Tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
faamohts faamohts faamohts faamoehtabpa, faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes mulliem mållan
minngebe - - - - - -
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
aajnehke aajnehke, aajnege aajnehke, aajnege aajnehkabpa, aajnehkåbpoe, aajnegabpa, aajnegåbpoe aajnehkommes, aajnegommes aajnehkem, aajnegem aajnehkasse, aajnegasse
fahkes fahkes fahkes - - fahkesem fahkesasse
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aalloes aalloes - - - - -
aalvere aalvere aalvere aalverabpa, aalveråbpoe aalverommes aalverem aalverasse
aareh aarh, aareh aarh, aareh, aares aaregabpa, aaregåbpoe, aarebe, aarehkabpa, aarehkåbpoe aaregommes, aaremes, aarehkommes - -
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aarmogs aarmogs aarmogs aarmoegabpa, aarmoegåbpoe aarmoegommes aarmogem aarmoegasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aeblehts aeblehts aeblehts, aebliehtadtje aebliehtabpa, aebliehtåbpoe aebliehtommes aeblehtem, aebliehtadtjem aebliehtasse, aebliehtadtjese
aejlies aejlies aejlie, aejlies - - aejliem aajlan
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpies aelpies aelpies, aelpie aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
aevhkies aevhkies aevhkies aevhkebe aevhkemes aevhkiem aavhkan
ammes ammes ammes - - ammesem ammesasse
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baanhtsan - baanhtsan - - - -
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
barras barras barras, barran barrasabpa, barrasåbpoe barrasommes barram barrese
barrehks barrehks barrehke barrehkabpa, barrehkåbpoe barrehkommes barrehkem barrehkasse
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkabpa, beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beavloes beavloes beavloes - - beavlosem beavloesasse
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe, bestelabpa, bestelåbpoe bestielommes, bestelommes bestelem bestielasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtabpa, bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtselabpa, bihtselåbpoe, bihtsielabpa, bihtsielåbpoe bihtselommes, bihtsielommes bihtselem bihtsielasse
bissie bissie bissie bissebe bissemes bissiem bæssan
boerehks boerehks boerehke boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkabpa, båajtahkåbpoe, båajtakabpa, båajtakåbpoe båajtahkommes, båajtakommes buajtehkem buajtahkasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
byjjes byjjes byjjes - - byjjesem byjjesasse
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesabpa, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes byögkem, byögkesem byögkese, byögkesasse
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkabpa, byögkehkåbpoe byögkehkommes byögkehkem byögkehkasse
byögkeles byökeles, byögkeles byökeles, byökele, byögkeles, byögkele byökelabpa, byökelåbpoe, byögkelabpa, byögkelåbpoe byökelommes, byögkelommes byökelem, byögkelem byökelasse, byögkelasse
båadtsah - - - - - -
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - båadtsoem båadtsose, båådtsese
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - båajhtoem båajhtose, bååjhtese
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
båetije båetije - - - - -
bårras bårras bårras, bårran bårrasabpa, bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bårrohks bårrohks bårrohke bårroehkabpa, bårroehkåbpoe bårroehkommes bårrohkem bårroehkasse
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daaletje daaletje - - - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - - - -
beajjetje beajjetje - - - - -
fïerhtenbeajjetje fïerhtenbeajjetje - - - - -
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesabpa, dasmoesåbpoe dasmoesommes dasmosem dasmoesasse
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkabpa, dearkoehkåbpoe dearkoehkommes dearkoem dearkose, dyörkese
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes dearkosem dearkoesasse
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dovletje dovletje dovletje - - dovletjem dovletjasse
dovres dovre, dovres, dovrehke dovres, dovres, dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovresem, dovrehkem dovrese, dovresasse, dovrehkasse
dulvies dulvies, dolvehke dulvies, dolvehke dulviesabpa, dulviesåbpoe, dolvehkabpa, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
duvhties duvhties, dovhtehke duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijabpa, dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesabpa, dåsmoesåbpoe dåsmoesommes dåsmosem dåsmoesasse
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe, eadtjohkabpa, eadtjohkåbpoe eadtjoehkommes, eadtjohkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes ealjoem ealjose, yöljese
ealjohts ealjohts ealjohts ealjoehtabpa, ealjoehtåbpoe ealjoehtommes ealjohtem ealjoehtasse
eejles eejles eejles - - eejlesem eejlesasse
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes - -
ellies ellies - - - - -
elmies elmies elmies - - elmesem elmiesasse
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes faatosem faatoesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesabpa, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem, faavrosem faavrose, faavroesasse, fååvrese
