Reversert tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - -
gåvva gåvva gåvva - -
övtebe - - övtebe övtemes
njealjede - - - -
nealjede - - - -
tjïjhtjede - - - -
låhkede - - - -
njieljielåhkede - - - -
gaektsielåhkede - - - -
uktsielåhkede - - - -
tjïjhtjelåhkede - - - -
golmelåhkede - - - -
vïjhtelåhkede - - - -
govhtelåhkede - - - -
gööktelåhkede - - - -
gåalmede - - - -
luhkiegåalmede - - - -
gaaktsede - - - -
åktsede - - - -
tjuatede - - - -
vïjhtede - - - -
govhtede - - - -
rudtjege rudtjege rudtje, rudtjege rudtjebe, rudtjegabpa, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes
åårmege åårmege åårmege - -
madtege madtege madtege - -
skaavhtege skaavhtege skaavhtege - -
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - -
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargabpa, tjalmargåbpoe tjalmargommes
njalhkedihkie - njalhkedihkie - -
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - -
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - -
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - -
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes
åemie åemie - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes
mubpie - - - -
luhkiemubpie - - - -
buerie buerie buerie buerebe bööremes
ovmessie ovmessie - - -
bissie bissie bissie bissebe bissemes
båetije båetije båetije - -
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes
læhkoeladtje læhkoeladtje læhkoeladtje - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - -
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje - -
jealamadtje - jealamadtje - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - -
gallasodtje gallasodtje gallasodtje - -
beajjetje beajjetje - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - -
fïerhtenbeajjetje - - - -
daaletje daaletje - - -
dovletje dovletje - - -
sablehtje sablehtje sablehtje - -
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - -
plïehtje plïehtje plïehtjes plïehtjebe plïehtjemes
ohtje ohtjee ohtjee ohtjeebe ohtjeemes
snjaltje snjaltje - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes
nåake nåake nåake nåakebe, vearrebe, vïerrebe nåakemes, vearremes, vïerremes, vïerremes
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesabpa, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes
gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehke gyhtjehkabpa, gyhtjehkåbpoe gyhtjehkommes
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes
gyvjehke gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkabpa, byögkehkåbpoe byögkehkommes
rutjkehke rutjkehke rutjkehke rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe rutjkehkommes
njåålkehke njåålkehke njåålkehke njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njåålkehkommes
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes
vyskehke vyskehke vyskehke vyskehkabpa, vyskehkåbpoe vyskehkommes
lyövlehke lyövlehke lyövlehke lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe lyövlehkommes
åårmehke åårmehke åårmehke åårmehkabpa, åårmehkåbpoe åårmehkommes
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkabpa, vååvnehkåbpoe vååvnehkommes
tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehke tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjååbpehkommes
snååhpehke snååhpehke snååhpehke snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe snååhpehkommes
gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehke gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe gyöhpehkommes
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkabpa, njaarpahkåbpoe njaarpahkommes
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes
saavrehke saavrehke saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes
dovrehke dovrehke dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe dovrehkommes
væjsehke væjsehke væjsehke væjsahkabpa, væjsahkåbpoe væjsahkommes
veaksehke veaksehke veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
gaahtsehke gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkabpa, gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes
stååvehke stååvehke stååvehke stååvehkabpa, stååvehkåbpoe stååvehkommes
våalohke våalohke våalohke våaloehkabpa, våaloehkåbpoe våaloehkommes
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkabpa, prarroehkåbpoe prarroehkommes
