnii biertnaid
bierggas bierggas biergasat biergasii biergasiid
biergogievdni biergogievdni biergogievnnit biergogievdnái biergogivnniid
biergoláibi biergoláibi biergoláibbit biergoláibái biergoláibbiid
biergomális biergomális biergomállásat biergomállásii biergomállásiid
biergomálli biergomálli biergomálit biergomállái biergomáliid
biergoskadjá biergoskadjá biergoskaját biergoskadjái biergoskajáid
biergu biergu bierggut birgui biergguid
bievla bievla bievllat bivlii bievllaid
bihppor bihppor bihpporat bihpporii bihpporiid
bihpporbiffa bihpporbiffa bihpporbiffat bihpporbiffii bihpporbiffaid
bihpporgáhkku bihpporgáhkku bihpporgáhkut bihpporgáhkkui bihpporgáhkuid
bihttá bihttá bihtát bihttái bihtáid
bihtánsámegiella bihtánsámegiella bihtánsámegielat bihtánsámegillii bihtánsámegielaid
biibbal biibbal biibbalat biibbalii biibbaliid
biigá biigá biiggát biigái biiggáid
biila biila biillat biilii biillaid
biiladivohat biiladivohat biiladivohagat biiladivohahkii biiladivohagaid
biilagávpi biilagávpi biilagávppit biilagávpái biilagávppiid
biilaskuvla biilaskuvla biilaskuvllat biilaskuvlii biilaskuvllaid
biilačoavdda biilačoavdda biilačoavdagat biilačoavdagii biilačoavdagiid
bileahtta bileahtta bileahtat bilehttii bileahtaid
binná binná binnát binnái binnáid
birasoahppu birasoahppu birasoahput birasohppui birasoahpuid
birasviessu birasviessu birasviesut birasvissui birasviesuid
bircu bircu birccut bircui birccuid
bivdu bivdu bivddut bivdui bivdduid
bivttas bivttas biktasat biktasii biktasiid
bivttasgávpi bivttasgávpi bivttasgávppit bivttasgávpái bivttasgávppiid
biđus biđus biđđosat biđđosii biđđosiid
bižus bižus bihčosat bihčosii bihčosiid
bliánta bliánta bliánttat bliántii bliánttaid
boadnji boadnji boatnjit boadnjái botnjiid
boagán boagán boahkánat boahkánii boahkániid
boahtal boahtal boahtalat boahtalii boahtaliid
boaittobealli boaittobealli boaittobealit boaittobeallái boaittobeliid
boaldinmuorra boaldinmuorra boaldinmuorat boaldinmurrii boaldinmuoraid
boaldámuš boaldámuš boaldámušat boaldámuššii boaldámušaid
boallu boallu boalut bollui boaluid
boanda boanda boanddat bondii boanddaid
boaresbárdni boaresbárdni boaresbártnit boaresbárdnái boaresbártniid
boaresnieida boaresnieida boaresnieiddat boaresniidii boaresnieiddaid
boaru boaru boarut borui boaruid
boasta boasta boasttat bostii boasttaid
boastabiila boastabiila boastabiillat boastabiilii boastabiillaid
boastamearka boastamearka boastamearkkat boastamerkii boastamearkkaid
boazoalmmái boazoalmmái boazoalbmát boazoalbmái boazoalbmáid
boazobeana boazobeana boazobeatnagat boazobeatnagii boazobeatnagiid
boazodoallu boazodoallu boazodoalut boazodollui boazodoaluid
boazorikkis boazorikkis boazoriggát boazoriggái boazoriggáid
boazosápmelaš boazosápmelaš boazosápmelaččat boazosápmelažžii boazosápmelaččaid
boazosápmi boazosápmi boazosámit boazosápmái boazosámiid
boazu boazu bohccot bohccui bohccuid
boađus boađus bohtosat bohtosii bohtosiid
boađđu boađđu boađut bođđui boađuid
boaššu boaššu boaššut boššui boaššuid
boddu boddu bottut boddui bottuid
bodni bodni botnit bodnái botniid
bohccobiergu bohccobiergu bohccobierggut bohccobirgui bohccobiergguid
bohccočoarvi bohccočoarvi bohccočoarvvit bohccočoarvái bohccočorvviid
bohkká bohkká bohkát bohkkái bohkáid
boradanboddu boradanboddu boradanbottut boradanboddui boradanbottuid
boradanlatnja boradanlatnja boradanlanjat boradanlatnjii boradanlanjaid
boraspire boraspire boraspiret boraspirii boraspiriid
borga borga borggat borgii borggaid
borgemánnu borgemánnu borgemánut borgemánnui borgemánuid
borramuš borramuš borramušat borramuššii borramušaid
borramušgávpi borramušgávpi borramušgávppit borramušgávpái borramušgávppiid
borranbeavdi borranbeavdi borranbeavddit borranbeavdái borranbevddiid
borranboddu borranboddu borranbottut borranboddui borranbottuid
borranlustu borranlustu borranlusttut borranlustui borranlusttuid
borranmiella borranmiella borranmielat borranmillii borranmielaid
bovdna bovdna bovnnat bovdnii bovnnaid
breava breava breavat brevii breavaid
bruvda bruvda bruvddat bruvdii bruvddaid
bruvsa bruvsa bruvssat bruvsii bruvssaid
buksalumma buksalumma buksalummat buksalummii buksalummaid
bullá bullá bullát bullái bulláid
bumbá bumbá bumbbát bumbái bumbbáid
buohccedivššár buohccedivššár buohccedivššárat buohccedivššárii buohccedivššáriid
buohcceviessu buohcceviessu buohcceviesut buohccevissui buohcceviesuid
buoidegaccet buoidegaccet buoidegaccehat buoidegaccehii buoidegaccehiid
buoidi buoidi buoiddit buoidái buiddiid
buoidivuohta buoidivuohta buoidivuođat buoidivuhtii buoidivuođaid
buolaš buolaš buollašat buollašii buollašiid
buollin buollin buollimat buollimii buollimiid
buolva buolva buolvvat bulvii buolvvaid
bursa bursa burssat bursii burssaid
busir busir busirat busirii busiriid
bussa bussa bussat bussii bussaid
bustávva bustávva bustávat bustávvii bustávaid
buvri buvri buvrrit buvrái buvrriid
buvru buvru buvrrut buvrui buvrruid
buvssat - buvssat - buvssaid
buđet buđet buđehat buđehii buđehiid
bábir bábir báhpirat báhpirii báhpiriid
báddi báddi báttit báddái báttiid
bádji bádji bájit bádjái bájiid
báhkka báhkka báhkat báhkkii báhkaid
báhkki báhkki báhkit báhkkái báhkiid
báhpagárdin báhpagárdin báhpagárdimat báhpagárdimii báhpagárdimiid
báhppa báhppa báhpat báhppii báhpaid
báhti báhti báđit báhtái báđiid
báidi báidi báiddit báidái báiddiid
báikenamma báikenamma báikenamat báikenammii báikenamaid
báiki báiki báikkit báikái báikkiid
báiski báiski báiskkit báiskái báiskkiid
bákti bákti bávttit báktái bávttiid
bálddis bálddis báldát báldái báldáid
bálggis bálggis bálgát bálgái bálgáid
bálggus bálggus bálgosat bálgosii bálgosiid
bálká bálká bálkkát bálkái bálkkáid
bállahastin bállahastin bállahastimat bállahastimii bállahastimiid
bálvalanámmát bálvalanámmát bálvalanámmáhat bálvalanámmáhii bálvalanámmáhiid
bálvá bálvá bálvvát bálvái bálvváid
bárbmoloddi bárbmoloddi bárbmolottit bárbmoloddái bárbmolottiid
bárbmu bárbmu bárpmut bárbmui bárpmuid
bárdni bárdni bártnit bárdnái bártniid
bárra bárra bárat bárrii báraid
bárru bárru bárut bárrui báruid
bártnáš bártnáš bártnážat bártnážii bártnážiid
bátnedoavttir bátnedoavttir bátnedoaktárat bátnedoaktárii bátnedoaktáriid
bátni bátni bánit bátnái bániid
bávččas bávččas bákčasat bákčasii bákčasiid
báŋku báŋku báŋkkut báŋkui báŋkkuid
ceahkki ceahkki ceahkit ceahkkái cehkiid
cealkka cealkka cealkagat cealkagii cealkagiid
ciiku ciiku ciikkut ciikui ciikkuid
cizáš cizáš cizážat cizážii cizážiid
coahki coahki coagit coahkái cogiid
cubborássi cubborássi cubborásit cubborássái cubborásiid
cummá cummá cummát cummái cummáid
cuoŋománnu cuoŋománnu cuoŋománut cuoŋománnui cuoŋománuid
cuoŋu cuoŋu cugŋot cugŋui cugŋuid
cára cára cárat cárii cáraid
dajahus dajahus dajahusat dajahussii dajahusaid
dajaldat dajaldat dajaldagat dajaldahkii dajaldagaid
dallearka dallearka dallearkkat dallerkii dallearkkaid
darfegoahti darfegoahti darfegoađit darfegoahtái darfegođiid
darjjesámegiella darjjesámegiella darjjesámegielat darjjesámegillii darjjesámegielaid
davviriika davviriika davviriikkat davviriikii davviriikkaid
davvisámegiella davvisámegiella davvisámegielat davvisámegillii davvisámegielaid
davvisápmi davvisápmi davvisámit davvisápmái davvisámiid
daŋas daŋas dakŋasat dakŋasii dakŋasiid
deadja deadja deajat dedjii deajaid
deadjabaste deadjabaste deadjabasttet deadjabastii deadjabasttiid
deadjagohppu deadjagohppu deadjagohput deadjagohppui deadjagohpuid
deaivvadansadji deaivvadansadji deaivvadansajit deaivvadansadjái deaivvadansajiid
deaivvadeapmi deaivvadeapmi deaivvadeamit deaivvadeapmái deaivvademiid
deajat - deajat - deajaid
deappu deappu debbot debbui debbuid
dearbmi dearbmi dearpmit dearbmái derpmiid
dearvvašvuođaguovddáš dearvvašvuođaguovddáš dearvvašvuođaguovddážat dearvvašvuođaguovddážii dearvvašvuođaguovddážiid
dearvvuohta dearvvuohta dearvvuođat dearvvuhtii dearvvuođaid
deattán deattán deattánat deattánii deattániid
diddi diddi dittit diddái dittiid
diehppi diehppi diehpit diehppái dihpiid
diehtu diehtu dieđut dihtui dieđuid
dienas dienas dietnasat dietnasii dietnasiid
dievdogahpir dievdogahpir dievdogahpirat dievdogahpirii dievdogahpiriid
dievdogákti dievdogákti dievdogávttit dievdogáktái dievdogávttiid
dievdoolmmoš dievdoolmmoš dievdoolbmot dievdoolbmui dievdoolbmuid
dievdu dievdu dievddut divdui dievdduid
dihtor dihtor dihtorat dihtorii dihtoriid
dihtorfitnodat dihtorfitnodat dihtorfitnodagat dihtorfitnodahkii dihtorfitnodagaid
dihtorspeallu dihtorspeallu dihtorspealut dihtorspellui dihtorspealuid
diibmobealli diibmobealli diibmobealit diibmobeallái diibmobeliid
diibmoplána diibmoplána diibmoplánat diibmoplánii diibmoplánaid
diibmu diibmu diimmut diibmui diimmuid
dikta dikta divttat diktii divttaid
dikšu dikšu, dikšu dikšut, divššut dikšui, dikšui dikšuid, divššuid
dilli dilli dilit dillái diliid
disdat disdat disdagat disdahkii disdagaid
diskotehka diskotehka diskotehkat diskotehkii diskotehkaid
divat divat divadat divadii divadiid
divohat divohat divohagat divohahkii divohagaid
divri divri divrrit divrái divrriid
diŋga diŋga diŋggat diŋgii diŋggaid
doaba doaba doahpagat doahpagii doahpagiid
doaibma doaibma doaimmat doibmii doaimmaid
doaimmahat doaimmahat doaimmahagat doaimmahahkii doaimmahagaid
doaivu doaivu doaivvut doivui doaivvuid
doaivva doaivva doaivagat doaivagii doaivagiid
doardna doardna doartnat dordnii doartnaid
doarjja doarjja doarjagat doarjagii doarjagiid
doavttir doavttir doaktárat doaktárii doaktáriid
doavttirskuvla doavttirskuvla doavttirskuvllat doavttirskuvlii doavttirskuvllaid
dohkká dohkká dohkát dohkkái dohkáid
dolgevuogga dolgevuogga dolgevuokkat dolgevuggii dolgevuokkaid
dolgi dolgi dolggit dolgái dolggiid
dolla dolla dolat dollii dolaid
dollagáddi dollagáddi dollagáttit dollagáddái dollagáttiid
dopmu dopmu domut dopmui domuid
dorka dorka dorkkat dorkii dorkkaid
dorski dorski dorskit dorskái dorskiid
dorte dorte dorttet dortii dorttiid
dovdu dovdu dovddut dovdui dovdduid
doŋgeribuvssat - doŋgeribuvssat - doŋgeribuvssaid
dronnet dronnet dronnegat dronnegii dronnegiid
drošše drošše drošet droššii drošiid
duhkoraddanskibir duhkoraddanskibir duhkoraddanskihpárat duhkoraddanskihpárii duhkoraddanskihpáriid
duhkoras duhkoras duhkorasat duhkorassii duhkorasaid
duhpát duhpát duhpáhat duhpáhii duhpáhiid
dulka dulka dulkkat dulkii dulkkaid
duodjegirji duodjegirji duodjegirjjit duodjegirjái duodjegirjjiid
duodjegávpi duodjegávpi duodjegávppit duodjegávpái duodjegávppiid
duodjelatnja duodjelatnja duodjelanjat duodjelatnjii duodjelanjaid
