Reversert tabell over dict-adjektiv - OBS! arbeidsliste for debugging

lemma Attr Sg Nom Comp Sg Nom Superl Sg Nom Sg Acc Sg Ill
kruana kruana kruana kruenebe, kruanebe, kråanebe kroenemes, kråanemes kruanam kruanese
mïrhkekruana mïrhkekruana mïrhkekruana - - mïrhkekruanam mïrhkekruanese
gåvva gåvva gåvva - - gåvvam gåvvese
minngebe - - - - - -
evtebe - - evtebe, övtebe, öövtebe evtemes, övtemes, öövtemes - -
njealjede - - - - - -
nealjede - - - - - -
tjïjhtjede - - - - - -
låhkede - - - - - -
njieljielåhkede - - - - - -
gaektsielåhkede - - - - - -
uktsielåhkede - - - - - -
tjïjhtjelåhkede - - - - - -
golmelåhkede - - - - - -
vïjhtelåhkede - - - - - -
govhtelåhkede - - - - - -
gööktelåhkede - - - - - -
gåalmede - - - - - -
luhkiegåalmede - - - - - -
gaaktsede - - - - - -
åktsede - - - - - -
tjuatede - - - - - -
vïjhtede - - - - - -
govhtede - - - - - -
rudtjege rudtjege rudtjege rudtjebe, rudtjegabpa, rudtjegåbpoe rudtjemes, rudtjegommes rudtjegem rudtjegasse
madtege madtege madtege - - madtegem madtegasse
ovnuvhtege ovnuvhtege ovnuvhtege - - ovnuvhtegem ovnuvhtegasse
tjalmerge tjalmerge tjalmerge tjalmargabpa, tjalmargåbpoe tjalmargommes tjalmergem tjalmargasse
tjaalaldihkie tjaalaldihkie tjaalaldihkie - - tjaalaldihkiem tjaalaldæhkan
gaptjeldihkie gaptjeldihkie gaptjeldihkie - - gaptjeldihkiem gaptjeldæhkan
sleehpeldihkie sleehpeldihkie sleehpeldihkie - - sleehpeldihkiem sleehpeldæhkan
gåårveldihkie gåårveldihkie gåårveldihkie - - gåårveldihkiem gåårveldæhkan
gejhkie gejhkie gejhkie gejhkebe gejhkemes gejhkiem gajhkan
åemie åemie - - - - -
vaenie vaenie vaenie vaenebe, vaeniehkabpa, vaeniehkåbpoe vaenemes, vaeniehkommes, veenemes vaeniem vaanan
mubpie - - - - - -
luhkiemubpie - - - - - -
buerie buerie buerie buerebe bööremes bueriem buaran
ovmessie ovmessie, ov-messie ovmessie, ov-messie - - ovmessiem, ov-messiem ovmassan, ov-massan
bissie bissie bissie bissebe bissemes bissiem bæssan
åålije åålije åålijes, åålije åålijabpa, åålijåbpoe åålijommes åålijem åålijasse
båetije båetije - - - - -
jeenje jeenje jeenje jeenjebe jeenjemes jeenjem jeenjese
jïjnje jïjnje jïjnje jïjnjebe jïjnjemes jïjnjem jïjnjese
læhkoeladtje - - - - - -
dejpeladtje dejpeladtje dejpeladtje - - dejpeladtjem dejpeladtjese
gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhteladtje gyjhtelabpa, gyjhtelåbpoe gyjhtelommes gyjhteladtjem gyjhteladtjese
jealamadtje - jealamadtje - - jealamadtjem jealamadtjese
gïelehtadtje - gïelehtadtje - - gïelehtadtjem gïelehtadtjese
beajjetje beajjetje - - - - -
daanbeajjetje daanbeajjetje - - - - -
fïerhtenbeajjetje fïerhtenbeajjetje - - - - -
daaletje daaletje - - - - -
dovletje dovletje dovletje - - dovletjem dovletjasse
sablehtje sablehtje sablehtje - - sablehtjem sablehtjasse
maehtehtje maehtehtje maehtehtje - - maehtehtjem maehtehtjasse
raavtehtje raavtehtje raavtehtje - - raavtehtjem raavtehtjasse
plïehtje plïehtje plïehtje plïehtjebe plïehtjemes plïehtjem plïehtjese
ohtje ohtje ohtje ohtjebe, uhtjebe ohtjemes, uhtjemes ohtjem ohtjese
snjaltje snjaltje - - - - -
skïemtje skïemtje skïemtjes skïemtjebe, skïemtjesabpa, skïemtjesåbpoe skïemtjemes, skïemtjesommes skïemtjem, skïemtjesem skïemtjese, skïemtjesasse
jovje jovje jovje jovjebe jovjemes jovjem jovjese
nåake nåake nåake vearrebe, vïerrebe, nåakebe veerremes, vearremes, vïerremes, nåakemes nåakem nåakese
byögke byögke byögkes byögkebe, byögkesabpa, byögkesåbpoe byögkemes, byögkesommes byögkem, byögkesem byögkese, byögkesasse
baahke baahke baahkes baahkebe, baahkesabpa, baahkesåbpoe baahkemes, baahkesommes baahkem, baahkesem baahkese, baahkesasse
sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehke sjyjjehkabpa, sjyjjehkåbpoe sjyjjehkommes sjyjjehkem sjyjjehkasse
bååktjehke bååktjehke bååktjehke bååktjehkabpa, bååktjehkåbpoe bååktjehkommes bååktjehkem bååktjehkasse
govjehke govjehke govjehke govjehkabpa, govjehkåbpoe govjehkommes govjehkem govjehkasse
byögkehke byögkehke byögkehke byögkehkabpa, byögkehkåbpoe byögkehkommes byögkehkem byögkehkasse
tjetskehke tjetskehke tjetskehke tjetskiehkabpa, tjetskiehkåbpoe tjetskiehkommes tjetskehkem tjetskiehkasse
aajnehke aajnehke, aajnege aajnehke, aajnege aajnehkabpa, aajnehkåbpoe, aajnegabpa, aajnegåbpoe aajnehkommes, aajnegommes aajnehkem, aajnegem aajnehkasse, aajnegasse
vååvnehke vååvnehke vååvnehke vååvnehkabpa, vååvnehkåbpoe vååvnehkommes vååvnehkem vååvnehkasse