fahkoes fahkoes fahkoes, fahkan - - fahkosem fahkoesasse
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkes, gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkabpa, gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes gaahtsehkem gaahtsehkasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
gaaktsede - - - - - -
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelabpa, garkelåbpoe garkelommes garkelem garkelasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gaektsielåhkede - - - - - -
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes gaelhviem gaalhvan
gaertjies gaertjies, gåårtjehke gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkabpa, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gaskemes - - - gaskemes - -
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe, geehpesabpa, geehpesåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpesommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geeles geeles, gåålehke geeles, gåålehke geelesabpa, geelesåbpoe, gåålehkabpa, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes geelesem, gåålehkem geelesasse, gåålehkasse
geerjene - geerjene - - - -
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
gelliengïerts gelliengïerts - - - - -
giedtsies giedtsies, gyödtsehke giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkabpa, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
gietskies gietskies gietskie gietskebe gietskemes gietskiem geatskan
girvene - girvene - - - -
golmelåhkede - - - - - -
govhtede - - - - - -
govhtelåhkede - - - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajabpa, gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
gæhtjoeh gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoehkabpa, gæhtjoehkåbpoe, gyhtjehkabpa, gyhtjehkåbpoe gæhtjoehkommes, gyhtjehkommes gæhtjoem, gyhtjehkem gæhtjose, gyhtjese, gyhtjehkasse
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhtelabpa, gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhteladtjem gyjhteladtjese
gyvjeh gyvjeh, gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönehke, gyöneges, gyönegs gyönehke, gyönege, gyönegs gyönehkabpa, gyönehkåbpoe, gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönehkommes, gyönegommes gyönehkem, gyönegem gyönehkasse, gyönegasse
gåalmede - - - - - -
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan, gåangkoe gåangkoehkabpa, gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes gåangkoem gåangkose, gåångkese
gåaroes gåaroes gåaroes - - gåarosem gåaroesasse
gåassehks gåassehks gåassehks gåassahkabpa, gåassahkåbpoe gåassahkommes gåassehkem gåassahkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes gåffoem gåffose, goffese
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - - gåpmoem gåpmose, gopmese
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan, gæbjoe gæbjoehkabpa, gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes gæbjoem gæbjose, gybjese
gæjhteles gæjhteles gæjhteles gæjhtalabpa, gæjhtalåbpoe gæjhtalommes gæjhtelem gæjhtalasse
gælloeh gælloeh gællan - - gælloem gællose, gyllese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïengeles gïengeles gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe, gïssebe gissemes, gïssemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
gööktelåhkede - - - - - -
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - harhtsoem harhtsose, horhtsese
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesabpa, hearskoesåbpoe hearskoesommes hearskosem hearskoesasse
heejle heejle - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
hujnies hujnies - - - - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan, njåajjoe njåajjoehkabpa, njåajjoehkåbpoe njåajjoehkommes njåajjoem njåajjose, njååjjese
njåajjah njåajjah njåajjan njåajjahkabpa, njåajjahkåbpoe njåajjahkommes njåajjam njåajjese
håjnoes håjnoes håjnoe, håjnan håjnoesabpa, håjnoesåbpoe håjnoesommes håjnoem håjnose, hojnese
isvelihks isvelihks, isveligks isvelihks, isveligks isveligkebe isveligkemes isvelihkem, isveligkem isvelihkese, isveligkese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jalkeds jalkedes, jalkeds jalkede, jalkeds jalkedabpa, jalkedåbpoe jalkedommes jalkedem jalkedasse
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - jarhpoem jarhpose, jorhpese
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jealamadtje - jealamadtje - - jealamadtjem jealamadtjese
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijabpa, jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes jearsosem jearsoesasse
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes jeenjem jeenjese
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
jolle jolle, jollehke jolle, jollehke jollebe, jollehkabpa, jollehkåbpoe jollemes, jollehkommes jollem, jollehkem jollese, jollehkasse
jorpe jorpehke, jorpe jorpehke, jorpe jorpehkabpa, jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
juhteles juhteles juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jupmeles jupmeles jupmeles - - jupmelem jupmielasse