duodječájáhus duodječájáhus duodječájáhusat duodječájáhussii duodječájáhusaid
duodji duodji duojit duodjái dujiid
duohtavuohta duohtavuohta duohtavuođat duohtavuhtii duohtavuođaid
duojár duojár duojárat duojárii duojáriid
duollji duollji duoljit duolljái duljiid
duopmár duopmár duopmárat duopmárii duopmáriid
duorastat duorastat duorastagat duorastahkii duorastagaid
duorgu duorgu duorggut durgui duorgguid
duottar duottar duoddarat duoddarii duoddariid
duottarstohpu duottarstohpu duottarstobut duottarstohpui duottarstobuid
duottarčielgi duottarčielgi duottarčielggit duottarčielgái duottarčilggiid
duođaštus duođaštus duođaštusat duođaštussii duođaštusaid
duppalgáibi duppalgáibi duppalgáibbit duppalgáibái duppalgáibbiid
dušši dušši duššit duššái duššiid
dáhpáhus dáhpáhus dáhpáhusat dáhpáhussii dáhpáhusaid
dáiddár dáiddár dáiddárat dáiddárii dáiddáriid
dáigi dáigi dáiggit dáigái dáiggiid
dákse dákse dáksset dáksii dáksseid
dákti dákti dávttit dáktái dávttiid
dálki dálki dálkkit dálkái dálkkiid
dálkkas dálkkas dálkasat dálkasii dálkasiid
dállu dállu dálut dállui dáluid
dálolaš dálolaš dálolaččat dálolažžii dálolaččaid
dálueamit dálueamit dálueamidat dálueamidii dálueamidiid
dálvebivttas dálvebivttas dálvebiktasat dálvebiktasii dálvebiktasiid
dálvesoahti dálvesoahti dálvesoađit dálvesoahtái dálvesođiid
dálvi dálvi dálvvit dálvái dálvviid
dámmá dámmá dámmát dámmái dámmáid
dápmot dápmot dápmohat dápmohii dápmohiid
dáppe-olmmoš dáppe-olmmoš dáppe-olbmot dáppe-olbmui dáppe-olbmuid
dárbu dárbu dárbbut dárbui dárbbuid
dárogiella dárogiella dárogielat dárogillii dárogielaid
dárra dárra dárat dárrii dáraid
dássi dássi dásit dássái dásiid
dávda dávda dávddat dávdii dávddaid
dávvir dávvir dávvirat dávvirii dávviriid
dáčča dáčča dáččat dáččii dáččaid
eadni eadni eatnit eadnái etniid
eahket eahket eahkedat eahkedii eahkediid
eahketbeaivi eahketbeaivi eahketbeaivvit eahketbeaivái eahketbeivviid
eahketbodda eahketbodda eahketbottat eahketboddii eahketbottaid
eahketborramuš eahketborramuš eahketborramušat eahketborramuššii eahketborramušaid
eahki eahki eagit eahkái egiid
eahppel eahppel eahppelat eahppelii eahppeliid
ealga ealga ealggat elgii ealggaid
eallinoaidnu eallinoaidnu eallinoainnut eallinoidnui eallinoainnuid
eallu eallu ealut ellui ealuid
ealáhat ealáhat ealáhagat ealáhahkii ealáhagaid
ealáhus ealáhus ealáhusat ealáhussii ealáhusaid
eamit eamit eamidat eamidii eamidiid
eamiálbmot eamiálbmot eamiálbmogat eamiálbmogii eamiálbmogiid
eammi eammi eammit eammái emmiid
eanan - - - -
eanandoallu eanandoallu eanandoalut eanandollui eanandoaluid
eananmuorji eananmuorji eananmuorjjit eananmuorjái eananmurjjiid
eanu eanu ednot ednui ednuid
eappel eappel eappelat eappelii eappeliid
eappir eappir eabbárat eabbárii eabbáriid
earri earri earit earrái eriid
earráneapmi earráneapmi earráneamit earráneapmái earránemiid
earán earán earánat earánii earániid
eatnandoallu eatnandoallu eatnandoalut eatnandollui eatnandoaluid
eatnanmuorji eatnanmuorji eatnanmuorjjit eatnanmuorjái eatnanmurjjiid
eatnigiella eatnigiella eatnigielat eatnigillii eatnigielaid
eatnu eatnu eanut etnui eanuid
ebel ebel ebelat ebelii ebeliid
ehtemas ehtemas ehtemasat ehtemassii ehtemasaid
eiseváldi eiseváldi eiseválddit eiseváldái eiseválddiid
elefánta elefánta elefánttat elefántii elefánttaid
elrávdnji elrávdnji elrávnnjit elrávdnjái elrávnnjiid
etihkka etihkka etihkat etihkkii etihkaid
evre evre evrret evrii evrriid
eváhkko eváhkko eváhkot eváhkkui eváhkuid
eŋgel eŋgel eŋgelat eŋgelii eŋgeliid
eŋgelasgiella eŋgelasgiella eŋgelasgielat eŋgelasgillii eŋgelasgielaid
fabrihkka fabrihkka fabrihkat fabrihkkii fabrihkaid
fabrihkkarátnu fabrihkkarátnu fabrihkkaránut fabrihkkarátnui fabrihkkaránuid
fanas fanas fatnasat fatnasii fatnasiid
fanasgoahti fanasgoahti fanasgoađit fanasgoahtái fanasgođiid
fearga fearga fearggat fergii fearggaid
feaskkir feaskkir feaskárat feaskárii feaskáriid
feasta feasta feasttat festii feasttaid
feber feber feberat feberii feberiid
festivála festivála festiválat festiválii festiválaid
fidjol fidjol fidjolat fidjolii fidjoliid
fielbmá fielbmá fielmmát fielbmái fielmmáid
fierbmi fierbmi fierpmit fierbmái firpmiid
fiertu fiertu fierttut firtui fierttuid
fiervá fiervá fiervvát fiervái fiervváid
fiervábuvri fiervábuvri fiervábuvrrit fiervábuvrái fiervábuvrriid
fiilu fiilu fiillut fiilui fiilluid
filbma filbma filmmat filbmii filmmaid
fitnodat fitnodat fitnodagat fitnodahkii fitnodagaid
friddjabeaivi friddjabeaivi friddjabeaivvit friddjabeaivái friddjabeivviid
friddjaminuhtta friddjaminuhtta friddjaminuhtat friddjaminuhttii friddjaminuhtaid
fuolkevuođanamahus fuolkevuođanamahus fuolkevuođanamahusat fuolkevuođanamahussii fuolkevuođanamahusaid
fuolkevuođatávval fuolkevuođatávval fuolkevuođatávvalat fuolkevuođatávvalii fuolkevuođatávvaliid
fuolki fuolki fuolkkit fuolkái fulkkiid
fuolla fuolla fuolat fullii fuolaid
fylka fylka fylkkat fylkii fylkkaid
fylkkasuohkan fylkkasuohkan fylkkasuohkanat fylkkasuohkanii fylkkasuohkaniid
fylkkaviessu fylkkaviessu fylkkaviesut fylkkavissui fylkkaviesuid
fáddá fáddá fáttát fáddái fáttáid
fága fága fágat fágii fágaid
fáhcca fáhcca fáhcat fáhccii fáhcaid
fálaldat fálaldat fálaldagat fálaldahkii fálaldagaid
fális fális fállát fállái fálláid
fápmu fápmu fámut fápmui fámuid
fárta fárta fárttat fártii fárttaid
fástavuorru fástavuorru fástavuorut fástavurrui fástavuoruid
fáttar fáttar fáddarat fáddarii fáddariid
gabba gabba gappat gabbii gappaid
gaccet gaccet gaccepat gaccepii gaccepiid
gahpir gahpir gahpirat gahpirii gahpiriid
gaibagahpir gaibagahpir gaibagahpirat gaibagahpirii gaibagahpiriid
galba galba galbbat galbii galbbaid
galbarihcci galbarihcci galbarihcit galbarihccái galbarihciid
galbmaguolli galbmaguolli galbmaguolit galbmaguollái galbmaguliid
ganjal ganjal gatnjalat gatnjalii gatnjaliid
garjá garjá garjját garjái garjjáid
garra garra garat garrii garaid
garraláibi garraláibi garraláibbit garraláibái garraláibbiid
gaska gaska gaskkat gaskii gaskkaid
gaskabeaivi gaskabeaivi gaskabeaivvit gaskabeaivái gaskabeivviid
gaskabeaivvit - gaskabeaivvit - gaskabeivviid
gaskaidja gaskaidja gaskaijat gaskaidjii gaskaijaid
gaskaijabeaivváš gaskaijabeaivváš gaskaijabeaivvážat gaskaijabeaivvážii gaskaijabeaivvážiid
gaskavahkku gaskavahkku gaskavahkkut gaskavahkkui gaskavahkkuid
gaskaáigi gaskaáigi gaskaáiggit gaskaáigái gaskaáiggiid
gaskkas gaskkas gaskasat gaskasii gaskasiid
gavja gavja gavjjat gavjii gavjjaid
gazza gazza gaccat gazzii gaccaid
gažaldat gažaldat gažaldagat gažaldahkii gažaldagaid
geahppamielki geahppamielki geahppamielkkit geahppamielkái geahppamilkkiid
geahči geahči geažit geahčái gežiid
geaidnoguorra geaidnoguorra geaidnoguorat geaidnogurrii geaidnoguoraid
geaidnu geaidnu geainnut geidnui geainnuid
geallir geallir geallárat geallárii gealláriid
geardeviessu geardeviessu geardeviesut geardevissui geardeviesuid
geardi geardi gearddit geardái gerddiid
gearpmaš gearpmaš gearbmahat gearbmahii gearbmahiid
gearret gearret gearregat gearregii gearregiid
geassebivttas geassebivttas geassebiktasat geassebiktasii geassebiktasiid
geasseluopmu geasseluopmu geasseluomut geasselupmui geasseluomuid
geassemánnu geassemánnu geassemánut geassemánnui geassemánuid
geassenávet geassenávet geassenávehat geassenávehii geassenávehiid
geasseorohat geasseorohat geasseorohagat geasseorohahkii geasseorohagaid
geassesadji geassesadji geassesajit geassesadjái geassesajiid
geassi geassi geassit, geasit geassái gesiid, gessiid
geavŋŋis geavŋŋis geavgŋát geavgŋái geavgŋáid
geađgi geađgi geađggit geađgái geđggiid
geres geres gerresat gerresii gerresiid
giddagas giddagas giddagasat giddagassii giddagasaid
gieddi gieddi giettit gieddái gittiid
giehmánni giehmánni giehmánnit giehmánnái giehmánniid
giehta giehta gieđat gihtii gieđaid
giehtagávva giehtagávva giehtagávat giehtagávvii giehtagávaid
giehtalávka giehtalávka giehtalávkkat giehtalávkii giehtalávkkaid
giehtaspábba giehtaspábba giehtaspáppat giehtaspábbii giehtaspáppaid
gieldaviessu gieldaviessu gieldaviesut gieldavissui gieldaviesuid
gielddasámegiella gielddasámegiella gielddasámegielat gielddasámegillii gielddasámegielaid
gielis gielis giellásat giellásii giellásiid
gielká gielká gielkkát gielkái gielkkáid
giella giella gielat gillii gielaid
giellabeassi giellabeassi giellabeasit giellabeassái giellabesiid
giellaguovddáš giellaguovddáš giellaguovddážat giellaguovddážii giellaguovddážiid
giellagursa giellagursa giellagurssat giellagursii giellagurssaid
giellavealgu giellavealgu giellavealggut giellavelgui giellavealgguid
gietkka gietkka gietkamat gietkamii gietkamiid
gievdni gievdni gievnnit gievdnái givnniid
gievkkan gievkkan gievkkanat gievkkanii gievkkaniid
gihcci gihcci gihcit gihccái gihciid
gihli gihli gihlit gihlái gihliid
gihpa gihpa gihppagat gihppagii gihppagiid
giisá giisá giissát giisái giissáid
giittos giittos giitosat giitosii giitosiid
gikta gikta givttat giktii givttaid
gilisearvi gilisearvi gilisearvvit gilisearvái giliservviid
giliviessu giliviessu giliviesut gilivissui giliviesuid
gilli gilli gilit gillái giliid
gilvu gilvu gilvvut gilvui gilvvuid
gilvvohallan gilvvohallan gilvvohallamat gilvvohallamii gilvvohallamiid
ginttal ginttal gintalat gintalii gintaliid
girdišillju girdišillju girdišiljut girdišilljui girdišiljuid
girdno girdno girtnot girdnui girtnuid
girjegávpi girjegávpi girjegávppit girjegávpái girjegávppiid
girjehildu girjehildu girjehildut girjehildui girjehilduid
girjerádju girjerádju girjerájut girjerádjui girjerájuid
girjerájus girjerájus girjerádjosat girjerádjosii girjerádjosiid
girji girji girjjit girjái girjjiid
girjjáš girjjáš girjjážat girjjážii girjjážiid
girkobáiki girkobáiki girkobáikkit girkobáikái girkobáikkiid
girkosiida girkosiida girkosiiddat girkosiidii girkosiiddaid
girku girku girkut girkui girkuid
gitárra gitárra gitárat gitárrii gitáraid
giđđa giđđa giđat giđđii giđaid
giđđadálvi giđđadálvi giđđadálvvit giđđadálvái giđđadálvviid
giđđageassi giđđageassi giđđageasit giđđageassái giđđagesiid
goahtemuorra goahtemuorra goahtemuorat goahtemurrii goahtemuoraid
goahti goahti goađit goahtái gođiid
goalki goalki goalkkit goalkái golkkiid
goallossátni goallossátni goallossánit goallossátnái goallossániid
goargu goargu goarggut gorgui goargguid
goarrunmašiidna goarrunmašiidna goarrunmašiinnat goarrunmašiidnii goarrunmašiinnaid
goarta goarta goarttat gortii goarttaid
goartil goartil goartilat goartilii goartiliid
goaski goaski goaskkit goaskái goskkiid
goaskin goaskin goaskimat goaskimii goaskimiid
goaŋku goaŋku goaŋkkut goŋkui goaŋkkuid
goađáš goađáš goađážat goađážii goađážiid
gobmi gobmi gopmit gobmái gopmiid
goddesarvvis goddesarvvis goddesarvát goddesarvái goddesarváid
goddesáhpán goddesáhpán goddesáhpánat goddesáhpánii goddesáhpániid
goddi goddi goddit, gottit goddái goddiid, gottiid
goddin goddin goddimat goddimii goddimiid
gohpi gohpi gobit gohpái gobiid
gohppi gohppi gohpit gohppái gohpiid
gohppu gohppu gohput gohppui gohpuid
gohttensadji gohttensadji gohttensajit gohttensadjái gohttensajiid
gohttá gohttá gohtát gohttái gohtáid
goikebiergu goikebiergu goikebierggut goikebirgui goikebiergguid
goikeguolli goikeguolli goikeguolit goikeguollái goikeguliid
goikemuorra goikemuorra goikemuorat goikemurrii goikemuoraid
goiku goiku goikkut goikui goikkuid
golggotmánnu golggotmánnu golggotmánut golggotmánnui golggotmánuid
golgodávda golgodávda golgodávddat golgodávdii golgodávddaid
gollečeahppi gollečeahppi gollečeahpit gollečeahppái gollečehpiid
golmmeš golmmeš golmmežat golmmežii golmmežiid
gonagas gonagas gonagasat gonagassii gonagasaid
gonagasbárdni gonagasbárdni gonagasbártnit gonagasbárdnái gonagasbártniid
gonagasnieida gonagasnieida gonagasnieiddat gonagasniidii gonagasnieiddaid
goppás goppás goppásat goppásii goppásiid
gordni gordni gortnit gordnái gortniid
gorostat gorostat gorostagat gorostahkii gorostagaid
gorsa gorsa gorssat gorsii gorssaid
gorut gorut gorudat gorudii gorudiid
gorži gorži goržžit goržái goržžiid
gosahat gosahat gosahagat gosahahkii gosahagaid
govva govva govat govvii govaid
govvabláđđi govvabláđđi govvabláđit govvabláđđái govvabláđiid
govvagirji govvagirji govvagirjjit govvagirjái govvagirjjiid
govvaráidu govvaráidu govvaráiddut govvaráidui govvaráidduid
govččas govččas gokčasat gokčasii gokčasiid
gráda gráda grádat grádii grádaid
guhkesbearjadat guhkesbearjadat guhkesbearjadagat guhkesbearjadahkii guhkesbearjadagaid
guhkkodat guhkkodat guhkkodagat guhkkodahkii guhkkodagaid
guhkkodatnjuiken guhkkodatnjuiken guhkkodatnjuikemat guhkkodatnjuikemii guhkkodatnjuikemiid
guhppár guhppár guhppárat guhppárii guhppáriid
guigu guigu guiggut guigui guigguid
guite guite guittet guitii guittiid
guksi guksi guvssit guksái guvssiid
gummebáddi gummebáddi gummebáttit gummebáddái gummebáttiid
gummestevvel gummestevvel gummestevvelat gummestevvelii gummestevveliid
gumpe gumpe gumppet gumpii gumppiid
guobir guobir guohpirat guohpirii guohpiriid
guoddá guoddá guottát guoddái guottáid
guohtun guohtun guohtumat guohtumii guohtumiid
guoibmi guoibmi guoimmit guoibmái guimmiid
guolbi guolbi guolbbit guolbái gulbbiid
guoldu guoldu guolddut guldui guoldduid
guollebargu guollebargu guollebarggut guollebargui guollebargguid
guollebiila guollebiila guollebiillat guollebiilii guollebiillaid
guollebivdu guollebivdu guollebivddut guollebivdui guollebivdduid
guollegáhkku guollegáhkku guollegáhkut guollegáhkkui guollegáhkuid
guollejávri guollejávri guollejávrrit guollejávrái guollejávrriid
guollelihkku guollelihkku guollelihkut guollelihkkui guollelihkuid
guolleoaivi guolleoaivi guolleoaivvit guolleoaivái guolleoivviid
guollerusttet guollerusttet guollerusttegat guollerusttegii guollerusttegiid
guolleskadjá guolleskadjá guolleskaját guolleskadjái guolleskajáid
guolli guolli guolit guollái guliid
guolásteapmi guolásteapmi guolásteamit guolásteapmái guolástemiid
guoppar guoppar guobbarat guobbarii guobbariid
guorbmebiila guorbmebiila guorbmebiillat guorbmebiilii guorbmebiillaid
guossa guossa guosat gussii guosaid
guosselatnja guosselatnja guosselanjat guosselatnjii guosselanjaid
guovddáš guovddáš guovddážat guovddážii guovddážiid
guovlu guovlu guovllut guvlui guovlluid
guovssahasat - guovssahasat - guovssahasaid
guovssat guovssat guovssahat guovssahii guovssahiid
guovssu guovssu guksot guksui guksuid
guovvamánnu guovvamánnu guovvamánut guovvamánnui guovvamánuid
guovža guovža guovžžat guvžii guovžžaid
guođohanbarta guođohanbarta guođohanbarttat guođohanbartii guođohanbarttaid
gurká gurká gurkkát gurkái gurkkáid
gurra gurra gurat gurrii guraid
gursa gursa gurssat gursii gurssaid
gursalatnja gursalatnja gursalanjat gursalatnjii gursalanjaid
gussa gussa gusat gussii gusaid
gutna gutna gunat gutnii gunaid
guvtteš guvtteš guvttežat guvttežii guvttežiid
guđeš guđeš guđežat guđežii guđežiid
gáddebuvvet gáddebuvvet gáddebuvvehat gáddebuvvehii gáddebuvvehiid
gáddi gáddi gáttit gáddái gáttiid
gáfeboddu gáfeboddu gáfebottut gáfeboddui gáfebottuid
gáfehádja gáfehádja gáfehájat gáfehádjii gáfehájaid
gáfet - gáfet - gáfiid
gáffal gáffal gáffalat gáffalii gáffaliid
gáffe gáffe gáfet gáffii gáfiid
gáffeboddu gáffeboddu gáffebottut gáffeboddui gáffebottuid
gáffádat gáffádat gáffádagat gáffádahkii gáffádagaid
gáhkku gáhkku gáhkut gáhkkui gáhkuid
gáhta gáhta gáhtat gáhtii gáhtaid
gáhtaearru gáhtaearru gáhtaearut gáhtaerrui gáhtaearuid
gáhttu gáhttu gáhtut gáhttui gáhtuid
gáibi gáibi gáibbit gáibái gáibbiid
gáibmi gáibmi gáimmit gáibmái gáimmiid
gáibádus gáibádus gáibádusat gáibádussii gáibádusaid
gáica gáica gáiccat gáicii gáiccaid
gáiru gáiru gáirrut gáirui gáirruid
gáisi gáisi gáissit gáisái gáissiid
gáisá gáisá gáissát gáisái gáissáid
gákti gákti gávttit gáktái gávttiid
gálbi gálbi gálbbit gálbái gálbbiid
gálggan gálggan gálgganat gálgganii gálgganiid
gállot gállot gállohat gállohii gállohiid
gálvu gálvu gálvvut gálvui gálvvuid
gáma gáma gápmagat gápmagii gápmagiid
gámagoarrun gámagoarrun gámagoarrumat gámagoarrumii gámagoarrumiid
gámmir gámmir gámmárat gámmárii gámmáriid
gámmár gámmár gámmárat gámmárii gámmáriid
gánddaš gánddaš gánddažat gánddažii gánddažiid
gárastat gárastat gárastagat gárastahkii gárastagaid
gárdi gárdi gárddit gárdái gárddiid
gárgu gárgu gárggut gárgui gárgguid
gárta gárta gárttat gártii gárttaid
gárvu gárvu gárvvut gárvui gárvvuid
gásta gásta gásttat gástii gásttaid
gávcceš gávcceš gávccežat gávccežii gávccežiid
gávnnit - gávnnit - gávnniid
gávpegálvu gávpegálvu gávpegálvvut gávpegálvui gávpegálvvuid
gávpejas gávpejas gávpejasat gávpejassii gávpejasaid
gávpi gávpi gávppit gávpái gávppiid
gávpot gávpot gávpogat gávpogii gávpogiid
gávppašanlihppu gávppašanlihppu gávppašanlihput gávppašanlihppui gávppašanlihpuid
gávppašanlistu gávppašanlistu gávppašanlisttut gávppašanlistui gávppašanlisttuid
gávttehas gávttehas gávttehasat gávttehassii gávttehasaid
haddi haddi hattit haddái hattiid
haŋŋá haŋŋá haŋŋát haŋŋái haŋŋáid
headjaskeaŋka headjaskeaŋka headjaskeaŋkkat headjaskeŋkii headjaskeaŋkkaid
heagga heagga heakkat heggii heakkaid
heahpat heahpat heahpadat heahpadii heahpadiid
heahti heahti heađit heahtái heđiid
heajat - heajat - heajaid
heargegilvovuodjin heargegilvovuodjin heargegilvovuodjimat heargegilvovuodjimii heargegilvovuodjimiid
heargevuodjin heargevuodjin heargevuodjimat heargevuodjimii heargevuodjimiid
heargi heargi hearggit heargái herggiid
heasta heasta heasttat hestii heasttaid
heavdni heavdni heavnnit heavdnái hevnniid
hellodagat - hellodagat - hellodagaid
helloduorastat helloduorastat helloduorastagat helloduorastahkii helloduorastagaid
heláduorastat heláduorastat heláduorastagat heláduorastahkii heláduorastagaid
hersko hersko herskot herskui herskuid
hieibma hieibma hieimmat hiibmii hieimmaid
hildu hildu hildut hildui hilduid
hirsa hirsa hirssat hirsii hirssaid
historjá historjá historjját historjái historjjáid
hivsset hivsset hivssegat hivssegii hivssegiid
hiŋggal hiŋggal hiŋgalat hiŋgalii hiŋgaliid
hoahkan hoahkan hoahkamat hoahkamii hoahkamiid
hoahppu hoahppu hoahput hohppui hoahpuid
hoavda hoavda hoavddat hovdii hoavddaid
holbi holbi holbbit holbái holbbiid
holga holga holggat holgii holggaid
hádja hádja hájat hádjii hájaid
háhtta háhtta háhtat háhttii háhtaid
hálddahus hálddahus hálddahusat hálddahussii hálddahusaid
háldi háldi háldit háldái háldiid
hállu hállu hálut hállui háluid
hápmi hápmi hámit hápmái hámiid
hárdu hárdu hárdut hárdui hárduid
hárjehallanbivttas hárjehallanbivttas hárjehallanbiktasat hárjehallanbiktasii hárjehallanbiktasiid
hárjehallanbuvssat - hárjehallanbuvssat - hárjehallanbuvssaid
hárjehallanjáhkka hárjehallanjáhkka hárjehallanjáhkat hárjehallanjáhkkii hárjehallanjáhkaid
hárjehus hárjehus hárjehusat hárjehussii hárjehusaid
hávdi hávdi hávddit hávdái hávddiid
hávvi hávvi hávit hávvái háviid
idja idja ijat idjii ijaid
idjabivttas idjabivttas idjabiktasat idjabiktasii idjabiktasiid
iešvuohta iešvuohta iešvuođat iešvuhtii iešvuođaid
illu illu ilut illui iluid
interneahtta interneahtta interneahtat internehttii interneahtaid
internáhtta internáhtta internáhtat internáhttii internáhtaid
ipmi ipmi imit ipmái imiid
ipmil ipmil ipmilat ipmilii ipmiliid
ipmilbálvalus ipmilbálvalus ipmilbálvalusat ipmilbálvalussii ipmilbálvalusaid
ipmárdus ipmárdus ipmárdusat ipmárdussii ipmárdusaid
irgi irgi irggit irgái irggiid
isit isit isidat isidii isidiid
ivdni ivdni ivnnit ivdnái ivnniid
ivguheasta ivguheasta ivguheasttat ivguhestii ivguheasttaid
iđit iđit iđidat iđidii iđidiid
iđitbiebmu iđitbiebmu iđitbiepmut iđitbibmui iđitbiepmuid
iđitgáffe iđitgáffe iđitgáfet iđitgáffii iđitgáfiid
jagiáigi jagiáigi jagiáiggit jagiáigái jagiáiggiid
jahkebealli jahkebealli jahkebealit jahkebeallái jahkebeliid
jahki jahki jagit jahkái jagiid
jalŋŋis jalŋŋis jalgŋát jalgŋái jalgŋáid
jeaggi jeaggi jeakkit jeaggái jekkiid
jeagil jeagil jeahkálat jeahkálii jeahkáliid
jearaldat jearaldat jearaldagat jearaldahkii jearaldagaid
jearransátni jearransátni jearransánit jearransátnái jearransániid
jeasta jeasta jeasttat jestii jeasttaid
jiehkki jiehkki jiehkit jiehkkái jihkiid
jiehtanas jiehtanas jiehtanasat jiehtanassii jiehtanasaid
jiekŋa jiekŋa jieŋat jikŋii jieŋaid
jiella jiella jielat jillii jielaid
jierbmi jierbmi jierpmit jierbmái jirpmiid
jieret jieret jierehat jierehii jierehiid
jietna jietna jienat jitnii jienaid
jieŋas jieŋas jiekŋasat jiekŋasii jiekŋasiid
joatkkaskuvla joatkkaskuvla joatkkaskuvllat joatkkaskuvlii joatkkaskuvllaid
joatkkasoahti joatkkasoahti joatkkasoađit joatkkasoahtái joatkkasođiid
joavkobargu joavkobargu joavkobarggut joavkobargui joavkobargguid
joavku joavku joavkkut jovkui joavkkuid
jogaš jogaš jogažat jogažii jogažiid
joggeskuovva joggeskuovva joggeskuovat joggeskuvvii joggeskuovaid
johka johka jogat johkii jogaid
johkagáddi johkagáddi johkagáttit johkagáddái johkagáttiid
johtalusgalba johtalusgalba johtalusgalbbat johtalusgalbii johtalusgalbbaid
johtalusčuovga johtalusčuovga johtalusčuovggat johtalusčuvgii johtalusčuovggaid
johtolatčuovga johtolatčuovga johtolatčuovggat johtolatčuvgii johtolatčuovggaid
johttisápmelaš johttisápmelaš johttisápmelaččat johttisápmelažžii johttisápmelaččaid
johtu johtu jođut johtui jođuid
jokŋa jokŋa joŋat jokŋii joŋaid