njaarpehke njaarpehke njaarpehke njaarpahkabpa, njaarpahkåbpoe njaarpahkommes njaarpehkem njaarpahkasse
naarpehke naarpehke naarpehke naarpahkabpa, naarpahkåbpoe naarpahkommes naarpehkem naarpahkasse
aarehke aarehke aarehke aarehkabpa, aarehkåbpoe aarehkommes aarehkem aarehkasse
aavrehke aavrehke aavrehke aavrehkabpa, aavrehkåbpoe aavrehkommes aavrehkem aavrehkasse
dovhtehke dovhtehke dovhtehke dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe dovhtehkommes dovhtehkem dovhtehkasse
eadtjohke eadtjohkes, eadtjohke eadtjohkes eadtjoehkabpa, eadtjoehkåbpoe, eadtjohkabpa, eadtjohkåbpoe eadtjoehkommes, eadtjohkommes eadtjohkem eadtjoehkasse
våalohke våalohke våalohke våaloehkabpa, våaloehkåbpoe våaloehkommes våalohkem våaloehkasse
prarrohke prarrohke prarrohke prarroehkabpa, prarroehkåbpoe prarroehkommes prarrohkem prarroehkasse
mïevhke mïevhke, mïevhkes mïevhkes mïevhkebe, mïevhkesabpa, mïevhkesåbpoe mïevhkemes, mïevhkesommes mïevhkem, mïevhkesem mïevhkese, mïevhkesasse
myövhke myövhke myövhkes myövhkebe, myövhkesabpa, myövhkesåbpoe myövhkemes, myövhkesommes myövhkem, myövhkesem myövhkese, myövhkesasse
jalke jalke jalke jalkebe jalkemes jalkem jalkese
tjïelke tjïelke, tjyölkehke tjïelkes, tjyölkehke tjïelkebe, tjïelkesabpa, tjïelkesåbpoe, tjyölkehkabpa, tjyölkehkåbpoe tjïelkemes, tjïelkesommes, tjyölkehkommes tjïelkem, tjïelkesem, tjyölkehkem tjïelkese, tjïelkesasse, tjyölkehkasse
tjamke tjamke tjamke tjamkebe tjamkemes tjamkem tjamkese
gearkeske gearkeske gearkeske gearkaskabpa, gearkaskåbpoe gearkaskommes gearkeskem gearkaskasse
fïerske fïerske fïerskes, fïerskee fïerskebe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe, fïerskesabpa, fïerskesåbpoe fïerskemes, fïerskesommes, fïerskesommes fïerskem, fïerskesem, fïerskeem fïerskese, fïerskesasse, fïerskeasse
tsåatske tsåatske, tsåatskes tsåatskes tsåatskebe, tsåatskesabpa, tsåatskesåbpoe tsåatskemes, tsåatskesommes tsåatskem, tsåatskesem tsåatskese, tsåatskesasse
digitaale digitales, digitale, digitaales, digitaale digitale, digitales, digitaale, digitaales digitalebe, digitaalebe digitalemes, digitaalemes digitalem, digitaalem digitalese, digitaalese
heejle heejle - - - - -
jolle jolle, jollehke jolle, jollehke jollebe, jollehkabpa, jollehkåbpoe jollemes, jollehkommes jollem, jollehkem jollese, jollehkasse
jïlle jïlle jïlle jïllebe, jillebe jïllemes, jillemes jïllem jïllese
tjöölle tjöölle tjöölle tjööllebe tjööllemes tjööllem tjööllese
jaame jaame jaames - - jaamem jaamese
sïejhme sïejhme sïejhme sïejhmebe sïejhmemes sïejhmem sïejhmese
galme galme galmes galmebe, galmesabpa, galmesåbpoe galmemes, galmesommes galmem, galmesem galmese, galmesasse
tovme tovme tovmes tovmebe tovmemes tovmem tovmese
feejjene - feejjen, fööjjen - - - -
geerjene - geerjene - - - -
hååkene - hååkene - - - -
girvene - girvene - - - -
lïene lïene lïenes lïenebe, lïenesabpa, lïenesåbpoe lïenemes, lïenesommes lïenem, lïenesem lïenese, lïenesasse
onne onne onne onnebe, unnebe onnemes, unnemes onnem, unniem onnese, ånnan
provne provne provnes provnebe provnemes provnem provnese
jorpe jorpehke, jorpe jorpehke, jorpe jorpehkabpa, jorpehkåbpoe, jorpebe jorpehkommes, jorpemes jorpehkem jorpehkasse
praare praare praares praarebe, praaresabpa, praaresåbpoe praaremes, praaresommes praarem, praaresem praarese, praaresasse
njoere njoere njoeres njoerebe njoeremes njoerem njoerese
noere noere noere nuerebe nööremes noerem noerese
stoere stoere, stoerre stoere, stoerre stuerebe, stuerrebe, stoerrebe stööremes, stueremes stoerem, stoerrem stoerese, stoerrese
måasere måasere måasere måasarabpa, måasaråbpoe måasarommes måaserem måasarasse
aalvere aalvere aalvere aalverabpa, aalveråbpoe aalverommes aalverem aalverasse
sjïere sjïere sjïere sjïerebe sjïeremes sjïerem sjïerese
garre garre garres garrebe, garresabpa, garresåbpoe garremes, garresommes garrem, garresem garrese, garresasse
orre orre orre urrebe, orrebe urremes, orremes orrem orrese
ovmese ovmese - - - - -
gïsse gïsse gïsse, gïssege gissebe, gïssebe gissemes, gïssemes gïssem gïssese
konkreete konkreete konkreete konkreetebe konkreetemes konkreetem konkreetese
spaajhte spaajhte spaajhte spaajhtebe spaajhtemes spaajhtem spaajhtese
abstrakte abstrakte abstrakte abstraktebe abstraktemes abstraktem abstraktese
rïekte rïekte rïektes rïektebe, rïektesabpa, rïektesåbpoe rïektemes, rïektesommes rïektem, rïektesem rïektese, rïektesasse