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes
tjïelke tjïelke tjïelkes tjïelkebe, tjïelkesabpa, tjïelkesåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes
tjarke tjarke tjarke tjarkebe tjarkemes
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes
fïerske fïerske fïerskes, fïerskese fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes
tsåaptsele tsåaptsele tsåaptsele tsåaptselabpa, tsåaptselåbpoe tsåaptselommes
heejle heejle - - -
jolle jolle jolle jollebe jollemes
jïlle jïlle jïlle jïllebe jïllemes
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes
jaame jaame jaames - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes
geerjene - geerjene - -
hååkene - hååkene - -
girvene girvene girvene - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes
onne onne onne, unnie unnebe unnemes
provne provne provnes provnebe provnemes
gïemhpe gïemhpe gïemhpes gïemhpebe, gïemhpesabpa, gïemhpesåbpoe gïemhpemes, gïemhpesommes
jorpe jorpe jorpe jorpebe jorpemes
praare praare praares, praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes
noere noere noere nuerebe, nuerebe nööremes
stoere stoere stoere stuerebe, stuerebe stööremes
måasere måaseres måasere måasarabpa, måasaråbpoe måasarommes
aalvere aalvere aalvere aalverabpa, aalveråbpoe aalverommes
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes
garre garre garres, garrese garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes
stoerre stoerre stoerre stuerrebe stöörremes
orre orre orre urrebe urremes
ovmese ovmese - - -
gïsse gïsse gïsse gissebe, gissebe gissemes, gissemes
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes
gamte gamte gamte gemtebe gemtemes
plaave plaave plaave, plaaves plaevebe, plaevebe plaavemes
smaave smaave smaave smaevebe, smaevebe smaevemes, smaevemes
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes
geerve geerve geerve geervebe, giervebe, giervebe geervemes, giervemes, giervemes
lovve lovve lovves, lovvese lovvesabpa, lovvesåbpoe, lovvebe lovvesommes, lovvemes
vælnjah vælnjah vælnjan, vælnja vælnjakabpa, vælnjakåbpoe vælnjakommes
vealah vealah vealan - -
skuallah skuallah skuallan, skualla skuallakabpa, skuallakåbpoe skuallakommes
båadtsah båadtsah båadtsah, båadtsan, båadtsa båadtsakabpa, båadtsakåbpoe, båadtsahkabpa båadtsakommes, båadtsahkommes
njaalmeldh njaalmeldh - - -
njoetseldh - njoetseldh - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan - -
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - -
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - -
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - -
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan - -
båavjoeh båavjoeh båavjoeh båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkabpa, låagkoehkåbpoe låagkoehkommes
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan - -
neahkoeh neahkoeh neahkoeh neahkoehkabpa, neahkoehkåbpoe neahkoehkommes
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkabpa, jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkan, tsåalhkoeh tsåalhkoehkabpa, tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkabpa, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes
krænkoeh krænkoeh krænkan - -
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkabpa, dearkoehkåbpoe dearkoehkommes
skualloeh skualloeh skuallan - -
gælloeh gælloeh gællan - -
låabpoeh låabpoeh - - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpoehkabpa, tjålhpoehkåbpoe tjålhpoehkommes
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - -
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes
jarhpoeh jarhpoeh, jarhpoeh jarhpan, jarhpoeh jarhpoehkabpa, jarhpoehkåbpoe jarhpoehkommes
gårroeh gårroeh - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan - -
jåasoeh jåasoeh jåasoeh, jåasan jåasoehkabpa, jåasoehkåbpoe, jåasahkabpa, jåasahkåbpoe jåasoehkommes, jåasahkommes, jåasmes
båadtsoeh båadtsoeh, båadtsoeh båadtsoeh, båadtsan båadtsoehkabpa, båadtsoehkåbpoe båadtsoehkommes
harhtsoeh harhtsoeh harhtsoeh harhtsoehkabpa, harhtsoehkåbpoe harhtsoehkommes
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes
aareh aareh aareh aarebe, aarehkabpa, aarehkåbpoe, aaregabpa aaremes, aarehkommes, aaregommes
sjeavohth sjeavohth sjeavohth sjeavoehtabpa, sjeavoehtåbpoe sjeavoehtommes