journalista journalista journalisttat journalistii journalisttaid
jugus jugus juhkosat juhkosii juhkosiid
jugástat jugástat jugástagat jugástahkii jugástagaid
juhkamuš juhkamuš juhkamušat juhkamuššii juhkamušaid
julevsámegiella julevsámegiella julevsámegielat julevsámegillii julevsámegielaid
julevsápmelaš julevsápmelaš julevsápmelaččat julevsápmelažžii julevsápmelaččaid
julevsápmi julevsápmi julevsámit julevsápmái julevsámiid
julevusámegiella julevusámegiella julevusámegielat julevusámegillii julevusámegielaid
julla julla julat jullii julaid
jumeš jumeš jumežat jumežii jumežiid
jumešbealli jumešbealli jumešbealit jumešbeallái jumešbeliid
juogus juogus juhkosat juhkosii juhkosiid
juoigankonsearta juoigankonsearta juoigankonsearttat juoigankonsertii juoigankonsearttaid
juolgesuorbma juolgesuorbma juolgesuorpmat juolgesurbmii juolgesuorpmaid
juolgi juolgi juolggit juolgái julggiid
juovlabáhkka juovlabáhkka juovlabáhkat juovlabáhkkii juovlabáhkaid
juovlafeasta juovlafeasta juovlafeasttat juovlafestii juovlafeasttaid
juovlagoarta juovlagoarta juovlagoarttat juovlagortii juovlagoarttaid
juovlaluopmu juovlaluopmu juovlaluomut juovlalupmui juovlaluomuid
juovlalávlla juovlalávlla juovlalávlagat juovlalávlagii juovlalávlagiid
juovlamuorra juovlamuorra juovlamuorat juovlamurrii juovlamuoraid
juovlamánnu juovlamánnu juovlamánut juovlamánnui juovlamánuid
juovlaruohtta juovlaruohtta juovlaruohtat juovlaruhttii juovlaruohtaid
juovlaskeaŋka juovlaskeaŋka juovlaskeaŋkkat juovlaskeŋkii juovlaskeaŋkkaid
juovlastállu juovlastállu juovlastálut juovlastállui juovlastáluid
juovlačikŋa juovlačikŋa juovlačiŋat juovlačikŋii juovlačiŋaid
juovllat - juovllat - juovllaid
juovva juovva juovat juvvii juovaid
jurdda jurdda jurdagat jurdagii jurdagiid
juvla juvla juvllat juvlii juvllaid
juŋgel juŋgel juŋgelat juŋgelii juŋgeliid
jáfu jáfu jáfut jáfui jáfuid
jáhkka jáhkka jáhkat jáhkkii jáhkaid
jándor jándor jándorat jándorii jándoriid
jápmin jápmin jápmimat jápmimii jápmimiid
jápmu jápmu jámut jápmui jámuid
jávregáddi jávregáddi jávregáttit jávregáddái jávregáttiid
jávri jávri jávrrit jávrái jávrriid
kafea kafea kafeat kafeii kafeaid
kakáo kakáo kakáot kakáoi kakáoid
kaleanddar kaleanddar kaleandarat kaleandarii kaleandariid
kantiidna kantiidna kantiinnat kantiidnii kantiinnaid
kantuvra kantuvra kantuvrrat kantuvrii kantuvrraid
kaseahtta kaseahtta kaseahtat kasehttii kaseahtaid
kaseahttačuojanas kaseahttačuojanas kaseahttačuojanasat kaseahttačuojanassii kaseahttačuojanasaid
keaksa keaksa keavssat keksii keavssaid
kilo kilo kilot kiloi kiloid
kilobealle kilobealle kilobealet - kilobeliid
kilomehter kilomehter kilomehterat kilomehterii kilomehteriid
kino kino kinot kinoi kinoid
kioska kioska kioskkat kiskii kioskkaid
kloasttar kloasttar kloastarat kloastarii kloastariid
klássalatnja klássalatnja klássalanjat klássalatnjii klássalanjaid
koaffar koaffar koaffarat koaffarii koaffariid
koarra koarra koarat korrii koaraid
konfirmašuvdna konfirmašuvdna konfirmašuvnnat konfirmašuvdnii konfirmašuvnnaid
konsearta konsearta konsearttat konsertii konsearttaid
kontu kontu konttut kontui konttuid
kredihttakoarta kredihttakoarta kredihttakoarttat kredihttakortii kredihttakoarttaid
kulturviessu kulturviessu kulturviesut kulturvissui kulturviesuid
kultuvra kultuvra kultuvrrat kultuvrii kultuvrraid
kuššát kuššát kuššáhat kuššáhii kuššáhiid
kvena kvena kvenat kvenii kvenaid
kvárta kvárta kvárttat kvártii kvárttaid
kántorbargu kántorbargu kántorbarggut kántorbargui kántorbargguid
kántorhoavda kántorhoavda kántorhoavddat kántorhovdii kántorhoavddaid
kántorveahkki kántorveahkki kántorveahkit kántorveahkkái kántorvehkiid
lasta lasta lasttat lastii lasttaid
lastagoahti lastagoahti lastagoađit lastagoahtái lastagođiid
latnja latnja lanjat latnjii lanjaid
lavdnji lavdnji lavnnjit lavdnjái lavnnjiid
lađas lađas lađđasat lađđasii lađđasiid
leaibi leaibi leaibbit leaibái leibbiid
leaksu leaksu leavssut leksui leavssuid
leaska leaska leaskkat leskii leaskkaid
leasmi leasmi leasmmit leasmái lesmmiid
leavga leavga leavggat levgii leavggaid
leavgastággu leavgastággu leavgastákkut leavgastággui leavgastákkuid
ledjon ledjon ledjonat ledjonii ledjoniid
lieggariika lieggariika lieggariikkat lieggariikii lieggariikkaid
liepma liepma liemat lipmii liemaid
lieđđi lieđđi lieđit lieđđái liđiid
lihkku lihkku lihkut lihkkui lihkuid
lihkohisvuohta lihkohisvuohta lihkohisvuođat lihkohisvuhtii lihkohisvuođaid
lihppu lihppu lihput lihppui lihpuid
lihtar lihtar lihttarat lihttarii lihttariid
lihttebassanmašiidna lihttebassanmašiidna lihttebassanmašiinnat lihttebassanmašiidnii lihttebassanmašiinnaid
lihtti lihtti lihtit lihttái lihtiid
liiba liiba liibbat liibii liibbaid
liidnegákti liidnegákti liidnegávttit liidnegáktái liidnegávttiid
liidni liidni liinnit liidnái liinniid
liiki liiki liikkit liikái liikkiid
liiva liiva liivvat liivii liivvaid
limonáda limonáda limonádat limonádii limonádaid
linjála linjála linjálat linjálii linjálaid
linnjábiila linnjábiila linnjábiillat linnjábiilii linnjábiillaid
listu listu listtut listui listtuid
liánta liánta liánttat liántii liánttaid
loahkka loahkka loahkat lohkkii loahkaid
loahppa loahppa loahpat lohppii loahpaid
loaidu loaidu loaiddut loidui loaidduid
loatna loatna loanat lotnii loanaid
loavdda loavdda loavdagat loavdagii loavdagiid
loddi loddi lottit loddái lottiid
logeš logeš logežat logežii logežiid
lohkamuš lohkamuš lohkamušat lohkamuššii lohkamušaid
lohkanbihttá lohkanbihttá lohkanbihtát lohkanbihttái lohkanbihtáid
lohkangirji lohkangirji lohkangirjjit lohkangirjái lohkangirjjiid
lohkanortnet lohkanortnet lohkanortnegat lohkanortnegii lohkanortnegiid
lohkki lohkki lohkit, lohkkit lohkkái lohkiid, lohkkiid
lohpi lohpi lobit lohpái lobiid
lokta lokta lovttat loktii lovttaid
lottegazza lottegazza lottegaccat lottegazzii lottegaccaid
lubma lubma lupmat lubmii lupmaid
luhkkár luhkkár luhkkárat luhkkárii luhkkáriid
luhčadávda luhčadávda luhčadávddat luhčadávdii luhčadávddaid
lullisámegiella lullisámegiella lullisámegielat lullisámegillii lullisámegielaid
lullisápmelaš lullisápmelaš lullisápmelaččat lullisápmelažžii lullisápmelaččaid
lumma lumma lummat lummii lummaid
lunta lunta lunttat luntii lunttaid
luodda luodda luottat luddii luottaid
luoddaearru luoddaearru luoddaearut luoddaerrui luoddaearuid
luohkká luohkká luohkát luohkkái luohkáid
luohkkálatnja luohkkálatnja luohkkálanjat luohkkálatnjii luohkkálanjaid
luohti luohti luođit luohtái luđiid
luohttámušalmmái luohttámušalmmái luohttámušalbmát luohttámušalbmái luohttámušalbmáid
luokta luokta luovttat luktii luovttaid
luomemeastu luomemeastu luomemeasttut luomemestui luomemeasttuid
luomi luomi luopmánat luopmánii luopmániid
luonddumeahcci luonddumeahcci luonddumeahcit luonddumeahccái luonddumehciid
luondu luondu luonddut lundui luondduid
luopmobeaivi luopmobeaivi luopmobeaivvit luopmobeaivái luopmobeivviid
luopmu luopmu luomut lupmui luomuid
luoppal luoppal luobbalat luobbalii luobbaliid
luossa luossa luosat lussii luosaid
luossabihttá luossabihttá luossabihtát luossabihttái luossabihtáid
luossabivdu luossabivdu luossabivddut luossabivdui luossabivdduid
luossaláibi luossaláibi luossaláibbit luossaláibái luossaláibbiid
lužas lužas luhčasat luhčasii luhčasiid
ládju ládju lájut ládjui lájuid
láhka láhka lágat láhkii lágaid
láhtterátnu láhtterátnu láhtteránut láhtterátnui láhtteránuid
láhtti láhtti láhttit láhttái láhttiid
láhttu láhttu láhtut, láhttut láhttui láhtuid, láhttuid
láibbohat láibbohat láibbohagat láibbohahkii láibbohagaid
láibesuvli láibesuvli láibesuvllit láibesuvlái láibesuvlliid
láibevajahas láibevajahas láibevajahasat láibevajahassii láibevajahasaid
láibi láibi láibbit láibái láibbiid
láigi láigi láiggit láigái láiggiid
láigolaš láigolaš láigolaččat láigolažžii láigolaččaid
láigu láigu láiggut láigui láigguid
lákca lákca lávccat lákcii lávccaid
lákcagáhkku lákcagáhkku lákcagáhkut lákcagáhkkui lákcagáhkuid
lákcajiekŋa lákcajiekŋa lákcajieŋat lákcajikŋii lákcajieŋaid
lámpu lámpu lámpput lámpui lámppuid
lámpá lámpá lámppát lámpái lámppáid
láppis láppis lábbát lábbái lábbáid
láse láse láset lásii lásiid
lásegárbma lásegárbma lásegárpmat lásegárbmii lásegárpmaid
láseliidni láseliidni láseliinnit láseliidnái láseliinniid
láseráigi láseráigi láseráiggit láseráigái láseráiggiid
lássa lássa lásat lássii lásaid
látna látna lánat látnii lánaid
láttat láttat láttagat láttagii láttagiid
láttu láttu láddot láddui ládduid
lávdi lávdi lávddit lávdái lávddiid
lávggohat lávggohat lávggohagat lávggohahkii lávggohagaid
lávgungárri lávgungárri lávgungárit lávgungárrái lávgungáriid
lávgunlatnja lávgunlatnja lávgunlanjat lávgunlatnjii lávgunlanjaid
lávka lávka lávkkat lávkii lávkkaid
lávkebiffa lávkebiffa lávkebiffat lávkebiffii lávkebiffaid
lávlla lávlla lávlagat lávlagii lávlagiid
lávllagirji lávllagirji lávllagirjjit lávllagirjái lávllagirjjiid
lávvordat lávvordat lávvordagat lávvordahkii lávvordagaid
lávvu lávvu lávut lávvui lávuid
lášmmohallan lášmmohallan lášmmohallamat lášmmohallamii lášmmohallamiid
láđđegákti láđđegákti láđđegávttit láđđegáktái láđđegávttiid
majonesa majonesa majonesat majonesii majonesaid
mannji mannji manjit mannjái manjiid
margariidna margariidna margariinnat margariidnii margariinnaid
marsipánagáhkku marsipánagáhkku marsipánagáhkut marsipánagáhkkui marsipánagáhkuid
matematihkka matematihkka matematihkat matematihkkii matematihkaid
mašiidna mašiidna mašiinnat mašiidnii mašiinnaid
maŋŋelgaskabeaivi maŋŋelgaskabeaivi maŋŋelgaskabeaivvit maŋŋelgaskabeaivái maŋŋelgaskabeivviid
meahcci meahcci meahcit meahccái mehciid
meahcásteapmi meahcásteapmi meahcásteamit meahcásteapmái meahcástemiid
mearaguolli mearaguolli mearaguolit mearaguollái mearaguliid
mearka mearka mearkkat merkii mearkkaid
mearra mearra mearat merrii mearaid
mearrabivdu mearrabivdu mearrabivddut mearrabivdui mearrabivdduid
mearraguolli mearraguolli mearraguolit mearraguollái mearraguliid
mearragáddi mearragáddi mearragáttit mearragáddái mearragáttiid
mearrasápmelaš mearrasápmelaš mearrasápmelaččat mearrasápmelažžii mearrasápmelaččaid
mearrasápmi mearrasápmi mearrasámit mearrasápmái mearrasámiid
mearrebeaivi mearrebeaivi mearrebeaivvit mearrebeaivái mearrebeivviid
mehter mehter mehterat mehterii mehteriid
mieiganstuollu mieiganstuollu mieiganstuolut mieiganstullui mieiganstuoluid
mielki mielki mielkkit mielkái milkkiid
miella miella mielat millii mielaid
mierká mierká mierkkát mierkái mierkkáid
miessemánnu miessemánnu miessemánut miessemánnui miessemánuid
miessi miessi miesit miessái misiid
