Tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

Testdato: søn 1 jul 2012 17:04:35 CEST
lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
faamohts faamohts faamohts faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes mulliem mållan
minngebe - - - - - -
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
aajnehke aajnehke aajnehke aajnehkåbpoe aajnehkommes aajnehkem aajnehkasse
fahkes fahkes fahkes - - - -
aales aales aales - - aalesem aalesasse
aalloes aalloes - - - - -
aalvere aalvere aalvere aalveråbpoe aalverommes aalverem aalverasse
aareh aarh, aareh aarh, aareh, aares aaregåbpoe, aarebe, aarehkåbpoe aaregommes, aaremes, aarehkommes - -
aarehke aarehke aarehke aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aarmogs aarmogs aarmogs aarmoegåbpoe aarmoegommes aarmogem aarmoegasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
aeblehts aeblehts aeblehts, aebliehtadtje aebliehtåbpoe aebliehtommes aeblehtem, aebliehtadtjem aebliehtasse, aebliehtadtjese
aejlies aejlies aejlie, aejlies - - aejliem aajlan
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
aelpies aelpies aelpies aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
aevhkies aevhkies aevhkies aevhkebe aevhkemes aevhkiem aavhkan
ammes ammes ammes - - - -
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
baanhtsan - baanhtsan - - - -
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
barras barras barras, barran barrasåbpoe barrasommes barram barrese
barrehks barrehks barrehke barrehkåbpoe barrehkommes barrehkem barrehkasse
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
beavloes beavloes beavloes - - - -
besteles besteles besteles, bestele bestielåbpoe bestielommes bestelem bestielasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtsielåbpoe bihtsielommes bihtselem bihtsielasse
bissie bissie bissie bissebe bissemes bissiem bæssan
boerehks boerehks boerehke boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkåbpoe båajtahkommes buajtehkem buajtahkasse
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
byjjes byjjes byjjes - - byjjesem byjjesasse
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes byögkem, byögkesem byögkese, byögkesasse
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkåbpoe byögkehkommes byögkehkem byögkehkasse
byögkeles byögkeles byögkeles, byögkele byögkelåbpoe byögkelommes byögkelem byögkelasse
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - - -
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - - -
båeries båeries båeries båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
båetije båetije - - - - -
bårras bårras bårras, bårran bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
bårrohks bårrohks bårrohke bårroehkåbpoe bårroehkommes bårrohkem bårroehkasse
bååktjehke - bååktjehke bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
daaletje daaletje - - - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - - - -
beajjetje beajjetje - - - - -
fïerhtenbeajjetje fïerhtenbeajjetje - - - - -
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesåbpoe dasmoesommes dasmosem dasmoesasse
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkåbpoe dearkoehkommes - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesåbpoe dearkoesommes - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
dovletje dovletje dovletje - - dovletjem dovletjasse
dovres dovre, dovres dovres, dovres, dovrehke dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovrehkem dovrese, dovrehkasse
dulvies dulvies dulvies, dolvehke dulviesåbpoe, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
duvhties duvhties duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesåbpoe dåsmoesommes dåsmosem dåsmoesasse
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkåbpoe eadtjoehkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkåbpoe ealjoehkommes - -
ealjohts ealjohts ealjohts ealjoehtåbpoe ealjoehtommes ealjohtem ealjoehtasse
eejles eejles eejles - - eejlesem eejlesasse
eensi eensi eensi eensigåbpoe eensigommes - -
ellies ellies - - - - -
elmies elmies elmies - - elmesem elmiesasse
faatoes faatoes faatoes faatoesåbpoe faatoesommes - -
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem faavrose, fååvrese
fahkoes fahkoes fahkoes, fahkan - - - -
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesåbpoe, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkes, gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes gaahtsehkem gaahtsehkasse
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelåbpoe garkelommes garkelem garkelasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes gaelhviem gaalhvan
gaertjies gaertjies gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
galme galme galmes galmebe, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
garre garre garres garrebe, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
gaskemes - - - gaskemes - -
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
geehpes geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