tjarki tjarki tjarki - -
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes
njåajjan njåajjan njåajjan - -
slahtjan slahtjan slahtjan - -
tjahkan - tjahkan - -
sleagran sleagran sleagran - -
nåajsan nåajsan nåajsan - -
baanhtsan - baanhtsan - -
madtan madtan madtan - -
mådtan mådtan mådtan - -
nuarvan - nuarvan - -
gaajhkenjevlien - - - -
feejjen feejjen feejjen - -
nahkeren nahkeren nahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes
hijven hijven hijven - -
barras barras barran - -
bårras bårras bårran - -
måasas måasas - - -
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedabpa, jalkedåbpoe jalkedommes
lïemkeds lïemkeds lïemkede, lïemkeds lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede, tjuavkeds tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes
murreds murreds murrede, murreds murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes
bihtseds bihtseds bihtsede, bihtseds bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes
giefies giefies giefie, giefies giefebe giefemes
raeffies raeffies raeffie, raeffies raeffebe raeffemes
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes
viesjies viesjies viesjie, viesjies viesjebe viesjemes
låedtjies låedtjies, låedtjie låedtjie, låedtjies låedtjebe låedtjemes
miehtjies miehtjies - - -
gaertjies gaertjies gaertjie, gaertjies gaertjebe gaertjemes
nåekies nåekies nåekie nåekebe nåekemes
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes
pliejhkies pliejhkies, pliejhkies pliejhkie, pliejhkies, pliejhkies pliejhkebe, pliejhkiesabpa, pliejhkiesåbpoe pliejhkemes, pliejhkiesommes
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes
aevhkies aevhkies aevhkie, aevhkies aevhkebe aevhkemes
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes
njaelkies njaelkies njaelkie, njaelkies njaelkebe njaelkemes
åelkies åelkies - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes
jueskies jueskies jueskie, jueskies jueskebe jueskemes
gietskies gietskies gietskie, gietskies gietskebe gietskemes
aejlies aejlies aejlie, aejles - -
ellies ellies - - -
daemies daemies daemies - -
laemies laemies laemie, laemes - -
elmies elmies elmies - -
aelmies aelmies aelmie, aelmes - -
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes
raejnies raejnies raejnie, raejnies raejnebe raejnemes
hujnies hujnies håjnan - -
saatnies - - - -
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies tjaebpebe tjaebpemes
kruepies kruepies kruepie, kruepies kruepebe kruepemes
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes
åehpies åehpies åehpie åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åahpatjommes
kraejhpies kraejhpies kraejhpie, kraejhpies kraejhpebe kraejhpemes
aelpies aelpies aelpie, aelpies aelpebe aelpemes
daerpies daerpies daerpies daerpebe daerpemes
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes
klaeries klaeries klaerie, klaeries klaerebe klaeremes
staeries staeries staaran - -
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes
riejries riejries riejries - -
vijries vijries vijrie, vijries vijrebe vijremes
giedtsies giedtsies giedtsie, giedtsies giedtsebe giedtsemes
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes
liehties liehties liehtie, liehties liehtebe liehtemes
vihties vihties vihties - -
saelhties saelhties saelhtie, saelhtes - -
guelhties guelhties guelhtie, guelhties guelhtebe guelhtemes
plievhties plievhties plievhtie, plievhties plievhtebe plievhtemes
duvhties duvhties duvhtie, duvhties duvhtebe duvhtemes
låemties låemties låemtie, låemties låemtebe låemtemes
vesties vesties vestie, vesties vestebe vestemes
tjevties tjevties tjevtie, tjevties tjevtebe tjevtemes
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes
dulvies dulvies dulvie, dulvies dulvebe dulvemes
gaervies gaervies gaervies - -
vervies vervies - - -
gualijes gueles gueles - -
åålijes åålijes, åålijes åålijes - -
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmijes, dåajmije - -
jearmijes jearmijes jearmijes - -
jïermijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jearmijes jïermijes, jïermije, jïermejes, jïermeje jïermijabpa, jïermijåbpoe, jïermejabpa, jïermejåbpoe jïermijommes, jïermejommes
jassijes jassijs, jassijes jassijs, jassije, jassijes, jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes
byjjes byjjes byjjes - -
tryjjes tryjjes tryjjes - -
eadtjohkes eadtjohkes eadtjohke eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes
latjkes latjkes - - -
rutjkes rutjkes rutjkes rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkbe rutjkesommes, rutjkmes
veelkes veelkes veelkes vielkebe, vielkebe veelkemes, veelkemes
stinkes stinkes stinkes stinkebe stinkemes
stonkes stonkes, stonks stonkes, stonks stonkebe, stonksabpa, stonksåbpoe stonkemes, stonksommes
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesabpa, tjïrkesåbpoe tjïrkesommes
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes
viskes viskes viskes viskebe viskemes
tsåatskes tsåatskes - - -
söökes söökes söökes sööksabpa, sööksåbpoe, suekbe sööksommes
aales aales aales - -
maedeles maedeles maedeles, maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes
geeles geeles geeles geelesabpa, geelesåbpoe geelesommes
gïengeles gïengeles gïengeles, gïengele gïengelabpa, gïengelåbpoe gïengelommes
vïssjeles vïssjeles vïssjeles, vïssjele vïssjelabpa, vïssjelåbpoe vïssjelommes
ovvïssjeles ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjeles, ovvïssjele ovvïssjelabpa, ovvïssjelåbpoe ovvïssjelommes
madtjeles madtjeles, madtjele madtjele, madtjeles madtjalabpa, madtjalåbpoe madtjalommes
njoetjeles njoetjeles njoetjeles, njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelabpa, byögkelåbpoe byögkelommes
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkielommes
væjkeles væjkeles, væjkele væjkele, væjkeles væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkalommes
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelabpa, garkelåbpoe garkelommes
jupmeles jupmeles jupmeles, jupmele jupmielabpa, jupmielåbpoe jupmielommes
gaajpeles gaajpeles gaajpeles, gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes
dæjpeles dæjpeles, dæjpele dæjpele, dæjpeles dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes
vietseles vietseles vietseles, vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes
iehtseles iehtseles iehtseles, iehtsele iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielabpa, bihtsielåbpoe bihtsielommes
jihtseles jihtseles jihtseles, jihtsele jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes
maehteles maehteles maehteles, maehtele maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes
sjiehteles sjiehteles sjiehteles, sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes
gæjhteles gæjhteles gæjhteles, gæjhtele gæjhtalabpa, gæjhtalåbpoe gæjhtalommes
juhteles juhteles juhteles, juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe bestielommes
bïjveles bïjveles bïjveles, bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes
eejles eejles eejles - -
löövles löövles löövles löövlebe, lïevlebe, lïevlebe löövlemes, löövlemes, löövlemes
gööles gööles gööles göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes
gaskemes gaskemes gaskemes - -
tjåetskemes tjåetskemes tjåetskemes - -
sïemes sïemes sïemes - -
sööjmes sööjmes sööjmes sööjmebe, suejmbe sööjmemes
ammes ammes ammes - -
kroenes kroenes - - -
vïenes vïenes - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjahkabpa, radtjahkåbpoe radtjahkommes
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes
seakoes seakoes seakoes seakoesabpa, seakoesåbpoe seakoesommes
beagkoes beagkoes beagkoes - -
fahkoes fahkoes fahkan, fahkoes - -
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes
jåalhkoes jåalhkoes jåalhkoes - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes
hearskoes hearskoes hearskoe, hearskos hearskobe, hearskebe hearskomes, hearskemes
måskoes måskoes måskoes - -
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes
aalloes aalloes - - -
beavloes beavloes, beavls beavloes, beavls - -
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesabpa, dasmoesåbpoe dasmoesommes
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesabpa, dåsmoesåbpoe dåsmoesommes
håjnoes håjnoes håjnan - -
nænnoes nænnoes, nænnoes nænnoe, nænnos, nænnoes nænnobe, nænnebe, nænnoesabpa, nænnoesåbpoe nænnomes, nænnemes, nænnoesommes
gaavnoes gaavnoes - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - -
våaroes våaroes våaroes - -
daajroes daajroes daajroes - -
faavroes faavroes faavroe, faavros faavrobe, faavrebe faavromes, faavremes