miestta miestta miestagat miestagii miestagiid
mihcamárat - mihcamárat - mihcamáraid
miila miila miillat miilii miillaid
ministtar ministtar ministarat ministarii ministariid
minuhtta minuhtta minuhtat minuhttii minuhtaid
moallaolmmái moallaolmmái moallaolbmát moallaolbmái moallaolbmáid
moarsi moarsi moarsit moarsái morsiid
modji modji mojit modjái mojiid
mohkki mohkki mohkit mohkkái mohkiid
mohtor mohtor mohtorat mohtorii mohtoriid
mohtorgielká mohtorgielká mohtorgielkkát mohtorgielkái mohtorgielkkáid
moivi moivi moivvit moivái moivviid
molssodanlatnja molssodanlatnja molssodanlanjat molssodanlatnjii molssodanlanjaid
monni monni monit monnái moniid
mopeda mopeda mopedat mopedii mopedaid
moraš moraš morrahat morrahii morrahiid
mugga mugga mukkat muggii mukkaid
muhtter muhtter muhtterat muhtterii muhtteriid
muitalus muitalus muitalusat muitalussii muitalusaid
muitu muitu muittut muitui muittuid
mullju mullju muljut mulljui muljuid
muogir muogir muohkirat muohkirii muohkiriid
muohta muohta muohttagat muohttagii muohttagiid
muohtaáddjá muohtaáddjá muohtaádját muohtaáddjái muohtaádjáid
muohtu muohtu muođut muhtui muođuid
muorjemeastu muorjemeastu muorjemeasttut muorjemestui muorjemeasttuid
muorji muorji muorjjit muorjái murjjiid
muorra muorra muorat murrii muoraid
muotki muotki muotkkit muotkái mutkkiid
muoŧŧá muoŧŧá muoŧát muoŧŧái muoŧáid
musea musea museat museii museaid
musihkka musihkka musihkat musihkkii musihkaid
mutuvra mutuvra mutuvrrat mutuvrii mutuvrraid
muzet muzet muzehat muzehii muzehiid
muŋka muŋka muŋkkat muŋkii muŋkkaid
máhka máhka mágat máhkii mágaid
máhttu máhttu máhtut máhttui máhtuid
máilbmi máilbmi máilmmit máilbmái máilmmiid
máilmmicup máilmmicup máilmmicupat máilmmicupii máilmmicupaid
máinnas máinnas máidnasat máidnasii máidnasiid
máleslihtti máleslihtti máleslihtit máleslihttái máleslihtiid
málesruitu málesruitu málesruittut málesruitui málesruittuid
málestangursa málestangursa málestangurssat málestangursii málestangurssaid
mális mális mállásat mállásii mállásiid
málli málli málit mállái máliid
mállásat - mállásat - mállásiid
mánnodat mánnodat mánnodagat mánnodahkii mánnodagaid
mánnu mánnu mánut mánnui mánuid
mánná mánná, mánná mánnát, mánát mánnái, mánnái mánnáid, mánáid
mánnábiigá mánnábiigá mánnábiiggát mánnábiigái mánnábiiggáid
mánnávuohta mánnávuohta mánnávuođat mánnávuhtii mánnávuođaid
mánoheahpi mánoheahpi mánoheabit mánoheahpái mánohebiid
mánáidboddu mánáidboddu mánáidbottut mánáidboddui mánáidbottuid
mánáidgirji mánáidgirji mánáidgirjjit mánáidgirjái mánáidgirjjiid
mánáidgárdi mánáidgárdi mánáidgárddit mánáidgárdái mánáidgárddiid
mánáidmánná mánáidmánná mánáidmánát mánáidmánnái mánáidmánáid
mánáidruoktu mánáidruoktu mánáidruovttut mánáidruktui mánáidruovttuid
mánáidskuvla mánáidskuvla mánáidskuvllat mánáidskuvlii mánáidskuvllaid
mánáš mánáš mánážat mánážii mánážiid
márfi márfi márffit márfái márffiid
márkan márkan márkanat márkanii márkaniid
márkanbáiki márkanbáiki márkanbáikkit márkanbáikái márkanbáikkiid
mársu mársu márssut mársui márssuid
mátkeolmmái mátkeolmmái mátkeolbmát mátkeolbmái mátkeolbmáid
mátki mátki mátkkit mátkái mátkkiid
máttarvánhen máttarvánhen máttarvánhemat máttarvánhemii máttarvánhemiid
máttaráddjá máttaráddjá máttarádját máttaráddjái máttarádjáid
máttaráhkku máttaráhkku máttaráhkut máttaráhkkui máttaráhkuid
nagir nagir nahkárat nahkárii nahkáriid
namahus namahus namahusat namahussii namahusaid
namma namma namat nammii namaid
nealgejahki nealgejahki nealgejagit nealgejahkái nealgejagiid
nealgi nealgi nealggit nealgái nelggiid
neavttár neavttár neavttárat neavttárii neavttáriid
niehku niehku niegut nihkui nieguid
nieida nieida nieiddat niidii nieiddaid
nieidačivga nieidačivga nieidačivggat nieidačivgii nieidačivggaid
nieiddaš nieiddaš nieiddažat nieiddažii nieiddažiid
nierra nierra nierat nirrii nieraid
niesteboazu niesteboazu niestebohccot niestebohccui niestebohccuid
niesti niesti niesttit niestái nisttiid
niibeboagán niibeboagán niibeboahkánat niibeboahkánii niibeboahkániid
niibi niibi niibbit niibái niibbiid
niski niski niskkit niskái niskkiid
nisogordni nisogordni nisogortnit nisogordnái nisogortniid
nisojáffut - nisojáffut - nisojáffuid
nisoláibi nisoláibi nisoláibbit nisoláibái nisoláibbiid
nisson nisson nissonat nissonii nissoniid
nissongákti nissongákti nissongávttit nissongáktái nissongávttiid
nissonolmmoš nissonolmmoš nissonolbmot nissonolbmui nissonolbmuid
nisu nisu nissonat nissonii nissoniid
njavvi njavvi njavit njavvái njaviid
njelješ njelješ njelježat njelježii njelježiid
njoammil njoammil njoammilat njoammilii njoammiliid
njoammudávda njoammudávda njoammudávddat njoammudávdii njoammudávddaid
njukča njukča njuvččat njukčii njuvččaid
njukčamánnu njukčamánnu njukčamánut njukčamánnui njukčamánuid
njunni njunni njunit njunnái njuniid
njuolggadus njuolggadus njuolggadusat njuolggadussii njuolggadusaid
njuolla njuolla njuolat njullii njuolaid
njuorju njuorju njuorjjut njurjui njuorjjuid
njuovahat njuovahat njuovahagat njuovahahkii njuovahagaid
njuovvanrusttet njuovvanrusttet njuovvanrusttegat njuovvanrusttegii njuovvanrusttegiid
njuovčča njuovčča njuokčamat njuokčamii njuokčamiid
njálbmi njálbmi njálmmit njálbmái njálmmiid
njálggeshildu njálggeshildu njálggeshildut njálggeshildui njálggeshilduid
njálggis njálggis njálgát njálgái njálgáid
njálla njálla njálat njállii njálaid
njárga njárga njárggat njárgii njárggaid
noađđi noađđi noađit noađđái nođiid
nohkkanlatnja nohkkanlatnja nohkkanlanjat nohkkanlatnjii nohkkanlanjaid
nohkkanáigi nohkkanáigi nohkkanáiggit nohkkanáigái nohkkanáiggiid
nummir nummir nummirat nummirii nummiriid
nuoraidklubba nuoraidklubba nuoraidklubbat nuoraidklubbii nuoraidklubbaid
nuoraidskuvla nuoraidskuvla nuoraidskuvllat nuoraidskuvlii nuoraidskuvllaid
nuorra nuorra nuorat nurrii nuoraid
nuorrabárra nuorrabárra nuorrabárat nuorrabárrii nuorrabáraid
nuorravuohta nuorravuohta nuorravuođat nuorravuhtii nuorravuođaid
nuorri nuorri nuorit nuorrái nuriid
nuortalaš nuortalaš nuortalaččat nuortalažžii nuortalaččaid
nuortalašgiella nuortalašgiella nuortalašgielat nuortalašgillii nuortalašgielaid
nuorvu nuorvu nuorvvut nurvui nuorvvuid
nurki nurki nurkkit nurkái nurkkiid
nuvttot nuvttot nuvttohat nuvttohii nuvttohiid
náhkkebivttas náhkkebivttas náhkkebiktasat náhkkebiktasii náhkkebiktasiid
náhkki náhkki náhkit náhkkái náhkiid
náittosbárra náittosbárra náittosbárat náittosbárrii náittosbáraid
náittosdilli náittosdilli náittosdilit náittosdillái náittosdiliid
náittosgovva náittosgovva náittosgovat náittosgovvii náittosgovaid
náittus náittus náitosat náitosii náitosiid
nállu nállu nálut nállui náluid
násteboagán násteboagán násteboahkánat násteboahkánii násteboahkániid
násti násti násttit nástái násttiid
návdi návdi návddit návdái návddiid
návet návet návehat návehii návehiid
návetgoahti návetgoahti návetgoađit návetgoahtái návetgođiid
návrraš návrraš návrašat návrašii návrašiid
návste návste návsttet návstii návsttiid
návstu návstu návsttut návstui návsttuid
oabbá oabbá oappát oabbái oappáid
oahpahus oahpahus oahpahusat oahpahussii oahpahusaid
oahppogirji oahppogirji oahppogirjjit oahppogirjái oahppogirjjiid
oahppoplána oahppoplána oahppoplánat oahppoplánii oahppoplánaid
oahppu oahppu oahput ohppui oahpuid
oaivebávččas oaivebávččas oaivebákčasat oaivebákčasii oaivebákčasiid
oaivi oaivi oaivvit oaivái oivviid
oaivil oaivil oaivilat oaivilii oaiviliid
oaksi oaksi oavssit oaksái ovssiid
oalgejohka oalgejohka oalgejogat oalgejohkii oalgejogaid
oalgi oalgi oalggit oalgái olggiid
oambealle oambealle oambealet - oambeliid
oanádus oanádus oanádusat oanádussii oanádusaid
oapmahaš oapmahaš oapmahaččat oapmahažžii oapmahaččaid
oapman oapman oapmanat oapmanii oapmaniid
oarbbis oarbbis oarbásat oarbásii oarbásiid
oassi oassi oasit oassái osiid
oađđenlatnja oađđenlatnja oađđenlanjat oađđenlatnjii oađđenlanjaid
oađđenseahkka oađđenseahkka oađđenseahkat oađđensehkkii oađđenseahkaid
obbadálki obbadálki obbadálkkit obbadálkái obbadálkkiid
obbalággá obbalággá obbalákkát obbalággái obbalákkáid
ohca ohca ozat ohcii ozaid
ohcanáigi ohcanáigi ohcanáiggit ohcanáigái ohcanáiggiid
oktavuohta oktavuohta oktavuođat oktavuhtii oktavuođaid
olggoš olggoš olggožat olggožii olggožiid
olgguldasbivttas olgguldasbivttas olgguldasbiktasat olgguldasbiktasii olgguldasbiktasiid
olgofeaskkir olgofeaskkir olgofeaskárat olgofeaskárii olgofeaskáriid
olgoriika olgoriika olgoriikkat olgoriikii olgoriikkaid
olgoseaidni olgoseaidni olgoseainnit olgoseaidnái olgoseinniid
olgouksa olgouksa olgouvssat olgouksii olgouvssaid
olju olju oljjut oljui oljjuid
olmmoš olmmoš olbmot olbmui olbmuid
olmmái olmmái olbmát olbmái olbmáid
omman omman ommanat ommanii ommaniid
ore ore oret orii oriid
orgel orgel orgelat orgelii orgeliid
orohat orohat orohagat orohahkii orohagaid
orrunlatnja orrunlatnja orrunlanjat orrunlatnjii orrunlanjaid
orrunsadji orrunsadji orrunsajit orrunsadjái orrunsajiid
ortnet ortnet ortnegat ortnegii ortnegiid
osku osku oskkut oskui oskkuid
ossodat ossodat ossodagat ossodahkii ossodagaid
ovcceš ovcceš ovccežat ovccežii ovccežiid
ovdajuolgi ovdajuolgi ovdajuolggit ovdajuolgái ovdajulggiid
ovdanamma ovdanamma ovdanamat ovdanammii ovdanamaid
ovdaolmmoš ovdaolmmoš ovdaolbmot ovdaolbmui ovdaolbmuid
ovdu ovdu ovddut ovdui ovdduid
ovtteš ovtteš ovttežat ovttežii ovttežiid
ođas ođas ođđasat ođđasii ođđasiid
ođđabeairuohtta ođđabeairuohtta ođđabeairuohtat ođđabeairuhttii ođđabeairuohtaid
ođđajagemánnu ođđajagemánnu ođđajagemánut ođđajagemánnui ođđajagemánuid
ođđajagiruohtta ođđajagiruohtta ođđajagiruohtat ođđajagiruhttii ođđajagiruohtaid
peanna peanna peannat pennii peannaid
pizza pizza pizzat pizzai pizzaid
piáno piáno piánot piánoi piánoid
pláhtta pláhtta pláhtat pláhttii pláhtaid
poliisa poliisa poliissat poliisii poliissaid
politiija politiija politiijat politiijai politiijaid
proseanta proseanta proseanttat prosentii proseanttaid
pulta pulta pulttat pultii pulttaid
páhkka páhkka páhkat páhkkii páhkaid
pálbmalávvordat pálbmalávvordat pálbmalávvordagat pálbmalávvordahkii pálbmalávvordagaid
pálbmasotnabeaivi pálbmasotnabeaivi pálbmasotnabeaivvit pálbmasotnabeaivái pálbmasotnabeivviid
raddeleahppi raddeleahppi raddeleahpit raddeleahppái raddelehpiid
raddi raddi rattit raddái rattiid
radio radio radiot radioi radioid
ravda ravda ravddat ravdii ravddaid
reabbá reabbá reappát reabbái reappáid
readdju readdju readjut reddjui readjuid
reahka reahka reagat rehkii reagaid
reastalas reastalas reastalasat reastalassii reastalasaid
reatká reatká reatkkát reatkái reatkkáid
