120921p

Møte 21.09.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond, Bjørn

Saksliste

 • wordpress og servere
 • avslutte gamle oahpa
 • sørsamisk morfa
 • Feedback: gratulasjonsalternativer
 • Px i Morfa
 • Endringer i Sahka
 • Ny Vasta
 • Teksta
 • Bugliste

Wordpress og servere

Single eller multi

Vi lar den nordsamiske wp være der den er og installerer multi-site på gtweb / gtoahpa (?).

Dermed kan vi eventuelt (?) inkludere nordsamisk seinare.

Mono- og multisite vil ha same funksjonalitet. Så lenge vi berre skal ha kursstier vil dei ulike språkversjonane vere lik.

Bjørn: Eg såg på multisite-oppsett for ulike tidsskrift på Open Journal System, for å vurdere om det var betre med ein eller fleire. Det viste seg at ingen fikk det til sjøl om det sko fungere i teorien.

Lene: Universitets-siten har alle på ein site, med url http: //site.uit.no/NAMN. Vi vil ha det omvendt: http: //NAMN.oahpa.no. Er det eit problem?

Ryan: Nei, det går bra. Björn har funne ein plugin som ordnar

Gtweb vs. gtoapha

Dette er webprogram. Bør det vere på gtweb eller gtoahpa? Vi tar det på ein servar: gtoahpa.

 • Dermed blir alt oahpa-relatert liggande på gtoahpa, bortsett frå eksperimentelt arbeid, som er på gtlab, som vanleg.

Layout

Lene: Same tema, men ulik farge.

Bjørn: Viktig for oss er å ha servaren sjølv, slik at vi ikkje treng å sende nye tema bort til support, som så lagar eitt nytt tema for kvar oppdatering. På ein eigen servar kan sørsamisk og nordsamisk ha separate tema.

Arbeidsplan framover

 • Ryan tek kontakt med domainregistrar for å få kuvsje.oahpa.no til gtoahpa
  • Dette er no gjort, og kuvsje.oahpa.no er registrert i DNS.
 • Ryan installerer WordPress på gtoahpa
 • Bjørn lagar tema
 • Oppstartsmøte i lag med Aajege i neste veke.
 • Plugins frå kursa.oahpa.no skal inn på den nye installasjonen, lagt inn ein og ein på vanleg måte.
  • Plugin for å bygge menyar er viktig
  • Plugin for å administrere studentar hit og dit er ikkje like prekær (Role Scoper)
  • Jf. liste over installerte plugins.
 • Ordne passord til Bjørn på nye servarar (Trond)

Arbeidsperspektiv: Aajege brukar vinteren til å lage læringssti, studentane kjem først etter vinteren (sein vår/haust?).

Jf. også nyoppretta heimeside for Sørsamisk 2.

Ordbok i margen

Bjørn har lagt inn kode som er svært fin. Dette skjer ikkje som html-kode, men som javascript.

Ordboka opnast i nytt vindu sjølv om brukaren har "nye vindauge i tab". Denne løysinga er eigentleg betre enn ordbok innføyd i sida. Dermed kan ordboka bli ståande også viss folk gjer andre ting, t.d. skriv i Word.

Det vi no må gjere er å reinse vindauget frå lista over 20 ordbøker i venstre marg (vi erstattar dei med lenkje "fleire ordbøker

Avslutte gamle oahpa

Ta vare på gamle loggar

Vil brukarar på gamle Oahpa få tilgang til nye Oahpa, eller må dei registrere seg på nytt?

Dei må:

 1. registrere seg i WordPress
 2. deretter registrere seg i nye Oahpa

Viss dei vil ha tilgang til det gamle brukarnamnet

 • Alle lenkjer fører til ei side som fortel
  • at Oahpa er flytta
  • og at vi har ny, forbetra funksjonalitet
  • og lenkjar vidare til hovudsida på nye Oahpa.
 • Lene skriv brev til involverte samisklærarar og fortel om flyttinga

Infotekst:

Nordamisk OAHPA har flyttet til http://oahpa.no/davvi/
Programmene er forbedret, og de er integrert i kursstier 
som finnes her: http://kursa.oahpa.no/

I nye Oahpa kan du også logge deg inn med brukernavn 
og passord fra google eller facebook. Hvis du logger deg inn med et annet 
brukernavn enn du har brukt i gamle Oahpa, må du sende oss epost med nytt 
og gammelt brukernavn, slik at vi kan ordne deg tilgang til statistikken din. 

Innlogging gjør at du kan følge med på dine egne resultater, 
og hvis du er student på et kurs som samarbeider med Universitetet i Tromsø, 
får du tilgang til kursside, og du kan publisere egne tekster.

Arbeidsplan

 • Heli endrar url-ane
 • Lene skriv info-side
 • Lene sendar brev til samisklærarar

Sørsamisk morfa

Lene hadde møte med sørsamisk Aajege denne veka, jf. referat.

se heimeside for Sørsamisk 2.

Arbeidsplan for nyutvikling av sjølve Oahpa

Utvide Morfa-S med fleire verbgrupper. I dag:

 1. likestava
 2. ulikestava

Dei vil ha desse kategoriane, som avkryssingsboksar og ikkje rullemeny

(poenget er at det skal vere mogleg å velje fleire kategoriar)

 1. likestava I
 2. likestava II
 3. likestava III
 4. likestava IV
 5. likestava V
 6. likestava VI
 7. ulikestava

Informasjon om verbklassene ligg i filene. Databasen må installerast på nytt. Jf. v_smanob.xml, der klassane er merka class="IV", etc., dvs. I - VI.

