111110p

Møte 10.11.11

Til stades: Ciprian, Heli, Trond, Lene

Saksliste

 • Numra
 • Leksa
 • MorfaS
 • sme-sma-harmonisering

Numra

Heli har sett på numra.

Ho har sett på koden frå sma, og også når det gjeld num_game.

Ikkje berre klokke, dato, men også dei andre delane. Akkurat no er det slik at verken ordinals eller cardinals fungerer.

Grunnen til at det ikkje fungerer er:

 • Heli har endra ein del i koden.
  • Først fungerte ikkje dato, den eine retninga kom for begge retningar
  • Klokka: Alt var ok, men fasiten kom ikkje opp i rett format
  • Konklusjon: ta over alt frå sma-oahpa.

Feilmelding:

numra_date
__init__() got an unexpected keyword argument 'correct_val'

Endre koden i python, slik at det ikkje er tvetydig kva slags program
som skal bli vald innafor numra-familien.

__init__() got multiple values for keyword argument 'game'
/home/nu_oahpa/nu_oahpa/nu_drill/game.py in create_form, line 561

game.py for nu_oahpa er henta frå smadrill.

The offending line 561:

    form = (NumQuestion(db_info['numeral_id'], numstring, num_list, self.settings['numgame'], db_info['userans'], db_info['correct'], data, prefix=n,game=self))

TILTAK

 • Lage dobbelt fst-oppsett (Trond)
 • Kopiere sma-treet til univ_oahpa
 • Implementere (Heli)
  • Numra bruker automatar i /home/univ_oahpa/univ_oahpa/gt/sme/bin/perhaps
  • cd /home/univ_oahpa/univ_oahpa/gt/ && make GTLANG=sme

Leksa

Status quo

Ingenting har skjedd til no

Konvertering til sma-stil

Endring av leksikonformat frå sme-stil til sma-stil.

TILTAK

 • Lene ser på sme-leksikonfilene.

MorfaS

(morfaB på sma)

Status quo

Heli har sett på MorfaS.

Heli prøvde å legge til det som mangla (templates).

Det trengst debugging her.

Ingenting vises på utsida, men mykje har skjedd i koden.

Konvertering til sma-stil

Leksikonfilene blir endra (sjå Leksa -punktet ovafor)

Pronomen i sme-oahpa

Vi genererer pronomen i sme-oahpa. Alle opplysningane ligg i sme/src/prongeneration.txt Det som trengst er ei xml-fil for sme-pronomen.

TILTAK

 • Pronomenfil (Lingvistane)

sme-sma-harmonisering

Ulike strategiar for harmonisering

 1. fungerande sme
 2. nu_sme <===== based on old_sme
 3. nu_sme <===== based on fungerande smaoahpa
 4. fungerande sma
 5. ryans sma_improvement (smaoahpa_new + oahpa_ideas)

Sme har vanskelegare kode pga dialog-programma, som ikkje finst i sma.

Vasta og Sahka

 • Vasta er delvis parallell med MorfaC
  • genereringa av oppgaver er parallell med MorfaC, men med egne kildefiler for matrisene. Leksikonfilene og grammatikk-reglene i drill/qagame.py (flere?) er de samme
  • analyse og feedback av studentens input er lik med Sahka
 • Sahka bruker ingen fellesfiler, det er eit heilt eige opplegg
  • oppgaver genereres ikke, men er 'tailored' i sme/xml/dialogue_*.xml-filer
  • Spørsmål + svar blir sendt til preprocess + fst + cg i sme/src/sme-ped.cg3
  • Cg-analysen genererer feedback til studenten, og neste dialogsteg som er i sme/xml/dialogue_*.xml-filene
  • feedback gis til studenten fra message-filer sme/xml/messages*.xml

Dokumentasjon:

Manglande dokumentasjon:

 • Reinstallering er ikkje dokumentert, sjølv om reimplementering er det.
 • Korleis skaper vi relasjonar mellom tabellane -- det veit vi ikkje

Status quo for harmonisering

Heli har tatt over heile koden frå sma for numra (jf. game.py)

TILTAK

 • Ingen rører nu_oahpa-koden
 • Ciprian lagar ein ny katalog, univ_oahpa, i pedversions.
 • Heli lagar ein ny database
 • Heli tilpasser navner fra oahpa til univ_oahpa og teste det på victorio
 • Dokumentasjon: Alle, særleg Ryan og Heli
  • Ei separat dokumentasjonsside for denne konverteringsprosessen:
  • Eiga jspwiki-fil, doc/nudoc/smaformat.jspwiki, med lenkje frå univ-oahpa.jspwiki.
  • Katalogen inneheld ein kopi av smaOahpa, og blir fylt med sme-innhald
 • Lene går gjennom entriane i leksikon og merker <mg> osv (til måndag morgon 14.11)
 • Ciprian, Heli overfører til sma-format og legg inn i univ_oahpa

Arbeidsmetodar

 • dokumentasjon
 • kontakt

Neste møte

… tar vi seinare.