gamte gamte gamte, gamtege gamtebe gamtemes gamtem gamtese
plaave plaave plaave, plaaves plaavebe plaavemes plaavem plaavese
smaave smaave smaave, smaaves smaavebe smaavemes smaavem smaavese
dïeve dïeve dïeves dïevebe, dïevesabpa, dïevesåbpoe dïevemes, dïevesommes dïevem, dïevesem dïevese, dïevesasse
geerve geerve geerve giervebe, geervebe giervemes, geervemes geervem geervese
lovve lovve, lovves lovves lovvebe, lovvesabpa, lovvesåbpoe lovvemes, lovvesommes lovvem, lovvesem lovvese, lovvesasse
njåajjah njåajjah njåajjan njåajjahkabpa, njåajjahkåbpoe njåajjahkommes njåajjam njåajjese
vælnjah vælnjah vælnjan vælnjahkabpa, vælnjahkåbpoe vælnjahkommes vælnjam vælnjese
vealah vealah vealan - - vealam vealese
skuallah skuallah skuallan - - skuallam skuallese
sleagrah sleagrah sleagran - - sleagram sleagrese
båadtsah - - - - - -
njaalmeldh njaalmeldh - - - - -
njoetseldh - njoetseldh - - - -
sjeavodh sjeavodh sjeavodh sjeavoedabpa, sjeavoedåbpoe sjeavoedommes sjeavodem sjeavoedasse
gyvjeh gyvjeh, gyvjehke gyvjehke gyvjehkabpa, gyvjehkåbpoe gyvjehkommes gyvjehkem gyvjehkasse
gåffoeh gåffoeh gåffoeh gåffoehkabpa, gåffoehkåbpoe gåffoehkommes gåffoem gåffose, goffese
gæbjoeh gæbjoeh gæbjan, gæbjoe gæbjoehkabpa, gæbjoehkåbpoe gæbjoehkommes gæbjoem gæbjose, gybjese
njåajjoeh njåajjoeh njåajjan, njåajjoe njåajjoehkabpa, njåajjoehkåbpoe njåajjoehkommes njåajjoem njåajjose, njååjjese
ealjoeh ealjoeh ealjoeh ealjoehkabpa, ealjoehkåbpoe ealjoehkommes ealjoem ealjose, yöljese
vælnjoeh vælnjoeh vælnjan - - vælnjoem vælnjose, vylnjese
gaavnjoeh gaavnjoeh gaavnjoeh - - gaavnjoem gaavnjose, gååvnjese
tjåadtjoeh tjåadtjoeh tjåadtjan - - tjåadtjoem tjåadtjose, tjåådtjese
kranhtjoeh kranhtjoeh kranhtjan, kranhtjoe kranhtjoehkabpa, kranhtjoehkåbpoe kranhtjoehkommes kranhtjoem kranhtjose, kronhtjese
snjåhtjoeh snjåhtjoeh snjåhtjan, snjåhtjoe snjåhtjoehkabpa, snjåhtjoehkåbpoe snjåhtjoehkommes snjåhtjoem snjohtjese, snjåhtjose
gæhtjoeh gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoeh, gyhtjehke gæhtjoehkabpa, gæhtjoehkåbpoe, gyhtjehkabpa, gyhtjehkåbpoe gæhtjoehkommes, gyhtjehkommes gæhtjoem, gyhtjehkem gæhtjose, gyhtjese, gyhtjehkasse
båavjoeh båavjoeh båavjan, båavjoe båavjoehkabpa, båavjoehkåbpoe båavjoehkommes båavjoem båavjose, bååvjese
låagkoeh låagkoeh låagkoeh låagkoehkabpa, låagkoehkåbpoe låagkoehkommes låagkoem låagkose, låågkese
gåangkoeh gåangkoeh gåangkan, gåangkoe gåangkoehkabpa, gåangkoehkåbpoe gåangkoehkommes gåangkoem gåangkose, gåångkese
neahkoeh neahkoeh - - - - -
jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoeh jåalhkoehkabpa, jåalhkoehkåbpoe jåalhkoehkommes jåalhkoem jåalhkose, jåålhkese
tsåalhkoeh tsåalhkoeh tsåalhkoeh, tsåalhkan tsåalhkoehkabpa, tsåalhkoehkåbpoe, tsåalhkahkabpa, tsåalhkahkåbpoe tsåalhkoehkommes, tsåalhkahkommes tsåalhkoem tsåalhkose, tsåålhkese
krænkoeh krænkoeh krænkan, krænkoe krænkoehkabpa, krænkoehkåbpoe krænkoehkommes krænkoem krænkose, krynkese
dearkoeh dearkoeh dearkoeh dearkoehkabpa, dearkoehkåbpoe dearkoehkommes dearkoem dearkose, dyörkese
skualloeh skualloeh skualloe, skuallan skualloehkabpa, skualloehkåbpoe skualloehkommes skualloem skuallese, skuallose
gælloeh gælloeh gællan - - gælloem gællose, gyllese
gåpmoeh gåpmoeh gåpman - - gåpmoem gåpmose, gopmese
låabpoeh låabpoeh - - - - -
tjålhpoeh tjålhpoeh tjålhpan - - tjålhpoem tjålhpose, tjolhpese
nåmhpoeh nåmhpoeh nåmhpan, nåmhpoeh - - nåmhpoem nåmhpose, nomhpese
tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoeh tråmhpoehkabpa, tråmhpoehkåbpoe tråmhpoehkommes tråmhpoem tromhpese, tråmhpose
jarhpoeh jarhpoeh jarhpan - - jarhpoem jarhpose, jorhpese
sleagroeh sleagroeh sleagran - - sleagroem sleagrose, slyögrese
gårroeh gårroeh - - - - -
pleasoeh pleasoeh pleasan, pleasoen pleasoehkabpa, pleasoehkåbpoe pleasoehkommes pleasoem pleasose, plyösese
jåasoeh jåasoeh jåasan - - jåasoem jåasose, jååsese
båadtsoeh båadtsoeh båadtsan - - båadtsoem båadtsose, båådtsese
harhtsoeh harhtsoeh harhtsan - - harhtsoem harhtsose, horhtsese
klåadtoeh klåadtoeh klåadtan, klåadtoe klåadtoehkabpa, klåadtoehkåbpoe klåadtoehkommes klåadtoem klåadtose, klåådtese
båajhtoeh båajhtoeh båajhtoeh - - båajhtoem båajhtose, bååjhtese
åajvoeh åajvoeh åajvoeh åajvebe, åajvoehkabpa, åajvoehkåbpoe åajvemes, åajvoehkommes - -
aareh aarh, aareh aarh, aareh, aares aaregabpa, aaregåbpoe, aarebe, aarehkabpa, aarehkåbpoe aaregommes, aaremes, aarehkommes - -
