120319p

Møte 19.03.12

Til stades: Lene, Heli, Trond, Ryan

Saksliste

 • Morfologisk feedback
 • Sahka og Vasta
 • univ_oahpa som default
 • egen server, OpenID
 • Grafisk utforming av sluttbrukardokumentasjonen
 • neste møte

Morfologisk feedback

Ryan arbeider med det, har implementert ein del, særleg adjektiv treng arbeid. Heile databasen må bli installert på nytt. Det var ein del attributt som ikkje var installert tidlegare, grunnen til det er at det ikkje er feedback på adjektiva i sma. Det er heller ikkje feedback på pronomen, gerundium og perfektum. Men den er litt vel ordrik no.

Oppdatering av databasen tar mellom 5 og 6 timar.

TILTAK

 • Lene forenklar feedbacken
 • Deretter installerer Ryan basen på nytt, natt til 22.3.

Sahka og Vasta

Lene og Heli har arbeidd ein del, det kjem nye error-tagar. Det er avhengig av utviklinga av twol.

Eit par postposisjonar må inn i leksikon. Lene skal også sende ut spørjeskjema til studentane.

Det er lenge sidan Sahkadialogane er oppdatert på nettet. Sist gong heile basen vart oppdatert vart også dialogane oppdatert. Neste gong Vasta blir oppdatert tar vi Sahka med det same.

egen server, OpenID

Vi kan få fire ulike virtuelle servarar. site oahpa er no oppe på ein eigen servar.

Den nye adressa blir kursa.oahpa.no. Studentane brukar likevel den nye siten. Bjørn Hatteng er hovudadministrator. Biret Ánne vil ha Buddy-plugin inn. Bjørn har funne ein plugin som gjer det mogleg å utføre globale endringar på basen (t.d. søk-erstatt nye url-ar).

Innspel: Bruke facebook-innlogging som alternativ til OpenID.

TILTAK

 • Gjennomføre oppdelinga (Trond diskuterer med Divvun og tar kontakt med IT)

univ_oahpa som default

Vi satsar på ny oahpa på ny server, slik at den gamle kan gå parallelt.

 • Frå ein servar til ein annan
 • Frå ein url til ein annan

Kan vi gjere klar den nye url-en mens den gamle går?

oahpa.no/davvi

TILTAK

 • Skrive brukardokumentasjon for nye oahpa
  • Dette er gjort.
 • Lage plan for å migrere til ny servar (Heli, Ryan)

Grafisk utforming

 • av Oahpa
  • Vi diskuterer med Bjørn
  • utgangspunkt i den som er nå (sma), men andre farger
 • av sluttbrukardokumentasjonen
  • endre css i Forrest
  • Bjørn setter inn verdier fra hans css i wordpress til forrest-css
  • vi trenger en grafisk editor som lager verdiene som vi kan kopiere inn i css
  • Ryan foreslår programmet css-edit

TILTAK

 • Dokumentere forrest (Trond, Sjur)
 • Få oahpa-forrest til å fungere med ny css (Trond)
 • css-editor for oss andre (Trond, Sjur, Bjørn, Ryan)
 • Evaluere, diskutere (Alle)

Neste møte

Torsdag klokka 0800 norsk tid.