reaŋga reaŋga reaŋggat reŋgii reaŋggaid
rehket rehket rehkegat rehkegii rehkegiid
reive reive reivvet reivii reivviid
rektor rektor rektorat rektorii rektoriid
restoráŋŋa restoráŋŋa restoráŋŋat restoráŋŋii restoráŋŋaid
reŋko reŋko reŋkkot reŋkui reŋkkuid
ridda ridda rittat riddii rittaid
rieban rieban riebanat riebanii riebaniid
riegádanbeaiskeaŋka riegádanbeaiskeaŋka riegádanbeaiskeaŋkkat riegádanbeaiskeŋkii riegádanbeaiskeaŋkkaid
riegádanbeaivedearvvuođat - riegádanbeaivedearvvuođat - riegádanbeaivedearvvuođaid
riegádanbeaivi riegádanbeaivi riegádanbeaivvit riegádanbeaivái riegádanbeivviid
riegádanmearka riegádanmearka riegádanmearkkat riegádanmerkii riegádanmearkkaid
riehpu riehpu riebut rihpui riebuid
riekti riekti rievttit riektái rivttiid
rievssat rievssat rievssahat rievssahii rievssahiid
rievssatbivdu rievssatbivdu rievssatbivddut rievssatbivdui rievssatbivdduid
rievvár rievvár rievvárat rievvárii rievváriid
rihcit rihcit rihcihat rihcihii rihcihiid
rihppa - - - -
rihppaskuvla rihppaskuvla rihppaskuvllat rihppaskuvlii rihppaskuvllaid
riidu riidu riiddut riidui riidduid
riika riika riikkat riikii riikkaid
riikkarádji riikkarádji riikkarájit riikkarádjái riikkarájiid
risen risen risenat risenii riseniid
risenbuvru risenbuvru risenbuvrrut risenbuvrui risenbuvrruid
risku risku riskkut riskui riskkuid
risteadni risteadni risteatnit risteadnái ristetniid
risttalašvuohta risttalašvuohta risttalašvuođat risttalašvuhtii risttalašvuođaid
ristáhčči ristáhčči ristáhčit ristáhččái ristáhčiid
risváhnen risváhnen risváhnemat risváhnemii risváhnemiid
rivgu rivgu rivgut rivgui rivguid
rišša rišša rišat riššii rišaid
riššadoassa riššadoassa riššadoasat riššadossii riššadoasaid
riššasággi riššasággi riššasákkit riššasággái riššasákkiid
riđđu riđđu riđut riđđui riđuid
riššu riššu rišut riššui rišuid
roahttu roahttu roahtut rohttui roahtuid
roavvaláibi roavvaláibi roavvaláibbit roavvaláibái roavvaláibbiid
roggi roggi rokkit roggái rokkiid
rohkaláibi rohkaláibi rohkaláibbit rohkaláibái rohkaláibbiid
rohtu rohtu rođut rohtui rođuid
rotnu rotnu ronut rotnui ronuid
rovvi rovvi rovit rovvái roviid
rudni rudni rutnit rudnái rutniid
ruhta ruhta ruđat ruhtii ruđaid
ruhtabursa ruhtabursa ruhtaburssat ruhtabursii ruhtaburssaid
ruitu ruitu ruittut ruitui ruittuid
rumaš rumaš rupmašat rupmašii rupmašiid
rumašlahttu rumašlahttu rumašlahtut rumašlahttui rumašlahtuid
ruoinnasvuohta ruoinnasvuohta ruoinnasvuođat ruoinnasvuhtii ruoinnasvuođaid
ruoksi ruoksi ruovssit ruoksái ruvssiid
ruoktu ruoktu ruovttut ruktui ruovttuid
ruossaliidni ruossaliidni ruossaliinnit ruossaliidnái ruossaliinniid
ruovdi ruovdi ruovddit ruovdái ruvddiid
ruovttubargu ruovttubargu ruovttubarggut ruovttubargui ruovttubargguid
ruovttudoallu ruovttudoallu ruovttudoalut ruovttudollui ruovttudoaluid
ruovttusiidu ruovttusiidu ruovttusiiddut ruovttusiidui ruovttusiidduid
ruovttuveahkki ruovttuveahkki ruovttuveahkit ruovttuveahkkái ruovttuvehkiid
ruoŧagiella ruoŧagiella ruoŧagielat ruoŧagillii ruoŧagielaid
ruoššagiella ruoššagiella ruoššagielat ruoššagillii ruoššagielaid
ruoŧŧilaš ruoŧŧilaš ruoŧŧilaččat ruoŧŧilažžii ruoŧŧilaččaid
ruska ruska ruskkat ruskii ruskkaid
ruskalihtti ruskalihtti ruskalihtit ruskalihttái ruskalihtiid
rusttet rusttet rusttegat rusttegii rusttegiid
ruvdno ruvdno ruvnnot ruvdnui ruvnnuid
ruškesvuostá ruškesvuostá ruškesvuosttát ruškesvuostái ruškesvuosttáid
ruški ruški ruškkit ruškái ruškkiid
rušpi rušpi rušppit rušpái rušppiid
rábbi rábbi ráppit rábbái ráppiid
rádji rádji rájit rádjái rájiid
rádná rádná rátnát rádnái rátnáid
ráhkadanneavva ráhkadanneavva ráhkadanneavvagat ráhkadanneavvagii ráhkadanneavvagiid
ráhkesvuohta ráhkesvuohta ráhkesvuođat ráhkesvuhtii ráhkesvuođaid
ráhppa ráhppa ráhpat ráhppii ráhpaid
ráhppá ráhppá ráhpát ráhppái ráhpáid
ráidodállu ráidodállu ráidodálut ráidodállui ráidodáluid
ráidoheargi ráidoheargi ráidohearggit ráidoheargái ráidoherggiid
ráidu ráidu ráiddut ráidui ráidduid
ráigi ráigi ráiggit ráigái ráiggiid
rámbuvra rámbuvra rámbuvrrat rámbuvrii rámbuvrraid
ránnjá ránnjá ránnját ránnjái ránnjáid
rántet rántet rántehat rántehii rántehiid
rássi rássi rásit rássái rásiid
rásttis rásttis rástát rástái rástáid
rátnu rátnu ránut rátnui ránuid
rávdnji rávdnji rávnnjit rávdnjái rávnnjiid
rávdu rávdu rávddut rávdui rávdduid
rávesolmmoš rávesolmmoš rávesolbmot rávesolbmui rávesolbmuid
ráđđehus ráđđehus ráđđehusat ráđđehussii ráđđehusaid
ráđđeolmmái ráđđeolmmái ráđđeolbmát ráđđeolbmái ráđđeolbmáid
ráđđeviessu ráđđeviessu ráđđeviesut ráđđevissui ráđđeviesuid
sabet sabet sabehat sabehii sabehiid
sadji sadji sajit sadjái sajiid
sadjásaš sadjásaš sadjásaččat sadjásažžii sadjásaččaid
sajádat sajádat sajádagat sajádahkii sajádagaid
salla salla salat sallii salaid
sallit sallit sallidat sallidii sallidiid
saláhta saláhta saláhtat saláhtii saláhtaid
sarrit sarrit sarridat sarridii sarridiid
sarvvis sarvvis sarvát sarvái sarváid
savu savu savvonat savvonii savvoniid
savvon savvon savvonat savvonii savvoniid
seahkka seahkka seahkat sehkkii seahkaid
seaibi seaibi seaibbit seaibái seibbiid
seaidni seaidni seainnit seaidnái seinniid
sealgi sealgi sealggit sealgái selggiid
searvegoddi searvegoddi searvegottit searvegoddái searvegottiid
searvi searvi searvvit searvái servviid
seaŋga seaŋga seaŋggat seŋgii seaŋggaid
servieahtta servieahtta servieahtat serviehttii servieahtaid
servodatoahppu servodatoahppu servodatoahput servodatohppui servodatoahpuid
sevdnjesáigi sevdnjesáigi sevdnjesáiggit sevdnjesáigái sevdnjesáiggiid
sevsa sevsa sevssat sevsii sevssaid
sierát sierát sieráhat sieráhii sieráhiid
siessá siessá siesát siessái siesáid
sieđga sieđga sieđggat siđgii sieđggaid
sihkaldat sihkaldat sihkaldagat sihkaldahkii sihkaldagaid
sihkkel sihkkel sihkkelat sihkkelii sihkkeliid
sihkkungumme sihkkungumme sihkkungummet sihkkungummii sihkkungummiid
siida siida siiddat siidii siiddaid
siidaguoibmi siidaguoibmi siidaguoimmit siidaguoibmái siidaguimmiid
siidaveahkki siidaveahkki siidaveahkit siidaveahkkái siidavehkiid
siidu siidu siiddut siidui siidduid
siilosuoidni siilosuoidni siilosuoinnit siilosuoidnái siilosuinniid
siivu siivu siivvut siivui siivvuid
silba silba silbbat silbii silbbaid
sildi sildi silddit sildái silddiid
silkečuvla silkečuvla silkečuvllat silkečuvlii silkečuvllaid
silki silki silkkit silkái silkkiid
sirát sirát siráhat siráhii siráhiid
sisbuvssat - sisbuvssat - sisbuvssaid
sisbáidi sisbáidi sisbáiddit sisbáidái sisbáiddiid
sisti sisti sisttit sistái sisttiid
sivva sivva sivat sivvii sivaid
skadjá skadjá skaját skadjái skajáid
skealbma skealbma skealmmat skelbmii skealmmaid
skearrogávpi skearrogávpi skearrogávppit skearrogávpái skearrogávppiid
skearru skearru skearrut skerrui skearruid
skeaŋka skeaŋka skeaŋkkat skeŋkii skeaŋkkaid
skibir skibir skihpárat skihpárii skihpáriid
skierri skierri skierrit skierrái skirriid
skilleduorastat skilleduorastat skilleduorastagat skilleduorastahkii skilleduorastagaid
skire skire skiret skirii skiriid
skohter skohter skohterat skohterii skohteriid
skohtercrossa skohtercrossa skohtercrossat skohtercrossii skohtercrossaid
skorpiovdna skorpiovdna skorpiovnnat skorpiovdnii skorpiovnnaid
skruva skruva skruvat skruvii skruvaid
skruvva skruvva skruvvat skruvvii skruvvaid
skuolfi skuolfi skuolffit skuolfái skulffiid
skuovva skuovva skuovat skuvvii skuovaid
skuvla skuvla skuvllat skuvlii skuvllaid
skuvlabeaivi skuvlabeaivi skuvlabeaivvit skuvlabeaivái skuvlabeivviid
skuvladiibmu skuvladiibmu skuvladiimmut skuvladiibmui skuvladiimmuid
skuvlafága skuvlafága skuvlafágat skuvlafágii skuvlafágaid
skuvlagirji skuvlagirji skuvlagirjjit skuvlagirjái skuvlagirjjiid
skuvlajahki skuvlajahki skuvlajagit skuvlajahkái skuvlajagiid
skuvlalatnja skuvlalatnja skuvlalanjat skuvlalatnjii skuvlalanjaid
skuvlamánná skuvlamánná skuvlamánát skuvlamánnái skuvlamánáid
skuvlaskibir skuvlaskibir skuvlaskihpárat skuvlaskihpárii skuvlaskihpáriid
skuvlašillju skuvlašillju skuvlašiljut skuvlašilljui skuvlašiljuid
skábe skábe skábet skábii skábiid
skábma skábma skápmat skábmii skápmaid
skábmamánnu skábmamánnu skábmamánut skábmamánnui skábmamánuid
skáhpi skáhpi skábit skáhpái skábiid
skáhppu skáhppu skáhput skáhppui skáhpuid
skálla skálla skálat skállii skálaid
skálžu skálžu skálžžut skálžui skálžžuid
skávžá skávžá skávžžát skávžái skávžžáid
skážas skážas skáhčasat skáhčasii skáhčasiid
smarfi smarfi smarffit smarfái smarffiid
smarvi smarvi smarvvit smarvái smarvviid
smáhkkomuorra smáhkkomuorra smáhkkomuorat smáhkkomurrii smáhkkomuoraid
smáhkku smáhkku smáhkut smáhkkui smáhkuid
snihkkár snihkkár snihkkárat snihkkárii snihkkáriid
snuolga snuolga snuolggat snulgii snuolggaid
snárttal snárttal snártalat snártalii snártaliid
soabbi soabbi soappit soabbái soppiid
soadji soadji soajit soadjái sojiid
soagŋu soagŋu soagŋut sogŋui soagŋuid
soahki soahki soagit soahkái sogiid
soahti soahti soađit soahtái sođiid
sohka sohka sogat sohkii sogaid
sohkabuolva sohkabuolva sohkabuolvvat sohkabulvii sohkabuolvvaid
sohkagoddi sohkagoddi sohkagottit sohkagoddái sohkagottiid
sohkanamma sohkanamma sohkanamat sohkanammii sohkanamaid
sohkar sohkar sohkkarat sohkkarii sohkkariid
sokta sokta sovttat soktii sovttaid
solon solon solonat solonii soloniid
sotnabeaivi sotnabeaivi sotnabeaivvit sotnabeaivái sotnabeivviid
sovppá sovppá sovppát sovppái sovppáid
speajal speajal speadjalat speadjalii speadjaliid
speallu speallu spealut spellui spealuid
spiidni spiidni spiinnit spiidnái spiinniid
spiinnebiergu spiinnebiergu spiinnebierggut spiinnebirgui spiinnebiergguid
spábba spábba spáppat spábbii spáppaid
spálfu spálfu spálffut spálfui spálffuid
spánnja spánnja spánjat spánnjii spánjaid
spánskkadávda spánskkadávda spánskkadávddat spánskkadávdii spánskkadávddaid
steažžalakkis steažžalakkis steažžalaggát steažžalaggái steažžalaggáid
stevvel stevvel stevvelat stevvelii stevveliid
stivra stivra stivrrat stivrii stivrraid
stivrenvuohki stivrenvuohki stivrenvuogit stivrenvuohkái stivrenvugiid
stoahkanapparáhtta stoahkanapparáhtta stoahkanapparáhtat stoahkanapparáhttii stoahkanapparáhtaid
stoarbma stoarbma stoarpmat storbmii stoarpmaid
stohpogálvu stohpogálvu stohpogálvvut stohpogálvui stohpogálvvuid
stohpu stohpu stobut stohpui stobuid
studeanta studeanta studeanttat studentii studeanttaid
stuhkka stuhkka stuhkat stuhkkii stuhkaid
stuollu stuollu stuolut stullui stuoluid
stuorradiggi stuorradiggi stuorradikkit stuorradiggái stuorradikkiid
stággu stággu stákkut stággui stákkuid
stáhta stáhta stáhtat stáhtii stáhtaid
stáhtaministtar stáhtaministtar stáhtaministarat stáhtaministarii stáhtaministariid