sjeavohth - sjeavohth sjeavoehthabpa, sjeavoehthåbpoe sjeavoehthommes - -
eensi eensi eensi eensigabpa, eensigåbpoe eensigommes - -
slahtjan slahtjan slahtjan - - - -
nåajsan nåajsan nåajsan - - - -
baanhtsan - baanhtsan - - - -
madtan madtan madtan - - - -
mådtan mådtan mådtan - - - -
nuarvan - nuarvan - - - -
gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien gaajhkenjevlien - - - -
nahkeren - nahkeren, naahkeren nahkerabpa, nahkeråbpoe nahkerommes - -
golmenlïhtsen golmenlïhtsen golmenlïhtsen - - golmenlïhtsenem golmenlïhtsenasse
hijven hijven hijven - - - -
gallas gallas gallasadtje, gallasodtje - - gallasadtjem, gallasodtjem gallasadtjese, gallasodtjese
barras barras barras, barran barrasabpa, barrasåbpoe barrasommes barram barrese
bårras bårras bårras, bårran bårrasabpa, bårrasåbpoe bårrasommes bårram bårrese
måasas måasas måasas - - måasam måasese
sjuevnjeds sjuevnjeds, sjuevnjedes sjuevnjeds, sjuevnjede sjuevnjiedabpa, sjuevnjiedåbpoe sjuevnjiedommes sjuevnjedem sjuevnjiedasse
jalkeds jalkedes, jalkeds jalkede, jalkeds jalkedabpa, jalkedåbpoe jalkedommes jalkedem jalkedasse
lïemkeds lïemkeds lïemkede lïemkedabpa, lïemkedåbpoe lïemkedommes lïemkedem lïemkedasse
tjuavkeds tjuavkeds tjuavkede tjuavkadabpa, tjuavkadåbpoe tjuavkadommes tjuavkedem tjuavkadasse
murreds murreds murrede murriedabpa, murriedåbpoe murriedommes murredem murriedasse
bihtseds bihtseds bihtsede bihtsiedabpa, bihtsiedåbpoe bihtsiedommes bihtsedem bihtsiedasse
giefies giefies giefie giefebe giefemes giefiem geafan
raeffies raeffies raeffies raeffebe raeffemes raeffiem raaffan
suejies suejies suejies - - suejiem suajan
geljies geljies geljie, geljies geljebe geljemes geljiem galjan
viesjies viesjies viesjie viesjebe viesjemes viesjiem veasjan
låedtjies låedtjies låedtjie låedtjebe låedtjemes låedtjiem låadtjan
miehtjies miehtjies miehtjies miehtjebe miehtjemes miehtjiem meahtjan
gaertjies gaertjies, gåårtjehke gaertjie, gåårtjehke gaertjebe, gåårtjehkabpa, gåårtjehkåbpoe gaertjemes, gåårtjehkommes gaertjiem, gåårtjehkem gaartjan, gåårtjehkasse
nåekies nåekies, nåekie nåekies nåekebe nåekemes nåekiem nåakan
siegkies siegkies siegkie, siegkies siegkebe siegkemes siegkiem seagkan
pliejhkies pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkies, plyöjhkehke pliejhkebe, plyöjhkehkabpa, plyöjhkehkåbpoe pliejhkemes, plyöjhkehkommes pliejhkiem, plyöjhkehkem pleajhkan, plyöjhkehkasse
aelhkies aelhkies aelhkie aelhkebe aelhkemes aelhkiem aalhkan
guhkies guhkies guhkie, guhkies guhkebe guhkemes guhkiem gåhkan
aevhkies aevhkies aevhkies aevhkebe aevhkemes aevhkiem aavhkan
saejkies saejkies saejkie, saejkies saejkebe saejkemes saejkiem saajkan
baetjkies baetjkies baetjkie, baetjkies baetjkebe baetjkemes baetjkiem baatjkan
njaelkies njaelkies, njåålkehke njaelkie, njåålkehke njaelkebe, njåålkehkabpa, njåålkehkåbpoe njaelkemes, njåålkehkommes njaelkiem, njåålkehkem njaalkan, njåålkehkasse
åelkies åelkies - - - - -
aerkies aerkies aerkie, aerkies aerkebe aerkemes aerkiem aarkan
jueskies jueskies jueskie jueskebe jueskemes jueskiem juaskan
gietskies gietskies gietskie gietskebe gietskemes gietskiem geatskan
aejlies aejlies aejlie, aejlies - - aejliem aajlan
ellies ellies - - - - -
mullies mullies mullie, mullies mullebe mullemes mulliem mållan
daemies daemies daemies - - daemiem daaman
laemies laemies laemie, laemies - - laemiem laaman
elmies elmies elmies - - elmesem elmiesasse
aelmies aelmies aelmies - - aelmiem aalman
rupmies rupmies rupmie, rupmies rupmebe rupmemes rupmiem råpman
raejnies raejnies raejnie raejnebe raejnemes raejniem raajnan
hujnies hujnies - - - - -
saetnies saetnies saatna, saatnan - - saatnam saatnese
tjaebpies tjaebpies, tjååbpehke tjaebpie, tjaebpies, tjååbpehke tjaebpebe, tjååbpehkabpa, tjååbpehkåbpoe tjaebpemes, tjååbpehkommes tjaebpiem, tjååbpehkem tjaabpan, tjååbpehkasse
kruepies kruepies, krååpehke kruepies, krååpehke kruepebe, krååpehkabpa, krååpehkåbpoe kruepemes, krååpehkommes kruepiem, krååpehkem kruapan, krååpehkasse
tjiehpies tjiehpies tjiehpie, tjiehpies tjiehpebe tjiehpemes tjiehpiem tjeahpan
åehpies åehpies åehpie åehpebe, åahpatjabpa, åahpatjåbpoe åehpemes, åahpatjommes åehpiem åahpan
kraejhpies kraejhpies kraejhpie kraejhpebe kraejhpemes kraejhpiem kraajhpan
aelpies aelpies aelpies, aelpie aelpebe aelpemes aelpiem aalpan
daerpies daerpies daerpies - - daerpiem daarpan
