120116p

Møte 16.01.12

Til stades: Lene, Heli, Ryan, Trond, Biret-Á

Saksliste

 • MorfaS
 • MorfaC
 • Vasta og Sahka
 • Log
 • Innlogging
 • Buger
 • Neste møte

MorfaS

Numeraler - nivå2 skal inneholde plurale numeraler, men dette er ikke prioritert foreløpig.

MorfaC

Nytt sett i leksikon og MorfaC: mPRINTEDMATTER_V, dette gjør det umulig å installere oppgaver uten å installere leksikonet først. Ryan har løst dette problemet nå ved å legge semsett mPRINTEDMATTER_V, mLIKE_ILL direkte i databasen. Vi bør bli enige om tidspunkt for fornying av databasen.

TODO:

 • Gi beskjed til lingvistene om tidspunkt for fornying av hele databasen (Heli, Ryan)
 • Lemmaer som har fått nye semantiske sett kopieres over i update_lexicon.xml og oppgaver som krever nye sett, legges i update_question.xml for delvis installering (Lene, Biret-Á)
 • Fikse rot i lokalisering: finsk i norsk, elativ for refleksiv (Trond)

Vasta

Vasta produserer spørsmål, men ikkje svar. Feilmelding: timeout.

error at /univ_oahpa/vasta/ [Errno 110] Connection timed out

Bruker vasta tekst- eller binærversjonen av cg-fila?

cat spørsmål+svar.txt | lookup ped-sme.fst | lookup2cg | vislcg3 -g sme-ped.cg3

TODO:

 • Lage ei tekstfil som input til Vasta (Lene)
 • Gå gjennom heile pipeline på kommandolinja (Heli)

Sahka

Samme problem som i Vasta.

I tillegg eit anna problem: Det er fem linjer som tekstfelt.

Grensesnittet vårt er laga for sma-oahpa. Vi har 5 oppgåver i dei andre oppgåvene, og vi får dermed fem linjer her også.

Når du vel ein dialog, er dialogbiletet nederst til venstre for stort, og det manglar ramme. Venstremargen er større i gamle sme-oahpa.

Grammatikkforklaringer manglar i Vasta og Sahka.

TODO:

 • Fikse grensesnittet (Heli)

Log

Brukarloggen er tapt som individuelle studentresultat, men den blir starta på nytt no. Den globale loggen er frå og med 4.1.

Brukarloggen er nå forbedra slik at den viser meir informasjon om MorfaC.

TODO:

 • Loggen for studentene skal gjøres mer forståelig (Ryan)

Innlogging

Ryan har sjekka inn masse.

OpenID fungerer på WordPress og Django. Fleire ting står att. Vi må vise kva dei må gjere for å logge seg inn på WordPress. Noko må gjerast internt i Django. Desse fornyingane gjer Ryan på Bjørn sin testversjon.

Brukarnamn ser ut slik første gongen brukaren kjem inn på Site.uit.no frå Oahpa! - Gå gjennom heile pipeline på kommandolinja oahpa.uit.no-univ_oahpa-openid-ryan Gå gjennom heile pipeline på kommandolinja

http://129.242.218.43/wordpress/

-> log in

http://oahpa.uit.no/univ_oahpa/openid/username

ex. http://profile.oahpa.uit.no/username

 • Biret-Á kan legge inn studentene. En gruppe startet 2.1. , neste gruppe starter 17.1, deretter 26.1, deretter februar/mars
 • Registration form - legge til spørsmål om språkkunnskap, undervisning etc.

Buger

Flere buger kan lukkes (Ryan, Lene, Heli)

Neste møte

31.1. 08:00 (30.1. Minnesota)