geeles geeles geeles, gåålehke geelesåbpoe, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes gåålehkem gåålehkasse
geerjene - geerjene - - - -
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
gelliengïerts gelliengïerts - - - - -
giedtsies giedtsies giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
gieries gieries gearehke gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
gietskies gietskies gietskie gietskebe gietskemes gietskiem geatskan
girvene - girvene - - - -
govjehke govjehke govjehke govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
guelehts guelehts guelehts gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
gæhtjoeh gæhtjoeh gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoehkåbpoe, gyhtjehkåbpoe gæhtjoehkommes, gyhtjehkommes gyhtjehkem gyhtjehkasse
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhteladtjem gyjhteladtjese
gyvjeh gyvjeh gyvjehke gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gyönegs gyönegs gyönege, gyönegs, gyönehke gyönegåbpoe, gyönehkåbpoe gyönegommes, gyönehkommes gyönegem, gyönehkem gyönegasse, gyönehkasse
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - - -
gåassehks gåassehks gåassehks gåassahkåbpoe gåassahkommes gåassehkem gåassahkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkåbpoe gåffoehkommes - -
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - - - -
gårroeh gårroeh - - - - -
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes - -
gæjhteles gæjhteles gæjhteles gæjhtalåbpoe gæjhtalommes gæjhtelem gæjhtalasse
gælloeh gælloeh gællan - - - -
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
gïengeles gïengeles gïengele gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe gissemes gïssem gïssese
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesåbpoe göölesommes göölehkem, göölegem göölehkese, göölegese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - - -
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesåbpoe hearskoesommes - -
heejle heejle - - - - -
hijven hijven hijven - - - -
hujnies hujnies - - - - -
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan njåajjoehkåbpoe njåajjoehkommes - -
njåajjah njåajjah njåajjan njåajjahkåbpoe njåajjahkommes - -
håjnoes håjnoes håjnan håjnoesåbpoe håjnoesommes - -
isvelihks isvelihks isvelihks - - isvelihkem isvelihkese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
jalkeds jalkeds jalkede, jalkeds jalkedåbpoe jalkedommes jalkedem jalkedasse
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - - -
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
jealamadtje - jealamadtje - - jealamadtjem jealamadtjese
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesåbpoe jearsoesommes - -
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes jeenjem jeenjese
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
jolle jolle jolle, jollehke jollebe, jollehkåbpoe jollemes, jollehkommes jollem, jollehkem jollese, jollehkasse
jorpe jorpe jorpehke, jorpe jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
juhteles juhteles juhtele juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
jupmeles jupmeles jupmeles - - jupmelem jupmielasse
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes - -
jåalhkoes jåalhkoes - - - - -
jåasoeh jåasoeh jåasan - - - -
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
jïlle jïlle jïlle jillebe jillemes jïllem jïllese
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
kroenes kroenes - - - - -
kruana kruana kruana kruenebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
kruepies kruepies kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
krænkoeh krænkoeh krænkan krænkoehkåbpoe krænkoehkommes - -
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
laemies laemies laemie, laemies - - laemiem laaman
latjkes latjkes latjkes latjkesåbpoe latjkesommes - -
liehties liehties liehties, lyöhtehke liehtebe, lyöhtehkåbpoe liehtemes, lyöhtehkommes liehtiem, lyöhtehkem leahtan, lyöhtehkasse
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
luvregs luvregs luvrege luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
låabpoeh låabpoeh - - - - -
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkåbpoe låagkoehkommes - -
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
låpsoes låpsoes låpsoes - - - -
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes lïhkesem lïhkesasse
leevles lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
madtan madtan madtan - - - -
madtege madtege madtege - - madtegem madtegasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
maedeles maedeles maedele maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
maehteles maehteles maehtele maehtielåbpoe maehtielommes maehtelem maehtielasse
miehtjies miehtjies miehtjies miehtjebe miehtjemes miehtjiem meahtjan
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes mïevrem mïevrese
murreds murreds murrede murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
