111230p

Møte 30.12.11

Til stades: Biret-Ánne, Lene, Ryan, Trond

Saksliste

 • MorfaS
 • MorfaC
 • Login i Oahpa
 • Innlogging
 • Neste møte

MorfaS

Status quo

Fungerer, men test talord. Substantiv, verb, pronomen, adjektiv fungerer.

Talord har feil kasus i fasiten:

"Illativ:"
gávccit
	gávcciide
njealjit
	njeljiid
logi
	login, lohkin
ovcci
	ovccis
viđat
	viđaid
Pisteesi: 0/5

Det er mogleg programmet berre vel "Num" og ikkje ser resten av tagstrengen. Vi hadde ikkje talord i MorfaS for sørsamisk, der ligg nok forklaringa.

Vi har same feil som i gamle sme-oahpa, programmet tar ikkje omsyn til Actor. Vi bør fjerne ein del ord som er homonyme i grunnforma.

MorfaC

MorfaC fungerer ikkje no, det er ein muligens feil i nokre av spørsmåla(?). Det er noko som manglar i installeringa.

Feil: Substantiv Ess4 (qid ness4) Det finst ikkje ord med mTIME_POINT_ESS

Det skal vere m foran! Det manglar m i settnamnet. Lene har retta det og skal sjekke systematisk at alle settnavn i oppgaver vs. leksikonfiler stemmer overens. Det var eitt sett til som mangla m, men no skal alle settnamna stemme overeins.

Ryan fann eit par feil til i adjektiv og pronomen. Han sendar ein e-post med siste feilmelding. For pronomen kan det vere ein global feil.

MorfaC må fungere, deretter hjelpefunksjonen på MorfaS til å fungere.

Login i Oahpa

Fungerer, men må legge til loginrettar for oss.

TILTAK

 1. MorfaC
  1. Ryan installerer før han legg seg, og evt. på nytt i morgon
  2. Gå gjennom funksjonane, debugge (Lene, Ryan)
 2. Legge inn loginrettar i Oahpa (Ryan)
 3. MorfaS numeral. Systemet gir ikkje rett kasus i fasit (Ryan)
 4. Hjelpefunksjonen i MorfaS

Innlogging

site.uit.no/oahpa

 • Lage kurssider hvor lærerne kan legge informasjon til studentene, knytta til studentinnlogging (Lene, Biret Ánne, lærarane)
 • Lage nivåtestar for studentane (Lene, Biret Ánne)

BÁ har laga kurssider for Gáisi og Nesseby og stengt dei for andre, har hatt kontakt med Nesseby-læraren og vist henne korleis ho skal arbeide. Kravet om å vere innlogga for å kommentere er førebels lagt bort. BÁ ventar no på e-post-adressene til alle studentane. Dei kan ikkje bli registrert på site utan e-post-adresser, så når dei to kjem til blir alle registrert. Vi her kan sjå sidene via dashbordet, og også sjå passordet der.

Brukerundersøking

Poll-pluginen er installert, og Biret-Ánne har testa den. Eit spørsmål er ein poll. Det står at det skal vere mogleg å sjå fleire spørsmål samtidig, men BÁ får verken det eller fleire spørsmål etter kvarandre til å fungere.

TILTAK

 • BÁ ser meir på det.

Innlogging på oahpa

Det fungerer no, vi får kontoinformasjon frå Ryan.

TILTAK

 • Ryan skriv dokumentasjon og sender
 • Lage ein dummy studentkonto (Ryan)
 • Vi andre testar

Integrering av site.uit.no/oahpa +´oahpa sjølv

cookie-plugin. Ryan har funne ein annan plugin: wpcas-server- WordPress Central Auth Server  

Den støttar dessverre ikkje den nyeste versjonen til WP.

Ny løysing:Innlogging VIA Oahpa

Den opprinnelege planen var å gå inn via Oahpa. I Fronter måtte vi gjere det omvendt. La oss no tenkje attende til den første tanken: Dei loggar seg inn i Oahpa, og er dermed også innlogga, eller kjent att, i site. Dermed vil vi heller ha ein plugin som lar oss gå frå oahpa til site. Fordelen med det er at vi sjølv har full kontroll på Oahpa, og at det er innlogging i Oahpa som er det viktige for oss.

Sitat frå Lene sin mail:

Beste løsning:

 • Oahpa sender informasjon til site som indentifiserer brukeren, slik at vedkommende blir gjenkjent som subscriber og kan skrive kommentarer.
  • Hvordan gjøres det i praksis? Oppretter vi brukerkontoer på site og Oahpa samtidig, med lik informasjon (brukernavn etc)? Skal studentene få beskjed om at de alltid logger seg inn på Oahpa når de skal jobbe på site, og deretter trykker på site-linken?

Poenget er at site-adressen ikke markedsføres, men det er oahpa.uit.no som markedsføres. Egentlig er det slik vi så det for oss fra begynnelsen, kurset blir integrert i Oahpa. I Oahpa kan vi ha forskjellige linker for de forskjellige kursene på site. Når Isak Saba-studentene logger seg inn på Oahpa, evt alltid er innlogga, trykker de på linken for IsakSaba-kurset og kommer inn i site via IsakSaba-kurssida.

Nestbeste løsninger:

 • Site er uten innlogging for brukerne, kursdeltakersidene er synlige i menyen men passordbestyttet, og studenten har fått utdelt passord.
  • Dette er det vi gjør nå. Hvis vi passordbeskytter kurssidene, så kan vi ta bort valget om at man må være innlogget for å kunne kommentere. Da vil studentene ikke trenge å være innlogget i det hele tatt. Nettopp. Vi hopper over alle problemene : -)
 • Site er uten innlogging for brukerne, men kursdeltakerne kan logge seg inn i site for å kunne skrive kommentarer og kommer da til automatisk til kurssiden som home.
  • Med peters log-in redirect kan studentene etter log-in føres til kurssida, men den vil ikke bli deres "home". BÁ må lete etter en egen plug-in som gjør det. Denne må evt. bli installert.

TILTAK

 • Halde login-dokumentet   oppdatert (alle)
 • Undersøk versjonsproblemet med root-cookie, skriva til utviklarar om mogleg oppdatering av pluginer (Ryan)
 • Finne ein plugin som styrer studentane si Home -side (Berit-Ánne)
 • Få den nye løysinga på beina.
 • Etter at oahpa-loging er på beina: link fra Oahpa til site (etter innlogging) og formidle informasjonen til site
  • Programmere det i Oahpa (Ryan)
  • Finne plugin for site som tar i mot (Ryan)

Neste møte

Programmerarmøte tysdag 3.1. 08.00T / 01.00 M

(Vi har lingvistmøte tysdag 3.1. 09.00.)