tjuerpies tjuerpies tjuerpie, tjuerpies tjuerpebe tjuerpemes tjuerpiem tjuarpan
klaeries klaeries klaerie klaerebe klaeremes klaeriem klaaran
staeries staeries staaran - - - -
gieries gieries gearehke gearahkabpa, gearahkåbpoe gearahkommes gearehkem gearahkasse
båeries båeries båeries båarasabpa, båarasåbpoe båarasommes båarasam båarasese
riejries riejries riejries - - riejriem reajran
vijries vijries vijries vijrebe vijremes vijriem væjran
vijsies vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsies, væjsohke, væjsehke, vyjsehke vijsebe, væjsohkabpa, væjsohkåbpoe, væjsahkabpa, væjsahkåbpoe, vyjsehkabpa, vyjsehkåbpoe vijsemes, væjsohkommes, væjsahkommes, vyjsehkommes vijsiem, væjsohkem, væjsehkem, vyjsehkem væjsan, væjsohkasse, væjsahkasse, vyjsehkasse
giedtsies giedtsies, gyödtsehke giedtsie, gyödtsehke giedtsebe, gyödtsehkabpa, gyödtsehkåbpoe giedtsemes, gyödtsehkommes giedtsiem, gyödtsehkem geadtsan, gyödtsehkasse
sieties sieties sietie, sieties sietebe sietemes sietiem seatan
liehties lihties, liehties, lyöhtehke lihties, liehties, lyöhtehke lihtiesabpa, lihtiesåbpoe, liehtebe, lyöhtehkabpa, lyöhtehkåbpoe lihtiesommes, liehtemes, lyöhtehkommes lihtesem, liehtiem, lyöhtehkem lihtiesasse, leahtan, lyöhtehkasse
vihties vihties vihtie - - vihtiem væhtan
saelhties saelhties saelhtie, saelhties saelhtebe saelhtemes saelhtiem saalhtan
guelhties guelhties guelhtie guelhtebe guelhtemes guelhtiem gualhtan
plievhties plievhties plievhtie plievhtebe plievhtemes plievhtiem pleavhtan
duvhties duvhties, dovhtehke duvhties, dovhtehke duvhtebe, dovhtehkabpa, dovhtehkåbpoe duvhtemes, dovhtehkommes duvhtiem, dovhtehkem dåvhtan, dovhtehkasse
låemties låemties låemtie låemtebe låemtemes låemtiem låamtan
vesties vesties vestie vestebe vestemes vestiem vastan
tjevties tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtie, tjevties, tjavtehke, tjovtehke tjevtebe, tjavtehkabpa, tjavtehkåbpoe, tjovtehkabpa, tjovtehkåbpoe tjevtemes, tjavtehkommes, tjovtehkommes tjevtiem, tjavtehkem, tjovtehkem tjavtan, tjavtehkasse, tjovtehkasse
kraevies kraevies kraevie, kraevies kraevebe kraevemes kraeviem kraavan
gaelhvies gaelhvies gaelhvie, gaelhvies gaelhvebe gaelhvemes gaelhviem gaalhvan
vaejvies vaejvies vaejvie, vaejvies vaejvebe vaejvemes vaejviem vaajvan
dulvies dulvies, dolvehke dulvies, dolvehke dulviesabpa, dulviesåbpoe, dolvehkabpa, dolvehkåbpoe dulviesommes, dolvehkommes dolvehkem dolvehkasse
gaervies gaervies gaervies - - gaerviem gaarvan
vervies vervies - - - - -
gualijes gualijes, gualijs gualije gualajabpa, gualajåbpoe gualajommes gualijem gualijasse
dåajmijes dåajmijes, dåajmijs dåajmije dåajmijabpa, dåajmijåbpoe dåajmijommes dåajmijem dåajmijasse
jearmijes jearmijes, jearmijs jearmije jearmijabpa, jearmijåbpoe jearmijommes jearmijem jearmijasse
jïermijes jïermijes, jïermijs jïermije jïermijabpa, jïermijåbpoe jïermijommes jïermijem jïermijasse
jassijes jassijes, jassijs jassije jassajabpa, jassajåbpoe jassajommes jassijem jassijasse
byjjes byjjes byjjes - - byjjesem byjjesasse
tryjjes tryjjes tryjjes - - tryjjesem tryjjesasse
fahkes fahkes fahkes - - fahkesem fahkesasse
möövhkes möövhkes möövhkes möövhkebe möövhkemes möövhkesem möövhkesasse
lïhkes lïhkes lïhkes lïhkebe lïhkemes lïhkesem lïhkesasse
latjkes latjkes latjkes latjkesabpa, latjkesåbpoe latjkesommes latjkesem latjkesasse
rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehke, rutjkes rutjkehkabpa, rutjkehkåbpoe, rutjkesabpa, rutjkesåbpoe, rutjkebe rutjkehkommes, rutjkesommes, rutjkemes rutjkehkem, rutjkesem rutjkehkasse, rutjkesasse
veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehke, veelkes vyölkehkabpa, vyölkehkåbpoe, vielkebe vyölkehkommes, veelkemes vyölkehkem vyölkehkasse
stinkes stinkes, stynkehke stinkes, stynkehke stinkebe, stynkehkabpa, stynkehkåbpoe stinkemes, stynkehkommes stinkesem, stynkehkem stinkesasse, stynkehkasse
stonkes stonkes, stonkehke stonkes, stonkehke stonkebe, stonkehkabpa, stonkehkåbpoe stonkemes, stonkehkommes stonkesem, stonkehkem stonkesasse, stonkehkasse
stunkes stunkes stunkes stunkebe stunkemes stunkesem stunkesasse
tjïrkes tjïrkes tjïrkes tjïrkesabpa, tjïrkesåbpoe tjïrkesommes tjïrkesem tjïrkesasse
måaskes måaskes måaskes måaskebe måaskemes måaskesem måaskesasse
viskes viskes, vyskehke viskes, vyskehke viskebe, vyskehkabpa, vyskehkåbpoe viskemes, vyskehkommes vyskehkem vyskehkasse