stáhtavuovdi stáhtavuovdi stáhtavuovddit stáhtavuovdái stáhtavuvddiid
stálla stálla stállat stállii stállaid
stállja stállja stáljat stálljii stáljaid
stállu stállu stálut stállui stáluid
stálpejahki stálpejahki stálpejagit stálpejahkái stálpejagiid
stálpi stálpi stálppit stálpái stálppiid
suodjalus suodjalus suodjalusat suodjalussii suodjalusaid
suohkan suohkan suohkanat suohkanii suohkaniid
suohkanstivra suohkanstivra suohkanstivrrat suohkanstivrii suohkanstivrraid
suohkat suohkat suohkadat suohkadii suohkadiid
suohkkobuvssat - suohkkobuvssat - suohkkobuvssaid
suohkku suohkku suohkut suhkkui suohkuid
suohpan suohpan suohpanat suohpanii suohpaniid
suoidnemánnu suoidnemánnu suoidnemánut suoidnemánnui suoidnemánuid
suoidni suoidni suoinnit suoidnái suinniid
suola suola suollagat suollagii suollagiid
suolu suolu sullot sullui sulluid
suomagiella suomagiella suomagielat suomagillii suomagielaid
suonjar suonjar suotnjarat suotnjarii suotnjariid
suopman suopman suopmanat suopmanii suopmaniid
suopmelaš suopmelaš suopmelaččat suopmelažžii suopmelaččaid
suorbma suorbma suorpmat surbmii suorpmaid
suorpmas suorpmas suorbmasat suorbmasii suorbmasiid
suoskangumme suoskangumme suoskangummet suoskangummii suoskangummiid
suovasbiergoláibi suovasbiergoláibi suovasbiergoláibbit suovasbiergoláibái suovasbiergoláibbiid
suovasbiergu suovasbiergu suovasbierggut suovasbirgui suovasbiergguid
suovva suovva suovat suvvii suovaid
surbmit - surbmit - surbmiid
sábin sábin sáhpánat sáhpánii sáhpániid
ságadoalli ságadoalli ságadoallit ságadoallái ságadolliid
ságat - ságat - ságaid
sáhka sáhka ságat sáhkii ságaid
sáhkavuorru sáhkavuorru sáhkavuorut sáhkavurrui sáhkavuoruid
sáhpán sáhpán sáhpánat sáhpánii sáhpániid
sáhttu sáhttu sáhtut sáhttui sáhtuid
sáibma sáibma sáimmat sáibmii sáimmaid
sáibu sáibu sáibbut sáibui sáibbuid
sáidi sáidi sáiddit sáidái sáiddiid
sáivačáhceguolli sáivačáhceguolli sáivačáhceguolit sáivačáhceguollái sáivačáhceguliid
sáivačáhci sáivačáhci sáivačázit sáivačáhcái sáivačáziid
sákta sákta sávttat sáktii sávttaid
sálbma sálbma sálmmat sálbmii sálmmaid
sálbmagirji sálbmagirji sálbmagirjjit sálbmagirjái sálbmagirjjiid
sálteguolli sálteguolli sálteguolit sálteguollái sálteguliid
sálteluossa sálteluossa sálteluosat sáltelussii sálteluosaid
sáltemárfi sáltemárfi sáltemárffit sáltemárfái sáltemárffiid
sálti sálti sálttit sáltái sálttiid
sámediggeráđđi sámediggeráđđi sámediggeráđit sámediggeráđđái sámediggeráđiid
sámediggi sámediggi sámedikkit sámediggái sámedikkiid
sámeduodji sámeduodji sámeduojit sámeduodjái sámedujiid
sámegielgursa sámegielgursa sámegielgurssat sámegielgursii sámegielgurssaid
sámegiella sámegiella sámegielat sámegillii sámegielaid
sámil sámil sámmálat sámmálii sámmáliid
sápmelaš sápmelaš sápmelaččat sápmelažžii sápmelaččaid
sápmi sápmi sámit sápmái sámiid
sárdni sárdni sártnit sárdnái sártniid
sárggis sárggis sárgát sárgái sárgáid
sátnegirji sátnegirji sátnegirjjit sátnegirjái sátnegirjjiid
sátni sátni sánit sátnái sániid
sátta sátta sáddagat sáddagii sáddagiid
sáttošloahtta sáttošloahtta sáttošloahtat sáttošlohttii sáttošloahtaid
sáttu sáttu sáddot sáddui sádduid
sávaldat sávaldat sávaldagat sávaldahkii sávaldagaid
sávdni sávdni sávnnit sávdnái sávnniid
sávza sávza sávzzat sávzii sávzzaid
sávzadoallu sávzadoallu sávzadoalut sávzadollui sávzadoaluid
tableahtta tableahtta tableahtat tablehttii tableahtaid
teaksta teaksta teavsttat tekstii teavsttaid
tealtá tealtá tealttát tealtái tealttáid
teknihkkár teknihkkár teknihkkárat teknihkkárii teknihkkáriid
telefonnummir telefonnummir telefonnummirat telefonnummirii telefonnummiriid
telefovdna telefovdna telefovnnat telefovdnii telefovnnaid
televišuvdna televišuvdna televišuvnnat televišuvdnii televišuvnnaid
tente tente tenttet tentii tenttiid
teáhter teáhter teáhterat teáhterii teáhteriid
tiger tiger tigerat tigerii tigeriid
toga toga togat togii togaid
tráhppá tráhppá tráhpát tráhppái tráhpáid
tráktor tráktor tráktorat tráktorii tráktoriid
turista turista turisttat turistii turisttaid
táksi táksi táksit táksii táksiid
tákta tákta távttat táktii távttaid
távval távval távvalat távvalii távvaliid
uksa uksa uvssat uksii uvssaid
uksageavja uksageavja uksageavjjat uksagevjii uksageavjjaid
ulbmil ulbmil ulbmilat ulbmilii ulbmiliid
ulda ulda ulddat uldii ulddaid
ullobáidi ullobáidi ullobáiddit ullobáidái ullobáiddiid
universitehta universitehta universitehtat universitehtii universitehtaid
unnaoappáš unnaoappáš unnaoappážat unnaoappážii unnaoappážiid
unnavieljaš unnavieljaš unnavieljažat unnavieljažii unnavieljažiid
upmisámegiella upmisámegiella upmisámegielat upmisámegillii upmisámegielaid
ustit ustit ustibat ustibii ustibiid
ustitvuohta ustitvuohta ustitvuođat ustitvuhtii ustitvuođaid
uvdnagáddi uvdnagáddi uvdnagáttit uvdnagáddái uvdnagáttiid
vahkkobeaivi vahkkobeaivi vahkkobeaivvit vahkkobeaivái vahkkobeivviid
vahkkobláđđi vahkkobláđđi vahkkobláđit vahkkobláđđái vahkkobláđiid
vahkkoloahppa vahkkoloahppa vahkkoloahpat vahkkolohppii vahkkoloahpaid
vahkku vahkku vahkkut vahkkui vahkkuid
vajahas vajahas vajahasat vajahassii vajahasaid
vanca vanca vanccat vancii vanccaid
varra varra varat varrii varaid
varračájánas varračájánas varračájánasat varračájánassii varračájánasaid
veahkkeruhta veahkkeruhta veahkkeruđat veahkkeruhtii veahkkeruđaid
veahkki veahkki veahkit veahkkái vehkiid
veahčir veahčir veahčirat veahčirii veahčiriid
veaigi veaigi veaiggit veaigái veiggiid
vealgi vealgi vealggit vealgái velggiid
vearru vearru vearut verrui vearuid
vejolašvuohta vejolašvuohta vejolašvuođat vejolašvuhtii vejolašvuođaid
verdde verdde verddet verddii verddiid
verddeskuvla verddeskuvla verddeskuvllat verddeskuvlii verddeskuvllaid
verrát verrát verráhat verráhii verráhiid
viellja viellja vieljat villjii vieljaid
vielppis vielppis vielpát vielpái vielpáid
vierca vierca vierccat vircii vierccaid
vierru vierru vierut virrui vieruid
viessogálvu viessogálvu viessogálvvut viessogálvui viessogálvvuid
viessohoiddár viessohoiddár viessohoiddárat viessohoiddárii viessohoiddáriid
viessočoavdda viessočoavdda viessočoavdagat viessočoavdagii viessočoavdagiid
viessu viessu viesut vissui viesuid
vihaheapmi vihaheapmi vihaheamit vihaheapmái vihahemiid
viidni viidni viinnit viidnái viinniid
vilbealle vilbealle vilbealet - vilbeliid
vilgesvuostá vilgesvuostá vilgesvuosttát vilgesvuostái vilgesvuosttáid
virgeolmmoš virgeolmmoš virgeolbmot virgeolbmui virgeolbmuid
virgi virgi virggit virgái virggiid
visoš visoš visožat visožii visožiid
vivva vivva vivat vivvii vivaid
viđeš viđeš viđežat viđežii viđežiid
vovdna vovdna vovnnat vovdnii vovnnaid
vuodja vuodja vuojat vudjii vuojaid
vuodjaláibi vuodjaláibi vuodjaláibbit vuodjaláibái vuodjaláibbiid
vuodjingoarta vuodjingoarta vuodjingoarttat vuodjingortii vuodjingoarttaid
vuodjinskuvla vuodjinskuvla vuodjinskuvllat vuodjinskuvlii vuodjinskuvllaid
vuogga vuogga vuokkat vuggii vuokkaid
vuogádat vuogádat vuogádagat vuogádahkii vuogádagaid
vuohki vuohki vuogit vuohkái vugiid
vuohppa vuohppa vuohpat vuhppii vuohpaid
vuoigatvuohta vuoigatvuohta vuoigatvuođat vuoigatvuhtii vuoigatvuođaid
vuoivvas vuoivvas vuoivasat vuoivasii vuoivasiid
vuoivvasmeastu vuoivvasmeastu vuoivvasmeasttut vuoivvasmestui vuoivvasmeasttuid
vuoivvasnjuvddus vuoivvasnjuvddus vuoivvasnjuvdosat vuoivvasnjuvdosii vuoivvasnjuvdosiid
vuojadanálddis vuojadanálddis vuojadanáldásat vuojadanáldásii vuojadanáldásiid
vuoján vuoján vuojánat vuojánii vuojániid
vuoksá vuoksá vuovssát vuoksái vuovssáid
vuokta vuokta vuovttat vuktii vuovttaid
vuoktašámpu vuoktašámpu vuoktašámput vuoktašámpui vuoktašámpuid
vuola vuola vuollagat vuollagii vuollagiid
vuolgga vuolgga vuolgagat vuolgagii vuolgagiid
vuolildusbivttas vuolildusbivttas vuolildusbiktasat vuolildusbiktasii vuolildusbiktasiid
vuolledássi vuolledássi vuolledásit vuolledássái vuolledásiid
vuolpu vuolpu vuolpput vulpui vuolppuid
vuoládus vuoládus vuoládusat vuoládussii vuoládusaid
vuonccis vuonccis vuoncát vuoncái vuoncáid
vuoni vuoni vuotnámat vuotnámii vuotnámiid
vuonjal vuonjal vuotnjalat vuotnjalii vuotnjaliid
vuorru vuorru, vuorru vuorrut, vuorut vurrui, vurrui vuorruid, vuoruid
vuossu vuossu vuossut vussui vuossuid
vuosttašgiella vuosttašgiella vuosttašgielat vuosttašgillii vuosttašgielaid
vuostá vuostá vuosttát vuostái vuosttáid
vuostáláibi vuostáláibi vuostáláibbit vuostáláibái vuostáláibbiid
vuotna vuotna vuonat vutnii vuonaid
vuotta vuotta vuoddagat vuoddagii vuoddagiid
vuovdi vuovdi, vuovdi vuovdit, vuovddit vuovdái, vuovdái vuvdiid, vuvddiid
vuovssanasdávda vuovssanasdávda vuovssanasdávddat vuovssanasdávdii vuovssanasdávddaid
vuoššanruitu vuoššanruitu vuoššanruittut vuoššanruitui vuoššanruittuid
vuođđoskuvla vuođđoskuvla vuođđoskuvllat vuođđoskuvlii vuođđoskuvllaid
vuođđu vuođđu vuođut vuđđui vuođuid
váccáhat váccáhat váccáhagat váccáhahkii váccáhagaid
váffelmávka váffelmávka váffelmávkkat váffelmávkii váffelmávkkaid
vággi vággi vákkit vággái vákkiid
váhnen váhnen váhnemat váhnemii váhnemiid
váhnenčoahkkin váhnenčoahkkin váhnenčoahkkimat váhnenčoahkkimii váhnenčoahkkimiid
váibmu váibmu váimmut váibmui váimmuid
váili váili váillit váilái váilliid
váivi váivi váivvit váivái váivviid
váldoášši váldoášši váldoáššit váldoáššái váldoáššiid
válsa válsa válssat válsii válssaid
váran váran váramat váramii váramiid
várregilga várregilga várregilggat várregilgii várregilggaid
várri várri várit várrái váriid
vársá vársá várssát vársái várssáid
vástádus vástádus vástádusat vástádussii vástádusaid
váttisvuohta váttisvuohta váttisvuođat váttisvuhtii váttisvuođaid
vávvá vávvá vávvát vávvái vávváid
vázzingeaidnu vázzingeaidnu vázzingeainnut vázzingeidnui vázzingeainnuid
vázzinravda vázzinravda vázzinravddat vázzinravdii vázzinravddaid
váđđu váđđu váđut váđđui váđuid
áddjá áddjá ádját áddjái ádjáid
áhkkilsámegiella áhkkilsámegiella áhkkilsámegielat áhkkilsámegillii áhkkilsámegielaid
áhkku áhkku áhkut áhkkui áhkuid
áhpi áhpi ábit áhpái ábiid
áhčči áhčči áhčit áhččái áhčiid
áibmi áibmi áimmit áibmái áimmiid
áibmu áibmu áimmut áibmui áimmuid
áidi áidi áiddit áidái áiddiid
áigedávval áigedávval áigedávvalat áigedávvalii áigedávvaliid
áigegollu áigegollu áigegolut áigegollui áigegoluid
áigelohku áigelohku áigelogut áigelohkui áigeloguid
áigi áigi áiggit áigái áiggiid
áigodat áigodat áigodagat áigodahkii áigodagaid
áigumuš áigumuš áigumušat áigumuššii áigumušaid
áigáiboahtu áigáiboahtu áigáiboađut áigáibohtui áigáiboađuid
áirras áirras áirasat áirasii áirasiid
áiti áiti áittit áitái áittiid
ákšu ákšu ákšut ákšui ákšuid