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkabpa, jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes jåalhkoem jåalhkose, jåålhkese
jåalhkoes jåalhkoes - - - - -
jåasoeh jåasoeh jåasan - - jåasoem jåasose, jååsese
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijabpa, jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïlle jïlle jïlle jïllebe, jillebe jïllemes, jillemes jïllem jïllese
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kroenes kroenes - - - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kruanebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
kruepies kruepies, krååpehke kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkabpa, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
krænkoeh krænkoeh krænkan, krænkoe krænkoehkabpa, krænkoehkåbpoe krænkoehkommes krænkoem krænkose, krynkese
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
laemies laemies laemie, laemies - - laemiem laaman
latjkes latjkes latjkes latjkesabpa, latjkesåbpoe latjkesommes latjkesem latjkesasse
liehties lihties, liehties, lyöhtehke lihties, liehties, lyöhtehke lihtiesabpa, lihtiesåbpoe, liehtebe, lyöhtehkabpa, lyöhtehkåbpoe lihtiesommes, liehtemes, lyöhtehkommes lihtesem, liehtiem, lyöhtehkem lihtiesasse, leahtan, lyöhtehkasse
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesabpa, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
luhkiegåalmede - - - - - -
luhkiemubpie - - - - - -
luhkievoestes - - - - - -
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
luvregs luvregs luvrege luvregabpa, luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkabpa, låagkoehkåbpoe låagkoehkommes låagkoem låagkose, låågkese
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
låhkede - - - - - -
låpsoes låpsoes låpsoes - - låpsosem låpsoesasse
læhkoeladtje - - - - - -
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes lïhkesem lïhkesasse
leevles lyövlehke, lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
madtan madtan madtan - - - -
madtege madtege madtege - - madtegem madtegasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelabpa, madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
maedeles maedeles maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
maehteles maehteles maehtele maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes maehtelem maehtielasse
miehtjies miehtjies miehtjies miehtjebe miehtjemes miehtjiem meahtjan
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes mïevrem mïevrese
mubpie - - - - - -
murreds murreds murrede murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
måarehks måarehks måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes måaskesem måaskesasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
måedtiesåårts måedtiesåarhts, måedtiesåårts - - - - -
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
golmenlïhtsen golmenlïhtsen golmenlïhtsen - - golmenlïhtsenem golmenlïhtsenasse
nahkeren - nahkeren, naahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes - -
neahkoeh neahkoeh - - - - -
nealjede - - - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkabpa, njaarpahkåbpoe njaarpahkommes njaarpehkem njaarpahkasse
njaelkies njaelkies, njåålkehke njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - - njalkedihkem njalkedihkese
njealjede - - - - - -
njeerpes njeerpes, njåårpehke njeerpes, njåårpehke njeerpesabpa, njeerpesåbpoe, njeerpebe, njåårpehkabpa, njåårpehkåbpoe njeerpesommes, njeerpemes, njåårpehkommes njeerpesem, njåårpehkem njeerpesasse, njåårpehkasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetseldh - njoetseldh - - - -
njieljielåhkede - - - - - -
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nuarvan - nuarvan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - - nåmhpoem nåmhpose, nomhpese
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
ohtje ohtje ohtje ohtjebe, uhtjebe ohtjemes, uhtjemes ohtjem ohtjese
oktegs oktegs oktegs - - oktegsem oktegsasse
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehts - - ovluhpehtem ovluhpiehtasse
ovvïssjeles ovvïssjeles ovvïssjele ovvïssjielabpa, ovvïssjielåbpoe ovvïssjielommes ovvïssjelem ovvïssjielasse
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie, ov-messie ovmessie, ov-messie - - ovmessiem, ov-messiem ovmassan, ov-massan
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - - ovnuvhtegem ovnuvhtegasse
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkabpa, pleasoehkåbpoe pleasoehkommes pleasoem pleasose, plyösese
pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkabpa, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plievhties plievhties plievhtie plievhtebe plievhtemes plievhtiem pleavhtan
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
praare praare praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkabpa, prarroehkåbpoe prarroehkommes prarrohkem prarroehkasse
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
pruvres pruvres - - - - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesabpa, radtjoesåbpoe radtjoesommes radtjosem radtjoesasse
raeffies raeffies raeffies raeffebe raeffemes raeffiem raaffan
raejnies raejnies raejnie raejnebe raejnemes raejniem raajnan