söökes sååkehke, söökes sååkehke, söökes suekebe, sååkehkabpa, sååkehkåbpoe sååkehkommes, söökemes sååkehkem, söökesem sååkehkasse, söökesasse
aales aales aales - - aalesem aalesasse
maedeles maedeles maedele maedielabpa, maedielåbpoe maedielommes maedelem maedielasse
geeles geeles, gåålehke geeles, gåålehke geelesabpa, geelesåbpoe, gåålehkabpa, gåålehkåbpoe geelesommes, gåålehkommes geelesem, gåålehkem geelesasse, gåålehkasse
gïengeles gïengeles gïengele gïengielabpa, gïengielåbpoe gïengielommes gïengelem gïengielasse
vïssjeles vïssjeles vïssjele vïssjielabpa, vïssjielåbpoe vïssjielommes vïssjelem vïssjielasse
ovvïssjeles ovvïssjeles ovvïssjele ovvïssjielabpa, ovvïssjielåbpoe ovvïssjielommes ovvïssjelem ovvïssjielasse
madtjeles madtjeles madtjele madtjelabpa, madtjelåbpoe madtjelommes madtjelem madtjelasse
njoetjeles njoetjeles njoetjele njoetjelabpa, njoetjelåbpoe njoetjelommes njoetjelem njoetjelasse
byögkeles byökeles, byögkeles byökeles, byökele, byögkeles, byögkele byökelabpa, byökelåbpoe, byögkelabpa, byögkelåbpoe byökelommes, byögkelommes byökelem, byögkelem byökelasse, byögkelasse
göögkeles göögkeles göögkeles, göögkele göögkelabpa, göögkelåbpoe göögkelommes göögkelem göögkelasse
vihkeles vihkeles vihkeles, vihkele vihkelabpa, vihkelåbpoe, vihkielabpa, vihkielåbpoe vihkelommes, vihkielommes vihkelem vihkielasse
væjkeles væjkeles væjkeles, væjkele væjkelabpa, væjkelåbpoe, væjkalabpa, væjkalåbpoe væjkelommes, væjkalommes væjkelem væjkalasse
garkeles garkeles garkeles, garkele garkelabpa, garkelåbpoe garkelommes garkelem garkelasse
jupmeles jupmeles jupmeles - - jupmelem jupmielasse
faepeles faepeles faepeles, faepele faepelabpa, faepelåbpoe, faepielabpa, faepielåbpoe faepelommes, faepielommes faepelem faepielasse
gaajpeles gaajpeles gaajpele gaajpelabpa, gaajpelåbpoe gaajpelommes gaajpelem gaajpelasse
dæjpeles dæjpeles dæjpele dæjpalabpa, dæjpalåbpoe dæjpalommes dæjpelem dæjpalasse
vietseles vietseles vietsele vietsielabpa, vietsielåbpoe vietsielommes vietselem vietsielasse
iehtseles iehtseles iehtseles iehtsielabpa, iehtsielåbpoe iehtsielommes iehtselem iehtsielasse
bihtseles bihtseles bihtseles, bihtsele bihtselabpa, bihtselåbpoe, bihtsielabpa, bihtsielåbpoe bihtselommes, bihtsielommes bihtselem bihtsielasse
jihtseles jihtseles jihtseles jihtsielabpa, jihtsielåbpoe jihtsielommes jihtselem jihtsielasse
tsåeptseles tsåeptseles tsåeptseles, tsåeptsele tsåeptsielabpa, tsåeptsielåbpoe, tsåeptselabpa, tsåeptselåbpoe tsåeptsielommes, tsåeptselommes tsåeptselem tsåeptsielasse
maehteles maehteles maehtele maehtielabpa, maehtielåbpoe maehtielommes maehtelem maehtielasse
sjiehteles sjiehteles sjiehtele sjiehtielabpa, sjiehtielåbpoe sjiehtielommes sjiehtelem sjiehtielasse
gæjhteles gæjhteles gæjhteles gæjhtalabpa, gæjhtalåbpoe gæjhtalommes gæjhtelem gæjhtalasse
juhteles juhteles juhtele juhtielabpa, juhtielåbpoe juhtielommes juhtelem juhtielasse
besteles besteles besteles, bestele bestielabpa, bestielåbpoe, bestelabpa, bestelåbpoe bestielommes, bestelommes bestelem bestielasse
bïjveles bïjveles bïjvele bïjvelabpa, bïjvelåbpoe bïjvelommes bïjvelem bïjvelasse
eejles eejles eejles - - eejlesem eejlesasse
leevles lyövlehke, lyövles, leevles, lïevles, löövles lyövlehke, lyövles, leevls, lïevles, löövles lyövlehkabpa, lyövlehkåbpoe, lyövlebe, leevlebe, lïevlebe, löövlebe lyövlehkommes, lyövlemes, leevlemes, lïevlemes, löövlemes lyövlesem, lyövlehkem, lïevlesem, löövlesem lyövlesasse, lyövlehkasse, lïevlesasse, löövlesasse
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
gööles gööles gööles, göölehke, göölege göölesabpa, göölesåbpoe göölesommes göölesem, göölehkem, göölegem göölesasse, göölehkese, göölegese
gaskemes - - - gaskemes - -
tjåetskemes tjåetskemes - - - - -
sïemes sïemes sïemes - - sïemesem sïemesasse
sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmes, sååjmehke, sööjmes seejmebe, sååjmehkabpa, sååjmehkåbpoe, sööjmebe seejmemes, sååjmehkommes, sööjmemes seejmesem, sååjmehkem seejmesasse, sååjmehkasse
ammes ammes ammes - - ammesem ammesasse
kroenes kroenes - - - - -
vïenes vïenes - - - - -
radtjoes radtjoes radtjoes radtjoesabpa, radtjoesåbpoe radtjoesommes radtjosem radtjoesasse
tjeakoes tjeakoes tjeakoes tjeakoesabpa, tjeakoesåbpoe tjeakoesommes tjeakosem tjeakoesasse
seakoes seakoes seakoes seakoesabpa, seakoesåbpoe seakoesommes seakosem seakoesasse
beagkoes beagkoes beagkoes beagkoehkabpa, beagkoehkåbpoe beagkoehkommes beagkoem beagkoasse