álbmot álbmot álbmogat álbmogii álbmogiid
álbmotallaskuvla álbmotallaskuvla álbmotallaskuvllat álbmotallaskuvlii álbmotallaskuvllaid
álbmotbeaivi álbmotbeaivi álbmotbeaivvit álbmotbeaivái álbmotbeivviid
álbmotskuvla álbmotskuvla álbmotskuvllat álbmotskuvlii álbmotskuvllaid
álddagas álddagas álddagasat álddagassii álddagasaid
áldu áldu álddut áldui áldduid
álgodálvi álgodálvi álgodálvvit álgodálvái álgodálvviid
álgoálbmot álgoálbmot álgoálbmogat álgoálbmogii álgoálbmogiid
álgu álgu álggut álgui álgguid
állat állat állahat állahii állahiid
áltár áltár áltárat áltárii áltáriid
ámadadju ámadadju ámadajut ámadadjui ámadajuid
ámmát ámmát ámmáhat ámmáhii ámmáhiid
árbevierru árbevierru árbevierut árbevirrui árbevieruid
árga árga árggat árgii árggaid
árgabivttas árgabivttas árgabiktasat árgabiktasii árgabiktasiid
árpu árpu árpput árpui árppuid
árran árran árranat árranii árraniid
árvalus árvalus árvalusat árvalussii árvalusaid
árvu árvu árvvut árvui árvvuid
árvádus árvádus árvádusat árvádussii árvádusaid
ásahus ásahus ásahusat ásahussii ásahusaid
ásodat ásodat ásodagat ásodahkii ásodagaid
ássanguovlu ássanguovlu ássanguovllut ássanguvlui ássanguovlluid
ássansadji ássansadji ássansajit ássansadjái ássansajiid
ástmá ástmá ástmát ástmái ástmáid
áviisa áviisa áviissat áviisii áviissaid
ávki ávki ávkkit ávkái ávkkiid
ávnnas ávnnas ávdnasat ávdnasii ávdnasiid
ášši ášši áššit áššái áššiid
šaddanbeaivi šaddanbeaivi šaddanbeaivvit šaddanbeaivái šaddanbeivviid
šaddu šaddu šattut šaddui šattuid
čakča čakča čavččat čakčii čavččaid
čakčadálvi čakčadálvi čakčadálvvit čakčadálvái čakčadálvviid
čakčageassi čakčageassi čakčageasit čakčageassái čakčagesiid
čakčaluopmu čakčaluopmu čakčaluomut čakčalupmui čakčaluomuid
čakčamánnu čakčamánnu čakčamánut čakčamánnui čakčamánuid
čalbmeguolga čalbmeguolga čalbmeguolggat čalbmegulgii čalbmeguolggaid
čalbmeláset - čalbmeláset - čalbmelásiid
čalbmi čalbmi čalmmit čalbmái čalmmiid
šaldi šaldi šalddit šaldái šalddiid
čeabet čeabet čeabehat čeabehii čeabehiid
čeabetliidni čeabetliidni čeabetliinnit čeabetliidnái čeabetliinniid
čeahci čeahci čeazit čeahcái čeziid
šearfa šearfa šearffat šerfii šearffaid
čearpmat čearpmat čearpmahat čearpmahii čearpmahiid
čearret čearret čearrehat čearrehii čearrehiid
čibbi čibbi čippit čibbái čippiid
šibit šibit šibihat šibihii šibihiid
šibitdoallu šibitdoallu šibitdoalut šibitdollui šibitdoaluid
šibitdoavttir šibitdoavttir šibitdoaktárat šibitdoaktárii šibitdoaktáriid
šibitdállu šibitdállu šibitdálut šibitdállui šibitdáluid
čiehka čiehka čiegat čihkii čiegaid
čiekčansihkkel čiekčansihkkel čiekčansihkkelat čiekčansihkkelii čiekčansihkkeliid
čielgi čielgi čielggit čielgái čilggiid
čieran čieran čieranat čieranii čieraniid
čierastallanluohkká čierastallanluohkká čierastallanluohkát čierastallanluohkkái čierastallanluohkáid
čikŋa čikŋa čiŋat čikŋii čiŋaid
čikŋabivttas čikŋabivttas čikŋabiktasat čikŋabiktasii čikŋabiktasiid
čilgehus čilgehus čilgehusat čilgehussii čilgehusaid
šillju šillju šiljut šilljui šiljuid
čivga čivga čivggat čivgii čivggaid
čižeš čižeš čižežat čižežii čižežiid
čižži čižži čiččit čižžái čiččiid
šlahtti šlahtti šlahtit šlahttái šlahtiid
šlubbu šlubbu šlupput šlubbui šluppuid
čoahkkebáiki čoahkkebáiki čoahkkebáikkit čoahkkebáikái čoahkkebáikkiid
čoahkkin čoahkkin čoahkkimat čoahkkimii čoahkkimiid
šoalkaliidni šoalkaliidni šoalkaliinnit šoalkaliidnái šoalkaliinniid
čoalli čoalli čoalit čoallái čoliid
čoarvebaste čoarvebaste čoarvebasttet čoarvebastii čoarvebasttiid
čoarveduodji čoarveduodji čoarveduojit čoarveduodjái čoarvedujiid
čoarveniibi čoarveniibi čoarveniibbit čoarveniibái čoarveniibbiid
čoarvenjunni čoarvenjunni čoarvenjunit čoarvenjunnái čoarvenjuniid
čoarvi čoarvi čoarvvit čoarvái čorvviid
čoarvvus čoarvvus čorvosat čorvosii čorvosiid
čoavdda čoavdda čoavdagat čoavdagii čoavdagiid
čoavddus čoavddus čovdosat čovdosii čovdosiid
čoavjebávččas čoavjebávččas čoavjebákčasat čoavjebákčasii čoavjebákčasiid
čoavjedávda čoavjedávda čoavjedávddat čoavjedávdii čoavjedávddaid
čoavji čoavji čoavjjit čoavjái čovjjiid
čogu čogu čohkumat čohkumii čohkumiid
čora čora čorragat čorragii čorragiid
čorbma čorbma čorpmat čorbmii čorpmaid
čotta čotta čoddagat čoddagii čoddagiid
čottaboalddáhat čottaboalddáhat čottaboalddáhagat čottaboalddáhahkii čottaboalddáhagaid
čottabávččas čottabávččas čottabákčasat čottabákčasii čottabákčasiid
čottanjálggis čottanjálggis čottanjálgát čottanjálgái čottanjálgáid
šuhkoláda šuhkoláda šuhkoládat šuhkoládii šuhkoládaid
šuhkoládagáhkku šuhkoládagáhkku šuhkoládagáhkut šuhkoládagáhkkui šuhkoládagáhkuid
čujuhus čujuhus čujuhusat čujuhussii čujuhusaid
čuogus čuogus čuhkosat čuhkosii čuhkosiid
čuoigan čuoigan čuoigamat čuoigamii čuoigamiid
čuoiganbeaivi čuoiganbeaivi čuoiganbeaivvit čuoiganbeaivái čuoiganbeivviid
čuoiganbuvssat - čuoiganbuvssat - čuoiganbuvssaid
čuoika čuoika čuoikkat čuikii čuoikkaid
čuojanas čuojanas čuojanasat čuojanassii čuojanasaid
čuokkis čuokkis čuoggát čuoggái čuoggáid
šuokŋa šuokŋa šuoŋat šukŋii šuoŋaid
čuorpmas čuorpmas čuorbmasat čuorbmasii čuorbmasiid
čuovga čuovga čuovggat čuvgii čuovggaid
čuovgagovva čuovgagovva čuovgagovat čuovgagovvii čuovgagovaid
čuovža čuovža čuovžžat čuvžii čuovžžaid
čurti čurti čurttit čurtái čurttiid
čuru čuru čurrohat čurrohii čurrohiid
čuvla čuvla čuvllat čuvlii čuvllaid
šuvva šuvva šuvat šuvvii šuvaid
čáhcerávga čáhcerávga čáhcerávggat čáhcerávgii čáhcerávggaid
čáhci čáhci čázit čáhcái čáziid
čáhppesmuorji čáhppesmuorji čáhppesmuorjjit čáhppesmuorjái čáhppesmurjjiid
čáihni čáihni čáihnnit čáihnái čáihnniid
čájáhus čájáhus čájáhusat čájáhussii čájáhusaid
čájálmas čájálmas čájálmasat čájálmassii čájálmasaid
čála čála čállagat čállagii čállagiid
čállingirji čállingirji čállingirjjit čállingirjái čállingirjjiid
čállingursa čállingursa čállingurssat čállingursii čállingurssaid
čálus čálus čállosat čállosii čállosiid
šámpu šámpu šámput šámpui šámpuid
čáppadálki čáppadálki čáppadálkkit čáppadálkái čáppadálkkiid
čázet čázet čázehat čázehii čázehiid
adreassa adreassa adreassat adressii adreassaid
biellu biellu biellut billui bielluid
burru burru burrut burrui burruid
busse busse busset bussii bussiid
bussá bussá bussát bussái bussáid
duollu duollu duollut dullui duolluid
girjebusse girjebusse girjebusset girjebussii girjebussiid
goallu goallu goallut gollui goalluid
golli golli gollit gollái golliid
guossi guossi guossit guossái gussiid
gállu gállu gállut gállui gálluid
gássa gássa gássat gássii gássaid
gássi gássi gássit gássái gássiid
hotealla hotealla hoteallat hotellii hoteallaid
klássa klássa klássat klássii klássaid
láđđi - - - -
mielli mielli miellit miellái milliid
millu millu millut millui milluid
muohtti muohtti muohttit muohttái muhttiid
náhkkesoffá náhkkesoffá náhkkesoffát náhkkesoffái náhkkesoffáid
oarri oarri oarrit oarrái orriid
riebangolli riebangolli riebangollit riebangollái riebangolliid
rišša - - - -
skárrit - skárrit - skárriid
soffá soffá soffát soffái soffáid
uksabiellu uksabiellu uksabiellut uksabillui uksabielluid
ullu ullu ullut ullui ulluid
valástallanhálla valástallanhálla valástallanhállat valástallanhállii valástallanhállaid
bagadeaddji bagadeaddji bagadeaddjit bagadeaddjái bagadeddjiid
bargi bargi bargit bargái bargiid
bassi bassi bassit bassái bassiid
biebmoealli biebmoealli biebmoeallit biebmoeallái biebmoelliid
bivdi bivdi bivdit bivdái bivdiid
buohcci buohcci buohccit buohccái buhcciid
buohccidikšu buohccidikšu buohccidikšut buohccidikšui buohccidikšuid
bussevuoddji bussevuoddji bussevuoddjit bussevuoddjái bussevuddjiid
bussáealli bussáealli bussáeallit bussáeallái bussáelliid
dearvvašvuođabargi dearvvašvuođabargi dearvvašvuođabargit dearvvašvuođabargái dearvvašvuođabargiid
doaimmaheaddji doaimmaheaddji doaimmaheaddjit doaimmaheaddjái doaimmaheddjiid
dutki dutki dutkit dutkái dutkiid
dáksevuoddji dáksevuoddji dáksevuoddjit dáksevuoddjái dáksevuddjiid
dáppeorru dáppeorru dáppeorrut dáppeorrui dáppeorruid
ealli ealli eallit eallái elliid
eanadoalli eanadoalli eanadoallit eanadoallái eanadolliid
fabrihkkabargi fabrihkkabargi fabrihkkabargit fabrihkkabargái fabrihkkabargiid
geahčči geahčči geahččit geahččái gehččiid
girdi girdi girdit girdái girdiid
girječálli girječálli girječállit girječállái girječálliid
goarru goarru goarrut gorrui goarruid
golgadeaddji golgadeaddji golgadeaddjit golgadeaddjái golgadeddjiid
guollebivdi guollebivdi guollebivdit guollebivdái guollebivdiid
guolásteaddji guolásteaddji guolásteaddjit guolásteaddjái guolásteddjiid
guođoheaddji guođoheaddji guođoheaddjit guođoheaddjái guođoheddjiid
gávpebargi gávpebargi gávpebargit gávpebargái gávpebargiid
jođiheaddji jođiheaddji jođiheaddjit jođiheaddjái jođiheddjiid
juoigi juoigi juoigit juoigái juigiid
kántorbargi kántorbargi kántorbargit kántorbargái kántorbargiid
lohkki lohkki lohkkit lohkkái lohkkiid
lávlu lávlu lávlut lávlui lávluid
mánnágeahčči mánnágeahčči mánnágeahččit mánnágeahččái mánnágehččiid
njealjejuvlageassi njealjejuvlageassi njealjejuvlageassit njealjejuvlageassái njealjejuvlagessiid
njuovvi njuovvi njuovvit njuovvái njuvviid
návetvázzi návetvázzi návetvázzit návetvázzái návetvázziid
oahpaheaddji oahpaheaddji oahpaheaddjit oahpaheaddjái oahpaheddjiid
oahppi oahppi oahppit oahppái ohppiid
oasseváldi oasseváldi oasseváldit oasseváldái oasseváldiid
ohcci ohcci ohccit ohccái ohcciid
ovdaskuvlaoahpaheaddji ovdaskuvlaoahpaheaddji ovdaskuvlaoahpaheaddjit ovdaskuvlaoahpaheaddjái ovdaskuvlaoahpaheddjiid
ovttasorru ovttasorru ovttasorrut ovttasorrui ovttasorruid
prošeaktajođiheaddji prošeaktajođiheaddji prošeaktajođiheaddjit prošeaktajođiheaddjái prošeaktajođiheddjiid
rámburbargi rámburbargi rámburbargit rámburbargái rámburbargiid
ráđđeaddi ráđđeaddi ráđđeaddit ráđđeaddái ráđđeaddiid
sátnejođiheaddji sátnejođiheaddji sátnejođiheaddjit sátnejođiheaddjái sátnejođiheddjiid
vearrodahkki vearrodahkki vearrodahkkit vearrodahkkái vearrodahkkiid
viehkki viehkki viehkkit viehkkái vihkkiid
viessobearráigeahčči viessobearráigeahčči viessobearráigeahččit viessobearráigeahččái viessobearráigehččiid
vuoddji vuoddji vuoddjit vuoddjái vuddjiid
vuoiti vuoiti vuoitit vuoitái vuitiid
vuoktačuohppi vuoktačuohppi vuoktačuohppit vuoktačuohppái vuoktačuhppiid
vuovdi vuovdi vuovdit vuovdái vuvdiid
váldodoaimmaheaddji váldodoaimmaheaddji váldodoaimmaheaddjit váldodoaimmaheaddjái váldodoaimmaheddjiid
vánddardeaddji vánddardeaddji vánddardeaddjit vánddardeaddjái vánddardeddjiid
ássi ássi ássit ássái ássiid
čiekči čiekči čiekčit čiekčái čikčiid
čuoigi čuoigi čuoigit čuoigái čuigiid
čálli čálli čállit čállái čálliid