 <e exclude="smanob">
   <lg>
     <l class="IV" pos="v" stem="2syll" vow="aa">aatedh</l>
   </lg>
   <stem class="bisyllabic"></stem>

For nyinstallering av databasen: bruk victorio: /opt/smi/sma/bin/ Lene finn eit revisjonsnummer. Siste oppdatering var: oktober 2011

Tiltaksliste

 • Dette gjøres (og dokumenteres) av (Heli, Ryan)

Feedback:gratulasjonsalternativer

Denne og neste saker er oppfølgjing frå eit idemyldringsmøte frå Göteborg under EUROCALL med Heli, Lene, Trond

Gratulasjonstekst ved 0-1-2-3-4-5 rett svar: Gratulasjonane bør vere berre på samisk, og ha stor og triveleg variasjon innafor dei 6 ulike alternativa.

Gamle, litt oppfriska filer: sme/meta/comments.sme.xml og sme/meta/comments.nob.xml Vi bruker bare den sme-versjonen.

Tiltaksliste

 • ( Heli), men ikke prioritert

Px i Morfa

Lene vil utvide med possessive suffiks. NB, ikkje heile systemet, men pedagogisk tilrettelagte delar av systemet.

Tiltaksliste

 • Lene gjer det lingvistiske grunnarbeidet
 • Deretter ser vi på implementeringa

Endringer i Sahka

Her har Lene og Heli starta arbeidet.

Problemet er at dialogane er for lange, elevane avsluttar ikkje kvar dialog. Lene har no delt opp ein katalog, og Heli har installert på si maskin. Deretter skal Heli sjå på korleis det er mogleg å gå vidare utan rett svar. Ei god løysing kan vere å køyre ein (to?) runde/rundar med retting, og deretter spørje brukaren "dette er feil, men vil du likevel vidare?" og gå vidare med "JA".

Eit anna alternativ kan vere å tilby ein fasit, og deretter gå vidare.

Eit tredje kan vere å gje studenten eit framlegg til svar, som studenten så skal lime inn og evt. endre. Dette inneber at vi må skrive inn fasitsvar på alle spørsmåla.

Vedtak: Vi går får det tredje spørsmålet.

Vi har glømt å legge inn eit grammatikkvindauge i Sahka (det finst i alle andre program). Det må inn.

Tiltaksliste

 • Lage oppsett for fasitsvvar (Heli)
 • Lage fasitsvar (Lene)
 • Implementere systemet (Heli)
 • Legge til grammatikk på toppen (Heli)

Vi prioriterer Sahka over Morfa.

Ny Vasta

Lene har lagt inn meir feedback, og meir pedagogisk feedback med mindre lingvistisk sjargong. Ingen feilmeldingar ved installering.

Bruk same Vasta-oppsett som før. Setting: Folk er i ein butikk (klesbutikk, matbutikk).

Dette kjem etter kvart.

Tiltaksliste

 • Lage kildefiler, sørge for bilder/tegninger (Lene)

Gamle og ny FST?

Spørsmål: Sahka og Vasta, også på gtoahpa, bruker gamle fst-ar med kommersielle analysatorar.

Vi bruker ein eigen ped-fst (ped-sme.fst) som Lene kompilerer på ein branch.

Det er berre å endre ei linje i conf.pl

eg satt i ro eg skriv i staden: gtoahpa settings.py

LOOKUP_TOOL = '/usr/bin/lookup'
FST_DIRECTORY = '/opt/smi/sme/bin'
LOOKUP2CG = '/usr/local/bin/lookup2cg'
CG3 = '/usr/local/bin/vislcg3'
PREPROCESS = '/opt/sami/cg/bin/preprocess'

det ville ha vore eit problem med å skifte versjon frå gammal til ny kjeldekode men det problemet har vi de facto løyst ved at vi har migrert til nye kompilatorar.

Konklusjonen er mao. at vi kan ignorere oahpa for gammal -> ny -migrering.

Men no skal vi stenge gamle Oahpa.

Bugmelding om dette.

Det det gjeld oahpa-versjonane på victorio (desse skal uansett over til gtlab):

 • bdoahpa, eveoahpa, komoahpa, sjdoahpa, sjeoahpa, smnoahpa, smsoahpa, yrkoahpa

Teksta

se idemyldringsmøte frå Göteborg

Vi vil ta utgangpunkt i WerTi og WerTi - ny, som er programmert i Java. Heli håpar vi kan ta koden som den er, men det vil ikkje vere enkelt.

Tidsplan: Alt på beina før sommaren.

Bugliste

1386 heli.uibo@ut.ee ASSI Safari 6:språkvalg blir overkjørt av default språkvalg

1399 ryan.txanson@gmail.com NEW mangler automatisk omstarting av services på gtoahpa

Dette er ein ny bug. For 3-4 veker sidan var gtoahpa og gtlab nede. Dei vart starta om. Httpservaren, django og mysql var nede. Poenget er å få ein automatisk omstart på desse programma etter at dei virtuelle servarane har vore nede.

Tiltak: Ryan gjer dette sjølv + dokumenterer det.

Neste møte

Mandag 1.10.2012 kl 8.30