fahkoes fahkoes fahkoes, fahkan - - fahkosem fahkoesasse
ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoes ræjhkoesabpa, ræjhkoesåbpoe ræjhkoesommes ræjhkosem ræjhkoesasse
jåalhkoes jåalhkoes - - - - -
dearkoes dearkoes dearkoes dearkoesabpa, dearkoesåbpoe dearkoesommes dearkosem dearkoesasse
hearskoes hearskoes hearskoes hearskoesabpa, hearskoesåbpoe hearskoesommes hearskosem hearskoesasse
måskoes måskoes måskoes - - måskosem måskoesasse
sæjloes sæjloes sæjloes sæjloesabpa, sæjloesåbpoe sæjloesommes sæjlosem sæjloesasse
aalloes aalloes - - - - -
beavloes beavloes beavloes - - beavlosem beavloesasse
dasmoes dasmoes dasmoes dasmoesabpa, dasmoesåbpoe dasmoesommes dasmosem dasmoesasse
dåsmoes dåsmoes dåsmoes dåsmoesabpa, dåsmoesåbpoe dåsmoesommes dåsmosem dåsmoesasse
håjnoes håjnoes håjnoe, håjnan håjnoesabpa, håjnoesåbpoe håjnoesommes håjnoem håjnose, hojnese
nænnoes nænnoes nænnoes nænnebe, nennebe nænnemes, nennemes nænnosem nænnoesasse
gaavnoes - gaavnoes - - - -
gåaroes gåaroes gåaroes - - gåarosem gåaroesasse
våaroes våaroes våaroes - - våarosem våaroesasse
daajroes daajroes daajroes - - daajrosem daajroesasse
faavroes faavroes, faavroes faavroe, faavroes faavrebe, faavroesabpa, faavroesåbpoe, faavrobe faavremes, faavroesommes, faavromes faavroem, faavrosem faavrose, faavroesasse, fååvrese
måasoes måasoes måasoes - - måasosem måasoesasse
låpsoes låpsoes låpsoes - - låpsosem låpsoesasse
jearsoes jearsoes jearsoes jearsoesabpa, jearsoesåbpoe jearsoesommes jearsosem jearsoesasse
faatoes faatoes faatoes faatoesabpa, faatoesåbpoe faatoesommes faatosem faatoesasse
seadtoes seadtoes seadtoes seadtoesabpa, seadtoesåbpoe seadtoesommes seadtosem seadtoesasse
geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehke, geehpes gyöhpehkabpa, gyöhpehkåbpoe, geehpesabpa, geehpesåbpoe, geahpebe gyöhpehkommes, geehpesommes, geehpemes gyöhpehkem, geehpesem gyöhpehkasse, geehpesasse
tjeehpes tjeehpes, tjååhpehke tjeehpes, tjååhpehke tjeehpebe, tjeehpesabpa, tjeehpesåbpoe, tjååhpehkabpa, tjååhpehkåbpoe tjeehpemes, tjeehpesommes, tjååhpehkommes tjååhpehkem tjååhpehkasse
sneehpes sneehpes, snååhpehke sneehpes, snååhpehke sneehpesabpa, sneehpesåbpoe, sneehpebe, snaehpebe, snååhpehkabpa, snååhpehkåbpoe sneehpesommes, sneehpemes, snååhpehkommes sneehpesem, snååhpehkem sneehpesasse, snååhpehkasse
gïemhpes gïemhpes gïemhpe gïemhpebe gïemhpemes gïemhpem gïemhpese
njeerpes njeerpes, njåårpehke njeerpes, njåårpehke njeerpesabpa, njeerpesåbpoe, njeerpebe, njåårpehkabpa, njåårpehkåbpoe njeerpesommes, njeerpemes, njåårpehkommes njeerpesem, njåårpehkem njeerpesasse, njåårpehkasse
gaavnjeres gaavnjeres gaavnjeres - - - -
ïskeres ïskeres, ieskeres, yskeres ïskeres, ieskeres, yskeres ïskerabpa, ïskeråbpoe, ieskerabpa, ieskeråbpoe, yskerabpa, yskeråbpoe ïskerommes, ieskerommes, yskerommes ïskerem, ieskerem, yskerem ïskerasse, ieskerasse, yskerasse
garmeres garmeres garmere - - garmerem garmerasse
voeres voeres voeres voeresabpa, voeresåbpoe voeresommes voeresem voeresasse
raavteres raavteres raavteres, raavtere - - raavterem raavterasse
bååvteres bååvteres bååvtere bååvterabpa, bååvteråbpoe bååvterommes bååvterem bååvterasse
seammaplïeres seammaplïeres - - - - -
stïeres - stïeres - - - -
varres varres varres varresabpa, varresåbpoe varresommes varresem varresasse
mïevres mïevres mïevre mïevrebe mïevremes mïevrem mïevrese
dovres dovre, dovres, dovrehke dovres, dovres, dovrehke dovrehkabpa, dovrehkåbpoe, duvrebe dovrehkommes, duvremes dovrem, dovresem, dovrehkem dovrese, dovresasse, dovrehkasse
pruvres pruvres - - - - -
rööpses reepses, rååpsehke, rööpses reepses, rååpsehke, rööpses ruepsebe, rååpsehkabpa, rååpsehkåbpoe rååpsehkommes, rööpsemes reepsesem, rååpsehkem, rööpsesem reepsesasse, rååpsehkasse, rööpsesasse
skaavhtes skaavhtes skaavhtes, skaavhtehke, skaavhtege - - skaavhtesem, skaavhtehkem, skaavhtegem skaavhtesasse, skaavhtehkese, skaavhtegese
rïektes rïektes rïekte rïektebe rïektemes rïektem rïektese
voestes - - - - - -
luhkievoestes - - - - - -
lustes lustes luste, lustes lustebe lustemes lustem lustese
loeves loeves loeves loevebe loevemes loevesem loevesasse
slovves slovves slovves slovvesabpa, slovvesåbpoe slovvesommes slovvesem slovvesasse
stööves stööves stööves, stååvehke - - stöövesem, stååvehkem stöövesasse, stååvehkese
åårmegs åårmegs åårmege - - åårmegem åårmegasse
rovnegs rovnigks, rovnigs, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigks, rovnigs, rovnege, rovnegs, rovneges, rovnege rovnigkabpa, rovnigkåbpoe, rovnigabpa, rovnigåbpoe, rovnegabpa, rovnegåbpoe rovnigkommes, rovnigommes, rovnegommes rovnigkem, rovnigem, rovnegem rovnigkasse, rovnigasse, rovnegasse
gyönegs gyönehke, gyöneges, gyönegs gyönehke, gyönege, gyönegs gyönehkabpa, gyönehkåbpoe, gyönegabpa, gyönegåbpoe gyönehkommes, gyönegommes gyönehkem, gyönegem gyönehkasse, gyönegasse
luvregs luvregs luvrege luvregabpa, luvregåbpoe luvregommes luvregem luvregasse
oktegs oktegs oktegs - - oktegsem oktegsasse
gieltegs gieltegs gieltege gieltiegabpa, gieltiegåbpoe gieltiegommes gieltegem gieltiegasse
aarmogs aarmogs aarmogs aarmoegabpa, aarmoegåbpoe aarmoegommes aarmogem aarmoegasse
åårmehks åårmehks åårmehke - - åårmehkem åårmehkasse
åenehks åenehks, åenehks åenehke, åenehks åenebe, åeniehkabpa, åeniehkåbpoe, åenehkabpa, åenehkåbpoe åenemes, åeniehkommes, åenehkommes åenehkem, åenehkem åeniehkasse, åenehkasse
måarehks måarehks måarehke måarahkabpa, måarahkåbpoe måarahkommes måarehkem måarahkasse
boerehks boerehks boerehke boerehkabpa, boerehkåbpoe boerehkommes boerehkem boerehkasse
barrehks barrehks barrehke barrehkabpa, barrehkåbpoe barrehkommes barrehkem barrehkasse
saavrehks saavrehks saavrehke saavrehkabpa, saavrehkåbpoe saavrehkommes saavrehkem saavrehkasse
veaksehks veakseks, veakseke, veaksehks veakseks, veakseke, veaksehke veaksakabpa, veaksakåbpoe, veaksahkabpa, veaksahkåbpoe veaksakommes, veaksahkommes veaksekem, veaksehkem veaksehkasse, veaksakasse
gåassehks gåassehks gåassehks gåassahkabpa, gåassahkåbpoe gåassahkommes gåassehkem gåassahkasse
gaahtsehks gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkes, gaahtsehke, gaahtsehks gaahtsehkabpa, gaahtsehkåbpoe gaahtsehkommes gaahtsehkem gaahtsehkasse
vihtehks vihtehks vihtehke - - vihtehkem vihtehkasse
såålhtehks såålhtehks såålhtehke såålhtehkabpa, såålhtehkåbpoe såålhtehkommes såålhtehkem såålhtehkasse
buajtehks buajtehks buajtehke båajtahkabpa, båajtahkåbpoe, båajtakabpa, båajtakåbpoe båajtahkommes, båajtakommes buajtehkem buajtahkasse
seatadihks seatadihks seatadihks - - seatadihkem seatadihkese
njalhkedihks njalhkedihks njalhkedihkie - - njalhkedihkiem njalhkedæhkan
njalkedihks njalkedihks njalkedihks - - njalkedihkem njalkedihkese
ööjeldihks ööjeldihks ööjeldihks - - ööjeldihkem ööjeldihkese
geesjelihks geesjelihks geesjelihks - - geesjelihkem geesjelihkese
isvelihks isvelihks, isveligks isvelihks, isveligks isveligkebe isveligkemes isvelihkem, isveligkem isvelihkese, isveligkese
bårrohks bårrohks bårrohke bårroehkabpa, bårroehkåbpoe bårroehkommes bårrohkem bårroehkasse
mujjels mujjels mujjels mujjelabpa, mujjelåbpoe mujjelommes mujjelem mujjelasse
ovnohkens ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkens, ovnohkens, ovnohkenes ovnohkenabpa, ovnohkenåbpoe ovnohkenommes ovnohkenem ovnohkenasse
hiejjehts hiejjehts hiejjehts hiejjiehtabpa, hiejjiehtåbpoe hiejjiehtommes hiejjehtem hiejjiehtasse
bieljehts bieljehts bieljehts, bieljiehtadtje bieljiehtabpa, bieljiehtåbpoe bieljiehtommes bieljehtem, bieljiehtadtjem bieljiehtasse, bieljiehtadtjese
aeblehts aeblehts aeblehts, aebliehtadtje aebliehtabpa, aebliehtåbpoe aebliehtommes aeblehtem, aebliehtadtjem aebliehtasse, aebliehtadtjese
guelehts guelehts guelehts gueliehtabpa, gueliehtåbpoe gueliehtommes guelehtem gueliehtasse
byölehts byölehts byölehth, byölehtadtje - - byölehtadtjem byölehtadtjese
tjelmehts tjelmehts tjelmehts, tjelmiehtadtje tjelmiehtabpa, tjelmiehtåbpoe tjelmiehtommes tjelmehtem, tjelmiehtadtjem tjelmiehtasse, tjelmiehtadtjese
baenehts baenehts baenehts, baeniehtadtje baeniehtabpa, baeniehtåbpoe baeniehtommes baenehtem, baeniehtadtjem baeniehtasse, baeniehtadtjese
ovluhpehts ovluhpehts ovluhpehts - - ovluhpehtem ovluhpiehtasse
kåvrehts kåvrehts kåvrehts - - kåvrehtem kåvrehtasse
jissehts jissehts jissehts, jissiehtadtje jissiehtabpa, jissiehtåbpoe jissiehtommes jissehtem, jissiehtadtjem jissiehtasse, jissiehtadtjese
ealjohts ealjohts ealjohts ealjoehtabpa, ealjoehtåbpoe ealjoehtommes ealjohtem ealjoehtasse
faamohts faamohts faamohts faamoehtabpa, faamoehtåbpoe faamoehtommes faamohtem faamoehtasse
gelliengïerts gelliengïerts - - - - -
måedtiesåårts måedtiesåarhts, måedtiesåårts - - - - -
gaajhkesåårts gaajhkesåarhts, gaajhkesåårts - - - - -