måasoes måasoes måasoe - -
låpsoes låpsoes låpsoes - -
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes
geehpes geehpes, geehpes geehpes, geehpes geehpesabpa, geehpesåbpoe, giehpebe, giehpebe geehpesommes, geehpemes, geehpemes
tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpes, tjeehpes tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes
sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpes, sneehpes sneehpebe, sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, snaebpebe sneehpemes, sneehpesommes
njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpes, njeerpes njeerpebe, njeerpesabpa, njeerpesåbpoe njeerpemes, njeerpesommes
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - -
yskeres yskeres yskeres, yskere yskerabpa, yskeråbpoe yskerommes
ïskeres ïskeres ïskeres, ïskere ïskerabpa, ïskeråbpoe ïskerommes
garmeres garmeres garmeres, garmere - -
voeres voeres voeres voeresabpa, voeresåbpoe voeresommes
raavteres raavteres raavteres, raavtere - -
bååvteres bååvteres bååvteres, bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes
seammaplïeres seammaplïeres - - -
stïeres stïeres - - -
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes
dovres dovres dovres dovresabpa, dovresåbpoe dovresommes
pruvres pruvres pruvres - -
rööpses rööpses rööpses ruepsebe, ruepsebe rööpsemes, rööpsemes
rïektes rïekte rïektes rïektebe rïektemes
voestes - - - -
luhkievoestes - - - -
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes
loeves loeves loeve loevebe loevemes
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes
rovnegs rovnegs rovnege, rovnegs rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnegommes
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönegommes
luvregs luvregs - - -
oktegs oktegs oktegs - -
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes
aarmogs aarmogs aarmoge, aarmogs aarmoegabpa, aarmoegåbpoe aarmoegommes
jassijs jassijes jassijes - -
isveligks isveligks isveligks isveligkebe isveligkemes
åenehks åenehks, åenehke åenehks, åenehke åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes
måarehks måarehks, måarehke måarehks, måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes
boerehks boerehks boerehke, boerehks boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes
barrehks barrehks barrehke, barrehks barrehkabpa, barrehkåbpoe barrehkommes
veaksehks veaksehks, veaksehke veaksehks, veaksehke veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksahkommes
gåassehks gåassehks gåassehke, gåassehks gåassehkabpa, gåassehkåbpoe gåassehkommes
vihtehks vihtehks vihtehke, vihtehks - -
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes
dovhtehks dovhtehks - - -
buajtehks buajtehkes, buajtehks buajtehke, buajtehkes, buajtehke, buajtehks buajtahkabpa, buajtahkåbpoe buajtahkommes
seatadihks seatadihks seatadihks - -
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihks - -
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - -
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - -
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - -
bårrohks bårrohks bårrohke, bårrohks - -
ovnohkens ovnohkens ovnohkene, ovnohkens ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes
hiejjehts hiejjehts hiejjehte, hiejjehts hiejjiehtsabpa, hiejjiehtsåbpoe hiejjiehtsommes
bieljehts bieljehts bieljehte, bieljehts bieljiehtsabpa, bieljiehtsåbpoe bieljiehtsommes
joekehts joekehts joekehte, joekehts joekehtsabpa, joekehtsåbpoe joekehtsommes
aeblehts aeblehts aeblehte, aeblehts aebliehtsabpa, aebliehtsåbpoe aebliehtsommes
guelehts guelehts guelehte, guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes
byölehts byölehts - - -
tjelmehts tjelmehts tjelmehte, tjelmehts tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes
baenehts baenehts baenehte, baenehts baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehte, ovluhpehts - -
kåvrehts kåvrehts kåvrehte, kåvrehts - -
jissehts jissehts jissehte, jissehts jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes
ealjohts ealjohts ealjohte, ealjohts ealjoehtsabpa, ealjoehtsåbpoe ealjoehtsommes
gaajhkesåarhts gaajhkesåarhts - - -
gelliengïerts gelliengïerts gelliengïerts - -
måedtiesåårts måedtiesåårts - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåårts - - -