130311

Møtereferat - Morfa-artikkel-møte 11.3.2012

Til stades: Heli, Lene, Ryan, Trond.

Saksliste:

 • Arbeid sidan sist
 • Gjennomgang av artikkelen
 • Neste møte

Arbeid sidan sist:

Lene

Evaluering:

Setningane som blir generert Lene har snakka med to lærarar: Inger-Anne Gaup og NN Vi har 6 grupper og fleire undergrupper for MorfaC, og i snitt 6 oppgåvetypar. Med 10 setningar blir det eit stort sett, vi kan generere 10 og

Studentane

Diskusjon denne veka, test kanskje i morgon.

Sjekke inn artiklar

Lene har sjekka inn artiklar relatert til grammar excercises. Nerbonne kanskje også inn.

Aegege om sma

Ikkje gjort

Spørjeskjema

Sett på dei (og funne bug på Oahpa-sida). Laga eksempel frå MorfaS. Skildra Error-tag i artikkelen.

Trond:

 • Henta den andre loggen
 • Lese artiklar og generalisert.

Ryan:

 • Har henta log sjekker at genereringsskripten fungerar til morfa-c, generer 10 til kvar typ
 • Innlogga logg: 2252 entries
 • Anonym log: 65852 entries
 • Google Analytics: (Okt 22, 2012 - Mar 11, 2013)
 • univ_oahpa - 50513 page views, 4957 visits, 3529 unique visitors; avg. 10.19 pages / visit
 • sma_oahpa - 5697 page views, 574 visit, 285 unique visitors; avg. 9.93 pages / visit
 • kursa - 93136 page views, 9152 visits, 4428 unique visitors; avg. 10.18 pages / visit Dette minnar oss om at vi må gjere innlogga modus meir forlokkande.

main/art/2013/nodalida/icall/mat/univ_oahpa-2013-03-10-courses_activity_log.csv main/art/2013/nodalida/icall/mat/univ_oahpa_courses_activity_log_query.sql

Heli

har sjekka inn litt om View:

 • Vi skil mellom system for korpusmateriale og
 • system basert på grammatiske reglar

Gjennomgang av artikkelen

Motivation

for m-rike språk (Lene)

For fleire språk I bruk -- vi kan vise til evaluering for flere ordklasser (pron) for meir morfologi: derivasjon Relatere til førre artikkel

Gjenbruk

FST

Lene

Lexicon structure

Fleirbruk: Ordbok vs. Leksa. Frå Ordbok til Leksa og frå Leksa til ordbok. Sameksistens av Morfa og ordbok ville ha vore mogleg, også sameksistens av Morfa og FST.

Fleire metaspråk samtidig.

Lagring i database, og i det heile "Lexicon structure": Heli ser på det.

Matrices and agreement

Ryan.

Feedback to the user

Lene.

Comparison of Oahpa and other systems

GramEx, det baskiske, Yoruba++,

Trond.

Morfa in use

Mest Lene, Trond.

NB: How many can be generated? Ryan ser på det. Det ligg eit tal ferdig i MySql.

Which languages

Trond. Den er for lang no.

Course material

Lene.

Log

Ulike ting, ulike personar.

Users

Lene, Trond. Kommentarar frå Ryan etterpå.

Conclusion

Alle, til slutt.

Språkvask

Ryan

Neste møte

Neste møte torsdag klokka 3.

Då blir tema kva vi skal kutte...