måarehks måarehks måarehke måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes måaskesem måaskesasse
mådtan mådtan mådtan - - - -
måedtiesåårts måedtiesåarhts, måedtiesåårts - - - - -
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
golmenlïhtsen golmenlïhtsen golmenlïhtsen - - golmenlïhtsenem golmenlïhtsenasse
nahkeren - nahkeren nahkeråbpoe nahkerommes - -
neahkoeh neahkoeh - - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkåbpoe njaarpahkommes njaarpehkem njaarpahkasse
njaelkies njaelkies njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - - njalkedihkem njalkedihkese
njeerpes njeerpes njeerpes, njåårpehke njeerpesåbpoe, njeerpebe, njåårpehkåbpoe njeerpesommes, njeerpemes, njåårpehkommes njeerpesem, njåårpehkem njeerpesasse, njåårpehkasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
njoetseldh - njoetseldh - - - -
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
nuarvan - nuarvan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - - - -
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
ohtje ohtje ohtje uhtjebe uhtjemes ohtjem ohtjese
oktegs oktegs oktegs - - - -
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehts - - ovluhpehtem ovluhpiehtasse
ovvïssjeles ovvïssjeles ovvïssjele ovvïssjielåbpoe ovvïssjielommes ovvïssjelem ovvïssjielasse
ovmese ovmese - - - - -
ovmessie ovmessie ovmessie - - ovmessiem ovmassan
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - - ovnuvhtegem ovnuvhtegasse
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkåbpoe pleasoehkommes - -
pliejhkies pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
plievhties plievhties plievhtie plievhtebe plievhtemes plievhtiem pleavhtan
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
praare praare praares praarebe, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkåbpoe prarroehkommes prarrohkem prarroehkasse
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
pruvres pruvres - - - - -
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesåbpoe radtjoesommes - -
raeffies raeffies raeffies raeffebe raeffemes raeffiem raaffan
raejnies raejnies raejnie raejnebe raejnemes raejniem raajnan
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
rovnegs rovnegs, rovneges, rovnege rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnegåbpoe rovnegommes rovnegem rovnegasse
rudtjege rudtjege rudtjege rudtjebe, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes rudtjegem rudtjegasse
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes rupmiem råpman
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
rutjkes rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkåbpoe, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem rutjkehkasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes - -
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
rïektes rïektes rïekte rïektebe rïektemes rïektem rïektese
rööpses reepses, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes saejkiem saajkan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesåbpoe seadtoesommes - -
seakoes seakoes seakoes seakoesåbpoe seakoesommes - -
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
seatadihks seatadihks seatadihks - - seatadihkem seatadihkese
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
sjuevnjeds sjuevnjeds sjuevnjede, sjuevnjeds sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtehkese, skaavhtegese
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
sleagroeh sleagroeh sleagran - - - -
sleagrah sleagrah sleagran - - - -
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
slovves slovves slovves slovvesåbpoe slovvesommes - -
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
sneehpes sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
snjaltje snjaltje - - - - -
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
staeries staeries staaran - - - -
stinkes stinkes stinkes, stynkehke stinkebe, stynkehkåbpoe stinkemes, stynkehkommes stinkesem, stynkehkem stinkesasse, stynkehkasse
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes stunkesem stunkesasse
stonkes stonkes stonkes, stonkehke stonkebe, stonkehkåbpoe stonkemes, stonkehkommes stonkesem, stonkehkem stonkesasse, stonkehkasse
stoere stoerre, stoere stoerre, stoere stuerebe stööremes stoerrem, stoerem stoerrese, stoerese
stööves stööves stööves, stååvehke - - stååvehkem stååvehkese
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes - -
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
sïemes sïemes sïemes - - sïemesem sïemesasse
sööjmes seejmes, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
söökes söökes sååkehke, söökes suekebe, sååkehkåbpoe sååkehkommes, söökemes sååkehkem, söökesem sååkehkasse, söökesasse
tjaebpies tjaebpies tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargåbpoe tjalmargommes tjalmergem tjalmargasse
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes tjamkem tjamkese
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesåbpoe tjeakoesommes - -