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rovnegs rovnigks, rovnigs, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigks, rovnigs, rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigkabpa, rovnigkåbpoe, rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigkommes, rovnigommes, rovnegommes rovnigkem, rovnigem, rovnegem rovnigkasse, rovnigasse, rovnegasse
rudtjege rudtjege rudtjege rudtjebe, rudtjegabpa, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes rudtjegem rudtjegasse
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes rupmiem råpman
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe, rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem, rutjkesem rutjkehkasse, rutjkesasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes ræjhkosem ræjhkoesasse
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rïektes rïektes rïekte rïektebe rïektemes rïektem rïektese
rööpses reepses, rååpsehke, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkabpa, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes saejkiem saajkan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes seadtosem seadtoesasse
seakoes seakoes seakoes seakoesabpa, seakoesåbpoe seakoesommes seakosem seakoesasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
seatadihks seatadihks seatadihks - - seatadihkem seatadihkese
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthabpa, sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjuevnjeds sjuevnjeds, sjuevnjedes sjuevnjeds, sjuevnjede sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtesem, skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtesasse, skaavhtehkese, skaavhtegese
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - sleagroem sleagrose, slyögrese
sleagrah sleagrah sleagran - - sleagram sleagrese
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes slovvesem slovvesasse
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpes, snååhpehke sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
snjaltje snjaltje - - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
staeries staeries staaran - - - -
stinkes stinkes, stynkehke stinkes, stynkehke stinkebe, stynkehkabpa, stynkehkåbpoe stinkemes, stynkehkommes stinkesem, stynkehkem stinkesasse, stynkehkasse
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes stunkesem stunkesasse
stonkes stonkes, stonkehke stonkes, stonkehke stonkebe, stonkehkabpa, stonkehkåbpoe stonkemes, stonkehkommes stonkesem, stonkehkem stonkesasse, stonkehkasse
stoere stoere, stoerre stoere, stoerre stuerebe, stuerrebe, stoerrebe stööremes, stueremes stoerem, stoerrem stoerese, stoerrese
stööves stööves stööves, stååvehke - - stöövesem, stååvehkem stöövesasse, stååvehkese
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes sæjlosem sæjloesasse
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sïemes sïemes sïemes - - sïemesem sïemesasse
sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkabpa, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
söökes sååkehke, söökes sååkehke, söökes suekebe, sååkehkabpa, sååkehkåbpoe sååkehkommes, söökemes sååkehkem, söökesem sååkehkasse, söökesasse
tjaebpies tjaebpies, tjååbpehke tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargabpa, tjalmargåbpoe tjalmargommes tjalmergem tjalmargasse
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes tjamkem tjamkese
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes tjeakosem tjeakoesasse
tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkabpa, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkabpa, tjavtehkåbpoe, tjovtehkabpa, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjuatede - - - - - -
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - - tjåadtjoem tjåadtjose, tjåådtjese
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpan - - tjålhpoem tjålhpose, tjolhpese
tjïelke tjïelke, tjyölkehke tjïelkes, tjyölkehke tjïelkebe, tjïelkesabpa, tjïelkesåbpoe, tjyölkehkabpa, tjyölkehkåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes, tjyölkehkommes tjïelkem, tjïelkesem, tjyölkehkem tjïelkese, tjïelkesasse, tjyölkehkasse
tjïjhtjede - - - - - -
tjïjhtjelåhkede - - - - - -
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesabpa, tjïrkesåbpoe tjïrkesommes tjïrkesem tjïrkesasse
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkoeh, tsåalhkan tsåalhkoehkabpa, tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkabpa, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes tsåalhkoem tsåalhkose, tsåålhkese
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielabpa, tsåeptsielåbpoe, tsåeptselabpa, tsåeptselåbpoe tsåeptsielommes, tsåeptselommes tsåeptselem tsåeptsielasse
tsåatske tsåatske, tsåatskes tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesabpa, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes tsåatskem, tsåatskesem tsåatskese, tsåatskesasse
uktsielåhkede - - - - - -
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes vaejviem vaajvan
vaenie vaenie vaenie vaenebe, vaeniehkabpa, vaeniehkåbpoe vaenemes, vaeniehkommes, veenemes vaeniem vaanan
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes varresem varresasse
veaksehks veakseks, veakseke, veaksehks veakseks, veakseke, veaksehke veaksakabpa, veaksakåbpoe, veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksakommes, veaksahkommes veaksekem, veaksehkem veaksehkasse, veaksakasse
veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkabpa, vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
vervies vervies - - - - -
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
viesjies viesjies viesjie viesjebe viesjemes viesjiem veasjan
vietseles vietseles vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkelabpa, vihkelåbpoe, vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkelommes, vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijries vijries vijries vijrebe vijremes vijriem væjran
viskes viskes, vyskehke viskes, vyskehke viskebe, vyskehkabpa, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
voeres voeres voeres voeresabpa, voeresåbpoe voeresommes voeresem voeresasse
voestes - - - - - -
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkelabpa, væjkelåbpoe, væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkelommes, væjkalommes væjkelem væjkalasse
vijsies vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsohkabpa, væjsohkåbpoe, væjsahkabpa, væjsahkåbpoe, vyjsehkabpa, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsohkommes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsohkem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsohkasse, væjsahkasse, vyjsehkasse
vælnjah vælnjah vælnjan vælnjahkabpa, vælnjahkåbpoe vælnjahkommes vælnjam vælnjese
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - - vælnjoem vælnjose, vylnjese
vïjhtede - - - - - -
vïjhtelåhkede - - - - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks, åenehks åenehke, åenehks åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe, åenehkabpa, åenehkåbpoe åenemes, åeniehkommes, åenehkommes åenehkem, åenehkem åeniehkasse, åenehkasse
åktsede - - - - - -
åårmegs åårmegs åårmege - - åårmegem åårmegasse
åårmehks åårmehks åårmehke - - åårmehkem åårmehkasse
faepeles faepeles faepeles, faepele faepelabpa, faepelåbpoe, faepielabpa, faepielåbpoe faepelommes, faepielommes faepelem faepielasse
mujjels mujjels mujjels mujjelabpa, mujjelåbpoe mujjelommes mujjelem mujjelasse
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan, klåadtoe klåadtoehkabpa, klåadtoehkåbpoe klåadtoehkommes klåadtoem klåadtose, klåådtese
ïskeres ïskeres, ieskeres, yskeres ïskeres, ieskeres, yskeres ïskerabpa, ïskeråbpoe, ieskerabpa, ieskeråbpoe, yskerabpa, yskeråbpoe ïskerommes, ieskerommes, yskerommes ïskerem, ieskerem, yskerem ïskerasse, ieskerasse, yskerasse
evtebe - - evtebe, övtebe, öövtebe evtemes, övtemes, öövtemes - -
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
hååkene - hååkene - - - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
vealah vealah vealan - - vealam vealese
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vïenes vïenes - - - - -
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes tråmhpoem tromhpese, tråmhpose
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
baenehts baenehts baenehts, baeniehtadtje baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem, baeniehtadtjem baeniehtasse, baeniehtadtjese
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - - gaavnjoem gaavnjose, gååvnjese
hiejjehts hiejjehts hiejjehts hiejjiehtabpa, hiejjiehtåbpoe hiejjiehtommes hiejjehtem hiejjiehtasse
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan, kranhtjoe kranhtjoehkabpa, kranhtjoehkåbpoe kranhtjoehkommes kranhtjoem kranhtjose, kronhtjese
nåake nåake nåake vearrebe, vïerrebe, nåakebe veerremes, vearremes, vïerremes, nåakemes nåakem nåakese
sablehtje sablehtje sablehtje - - sablehtjem sablehtjasse
skuallah skuallah skuallan - - skuallam skuallese
skualloeh skualloeh skualloe, skuallan skualloehkabpa, skualloehkåbpoe skualloehkommes skualloem skuallese, skuallose
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan, snjåhtjoe snjåhtjoehkabpa, snjåhtjoehkåbpoe snjåhtjoehkommes snjåhtjoem snjohtjese, snjåhtjose
båavjoeh båavjoeh båavjan, båavjoe båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes båavjoem båavjose, bååvjese
gaajhkesåårts gaajhkesåarhts, gaajhkesåårts - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
måasoes måasoes måasoes - - måasosem måasoesasse
måasere måasere måasere måasarabpa, måasaråbpoe måasarommes måaserem måasarasse
måasas måasas måasas - - måasam måasese
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
byölehts byölehts byölehth, byölehtadtje - - byölehtadtjem byölehtadtjese
våalohke våalohke våalohke våaloehkabpa, våaloehkåbpoe våaloehkommes våalohkem våaloehkasse
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkabpa, vååvnehkåbpoe vååvnehkommes vååvnehkem vååvnehkasse
åålije åålije åålijes, åålije åålijabpa, åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
abstrakte abstrakte abstrakte abstraktebe abstraktemes abstraktem abstraktese
konkreete konkreete konkreete konkreetebe konkreetemes konkreetem konkreetese
digitaale digitales, digitale, digitaales, digitaale digitale, digitales, digitaale, digitaales digitalebe, digitaalebe digitalemes, digitaalemes digitalem, digitaalem digitalese, digitaalese