121228p

Møte 28.12.12

Til stades: Heli, Ryan, Lene, Trond

Saksliste

 • httpd (restart av server)
 • Morfa px
 • Dict javascript-plugin
 • View (teaksta)
 • sma i ped vs branches
 • Artikler
 • Bugliste
 • Info om kurs om fst
 • Neste møte

httpd (restart av server):gtlab og gtoahpa

Kommandoen 'sudo /etc/init.d/httpd restart' er for apache. No bruker vi nginx, som ikkje treng omstart.

Her er kommandoane:

sudo /home/univ_oahpa/univ_oahpa/run_fastcgi.sh
sudo /home/smaoahpa/smaoahpa/run_fastcgi.sh

Dei treng

sudo service nginx restart
sudo service univ_oahpa restart
sudo service smaoahpa restart

Dokumentasjon

TILTAK

 • Ryan: skriv om service univ_oahpa/smaoahpa/nginx på dokumentasjonssida

Morfa px

http: //testing.oahpa.no/davvi/morfas/s/px/

 • Løse MorfaS bug nr 1546
 • MorfaC:
  • Oppgaver: meta/px_questions.xml
  • Menyvalg: acc, gen, ill, loc, com (nominativ og mix etterhvert, foreløpig finnes ikke oppgaver for det)
  • Potensielle bugger:
   • Problemer med de andre substantivoppgavene, f.eks. N+Nountype+Sg+Com i forhold til <grammar tag="N+Nountype+Sg+Com+PxSg3"/>
   • Actor => NomAg (sjekk installeringfilene)

TILTAK

 • Heli ser på bug i MorfaS
 • Heli installerer i MorfaC
 • Lene, Trond arbeider videre med lokaliseringa

Dict javascript-plugin

Denne er nå installert i kursa som en wordpress-plugin

Framover:

 1. Proxytjener (proxyserver) (webside som tilbyr å lese andre websider med neahttadigisánit), evt bokmerke som man klikker når man er på den siden man vil lese, og omdirigeringa skjer automatisk
 2. plugin for hver nettleser som brukeren installerer

http: //no.wikipedia.org/wiki/Proxytjener

Namn: Neahttadigisánit

i metainformasjonen bør det være: samisk ordbok, sátnegirji, dictionary (for søk)

 • http: //sanit.oahpa.no -> http: //sanit.oahpa.no/sme/nob/
 • http: //baakoeh.oahpa.no -> http: //baakoeh.oahpa.no/sma/nob/

Norsk analyse er med nob.fst, ikkje med oslo-bergen-t.

main/st/nob/src/nob-lex.txt

Trond hadde kommentert ut dynamisk samansetjing, no kommentert inn att.

OBT: 
"<studietilbud>"
	"studietilbud" subst prop <<<


http://dicts.uit.no

studietilbud
studietilbud	studie+N#+Cmp+tilbud+N+Neu+Pl+Indef
studietilbud	studie+N#+Cmp+tilbud+N+Neu+Sg+Indef

OBT kan ikkje generere (?), vi bruker nob.fst.

Bug: Mellomrom er "unknown word".

TILTAK

 • Ryan arbeider videre med dette
 • Trond legg til ord frå nobsme (ca. 4300) som manglar i nob.fst

Neste steg når både sme og sma er ferdig

Disambiguering av input.

View (teaksta)

Heli har jobbat med att installera VIEW på sin egen maskin, för att kunna göra utvecklingsarbetet lokalt - testa på den lokala webbservern (Tomcat). Problem - koden kompileras inte (även den ursprungliga core-branchen). Har skrivit till Marion Zepf. Program: Maven

Dokumentasjonsside for Teaksta

sma i ped vs branches

Status quo:

 • sma
  • Lingvistiske data ligg i main/ped/sma
  • Alt anna for sma ligg i branches/pedversions/smaoahpa/
 • sme, sjd, smn, sms, rus ligg i main/ped
 • Andre eksperimentelle språk: eve, kom, sje, sjt, smj, yrk ligg i branches
  • Av desse er vel kom, sje, smj moglege kandidatar for vidareutvikling

Vi vil:

 • Ha alle språk i main/ped.
 • Unngå svn: externals i data_sma/

TILTAK

 • Ryan flytter sma-filene til main/ped/
 • Trond dokumenterer underskogen av eksperimentelle oahpaversjonar
 • Dei andre språka skal Ciprian flytte. Vi tar det seinare, i samband med multi.

Bugliste

1538 P2 Number, clock and date fst's are not properly documentet,...

main/langs/sma/src/transcriptions/
numbers.lexc
clock.lexc
date.lexc

Use/NG og Use/NA Ryan: Vi bruker ikkje Use/NA i Oahpa likevel, men rekkjefølgja av fst-output.

TILTAK

 • Trond og Sjur fölgjer opp Ryan sin siste kommentar i bugen.

1458 sma:verbene govledh+1 og govledh+2 ble ikke generert

1448 sma:Morfologisk feedback i Morfa er delvis borte

Ingen hast med disse to, vi venter til ny infra fungerer fordi da får vi med andre rettinger og oppdateringer

1452 sma:Knapp for å få fram url dyplinking mangler

Lene har sendt mail til Sissel og Marit om manglende oversetting til sørsamisk

Artikler

Multiartikkelen

notatene er flyttet til: art/2013/oahpa_multi/

TILTAK

 • Flytte sjølve multi-artikkelen etter (Trond)

Nodalida

Deadline 21. januar.

art/2013/nodalida/

Oneliner: Bruk av fst for å få til en dynamisk nettordbok.

 • Dekningsgrad (Trond, Lene, jf. også LexicoNordica)
 • Ikkje behov for installering
 • Teknisk (Ryan)

Kurs om fst

7-14.1 fst-kurs i Helsinki. Lærere: Trond og Sjur Om kurset

Neste møte

Onsdag 30.1.13 kl 9.00