tjeehpes tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
tjevties tjevties tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkåbpoe, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - - - -
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpan - - - -
tjïelke tjïelke tjïelkes, tjyölkehke tjïelkebe, tjïelkesåbpoe, tjyölkehkåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes, tjyölkehkommes tjïelkem, tjïelkesem, tjyölkehkem tjïelkese, tjïelkesasse, tjyölkehkasse
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesåbpoe tjïrkesommes - -
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkoeh, tsåalhkan tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes - -
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielåbpoe tsåeptsielommes tsåeptselem tsåeptsielasse
tsåatske tsåatske, tsåatskes tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes tsåatskem, tsåatskesem tsåatskese, tsåatskesasse
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes vaejviem vaajvan
vaenie vaenie vaenie vaenebe vaenemes vaeniem vaanan
varres varres varres varresåbpoe varresommes - -
veaksehks veaksehks veaksehke veaksahkåbpoe veaksahkommes veaksehkem veaksehkasse
veelkes veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
vervies vervies - - - - -
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
viesjies viesjies viesjie viesjebe viesjemes viesjiem veasjan
vietseles vietseles vietsele vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkielåbpoe vihkielommes vihkelem vihkielasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
vijries vijries vijries vijrebe vijremes vijriem væjran
viskes viskes viskes, vyskehke viskebe, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
voeres voeres voeres voeresåbpoe voeresommes - -
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkalåbpoe væjkalommes væjkelem væjkalasse
vijsies vijsies vijsies, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsahkåbpoe, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsahkasse, vyjsehkasse
vælnjah vælnjah vælnjan vælnjahkåbpoe vælnjahkommes - -
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - - - -
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
åelkies åelkies - - - - -
åemie åemie - - - - -
åenehks åenehks åenehke åenebe, åeniehkåbpoe åenemes, åeniehkommes åenehkem åeniehkasse
åårmegs åårmegs åårmege - - åårmegem åårmegasse
åårmehks åårmehks åårmehke - - åårmehkem åårmehkasse
faepeles faepeles faepeles, faepele faepielåbpoe faepielommes faepelem faepielasse
mujjels mujjels mujjels mujjelåbpoe mujjelommes mujjelem mujjelasse
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan klåadtoehkåbpoe klåadtoehkommes - -
ïskeres ïskeres, yskeres ïskeres, yskeres ïskeråbpoe, yskeråbpoe ïskerommes, yskerommes ïskerem, yskerem ïskerasse, yskerasse
evtebe - - evtebe evtemes - -
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
hååkene - hååkene - - - -
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
mïevhke mïevhke mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
vealah vealah vealan - - - -
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
vïenes vïenes - - - - -
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes - -
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
baenehts baenehts baenehts, baeniehtadtje baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem, baeniehtadtjem baeniehtasse, baeniehtadtjese
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - - - -
hiejjehts hiejjehts hiejjehts hiejjiehtåbpoe hiejjiehtommes hiejjehtem hiejjiehtasse
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan kranhtjoehkåbpoe kranhtjoehkommes - -
nåake nåake nåake vearrebe, vïerrebe, nåakebe veerremes, vearremes, vïerremes, nåakemes nåakem nåakese
sablehtje sablehtje sablehtje - - sablehtjem sablehtjasse
skuallah skuallah skuallan - - - -
skualloeh skualloeh skuallan skualloehkåbpoe skualloehkommes - -
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan snjåhtjoehkåbpoe snjåhtjoehkommes - -
båavjoeh båavjoeh båavjan båavjoehkåbpoe båavjoehkommes - -
gaajhkesåårts gaajhkesåarhts, gaajhkesåårts - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
måasoes måasoes måasoes - - måasosem måasoesasse
måasere måasere måasere måasaråbpoe måasarommes måaserem måasarasse
måasas måasas måasas - - måasam måasese
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
byölehts byölehts byölehth, byölehtadtje - - byölehtadtjem byölehtadtjese
våalohke våalohke våalohke våaloehkåbpoe våaloehkommes våalohkem våaloehkasse
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkåbpoe vååvnehkommes vååvnehkem vååvnehkasse
åålije åålije åålijes, åålije åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
abstrakte abstrakte abstrakte abstraktebe abstraktemes abstraktem abstraktese
konkreete konkreete konkreete konkreetebe konkreetemes konkreetem konkreetese
digitaale digitaales, digitaale digitaale, digitaales digitaalebe digitaalemes digitaalem digitaalese