120213p

Møte 13.2.12

Til stades: Biret-Ánne, Lene, Heli, Ryan, Trond

Saksliste

 • Vasta / Vasta-S (Cealkka)
 • Courses-sida til lærarar
 • Site
 • Lokalisering
 • Morfa-C
  • Pronomen
 • Oppdatering av databaser
 • Buggar
 • Konferanse Eurocall
 • Oahpa på svensk
 • Neste møte

Vasta / Vasta-S (Cealkka)

Lene har sett på det som er implementert, det ser bra ut, slik vi vil ha det. Vasta-S er testa ut på ein samisklærar, som er interessert i eit oppsett der han kan sjå korleis elevane gjer det. Dette peikar mot eit oppsett der vi via OpenID tilbyr lærarar og elevar å logge seg på som nettopp det, etter mønster frå VISL sin KillerFiller.

Lene har i natt sjekka inn fleire messagefiler.

Det er framleis ikkje tillegg til cealkka-filene, men det kjem. Heli er nøgd med formatet, men har endra nivå til eit numerisk format. Heli har skrive instruksjonsteksten på engelsk, vi kan evt. endre den.

Lene har starta med å endre cg-fila, og har ein lokal fst med errortags.

Biret Ánne og Lene laga eit dokument om Vasta-S for eit år sidan, det dokumentet må no fram att for å vurdere nivåinndeling.

TILTAK

 • Ta fram gammalt dokument og vurder nivåinndeling (task-ord, innhald) Lene
 • Utvikle CG-fila Lene
 • Implementere nye beskjedar (messages.xml) Heli
 • Checklist for 2 eller 3 task-ord Heli

Courses-sida til lærarar

Sida har no klasseliste der det er mogleg å klikke på namna og få informasjon.

Spørsmål: Blir ikkje dette ei veldig lang liste, når kvar opgåve for kvar student blir vist? Vi treng eit meir kompakt format, slik at det blir maks 5 liner per student. Namnet på kvar student kan også bli sett i mindre typesnitt.

Lærarar skal taast bort frå lista.

Poeng til Gbg: Det virtuelle klasserommet

TILTAK

 • Lage kompakt liste (Ryan)
 • Vurdere tiltak for å informere samisklærarar om at det er mogleg å få eit virtuelt klasserom. Dette kan vi gjere i samband med overgangen til ny oahpa.

Krav før overgang til ny oahpa

 • univ_oahpa er stabil
 • Morfologisk feedback er på plass
 • Vi har eit oppsett for bruk av url-ane, og sider til det
 • Vi må tilpasse oahpa-dokumentasjonen til univ_oahpa

Site

Vi har fått oahpa.no (som ikkje viser til noko side). Vi skal få egen site.

TILTAK

 • Trond følgjer opp kontakten med IT-avdelinga Til det høyrer også spørsmålet om eigen virtuell server for oahpa

Lokalisering

Det var en bug som Ryan har fiksa i python-fila, og Heli har fjerna gamle python-filer. Administrasjonsdelen kan med fordel fjernes fra lokaliseringa.

Morfa-C

Ryan har laga kongruens for resiproke og refleksive pronomen. Det fungerer på hans maskin.

Vi vil implemnetere også nubbi/nuppit som resiproke pronomener i Morfa S og Morfa C.

Dagens versjon goabbat/guhtet (1) er default, og nubbi/nuppit (2) blir tilleggsval.

Vi skal også ha inn relative pronomener.

Frå bestillingsdokument: relative - som i Pers. grunnform er Pron+Rel+Nom. Kasusvalg: akk, gen, ill, lok, kom.

se her

TILTAK

 • Lene lager oppgaver med automatisk kongruens som Ryan tester på sin maskin før det implementeres på victorio.
 • Det lages meny med to valg på MorfaS resiproke pronomener på samme måte som nivå-inndeling i numeraler.
 • Lene lager oppgaver med relative pronomener til MorfaC
 • Heli implementerer relative pronomener i MorfaS

Oppdatering av databaser

sme: Det er ikke behov for oppdatering av databasen før vi har laget flere Morfa-C oppgaver.

Det er framleis ord som treng opprydding. Vi kan også sjå på finsk (og svensk?) i sme.

sma: Det var doble stat-pref for svensk og finsk, og det var skrivefeil i finsk.

TILTAK

 • Gå gjenom ordlister for sma (Lene, Trond) før tysdag kl 16.00 Send e-post til Ryan når vi sett strek.
 • Oppdater smaOahpa (amerikansk tysdag) Ryan

Buggar

791 Wed 18:07 enh Ryan Johnson Possible with alternative grammartags?

Poenget er at eit spörsmål kan ha to svar (dvs. svar med ulike grammatiske spesifikasjonar). Dermed vil vi ha to ulike taggar som fasit. Dette har låg prioritet, men tenk på det.

1190 2012-01-02 enh Lene Antonsen Grammatikkforklaringer kjem ikkje opp i Safari

Löysinga er dokumentasjon. Vi laga dokumentasjon for sma-Oahpa. Den bör vi no ta fram for sme-oahpa også.

TILTAK

 • Grav fram og implementer (Trond)

1268 Bug 1268 - MorfaC verb vgoprt1 fungerer ikke

 • Lene har testa, og den er fiksa
Njoarosteaba go soai odne? (ii)
Odne gal ________________ njoaros. eaba

čorgestalat go don odne? (čorgestallat)
De ________________ čorgestalan

Njurggoda go son odne? (njurggodit)
De ________________ njurggoda

Batnibeahtti go doai odne? (ii)
Odne gal ________________ bane. ean

Čiehkádehpet go dii odne? (čiehkádit)
Odne gal eat ________________ čiehkát

Čiehkádit go mii odne? (čiehkádit)
De ________________ čiehkádehpet

Konferanse Eurocall

 1. Abstrakt 1: Porting oahpa to new languages
 2. Abstrakt 2: Integrating oahpa + site
 3. Abstrakt 3?? Virtuelt klasserom? evt. 3 som del av 2

TILTAK

 • Gå inn på eurocall-sida, og sjå
 • Gå evt. inn på $GTHOME/art/2012/eurocall/notes.txt og skriv deg på

Oahpa på svensk

Uppsala underviser i samisk.

TILTAK

 • Trond tar kontakt med Uppsala

Neste møte

Vi avtaler etterhvert pr mail.